Céng hßa x• héi chñ nghÜa viÖt nam


PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết xây dựng chương trìnhtải về 6.17 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích6.17 Mb.
#100416
1   2   3   4   5   6

PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết xây dựng chương trình


Thanh Hóa là tỉnh lớn tại Bắc Trung Bộ với diện tích đất tự nhiên 11.133,4 km² (đứng thứ 5 toàn quốc), dân số 3.405.000 người (đứng thứ 3 toàn quốc) và có 33 đô thị (nhiều nhất toàn quốc) gồm : TP. Thanh Hóa là đô thị loại I, 02 thị xã là Sầm Sơn (đô thị loại III) và Bỉm Sơn (đô thị loại IV) còn lại là các đô thị loại V. Nhưng tỷ lệ đô thị hóa của Thanh Hóa rất thấp chỉ đạt 17,5% đứng thứ 58/63 tỉnh thành. Tỉnh Thanh Hóa với chức năng và vị trí có rất nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa như các trung tâm phát triển cấp Vùng: Nghi Sơn phát triển mạnh về công nghiệp lọc hóa dầu, Bỉm Sơn phát triển công nghiệp vật liệu, Sầm Sơn phát triển du lịch dịch vụ, TP. Thanh Hóa là trung tâm tổng hợp cấp vùng, Ngọc Lặc - Thạch Thành - Lam Sơn, Sao Vàng phát triển là trung tâm tổng hợp của vùng miền núi tỉnh Thanh Hóa,.... Tuy nhiên ngoài những thuận lợi và tiềm năng phát triển, đô thị Thanh Hóa còn nhiều bất cập cần phải giải quyết.

Hệ thống đô thị của tỉnh phát triển chưa đồng đều về chất lượng, hệ thống hạ tầng đô thị chưa đồng bộ, chức năng kinh tế của các đô thị còn yếu, tăng trưởng kinh tế của các đô thị còn chậm, chưa có cơ sở vững chắc (đô thị loại V chiếm 89,66% đô thị toàn tỉnh). Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường được đầu tư thông qua các dự án chuyên ngành nhưng tốc độ còn chậm, các dự án đầu tư các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm thu hút lao động vào đô thị vẫn chưa đạt yêu cầu, quy mô các đô thị hiện nay còn nhỏ.

Thực hiện các chiến lược phát triển chung của đất nước, năm 2015, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Thanh Hóa sẽ đạt tỷ lệ đô thị hóa 35%, và UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên để thực hiện các công việc trên cần có lộ trình cụ thể nhằm phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa một cách tổng thể, hiệu quả và bền vững. Thực hiện các kế hoạch, chiến lược phát triển đô thị của quốc gia và của tỉnh Thanh Hóa, đô thị Ngọc Lặc được xác định là cực tăng trưởng phát triển phía Tây của tỉnh Thanh Hóa nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa có 11 huyện với tổng diện tích tự nhiên 8.516,6km2, tổng dân số 1,14 triệu người. Đây là miền có tiềm năng phát triển lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ gắn với những nguồn lợi từ rừng và mối quan hệ giao thương với nước CHDCND Lào. Miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống đã lâu đời, có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Thanh Hóa cũng như các Tỉnh miền núi phía Tây Bắc bộ.

Hiện nay, Đô thị trung tâm miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa đã có cơ hội hơn để giao lưu phát triển với các khu vực kinh tế trong vùng, đặc biệt là với thành phố Thanh Hóa, Khu kinh tế Nghi Sơn, vùng thủ đô Hà Nội và nước CHDCND Lào. Trục giao thông Hà Nội - Hòa Bình - Miền Tây Thanh Hóa đã được rút ngắn còn 160km; Cửa khẩu Na Mèo được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế; hệ thống giao thông trong tỉnh Thanh Hóa đã được nâng cấp kết nối giữa các trung tâm kinh tế của Tỉnh. Miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa được xác định phát triển kinh tế chủ đạo là công nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế cửa khẩu; là khu vực bảo tồn văn hóa truyền thống, bảo tồn thiên nhiên gắn với an ninh - quốc phòng. Đây là những điều kiện ngoại ứng ảnh hưởng đến chiến lược phát triển không gian đô thị.

Nhận thức được xu thế phát triển mới của đô thị Ngọc Lặc, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc - Tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất chỉ đạo công tác xây dựng phát triển đô thị nhiệm kỳ 2016-2020 là: “Tích cực thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khai thác tiềm năng, thế mạnh; phát huy mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp dịch vụ với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, nông nghiệp và nông thôn phát triển vững chắc. Đẩy nhanh tốc độ xây dựng, chỉnh trang phát triển đô thị theo hướng hiện đại. Không ngừng nâng cáo chất lượng lĩnh vực văn hóa- xã hội; giữ vũng và tăng cường quốc phòng an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát triển thành đô thị công nghiệp hiện đại, là hạt nhân vùng kinh tế động lực phía Tây của Tỉnh, Phấn đấu đến 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và trở thành thị xã”.

Đô thị Ngọc Lặc thuộc huyện Ngọc Lặc được xác định bao gồm đô thị Ngọc Lặc và một số xã lân cận, đã và đang từng bước được tỉnh và huyện quan tâm đầu tư để trở thành thị xã trong tương lai.

Việc phấn đấu là đô thị loại IV sẽ là niềm tự hào, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, đó cũng là quyết tâm của Đảng bộ Đô thị cũng như Hội đồng nhân dân đô thị Ngọc Lặc nói riêng, Huyện Ngọc Lặc nói chung. Lên đô thị loại IV và trở thành thị xã sẽ tạo cho huyện Ngọc Lặc vị thế và động lực mới trong xu thế hội nhập, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị, của Tỉnh. Để đạt được mục tiêu lên đô thị trước năm 2020 việc lập Chương trình phát triển đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2020 là nhiệm vụ rất cần thiết nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ phải thực hiện cũng như dự kiến nguồn lực để thực hiện nhằm hướng tới một thị xã Ngọc Lặc trong tương lai phát triển ổn định và bền vững.


  1. Quan điểm và mục tiêu của chương trình

   1. Quan điểm


Quan điểm và mục tiêu phát triển để đô thị Ngọc Lặc đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV cần dựa trên điều kiện thực tế phát triển của đô thị. Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, Quy hoạch chung xây dựng đô thị và các định hướng, chiến lược phát triển đã được phê duyệt cần lựa chọn những nội dung ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2016-2020.

Về phát triển kinh tế: Tạo các cơ chế chính sách, khuyến khích đầu tư tập trung phát triển công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ trên địa bàn đô thị. Nghiên cứu biện pháp hiện đại hóa nông, lâm nghiệp khai thác hiệu quả diện tích đất nông, lâm nghiệp, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp.

Về phát triển dân số: Tạo sức hút cho đô thị, nâng cao tỷ lệ tăng dân số cơ học.

Về phát triển hạ tầng đô thị:

Khu vực nội thị (các phường của thị xã trong tương lai): Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị Ngọc Lặc đồng bộ, đầu tư xây dựng khắc phục, hoàn thiện những tiêu chí về hạ tầng đô thị còn yếu, còn thiếu đạt mức yêu cầu tối thiểu đối với đô thị loại IV. Đầu tư xây dựng nâng cao những tiêu chí về hạ tầng còn yếu đạt mức thấp so với quy định của đô thị loại IV. Đối với những chỉ tiêu khác cần tiếp tục giữ vững, hoàn thiện.

Khu vực ngoại thị: Cần có những giải pháp và đầu tư xây dựng hạ tầng các xã thuộc thị xã theo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, kéo gần khoảng cách giữa nội thị và ngoại thị.

Về kiến trúc cảnh quan đô thị: Đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang nâng cao bộ mặt kiến trúc cảnh quan đô thị, cải tạo môi trường đô thị, xây dựng những tuyến phố văn minh đô thị. Xây dựng các công trình tiêu biểu, điểm nhấn cho đô thị.

   1. Mục tiêu

    1. Mục tiêu tổng hợp:


Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn của Tỉnh Thanh Hóa. Kiểm soát quá trình phát triển đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hợp lý theo vị trí tính chất chức năng của mình, đồng thời phát huy đầy đủ các thế mạnh và vai trò hạt nhân trong phát triển các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh;

Xác định yêu cầu và chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được làm cơ sở đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị và và quản lý thực hiện các quy hoạch theo các chương trình kế hoạch phát triển đô thị cụ thể trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 góp phần nâng cao chất lượng sống, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh hiện đại và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa của đô thị, tăng cường sức cạnh tranh với các đô thị trong tỉnh.

Xây dựng chương trình phát triển đô thị Ngọc Lặc lên đô thị loại IV và trở thành thị xã trước năm 2020.

    1. Mục tiêu cụ thể:


 • Rà soát, các chủ trương định hướng lớn của Tỉnh về phát triển đô thị Ngọc Lặc và khu vực mở rộng;

 • Đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng và phát triển đô thị của đô thị Ngọc Lặc và khu vực mở rộng theo các tiêu chuẩn phân loại đô thị

 • Hoạch định chương trình kế hoạch phát triển đô thị Ngọc Lặc và khu vực mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV giai đoạn 2016-2020.

 • Xác định nhu cầu đầu tư và nguồn vốn đầu tư phát triển đô thị theo các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình; Khái toán tổng vốn và phân kỳ đầu tư.
  1. Phạm vi nghiên cứu

   1. Phạm vi về không gian


Phạm vi nghiên cứu trên ranh giới hành chính đô thị Ngọc Lặc (Theo đồ án Quy hoạch chung đô thị được duyệt), huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể gồm:

+ Khu vực đô thị hóa: Thị trấn Ngọc Lặc, các xã: ........................+ Khu vực ngoại thị: các xã ...................Nguồn: Sở Xây dựng Thanh Hóa
   1. Phạm vi về thời gian


Tập trung chủ yếu vào nghiên cứu chương trình cho giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.


  1. tải về 6.17 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương