Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs phù ĐỔNG


Điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thứctải về 492.84 Kb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích492.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

3. Điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức:


a. Điểm Mạnh:

Hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học cơ bản đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho hoạt động dạy và học.

Lãnh đạo trường có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý đảm bảo yêu cầu; có phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ.

Đội ngũ cán bộ cốt cán, giáo viên, nhân viên: Đa số trẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với trường, lớp.

Về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm: có 100% CB, GV cơ hữu đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 26/33= 78,8% trên chuẩn; đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, 100% CB-VC có thể sử dụng máy vi tính để làm việc, soạn bài.

Các đoàn thể vững mạnh, tập hợp được quần chúng; phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua yêu nước góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ CB-VC và giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định,

b. Điểm yếu:

Về đội ngũ: Đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực là vấn đề mới với đa số GV.

Về CSVC-KT: Trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập, sinh hoạt vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đổi mới. (thiếu nhà tập đa năng, thiết bị dạy học...)

Về tài chính: việc phân bổ ngân sách cho giáo dục còn nhiều khó khăn, chưa đảm bảo định mức qui định.

Về chất lượng giáo dục: Chất lượng học sinh giỏi cấp huyện không ổn định, chưa ngang tầm với qui mô nhà trường.

Tình trạng học sinh vi phạm qui định về an toàn giao thông; có hành vi không mong đợi còn khá phổ biến.

Tỉ lệ học sinh cho thôi học hằng năm cao.

c. Các cơ hội:

Chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang tạo cơ hội để nhà giáo tiếp cận với nội dung, phương pháp giáo dục mới, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Chủ trương đổi mới chính sách và thể chế quản lí giáo dục phổ thông, quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của nhà trường về nội dung chương trình, quản lý đội ngũ, tài chính được mở rộng và tăng cường tạo điều kiện phát huy quyền chủ động của nhà trường trong việc quản trị hiệu quả nhà trường.

Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập khu vực và quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, đội ngũ có nhiều cơ hội tiếp cận, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tiên tiến các nước trên thế giới

Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cùng với chủ trương “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, xã hội hóa giáo dục đang tạo ra cơ hội điều kiện để nhà trường phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục.

d. Các thách thức:

Do đặc thù của địa bàn, đội ngũ thường thiếu và không ổn định.

Nhà trường có trên 40% số CMHS canh tác nương rẫy xa nhà, không có điều kiện để chăm lo con em; việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường ở những hộ này thường rất lỏng lẻo, dẫn đến nhiều tác động tiêu cực.

Các tác động tiêu cực của môi trường đến quá trình hình thành nhân cách học sinh ngày càng phức tạp, đa chiều, tiềm ẩn nhiều yếu tố xấu đáng lo ngại.


II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:


Vượt qua khó khăn của một trường thuộc xã miền núi, xây dựng đội ngũ có đủ năng lực thực hiện yêu cầu đổi mới, tạo dựng môi trường học tập thân thiện, lành mạnh, có kỷ cương, nề nếp, phấn đấu giữ ổn định chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng tốt nghiệp THCS lớp cuối cấp, nâng cao chất lượng HS giỏi cấp huyện ở tất cả các môn, phấn đấu giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm, kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 3 trong năm 2016, giữ vững kết quả PCGD THCS mức độ 2, đơn vị đạt chuẩn chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2016.

2. Các mục tiêu cụ thể:
2.1- Phổ cập THCS

Hoàn thành việc điều tra, cập nhật và quản lý dữ liệu PCGD bằng phần mềm trực tuyến do Bộ GD-ĐT cung cấp trong tháng 11/2016 và đạt chuẩn PCGD THCS mức 2 năm 2016.2.2- Chất lượng đội ngũ:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt. Đảm bảo năng lực thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực; ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong dạy học, đào tạo, bồi dưỡng.2.3- Chất lượng giáo dục:

Thực hiện đảm bảo yêu cầu chất lượng giáo dục toàn diện, giữ ổn định chất lượng giáo dục đại trà với 98,5% HS lên lớp, 100% HS khối 9 tốt nghiệp THCS, chất lượng HS giỏi cấp huyện được nâng cao về vị thứ xếp hạng từng môn, tăng số học sinh đoạt giải 25%.2.4- Xây dựng trường chuẩn quốc gia

Duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.2.5- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực (THTT-HSTC)

Tiếp tục triển khai 5 nội dung xây dựng THTT-HSTC, phấn đấu xây dựng nhà trường là nơi thu hút học sinh đến trường học tập, rèn luyện, vui chơi với khẩu hiệu hành động: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”2.6- Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (kiểm định chất lượng)

Phấn đấu nhà trường được đánh giá ngoài đạt các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2016, theo thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT.


III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM


1. Tích cực triển khai Chương trình hành động của các cấp ủy Đảng và của ngành về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị.

3. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tậpt rung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đơn vị theo cơ chế tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

5. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng sau tốt nghiệp THCS trong học sinh.

6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

7.Tham mưu với lãnh đạo địa phương, ngành triển khai thực hiện tốt công tác PCGD, duy trì chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm và kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS. Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo hướng: chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương