Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích43 Kb.
#4190

UBND TỈNH QUẢNG NINH

BTC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2398/BTC

V/v điều chỉnh Bài Thể dục Aerobics dự thi HKPĐ tỉnh Quảng Ninh

lần thứ IX - 2016.


Quảng Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo.


Theo quy định tại Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX - 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-BCĐ ngày 07/8/2015 của Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh, Điều 13, môn Thể dục, khoản 2-Nội dung thi đối với các cấp học: Bao gồm 2 nhóm lớp (1-3) và (4-5) đối với cấp tiểu học; 01 nhóm lớp (6-9) đối với cấp THCS. Mỗi nhóm lớp tham gia dự thi phải thực hiện 3 bài: Bài Thể dục Aerobics quy định (bắt buộc), số lượng 11 học sinh; Bài Thể dục Aerobics tự chọn, số lượng 03 học sinh và Bài Thể dục Aerobic tự chọn, số lượng 08 học sinh.

Căn cứ hướng dẫn điều chỉnh Bài Thể dục Aerobics của Bộ GD&ĐT và thực tế tại các trường học tỉnh Quảng Ninh, Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh điều chỉnh Bài Thể dục Aeobics dự thi HKPĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX -2016, như sau:1. Cấp Tiểu học: Chỉ tổ chức thi Bài Thể dục Aerobics theo 1 nhóm lớp (1-5), mỗi đội dự thi phải thực hiện Bài Thể dục Aerobics cơ bản (bắt buộc), số lượng 08 học sinh và Bài Thể dục Aerobics tự chọn, số lượng 08 học sinh (phải có tối thiểu 02 học sinh nam trong đội hình dự thi).

2. Cấp Trung học cơ sở: Tổ chức thi Bài Thể dục Aerobics cơ bản (bắt buộc), số lượng 08 học sinh và Bài Thể dục Aerobics tự chọn, số lượng 08 học sinh (phải có tối thiểu 02 học sinh nam trong đội hình dự thi).

3. Số lượng vận động viên: Mỗi đơn vị được cử 02 đội học sinh TH và THCS dự thi, mỗi đội có 11 vận động viên (8 chính thức và 3 dự bị).

Nhận được Thông báo này, Ban Tổ chức HKPĐ Tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức HKPĐ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh căn cứ thực hiện. Chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Hoàng Quân, Phó Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy viên thường trực Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, điện thoại 0904077898/.Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BCĐHKPĐ tỉnh (để b/c);

- Lưu VT, phòng CTTT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

PHÓ GIÁM ĐỐC GD&ĐT

Nguyễn Đăng Hợp

tải về 43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương