Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa viêt namtải về 29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích29 Kb.
#1187

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP
Kính gửi: PHÒNG ĐÀO TẠO - TrưỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ

Em tên là : sinh ngày tại.

Sinh viên lớp MSSV

Tốt nghiệp ngành Năm tốt nghiệp

CMND số do CA tỉnh cấp ngày

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho:

Ông (bà) sinh ngày tại

CMND số do CA tỉnh cấp ngày

đến làm thủ tục nhận thay em.

Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.…………….., ngày……….tháng………năm 20…..
Người được ủy quyền Người ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan Xét duyệt của Phòng Đào tạo

(hoặc địa phương) người ủy quyền
Каталог: Trinh DT

tải về 29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương