Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúctải về 46.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích46.04 Kb.
#1244

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 3

CĐCS …………………………………

Số: /BC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Quận 3, ngày tháng năm 2017
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Thực hiện Công văn số ………./ LĐLĐ ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 3 về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành CĐCS ………………………………..…. báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn vào Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) như sau:1. Ý kiến của cán bộ, đoàn viên vào Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Nội dung Dự thảo Điều lệ

sửa đổi, bổ sung

Tổng số người được lấy ý kiến

Tổng số ý kiến đồng ý với dự thảo

Các ý kiến khác

Huy hiệu


Lời nói đầu


Điều 1

- Nội dung lấy ý kiến:…

- Nội dung khác: ……..


Điều 45

- Nội dung lấy ý kiến:…

- Nội dung khác: …Đối với cột “Các ý kiến khác”: Khi tổng hợp, phải tổng hợp cụ thể từng nội dung ý kiến tham gia, ghi tổng số ý kiến có trùng vào một nội dung cụ thể.

2. Thuận lợi, khó khăn…

3. Đề xuất, kiến nghị….

TM. BAN CHẤP HÀNH

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức LĐLĐ Q3;

- Lưu: VT, …


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 3

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN 3

Số: /BC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Quận 3, ngày tháng năm 2017
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Thực hiện Công văn số ………./ LĐLĐ ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 3 về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Quận 3 báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn vào Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) như sau:
1. Ý kiến của cán bộ, đoàn viên vào Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Nội dung Dự thảo Điều lệ

sửa đổi, bổ sung

Tổng số người được lấy ý kiến

Tổng số ý kiến đồng ý với dự thảo

Các ý kiến khác

Huy hiệu


Lời nói đầu


Điều 1

- Nội dung lấy ý kiến:…

- Nội dung khác: ………


Điều 45

- Nội dung lấy ý kiến:…

- Nội dung khác: …
Đối với cột “Các ý kiến khác”: Khi tổng hợp, phải tổng hợp cụ thể từng nội dung ý kiến tham gia, ghi tổng số ý kiến có trùng vào một nội dung cụ thể.
2. Tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

TT

Cấp công đoàn

Tổng số cuộc hội thảo

Tổng số hội nghị

Tổng số người tham gia

Tổng số

kinh phí tổ chức

1

CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở

2

Công đoàn cơ sở

3

Khác

*

Tổng cộng


3. Thuận lợi, khó khăn…
4. Đề xuất, kiến nghị….
TM. BAN CHẤP HÀNH

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức LĐLĐ Q3;- Lưu: VT, …
PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Vào nội dung, kết cấu Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

Nội dung, kết cấu Điều lệ xin ý kiến

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

Huy hiệu


Lời nói đầu


Điều 1


Điều 2


Điều 3


Điều 4


Điều 5


Điều 6


Điều 7


Điều 8


Điều 9


Điều 10


Điều 11


Điều 12


Điều 13


Điều 14


Điều 15


Điều 16


Điều 17


Điều 18


Điều 19


Điều 20


Điều 21


Điều 22


Điều 23


Điều 24


Điều 25


Điều 26


Điều 27


Điều 28


Điều 29


Điều 30


Điều 31


Điều 32


Điều 33


Điều 34


Điều 35


Điều 36


Điều 37


Điều 38


Điều 39


Điều 40


Điều 41


Điều 42


Điều 43


Điều 44


Điều 45


Các vấn đề khác liên quan


* Ghi chú:

- Đề nghị tải Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại website của Liên đoàn Lao động Quận 3 (http://congdoanquan3.org.vn), để nghiên cứu và tham gia ý kiến.

- Đánh dấu (x) vào ô tương ứng.

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Vào nội dung, kết cấu Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

(Dành cho cấp công đoàn cơ sở)

Nội dung, kết cấu Điều lệ xin ý kiến

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

Huy hiệu


Lời nói đầu


Điều 1

- Bổ sung một số đối tượng kết nạp vào Công đoàn Việt Nam:+ Lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp có quan hệ tiền lương theo quy định của pháp luật lao động.

+ Lao động giúp việc gia đình, có hợp đồng lao động theo Luật lao động.

+ Lao động bán chuyên trách cấp xã có đóng bảo hiểm xã hội.

- Bổ sung quy định đối tượng không kết nạp vào Công đoàn Việt Nam là: Người đang bị cơ quan điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật và người mất năng lực hành vi dân sự.
Điều 2: Như dự thảo


Điều 3, 4

- Bổ sung quyền được hưởng lợi ích từ các thiết chế của tổ chức Công đoàn Việt Nam và các hình thức liên kết, hợp tác khác của các cấp Công đoàn Việt Nam.

- Bổ sung nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam; giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, nhiệm vụ tham gia sinh hoạt công đoàn định kỳ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TLĐ; Hằng năm kiểm điểm, đánh giá, phân loại đoàn viên.

- Dự thảo Điều lệ có 02 Điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn viên công đoàn. Đề nghị các cấp công đoàn lấy ý kiến theo 2 phương án: Phương án 1 giữ nguyên như dự thảo, phương án 2 gộp chung 02 Điều này thành 01 Điều cho gọn.
Điều 5, 6

- Sửa đổi, bổ sung và làm rõ khái niệm cán bộ công đoàn và cán bộ nghiệp vụ chuyên trách trong các cơ quan công đoàn, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của công đoàn

- Bổ sung quyền và nhiệm vụ đại diện đoàn viên, NLĐ thương lượng tập thể, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị, doanh nghiệpĐiều 7: Bổ sung 3 nguyên tắc (1,3,4)


Điều 9

- Bổ sung quy định Đại hội Công đoàn Việt Nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức CĐVN. Đại hội ở mỗi cấp công đoàn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của công đoàn cấp đó, giữa 2 kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo là BCH do đại hội bầu ra, hoặc do công đoàn cấp trên chỉ định.

- Quy định thống nhất nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp 5 năm 1 lần. Các trường hợp khác, giao cho Đoàn Chủ tịch TLĐ hướng dẫn cụ thể.

- Đối với những tổ chức công đoàn mới thành lập, nâng cấp, sáp nhập: Dự thảo lần này theo hướng linh hoạt thời gian hoạt động của ban chấp hành lâm thời công đoàn, thời gian tổ chức đại hội lần thứ nhất, thời gian nhiệm kỳ của đại hội lần thứ nhất đảm bảo theo tiến độ thời gian đại hội nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên.
Điều 14

- Bổ sung quy định chế độ sinh hoạt thường kỳ của ban thường vụ công đoàn các cấp, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực giữa hai kỳ họp của BCH công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động công đoàn.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về bầu chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội theo hướng mở rộng dân chủ.Điều 17 đến Điều 22:

- Sắp xếp nhiệm vụ theo nhóm công việc

- Loại bỏ một số nhiệm vụ không còn phù hợp, hoặc thực tế không thực hiện được tại cơ sở

- Bổ sung thêm một số nhiệm vụ mới
Điều 35, 36

- Quy định rõ đối tượng cấp công đoàn thành lập ban nữ công quần chúng.

- Sửa đổi, bổ sung quy định thành lập ban nữ công quần chúng ở CĐCS, NĐ khi có 20 đoàn viên nữ trở lên, thay cho Điều lệ hiện hành có 10 đoàn viên nữ.Điều 37, 38: Xin ý kiến để bổ sung quy định mức thu đoàn phí công đoàn vào Điều lệ


Điều 39 đến điều 42: Xin ý kiến về bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp


Điều 43, 44

- Bổ sung hình thức xử lý kỷ luật bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công đoàn.

- Bổ sung quy định đối với cán bộ nghiệp vụ chuyên trách tại cơ quan công đoàn các cấp, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của tổ chức công đoàn khi vi phạm kỷ luật.Các vấn đề khác liên quan


* Ghi chú:

- Đề nghị tải Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại website của Liên đoàn Lao động Quận (http://www.congdoanquan3.org.vn), để nghiên cứu và tham gia ý kiến.

- Đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Vào nội dung, kết cấu Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

(Dành cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên)

Nội dung, kết cấu Điều lệ xin ý kiến

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

Huy hiệu


Lời nói đầu


Điều 1

- Bổ sung một số đối tượng kết nạp vào Công đoàn Việt Nam:+ Lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp có quan hệ tiền lương theo quy định của pháp luật lao động.

+ Lao động giúp việc gia đình, có hợp đồng lao động theo Luật lao động.

+ Lao động bán chuyên trách cấp xã có đóng bảo hiểm xã hội.

- Bổ sung quy định đối tượng không kết nạp vào Công đoàn Việt Nam là: Người đang bị cơ quan điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật và người mất năng lực hành vi dân sự.
Điều 3, 4

- Bổ sung quyền được hưởng lợi ích từ các thiết chế của tổ chức Công đoàn Việt Nam và các hình thức liên kết, hợp tác khác của các cấp Công đoàn Việt Nam.

- Bổ sung nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam; giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, nhiệm vụ tham gia sinh hoạt công đoàn định kỳ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TLĐ; Hằng năm kiểm điểm, đánh giá, phân loại đoàn viên.

- Dự thảo Điều lệ có 02 Điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn viên công đoàn. Đề nghị các cấp công đoàn lấy ý kiến theo 2 phương án: Phương án 1 giữ nguyên như dự thảo, phương án 2 gộp chung 02 Điều này thành 01 Điều cho gọn.
Điều 5, 6

- Sửa đổi, bổ sung và làm rõ khái niệm cán bộ công đoàn và cán bộ nghiệp vụ chuyên trách trong các cơ quan công đoàn, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của công đoàn

- Bổ sung quyền và nhiệm vụ đại diện đoàn viên, NLĐ thương lượng tập thể, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị, doanh nghiệpĐiều 7: Bổ sung 3 nguyên tắc 1,3,4


Điều 9

- Bổ sung quy định Đại hội Công đoàn Việt Nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức CĐVN. Đại hội ở mỗi cấp công đoàn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của công đoàn cấp đó, giữa 2 kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo là BCH do đại hội bầu ra, hoặc do công đoàn cấp trên chỉ định.

- Quy định thống nhất nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp 5 năm 1 lần. Các trường hợp khác, giao cho Đoàn Chủ tịch TLĐ hướng dẫn cụ thể.

- Đối với những tổ chức công đoàn mới thành lập, nâng cấp, sáp nhập: Dự thảo lần này theo hướng linh hoạt thời gian hoạt động của ban chấp hành lâm thời công đoàn, thời gian tổ chức đại hội lần thứ nhất, thời gian nhiệm kỳ của đại hội lần thứ nhất đảm bảo theo tiến độ thời gian đại hội nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên.
Điều 12

- Sửa đổi, bổ sung quy định về bổ sung BCH đối với trường hợp cán bộ được cấp ủy Đảng giới thiệu làm cán bộ chủ chốt cơ quan công đoàn các cấp thì do công đoàn cấp trên xem xét, quyết định bằng hình thức chỉ định, hoặc giao Đoàn Chủ tịch TLĐ hướng dẫn thực hiện (theo Điều 13, khoản 1, điểm a Điều lệ hiện hành).

- Quy định rõ ban chấp hành lâm thời công đoàn vào Điều lệ.

- Xin ý kiến đề xuất các trường hợp tăng số lượng ủy viên BCH công đoàn các cấp vào khoản 4 Điều 12 cho phù hợp yêu cầu thực tiễn, hoặc giao Đoàn Chủ tịch TLĐ hướng dẫn thực hiện. Dự kiến như sau:+ Ban chấp hành công đoàn cấp cơ sở có từ 03 đến 19 uỷ viên; trường hợp có từ 10.000 đoàn viên trở lên, không quá 27 uỷ viên.

+ Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 29 uỷ viên; ban chấp hành công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn không quá 35 uỷ viên.

+ Ban chấp hành công đoàn ngành trung ương, ban chấp hành LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Liên đoàn không quá 39 uỷ viên.

+ Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Đại hội Công đoàn Việt Nam quyết định.

- Sửa đổi, bổ sung quy định tỷ lệ tối đa được bầu bổ sung ban chấp hành công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời vẫn đảm bảo trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn đồng cấp.

- Bổ sung nhiệm vụ của BCH bầu ban thường vụ, UBKT, các chức danh trong BCH, chủ nhiệm UBKT và bầu bổ sung ủy viên BCH, BTV, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm UBKT, nhằm đảm bảo tính thống nhất và chặt chẽ.

- Bổ sung nhiệm vụ hội nghị BCH công đoàn các cấp về nội dung tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của các ủy viên ban chấp hành.

- Sửa đổi, bổ sung hội nghị định kỳ của ban chấp hành công đoàn các cấp.Điều 14

- Bổ sung quy định chế độ sinh hoạt thường kỳ của ban thường vụ công đoàn các cấp, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực giữa hai kỳ họp của BCH công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động công đoàn.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về bầu chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội theo hướng mở rộng dân chủ.Điều 15: Sửa đổi điều kiện thành lập công đoàn cơ sở theo hướng sửa điều kiện “Có tư cách pháp nhân” thành “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành lập hợp pháp”.

- Trình tự thành lập công đoàn cơ sở sửa đổi theo hướng rõ hơn, gọn hơn.
Điều 16: Sửa đổi gọn hơn về trình tự, thủ tục thành lập công đoàn cơ sở.


Điều 17 đến Điều 22:

- Sắp xếp nhiệm vụ theo nhóm công việc

- Loại bỏ một số nhiệm vụ không còn phù hợp, hoặc thực tế không thực hiện được tại cơ sở

- Bổ sung thêm một số nhiệm vụ mới
Điều 23: Bổ sung 01 Điều vào Điều lệ quy định điều kiện, thẩm quyền, thủ tục thành lập, nâng cấp, giải thể công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở


Điều 24 đến Điều 33 về phạm vi tập hợp, quản lý của công đoàn cấp trên:

Làm rõ phạm vi tập hợp đoàn viên của công đoàn cấp trên, gồm:

- Phạm vị tập hợp, quản lý đoàn viên của LĐLĐ cấp tỉnh và CĐ ngành TW;

- Phạm vị tập hợp, quản lý đoàn viên của LĐLĐ cấp huyện và công đoàn ngành địa phương, công đoàn các KCN, khu kinh tế và công đoàn cấp trên khác.

- Quy định rõ mối quan hệ tập hợp đoàn viên, công tác phối hợp quản lý, chỉ đạo giữa các cấp công đoàn, giữa ngành và địa phương.Điều 35, 36

- Quy định rõ đối tượng cấp công đoàn thành lập ban nữ công quần chúng.

- Sửa đổi, bổ sung quy định thành lập ban nữ công quần chúng ở CĐCS, NĐ khi có 20 đoàn viên nữ trở lên, thay cho Điều lệ hiện hành có 10 đoàn viên nữ.Điều 37, 38: Xin ý kiến để bổ sung quy định mức thu đoàn phí công đoàn vào Điều lệ


Điều 39 đến điều 42: Xin ý kiến về bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp


Điều 43, 44

- Bổ sung hình thức xử lý kỷ luật bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công đoàn.- Bổ sung quy định đối với cán bộ nghiệp vụ chuyên trách tại cơ quan công đoàn các cấp, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của tổ chức công đoàn khi vi phạm kỷ luật.


Các vấn đề khác liên quan


* Ghi chú:

- Đề nghị tải Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại website của Liên đoàn Lao động Quận 3 (http://www.congdoanquan3.org.vn), để nghiên cứu và tham gia ý kiến.

- Đánh dấu (x) vào ô tương ứng.tải về 46.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương