Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs phù ĐỔNG



tải về 492.84 Kb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích492.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

V. CÁC CHỈ TIÊU LỚN


1.Nhà trường:

Danh hiệu TTLĐ tiên tiến

Đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2016

Đơn vị đạt chuẩn “An toàn về An ninh, trật tự” năm 2016.



2.Các đoàn thể:

Công đoàn: Vững mạnh

Đoàn Thanh niên: Xuất sắc

Đội TNTP Hồ Chí Minh: Xuất sắc


3. Phổ cập GD - Tỉ lệ bỏ học: đạt chuẩn PCGD mức 2, bỏ học hằng năm không quá 0,5%

4. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm

6. Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (KĐCL): cấp độ 3

7. Xếp loại THTT-HSTC: xuất sắc

8. Chất lượng giáo dục: Lên lớp 98,5%, xét tốt nghiệp THCS 100%

(Các chỉ tiêu khác xem thêm phần VII phụ lục)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm:

Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo tiến độ, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện.

Chủ trì việc phối hợp với Công đoàn, chi đoàn, các tổ chức xã hội tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo yêu cầu và báo cáo kết quả trước Hội nghị CB-CC-VC, Hội đồng trường vào năm học tới.

Nhà trường và BCH Công đoàn thống nhất cử cán bộ phối hợp theo dõi, tổng hợp, phát hiện và đề xuất biện pháp để xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.

Định kỳ tổ chức kiểm tra, Sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học của các tổ chuyên môn, văn phòng, CB-VC để rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng thực thi các nhiệm vụ.

2. Công đoàn cơ sở, Ban TTND, Chi đoàn:

Tích cực, chủ động phối hợp với nhà trường trong việc phổ biến, triển khai thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học trong tổ chức của mình và trong CB-VC.



3. Các tổ chuyên môn, văn phòng có trách nhiệm:

Nghiên cứu, phổ biến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đến các thành viên trong tổ. Cụ thể hóa kế hoạch thực hiện nhiêm vụ năm học của nhà trường vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của tổ.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị, của tổ.

Định kỳ tổ chức kiểm tra, Sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học của các thành viên tổ chuyên môn, văn phòng để rút kinh nghiệm, kịp thời đề nghị biểu dương các cá nhân có nhiều đóng góp sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng thực thi các nhiệm vụ.



4- CB-GV-NV

Nghiên cứu nắm vững các nhiệm vụ, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức tác phong, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Thực hiện văn hóa nơi công sở, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, công đoàn.

Năm học 2016- 2017 năm học toàn ngành tiếp tục nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm học thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT với tinh thần thi đua “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm mỗi CB-VC cần phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết một lòng quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 trường THCS Phù Đổng có hiệu lực thi hành kề từ ngày được Hội nghị CB-CC-VC đơn vị thông qua./.




Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT Đại Lộc (để báo cáo);

- UBND xã Đại Hồng (để báo cáo);

- HT, PHT (tổ chức thực hiện);

- Tổ trưởng CM, VP (để thực hiện);

- Công đoàn, chi đoàn trường (để phối hợp);

- Lưu: VT.



Nguyễn Khánh Hòe



DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC





Đại Lộc, ngày tháng năm 2016




TRƯỞNG PHÒNG






VII. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Tổng hợp các chỉ tiêu lớn phấn đấu thực hiện trong năm học:

I. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

1. Phổ cập GD THCS: Được công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn PCGD THCS mức 2 năm 2016.

2. Hoạt động giáo dục và chất lượng giáo dục:

2.1. Tuyển mới vào lớp 6 hằng năm: 100%

2.2. Chất lượng hạnh kiểm: 96% xếp loại khá và tốt, 4%TB.

2.3. Xếp loại học lực: Loại giỏi: 14,0%, loại khá: 35,0%, TB: 49,5%, Yếu: 1.5%, Kém: 0%.

2.4. Học sinh lên lớp hằng năm: 98,5% (sau thi lại)

2.5. Tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS: 100%.

2.6.Thi HS giỏi cấp huyện, tỉnh ở các môn văn hóa: phấn đấu đoạt ít nhất 35 giải (từ KK trở lên); vị thứ đồng đội, toàn đoàn ở từng môn, từng khối từ vị thứ 9 trở lên.

2.7. Tham gia hội thi HS giỏi TNTH, Casio, TTVH, HBTA, HB GD DĐ & PL, phấn đấu đoạt 5 giải (từ KK trở lên), vị thứ toàn đoàn các môn dự thi từ vị thứ 6 trở lên.

2.8. Kết quả tham gia HKPĐ huyện: toàn đoàn vị thứ 5/17.

2.9. Tỉ lệ HS bỏ học không quá 0,5%.

2.10. Vận động học sinh học nghề phổ thông k9 đạt tỉ lệ trên 80%, TN: 100% .

3. Phấn đấu 95% học sinh tham gia bảo hiểm Y tế.

4. Hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục: đạt cấp độ 3, đề nghị Sở GD&ĐT kiểm tra công nhận tháng 11/2016

5. Đầu tư xây dựng CSVC kỹ thuật hằng năm (từ nguồn XHH và tiết kiệm chi tiêu): ít nhất đạt 120 triệu đồng/năm học

6. CB-VC ứng dụng CNTT trong giảng dạy, quản lý theo chương trình qui định đạt 100%

7. Giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chẩn trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm giai đoạn 2015-2020.

8. Xây dựng thư viện tiên tiến, 01 phòng bộ môn đạt chuẩn (tháng 12/2016)

9. Xây dựng THTT-HSTC: đạt loại XS

10. Tổ chức hoạt động giáo dục qui mô toàn trường 2 lần/năm (Văn nghệ, cắm trại)

II. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

1. Tỉ lệ CB-VC đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 100%.

2. Tỉ lệ CB-VC đăng ký thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo: 100%

3. Tỉ lệ CB-VC đăng ký thực hiện tốt cuộc vận động “2 không”: 100%

4. 100% CB-VC tham gia tốt các lớp bồi dưỡng chính trị, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước.

5. Phấn đấu không có CB-VC suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.



III.Về chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ:

1. Tỉ lệ trình độ đội ngũ đạt chuẩn: 100%; trong đó trên chuẩn: 80%.

2. Đánh giá XL HT, PHT: Xuất sắc.

3. Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp: XS 80%, Khá 20%.

4. Phân loại CB-VC cuối năm: Xuất sắc: 80%; Khá: 20%.

5. Xếp loại GVCN cuối năm: Tốt: 80%; Khá: 20%; TB: 0%.

6. Dự thi GVDG cấp trường ít nhất 12 GV/ 4 tổ;

7. Dự thi GVCN giỏi cấp trường ít nhất 8 GV/16 GVCN.

8. Dự thi GVCNG cấp huyện ít nhất 4 GV

9. Chuyên đề cụm: thực hiện theo kế hoạch và phân công của Phòng GD-ĐT

10.Chuyên đề huyện: môn Ngữ Văn (dạy học chủ đề)

11.SKKN nộp về huyện: ít nhất 10 (CSTĐ, GVDG huyện những năm tới)

12.GV Tham gia BDTX 120 tiết/ năm: đạt 100%

IV. Danh hiệu thi đua.

1. Cá nhân: đạt danh hiệu LĐTT, CSTĐ: tối thiểu 70%; trong đó có ít nhất 15% đạt danh hiệu CSTĐ các cấp.

2. Nhà trường:

Danh hiệu TTLĐ Tiên tiến;

Đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2016;

Đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016.



3. Các đoàn thể:

Công đoàn: Vững mạnh

Đoàn Thanh niên: Xuất sắc

Đội TNTP Hồ Chí Minh: Xuất sắc



Phụ lục 2:
LỊCH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG NĂM HỌC


Tháng

Nội dung công việc

Thời gian cụ thể

Người phụ trách chính

8/2015


+CSVC cho năm học mới




HT

+Học chính trị hè, BD chuyên môn

5-10/8

HT

+Xây dựng, duyệt kế hoạch năm học




HT

+Tham mưu XHH




HT

+Đại hội các đoàn thể, họp CMHS




HT

+Xây dựng tổ chức, bộ máy




HT

+Kiểm tra lại, biên chế lớp, phân công đội ngũ, TKB

2-8/8

PHT

+Ttựu trường; học nội qui, lao động

10/8

PHT

+Tổ chức các hoạt động đầu năm

5/9-30/9

PHT

+Khảo sát chất lượng lớp 6




PHT

+Phân công điều tra PCGD; vận động bỏ học




PHT

+Thi Việt dã cấp trường, dự thi huyện

20/8 25/8

PHT

+Tập huấn “UD CNTT”

28-29/8

PHT

+Nộp hồ sơ dự thi TN nghề




PHT

+Xây dựng các nề nếp tự quản




TPT

9/2015


+Lễ Hội kỷ niệm 40 năm thành lập trường

1-2/9

HS

+Khai giảng năm học mới, dạy tuần 1

5/9

GV, HS

+ Chỉ đạo xây dựng các loại kế hoạch đầu năm học;

+ Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng Phòng truyền thống nhà trường.



+Phát động thi IOE, Elearning, NCKH, liên môn, tích hợp, chinh phục vũ môn...

01 – 30/9

HT
HT
PHT, TPT

+Duyệt kế hoạch năm học tại phòng GD-ĐT

9/9




+ Hội nghị CB-VC 2016-2017

12-30/9

HT, CTCĐ

+ Đăng ký thi đua đầu năm, nộp đăng ký




HT

+Thành lập các hội đồng tư vấn

30/9

HT

+ Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB-VC năm học 2016-2017

30/9

HT, CTCĐ

+Kết thúc BHYT đợt 1, thu đợt 2







+ NGLL “truyền thống nhà trường”




PHT

+ Thống nhất ND BD và cấu trúc đề thi HSG 6,7

15-30/9

PHT

+ Tự kiểm tra, đề nghị huyện kiểm tra công nhận PCGD 2016

6-15/9

PHT

+ Lập hồ sơ Hội nghị CBVC  Lưu trữ




VT

+Hoàn thành thiết kế bài giảng elearning

25/9

GV

+ Nộp Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học về Phòng GD-ĐT

20/9

VT

+ Xong việc cấp thẻ học sinh




YT

10/2015

+Triển khai kiểm định chất lượng GD (thu thập hồ sơ minh chứng, mô tả)

1-20/10

HT

+ Củng cố HĐT, phân công TK HĐT

15/10

HT

+ Khai mạc HKPĐ cấp trường

15/10

PHT

+ Gửi đề thi HSG lớp 9

3/10

PHT

+ Sinh hoạt Cụm CM lần 1 (Nhóm A,B,D)

10/10

PHT

+ Huyện kiểm tra PCGD ở các Xã

15-25/10

PHT

+ PGD Kiểm tra Hồ sơ quản lý CM

29-30/10

PHT

+ NGLL chủ đề “chăm ngoan học giỏi”




PHT

+ SH kỷ niệm 20/10

17/10

CTCĐ

+Chấm chọn E-learning tại huyện




PGD-ĐT

+ Hồ sơ đề nghị công nhận chuẩn ANTT

17/10

TPT

11/2015

+ Gởi đề HSG 678

15/11

P.HT,TTr

+ Hoàn thành tự đánh giá và thu thập hồ sơ minh chứng, đề nghị đánh giá ngoài

15/11

HT

+Hội thi GVDG cấp huyện vòng 1

7-12/11

GV

+ Thi HBTA, TTVH cấp trường

Tháng 11

PHT

+ Thi GV dạy giỏi cấp Trường (vòng 1)

Tháng 11

PHT

+ Hoàn thành đưa dữ liệu PCGD lên phần mềm trực tuyến

15/11

PHT

+ Gửi đề kiểm tra HK1 (bổ sung NH đề)

4/11

PHT

+ Chuyên đề cấp huyện, T/h CM




PHT

+ SH Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

20/11

HT

+ Thanh tra chuyên đề QL, x/d THTT-HSTC.

22-30/11

HT

+Sở GD-ĐT kiểm tra, đánh giá ngoài đơn vị Phù Đổng (Kiểm định chất lượng)




HĐ TĐG

+ Sơ kết việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đạo đức nhà giáo”

Tháng 11

HT, CTCĐ

+ NGLL chủ đề “tôn sư trọng đạo”




PHT

12/2015

+ Sinh hoạt chuyên môn cụm lần 2 (C, D)




PHT

+ Chuyên đề cấp huyện

15/12

PHT

+ Hội thi GVDS cấp huyện vòng 2

5-9/12

PHT, GV

+ Kiểm kê 0h 1-1-2017




HT

+ Kiểm tra đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2016

Theo KH

HT, CTCĐ

+ Thi HSG lớp 9 vòng 2




PHT

+ Thi GV dạy giỏi cấp Trường (vòng 2)

Theo K/H

PHT

+ Gửi đề thi HSG 6,7,8

15/12

PHT

+Nộp bài thi NCKH, liên môn, tích hợp về Phòng GD-ĐT

12/12, 19/12

PHT

+ Kiểm tra HK1, xếp loại HK HK1

15-28/12

PHT

+ NGLL chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”




PHT

+ Bồi dưỡng HSG 9 tại huyện

Từ 30/12

PHT




+Nghỉ tết Đinh Dậu

26/12-2/01

CBVC

1/2016


+ Sinh hoạt NGLL chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân”




PHT

+Sơ kết HK1

1-10/1

HT, PHT

+Thi HSG 6,7,8 cấp trường

10/01

PHT

+Bồi dưỡng HSG 9 tại huyện

9/1

PHT

+Sinh hoạt CM cụm lần 3 (A,B,D)

12/01

PHT, TTr

2/2016


+Thi IOE cấp huyện

Theo IOE

PHT, TTr

+Hùng biện tiếng Anh huyện

14/02




+Bồi dưỡng HSG 9 tại huyện

10/2 – 28/2

PHT

+Thi TNTH8-Casio89 cấp huyện

15/2

PHT

+Chuyên đề huyện

9/02

PHT

+Gửi đề kiểm tra HK2 (bổ sung NH đề)

25/2

PHT

+SH kỷ niệm 3/2

3/2

PHT

+Tổ chuyên môn hoàn thành xét SKKN

27/2

PHT

3/2016

+Xét SKKN cấp trường

15/3

HT

+Sinh hoạt cụm L4 (C,D)




PHT

+SH kỷ niệm 8/3

6/3

CTCĐ

+Bồi dưỡng HSG9 tại huyện, Thi TNTH-Casio cấp tỉnh

22-24/3

PHT

+Sinh hoạt NGLL chủ đề “Tiến bước lên đoàn”




PHT

+Thi IOE cấp tỉnh

10-11/3

PHT, Tổ NN

+Thi tài năng tiếng Anh/tỉnh (OTE)

21-24/3

PHT (nếu có)

+Hùng biện tiếngAnh/Tỉnh

21-24/3




+Thi thuyết trình văn học

28-31/3

PHT, TT Văn

+Chuyên đề cấp huyện

16/3

PHT

4/2016


+Tổ chức đánh giá HT, PHT, GV theo chuẩn (TT29, 30)

15-29/4

HT

+Thi HSG lớp 9 cấp tỉnh

4-8/4

PHT

+Thi HSG 6,7,8 cấp huyện

17-21/4

PHT

+Kiểm tra HK2 đối với lớp 9

22-29/4

PHT

+Sinh hoạt cụm chuyên môn lần 4 (nhóm C, D)




PHT

+Thi giáo viên TPT đội giỏi

18-21/4

TPT

+Sinh hoạt tiết NGLL chủ đề “Hòa bình và hữu nghị”

T4

PHT

5/2016


+Tự chấm điểm thi đua trường học theo bộ tiêu chí của PGD-ĐT.

2-15/5

HT

+Đánh giá, xếp loại CB, VC; xếp loại thi đua cuối năm học

10-20/5

HT

+Bế giảng năm học, Bàn giao HS về ĐP

28-31/5

HT

+Tổng kết và báo cáo cuối năm

20-25/5

HT, PHT

+Lập học bạ, phê, duyệt

25-30/5

HT, PHT

+Sinh hoạt NGLL chủ đề “Bác Hồ kính yêu”




PHT

+Kiểm tra HK2, xét TN THCS, hồ sơ tuyển 10; tuyển sinh 6.

2-25/5

PHT

+Thi GVCN giỏi cấp trường

15/5

PHT

+Kế hoạch hè vui khỏe, bổ ích

30/5

TPT











HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Khánh Hòe







Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương