Céng hßa x• héi chñ nghÜa viÖt namtải về 6.17 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích6.17 Mb.
#100416
  1   2   3   4   5   6

Chương trình phát triển đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và trở thành thị xã trước năm 2020

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊĐÔ THỊ NGỌC LẶC, HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA

ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV VÀ TRỞ THÀNH THỊ XÃ TRƯỚC NĂM 2020
Hà Nội, tháng 12/2015

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 2

1.Sự cần thiết xây dựng chương trình 2

2.Quan điểm và mục tiêu của chương trình 4

3.Phạm vi nghiên cứu 5

4.Các căn cứ pháp lý 6

I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NGỌC LẶC 10

1.Giới thiệu chung về đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 10

2.Tóm lược một số định hướng phát triển của đô thị đã được phê duyệt. 22

3.Đánh giá chung về tình hình phát triển của đô thị Ngọc Lặc 35

II. KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NGỌC LẶC THEO TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV 36

1.Phương pháp xếp loại đô thị và các tiêu chuẩn đánh giá đô thị loại IV 36

2.Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị 37

3. Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị 38

4.Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đô thị 39

5.Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 40

6.Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị 40

7.Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị 47

8.Tổng hợp đánh giá, nhận xét 48

III. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NGỌC LẶC, HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV VÀ TRỞ THÀNH THỊ XÃ TRƯỚC NĂM 2020 50

1.Mục tiêu phấn đấu các chỉ tiêu giai đoạn 2016 -2020 50

2.Đánh giá sự khả thi của mục tiêu đề ra và nhu cầu đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 50

3.Lựa chọn các chỉ tiêu ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 61

4.Các chương trình cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trong giai đoạn 2016-2020. 63

5.Tổng hợp các chương trình 70

IV. VỐN VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 82

1.Dự kiến kinh phí đầu tư 82

2.Nguồn vốn 82

3.Kế hoạch phân bổ và huy động vốn 84

V. LỘ TRÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 100

1.Lộ trình thực hiện 100

2.Các giải pháp thực hiện 100

3.Tổ chức thực hiện 102

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 103

PHỤ LỤC 104

4.Phụ lục tính điểm theo các tiêu chuẩn đô thị loại IV 104
BÁO CÁO TỔNG HỢP

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NGỌC LẶC, HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV VÀ TRỞ THÀNH THỊ XÃ TRƯỚC NĂM 2020tải về 6.17 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương