Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs phù ĐỔNG


Nhà trường chủ trì phối hợp với các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện từng cuộc vận động lớn; thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo dõi, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện các cuộc vậntải về 492.84 Kb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích492.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Nhà trường chủ trì phối hợp với các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện từng cuộc vận động lớn; thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo dõi, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện các cuộc vận động.

Cụ thể hóa nội dung các cuộc vận động vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, vào chỉ tiêu thi đua khen thưởng, xét đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, đánh giá phân loại CB-VC hằng năm.

Người phụ trách: HT, CTCĐ.

13. Mục tiêu: Công tác quản lý, giám sát, kiểm tra nội bộ đảm bảo yêu cầu


13.1. Thực hiện qui chế dân chủ cơ sở:

Nhiệm vụ:

Xây dựng qui chế thực hiện dân chủ, nội qui tiếp dân trong đơn vị theo qui định.Chỉ tiêu:

Thực hiện tốt các qui định về dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

Phấn đấu đơn vị không có tình trạng khiếu nại vượt cấp;

Biện pháp:

Nhà trường tạo điều kiện để mọi CB-VC, các đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia giám sát, quản lý công việc chung, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, phối hợp với công đoàn tăng cường chức năng giám sát của Ban TTND, thực hiện nghiêm túc việc Ban TTND báo cáo định kỳ kết quả hoạt động với BCH CĐ.

HT, CTCĐ thực hiện tiếp dân vào ngày 20 hằng tháng.

Xây dựng qui chế dân chủ trong hoạt động đơn vị theo thông tư 01/2016

Người phụ trách: HT

13.2. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy


Nhiệm vụ:

Xây dựng tổ chức bộ máy đảm bảo theo qui định, phát huy vai trò, chức năng của Hội đồng trường, các hội đồng tư vấn, tổ chức đoàn thể, xã hội.Chỉ tiêu:

Tổ chức bộ máy nhà trường được hình thành đầy đủ, đúng qui định, hoạt động đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Biện pháp:

Hằng năm rà soát bổ sung, xây dựng tổ chức bộ máy trong đơn vị phù hợp với Đề án vị trí việc làm và tình hình cụ thể của nhà trường, phẩm chất, năng lực của cán bộ viên chức; bố trí đúng người, đúng việc.

Chú trọng tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn; tổ Văn phòng; nâng cao vai trò giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục toàn diện học sinh.

Hiệu trưởng có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể trong lãnh đạo trường, các Hội đồng tư vấn, các bộ phận công tác và từng thành viên trong đơn vị.

Người phụ trách: HT

13.3. Quản lý hành chính


Nhiệm vụ:

Tăng cường đổi mới việc quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục, chú trọng việc quản lý điều hành bằng kế họach, thi đua, kiểm tra. Tập trung xây dựng đầy đủ hệ thống nội qui, qui chế trong từng lĩnh vực nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thực thi nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2016-2018.

Thực hiện quản lý hành chính theo qui định về tiêu chuẩn đánh giá trường trung học ban hành kèm theo thông tư số 42/2012 BGD-ĐT 23/11/2012.

Thực hiện tốt Luật văn thư lưu trữ năm 2011 theo hướng dẫn của UBND huyện và Phòng GD&ĐT.Chỉ tiêu:

Thực hiện giao nộp tài liệu vào kho lưu trữ đúng tiến độ, số lượng theo qui chế.

100% CB-VC thực hiện tốt UDCNTT trong quản lý hành chính, soạn thảo văn bản, báo cáo thống kê, thực hiện khai thác và trao đổi thông tin qua mạng Interrnet, mạng nội bộ, thư điện tử, Website đơn vị.

Biện pháp:

Xây dựng qui chế công tác văn thư –lưu trữ của đơn vị, tổ chức tốt việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ đơn vị theo qui định.

Mọi CB-VC phải đầu tư xây dựng văn bản công tác theo chức năng nhiệm vụ một cách khoa học, kịp thời.

Quy định trách nhiệm về quản lý sử dụng Hồ sơ sổ sách:

Văn phòng tham mưu Hiệu trưởng về việc quản lý các loại HSSS của đơn vị và CB-VC theo qui định của Điều lệ trường; Qui chế quản lý hồ sơ CB-VC ban hành kèm theo QĐ số 14/2006/QĐ-BNV và hướng dẫn của Sở GD-ĐT tại công văn số 166/SGD-ĐT (26/02/2013).

Phân công cán bộ lãnh đạo, cốt cán phụ trách hồ sơ minh chứng đánh giá trường học theo TT42/2012/BGD-ĐT cụ thể (HT, Văn thư: Hồ sơ tiêu chuẩn 1 (Tổ chức và quản lý nhà trường); TPT+Thư ký HĐT: Hồ sơ tiêu chuẩn 2 (CB-GV-NV); Tổ trưởng VP: Hồ sơ tiêu chuẩn 3 (CSVC-TB); CTCĐ, BT chi đoàn: Hồ sơ Tiêu chuẩn 4 (NT-GĐ-XH); PHT: Hồ sơ tiêu chuẩn 5 (Hoạt động GD và kết quả giáo dục).

Mọi thành viên trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện hồ sơ minh chứng tiêu chuẩn đánh giá trường trung học theo qui định và theo phân công của nhà trường.

Văn phòng nhà trường, các bộ phận chức năng có nhiệm vụ tham mưu xây dựng hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê, xử lý thông tin kịp thời, thông suốt trong nội bộ nhà trường, giữa nhà trường với cấp trên, với các lực lượng xã hội.

Nề nếp làm việc, sinh hoạt, hội họp, thông tin báo cáo thực hiện theo Qui chế làm việc của đơn vị.

Người phụ trách: HT, PHT, TTVP


13.4. Quản lý tài chính đảm bảo qui định, tiết kiệm, hiệu quả.


Nhiệm vụ:

Thực hiện nghiêm túc mọi chế độ chính sách nhà nước đối với CB-VC và HS. Hoạt động tài chính phải tuân thủ các qui định về Luật kế toán 2003, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2013, Luật phòng chống tham nhũng 2005 (bổ sung 2007, 2012), nghị định 43/2006 của thủ tướng chính phủ về giao quyền tự chủ cho đơn vị.

Thực hiện các khoản đóng góp của gia đình HS, các lực lượng xã hội đúng qui định; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện (CSVC, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, phòng học bộ môn, nhà đa năng, phòng truyền thống …).

-Chỉ tiêu:

Phấn đấu không có tình trạng vi phạm quản lý tài chính, vi phạm các chế độ chính sách theo qui định nhà nước.

Huy động sự đóng góp các lực lượng xã hội, CMHS đạt trên 200 triệu/năm

-Biện pháp:

Chấp hành tốt qui định về công khai tài chính. Việc xây dựng CSVC, mua sắm tài sản thực hiện đúng qui định về lập dự toán, xét báo giá, lập và thanh lý hợp đồng, cung cấp hóa đơn tài chính, ...

Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ chặt chẽ, hợp lý.

Thực hiện tốt phân công lao động, đảm bảo cân đối thu- chi, tổ chức khoa học công tác thu trong nhà trường, phát huy vai trò GVCN trong việc vận động CMHS hoàn thành các khoản đóng góp theo theo qui định; có kế hoạch, lộ trình phân công thủ quĩ thu nhận các khoản đóng góp của gia đình HS.

Thành lập tổ tiếp nhận tài trợ cho đơn vị theo qui định của Bộ GD&ĐT.

Người phụ trách: HT, Kế toán.13.5. Xây dựng trường học điện tử đạt các tiêu chuẩn qui định

Nhiệm vụ

Tăng cường việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, dạy học cụ thể: sử dụng Excel trong tất cả các báo cáo, thống kê, phân tích dữ liệu; khai thác tốt các ứng dụng của Google phục vụ công tác trao đổi, chia sẽ thông tin; tăng cường sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong quản lý dạy học phù hợp với đặc trưng từng bộ môn, từng công việc.

Thực hiện quản lý dữ liệu PCGD-XMC, sổ gọi tên ghi điểm, quản lý thư viện, đội ngũ, giao lưu học hỏi trên các phần mềm trực tuyến do Bộ GD-ĐT cung cấp, VNPT hỗ trợ.

Xây dựng Website của trường đáp ứng yêu cầu giao lưu, học hỏi của CB-VC và là kênh thông tin hữu ích của nhà trường, GV-HS-CMHS.

Tổ chức có hiệu quả việc trao đổi thông tin qua mạng máy tính nội bộ và hộp thư điện tử (email).

Tham gia các cuộc thi trực tuyến do ngành tổ chức.

Xây dựng Trường học điện tử theo chỉ đạo của ngành.

Chỉ tiêu:

100% CB-VC khai thác, sử dụng tốt các phần mềm đã được trang bị (PCGD-XMC, Website đơn vị, sổ điểm điện tử - vnedu, trường trực tuyến, thư viện điện tử...)

Tham gia tốt các cuộc thi trực tuyến do ngành tổ chức: Violympic, IOE, ...

100% CB-VC kết nối internet tại gia đình.Biện pháp:

Phát huy vai trò Tổ Tư vấn ƯD CNTT trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch UD CNTT trong nhà trường, hỗ trợ đội ngũ trong học tập, nghiên cứu.


Tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng Tin học của đội ngũ.

Mua sắm Ti vi 50in trang bị 100% số phòng học phục vụ việc dạy học, sinh hoạt bằng bài giảng điện tử.

Xây dựng các qui định quản lý, thi đua trong lĩnh vực đánh giá việc UD CNTT trong đội ngũ.


Người phụ trách: HT, PHT, tổ hỗ trợ CNTT

13.6. Kiểm tra nội bộ

-Nhiệm vụ:

Tổ chức tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học theo đúng Nghị định Số: 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư Số: 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ GD-ĐT ban hành Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

Kiểm tra nội bộ là nhiệm vụ thường xuyên nhằm giúp cho đội ngũ phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời các nhược điểm trong hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao năng lực công tác, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Tập trung kiểm tra việc thực hiện qui chế nề nếp chuyên môn, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, đảm bảo đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng theo hướng tiếp cận năng lực, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, công tác chủ nhiệm, dạy thêm, học thêm…-Chỉ tiêu:

Kiểm tra toàn diện GV, lớp đạt tỉ lệ ít nhất 30%/ năm. Kiểm tra chuyên đề 100% CB-VC. Số lượt kiểm tra chuyên đề GV, Lớp học 20 lượt/ GV, lớp/ năm.

Tự kiểm tra về hoàn thành nhiệm vụ PCGD, kiểm định chất lượng giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia, tài chính..: 1 lần/ năm

-Biện pháp:

Xây dựng lực lượng kiểm tra mạnh đều ở các tuyến cá nhân, tổ chuyên môn, tuyến trường; thành lập Ban kiểm tra nội bộ theo qui định. Tăng cường hoạt động tự kiểm tra và kiểm tra chéo trong nội bộ để kịp thời khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, hệ thống chuẩn kiểm tra đánh giá phù hợp với qui định của pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, dân chủ, hiệu lực trong quá trình tổ chức kiểm tra.

Người phụ trách: HT, PHT, TTCM14. Mục tiêu: Xã hội hóa giáo dục

Nhiệm vụ:

Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường an toàn, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

Nhà trường đóng vai trò tích cực, chủ động trong việc xây dựng 3 môi trường giáo dục NT-GĐ-XH đảm bảo thống nhất, lành mạnh, an toàn; tạo điều kiện để mọi học sinh được chăm sóc, phát triển, trưởng thành.

Chỉ tiêu:

Từng môi trường giáo dục phát huy được chức năng, nhiệm vụ trong việc giáo dục con em, học sinh phát triển nhân cách lành mạnh, trở thành con ngoan của gia đình, học trò tốt của nhà trường, công dân hữu ích của xã hội.

Các môi trường có sự phối hợp thống nhất về mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục.

Biện pháp:

Tích cực tham mưu lãnh đạo địa phương trong công tác xây dựng môi trường giáo dục trên địa bàn đảm bảo yêu cầu an toàn, lành mạnh; phối hợp chặt chẽ với công an xã trong việc ngăn chặn tình trạng gây mất an ninh trường học và học sinh gây gổ đánh nhau; xây dựng Qui chế phối hợp giữa nhà trường và công an xã trong việc đảm bảo an ninh trật tự trường học. Các tổ chức chính trị, đoàn thể, tổ chức xã hội chung quanh xã có nghị quyết, chương trình công tác về phối hợp xây dựng 3 môi trường giáo dục.

Nhà trường có kế hoạch chỉ đạo xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa NT-GĐ-XH thông qua vai trò GVCN, các tổ chức đoàn thể, xã hội trong và ngoài nhà trường. Duy trì tốt việc họp định kỳ giữa nhà trường với CMHS lớp với các Ban đại diện CMHS theo qui định.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục theo NQ 05/CP năm 2005 của Chính Phủ, tăng cường huy động các nguồn lực trong cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật nhà trường đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của HS.

Người phụ trách: HT, PHT, CTCĐ, BT c hi đoàn.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương