Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Namtải về 34.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích34.5 Kb.
#4194

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

* * *


THÔNG BÁO

Tuyển sinh câu lạc bộ Aerobic
Nh»m ph¸t triÓn phong trµo tập luyện Aerobic cho học sinh trường Tiểu học Dịch vọng B cũng như gióp c¸c em cã ®iÒu kiÖn n©ng cao søc kháe, rÌn luyÖn thể chất cũng như phát triển hài hòa các kỹ năng vận động. Tr­êng Tiểu học Dịch Vọng B tuyÓn sinh câu lạc bộ Aerobic dành cho học sinh của nhà trường.
- Thời gian khai giảng : 17h00’ ngày … /9/2016

- Thời gian học: Từ 17h00’ đến 18h30’ ngày thứ 2 - thứ 4 hàng tuần

- Địa Điểm: Tại ………………. Trường TH Dịch Vọng B

- Huấn luyện viên chuyên ngành Aerobic trực tiếp giảng dậy

- Liên hệ đăng ký tập: Cô Nguyễn Thị Nga – ĐT 0982365368

- Nộp đơn đăng ký trước giờ khai mạc 30 phút

- Học Phí: 320.000đ/tháng - Học sinh tự chuẩn bị trang phục
------------------------------------------------------------------------------------

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC AEROBIC

Tôi tên là:....................................................................................................

Phụ huynh em:........................................ Sinh ngày:....../....../..........Lớp:… …

Địa chỉ:.............................................................................................................

Số ĐT:.........................................ĐT liên hệ khác:...........................................

Tôi làm đơn này kính mong huấn luyện viên CLB Aerobic Trường Tiểu học Dịch Vọng B cho phép em:.......................................đăng ký tập luyện tại câu lạc bộ Aerobic của nhà trường.

Tôi xin cam kết chấp hành mọi nội quy, quy định do trường và CLB Aerobic đề ra

Xin trân trọng cảm ơn !Hà Nội, Ngày tháng năm 2016

Người làm đơn

tải về 34.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương