Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs phù ĐỔNG


Mục tiêu: Xây dựng CSVC, Thư viện, Thiết bị theo định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóatải về 492.84 Kb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích492.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

6. Mục tiêu: Xây dựng CSVC, Thư viện, Thiết bị theo định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa:


Nhiệm vụ:

Tập trung xây dựng CSVC Kỹ thuật, thư viện, thiết bị đáp ứng yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia, phục vụ tốt yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh và đáp ứng việc ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lý.Chỉ tiêu:

Nội dung, số lượng, khối lượng công việc


Dự kiến nguồn

Kinh phí

Tổng kinh phí

Thời gian hoàn thành

Xây dựng phòng học bộ môn Hóa đạt chuẩn

NS

10,0tr

11/2016

Xây dựng thư viện tiên tiến

NS

10,0tr

10/1016

Bổ sung thiết bị, ĐDDH dạy học, phương tiện làm việc

NS

10,0tr

11/2016

Khu luyện tập TDTT

XHH

20,0tr

9/2016

Nâng cấp cảnh quan trường lớp

XHH

32,0tr

9/2016

Vòng chân phượng, bàng

XHH

37,0tr
Quét vôi phòng học, làm việc

XHH

32,0tr

10/2016

Bổ sung 5 Tivi 50 inch

XHH

50,0tr

9/2016

Xây dựng phòng truyền thống

XHH

10,0tr

11/2016

Phòng thực hành Tin: sửa chữa hư hỏng

XHH

20,0tr

9/2016

Sửa chữa bàn ghế học sinh

XHH

5,0tr

9/2016

Sửa chữa điện quạt

XHH

5,0tr

Cả năm

T/Cộng
241,0 tr
Biện pháp thực hiện:

Tiếp tục vận động xã hội hóa trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp; xây dựng kế hoạch phát triển CSVC – Kỹ thuật năm học 2016-2017. Thành lập và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn mua sắm tài sản thiết bị.

Tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả CSVC, phòng học, phòng làm việc, trang thiết bị hiện có.

Nâng cao trách nhiệm tổ chuyên môn, bộ phận thiết bị, GV bộ môn trong việc kiểm kê, quản lý, làm mới và tổ chức khai thác sử dụng thiết bị hiện có.

Tổ chức tốt công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản, thiết bị theo định kỳ.

Thực hiện tốt Qui chế sử dụng tài sản công của đơn vị.

Quản lý, chỉ đạo: HT

7. Mục tiêu: Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm


Nhiệm vụ:

Gắn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Xây dựng Đề án duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 trình cấp trên phê duyệt.-Chỉ tiêu:

Đảm bảo chỉ tiêu về duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng 5 tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm giai đoạn 2015-2020 theo đề án được phê duyệt.-Giải pháp:

Phát huy vai trò Ban chỉ đạo và các tiểu ban xây dựng trường chuẩn quốc gia, chủ động tổ chức tự kiểm tra, đánh giá theo tiêu chí để kịp thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành.

Chủ động tham mưu các cấp lãnh đạo lãnh đạo tiếp tục đầu tư nguồn lực hoàn thành Đề án duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chẩn trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Quản lý, chỉ đạo: HT


8. Mục tiêu: Tự đánh giá, đánh giá ngoài trường học theo 5 tiêu chuẩn đạt cấp độ 3 (KĐCL)


Tổ chức và quản lý nhà trường đảm bảo chất lượng các tiêu chuẩn ban hành kèm theo thông tư 42/2012 của Bộ GD&ĐT.

Chỉ tiêu:

Hoàn thành tự đánh giá và thu thập hồ sơ minh chứng tháng 10/2016.

Đề nghị Sở GD&ĐT kiểm tra đánh giá ngoài vào tháng 11/2016, kết quả đánh giá phấn đấu đạt cấp độ 3.

Biện pháp:

Thành lập hội đồng tự đánh chất lượng đơn vị, xây dựng kế hoạch tự đánh giá; huy động tất cả CB-VC đơn vị tham gia vào quá trình đánh giá và thu thập minh chứng đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn.

Quản lý chỉ đạo: HT

9. Mục tiêu: Thi đua Xây dựng THTT-HSTC đạt loại xuất sắc


Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2013-2018 theo hướng dẫn số 7043/BGDĐT-CTHSSV ngày 23/10/2012 của Bộ GD-ĐT.

Chỉ tiêu:

Đạt các tiêu chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực loại xuất sắc.

100% HS tham gia các nội dung xây dựng THTT, HSTC; tham gia xây dựng trường lớp đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Biện pháp:

Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện phong trào xây dựng THTT-HSTC sát với tình hình nhiệm vụ năm học 2016-2017; sáng tạo trong việc xây dựng các phong trào thi đua thực hiện 5 nội dung THTT-HSTC phù hợp với tình hình đơn vị, nhu cầu và đặc điểm tâm lý lứa tuổi, đảm bảo thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Tổ chức dạy học có hiệu quả, huy động HS tham gia đổi mới PPDH;

Tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giáo dục kỹ năng sống.

Xây dựng qui tắc giao tiếp ứng xử trong nhà trường.

Huy động sự tham gia của cộng đồng.

Người phụ trách: HT, PHT, TPT, BCH Công đoàn, BCH chi đoàn.

10. Mục tiêu: Xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”

Thực hiện các Tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư Số: 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”Chỉ tiêu:

Được công nhận đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016.

100% CBVC, HS chấp hành tốt các qui định về ANTT.

Biện pháp:

Nhà trường xây dựng kế hoạch đảm bảo “An toàn về an ninh, trật tự” theo tiêu chí qui định.

Xây dựng qui chế phối hợp với Ban công an xã trong việc đảm bảo các điều kiện thực hiện “An toàn về an ninh, trật tự” trong trường học.

Người phụ trách: TPT.11. Mục tiêu: Tổ chức công tác y tế - vệ sinh trường học đạt các yêu cầu, tiêu chuẩn qui định.

Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ học sinh theo Quyết định số 14/2001/BGD&ĐT ngày 3/5/2001 “Về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học”; Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg (12/7/2006) v/v tăng cường công tác Y tế trong các trường học; thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế về việc Qui định nội dung đánh giá công tác Y tế trường học.Chỉ tiêu:

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho HS 1 lần/ năm

- Phấn đấu 95% học sinh tham gia bảo hiểm Y tế.

- Nhà trường đạt tiêu chuẩn “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”

- Công tác Y tế trường học xếp loại tốt (theo thông tư 18)

Biện pháp:

Tổ chức theo dõi sức khoẻ và sự phát triển thể chất của HS ngay từ lớp đầu cấp; hàng năm, cuối khoá học cần tổng kết đánh giá, từng bước đưa giáo dục thể chất và Y tế trường học vào nền nếp, kết hợp với giáo dục giới tính, giáo dục môi trường; duy trì tốt hệ thống cấp nước uống sạch.

Quan tâm hơn nữa việc giữ gìn vệ sinh trường lớp, duy trì việc hợp đồng thu gom rác thải, giáo dục học sinh biết bỏ rác đúng nơi qui định; không chăn thả gia súc, gia cầm trong khuôn viên nhà trường, tổ chức tốt công tác tuyên truyền phòng chống bệnh học đường, bệnh theo mùa trong HS, phối hợp với trạm Y tế xã tổ chức tốt công tác chủng ngừa cho HS theo qui định. Tích cực vận động các bậc cha mẹ quan tâm chăm lo cho sức khoẻ cho con em.

Thành lập Ban sức khỏe, tổ cộng tác viên Y tế trường học; tổ chức và quản lý tốt học sinh trực trường giữ gìn vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh. Tăng cường giáo dục học sinh nhận thức đúng và thực hành qui định bảo vệ môi trường, vệ sinh hằng ngày.

Người phụ trách: Viên chức Y tế học đường.

12. Mục tiêu: Đổi mới Thi đua, khen thưởng hiệu quả, thiết thực:

Nhiệm vụ:

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CBVC và học sinh: dạy tốt, học tốt; xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa; chuẩn An toàn về an ninh trật tự; THTT-HSTC; Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo;

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu trong bộ tiêu chí thi đua THCS do Phòng GD&ĐT Đại Lộc ban hành.

Chỉ tiêu:

- Danh hiệu đơn vị: Tập thể Lao động Tiên tiến

- Cá nhân: LĐTT: 60%, trong đó CSTĐ 15%,

- 100% CB-VC hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua.Biện pháp:

Cải tiến mạnh mẽ việc xây dựng nội dung, tiêu chí, phương pháp, qui trình đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua và đánh giá, phân loại CB-VC hằng năm theo định hướng chú trọng năng lực, hiệu quả, phẩm chất đạo đức.

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên những học sinh yếu kém, TB vươn lên trong học tập, động viên HS, thầy cô giáo có thành tích trong công tác bồi dưỡng họ sinh giỏi, giúp đỡ, phụ đạo học sinh yếu kém.

Tổ chức tốt công tác đăng ký, theo dõi đánh giá, quản lý hồ sơ thi đua.

Thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng; ban thi đua, khen thưởng học sinh.

Xây dựng các qui định về xét đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua đảm bảo khoa học, công bằng, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương