Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng ptdt bán trú thcs phong dụtải về 0.53 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2018
Kích0.53 Mb.
  1   2   3   4

PHÒNG GD&ĐT TIÊN YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS PHONG DỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ….. /KH- Tr

Phong Dụ, ngày 06 tháng 10 năm 2015KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016
Căn cứ công văn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 09 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 – 2016.

Căn cứ công văn số 2072/SGD&ĐT-GDTrH ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2015 – 2016.

Căn cứ công văn số 792/PGD&ĐT ngày 26 tháng 09 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở năm học 2015 – 2016.

Trường PTDT bán trú THCS Phong Dụ xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 như sau:A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

I.Quy mô trường lớp, học sinh

- Tổng số trẻ 11 tuổi toàn xã: 91. Tỉ lệ huy động trẻ 11 tuổi vào lớp 6: 91/91 = 100% (trong đó trường tuyển sinh 81 HS, trường DTNT huyện tuyển sinh 10 HS).Khối lớp

Kế hoạch giao

Thực hiện KH

HS khuyết tật

HS có hoàn cảnh đặc biệt

(mồ côi, bệnh tật....)Lớp

HS

Lớp

HS

Học thêm

Học 6-9 buổi/tuầnSố lớp

HS

Số lớp

HS6

2

81

2

822

82

2

3

7

2

88

2

882

88
3

8

2

69

2

652

65
1

9

2

55

2

562

56
2

Cộng

8

293

8

2918

291

2

9

II. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động

Biên chế: 24 CB,GV,NV ; hợp đồng : 02 cấp dưỡng ; 02 bảo vệ.

Trong đó :

- CBQL : 02

- Tổng phụ trách Đội : 01

- Giáo viên bộ môn : 18

+ Toán : 05 ( Toán – Lý : 4 ; Toán – Tin : 01)

+ Hóa : 01

+ Sinh : 02 ( Sinh – TD : 01; Sinh – Kỹ : 01)

+ Văn : 06 ( Văn – Sử : 02; Văn – Địa : 02; Văn GD: 02)

+ Anh : 02

+ Âm nhạc : 01

+ Mĩ thuật : 01

- Kế toán – Hành chính : 01

- Thư viện – Thiết bị : 01

- Y tế : 01III. Cơ sở vật chất

Danh mụcCần đủ học 2b/ngày

Thiếu

Ghi chú

* Phòng học và phòng chức năng

- Phòng học

08


- Phòng học vi tính

01


- Phòng học bộ môn,

03


- Phòng đựng thiết bị, thí nghiệm

01


- Phòng HT, HP

02


- Phòng Hội đồng, phòng họp

01


- Phòng Ðội

01


- Phòng thư viện

01


- Phòng y tế

01


- Công trình vệ sinh

05

*. Bảng đen, tủ kệ:

- Bảng đen chống loá

10


- Tủ hồ sơ

08


- Tủ thư viện

05


- Tủ thiết bị dạy học

04


- Giá thiết bị dạy học

04


* Bàn ghế

- Bàn ghế HS

80


- Bàn ghế giaó viên

10


- Bàn ghế làm việc của BGH, NV

03


* Máy vi tính, trang thiết bị:

- Máy tính văn phòng

05


- Máy tính xách tay

02


- Máy tính dạy học

20


- Máy chiếu Projector

07


- Máy photocoppy

01


- Máy ảnh

01


IV. Nhận định chung:

* Thuận lợi:

- Công tác giáo dục của nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng uỷ, Chính quyền địa phương; chỉ đạo sát sao của Phòng GD & ĐT Tiên Yên.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng và cơ cấu các môn học. Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng khang trang đảm bảo theo yêu cầu trường chuẩn.

* Khó khăn:

- Xã Phong Dụ là xã vùng cao tỉ lệ hộ nghèo còn nhiều, trình độ dân trí một số thôn còn thấp nên công tác xã hội hoá giáo dục còn nhiều hạn chế, nhiều gia đình chưa nhận thức được vai trò việc học tập của con em do vậy các em không được quan tâm giáo dục đầy đủ tại gia đình. Học sinh đi lại xa chưa chịu khó tham gia học tập phụ đạo.

B. NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016

I - NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Kế hoạch hành động số 2083/KH-SGDĐT ngày 21/8/2014 của Sở GDĐT; Thực hiện Kế hoạch số 3226/KH-UBND ngày 13/6/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 26/CTr-TU ngày 5/3/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể, phù hợp điều kiện của nhà trường, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tại nhà trường. Tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng cấp trường và tham gia hiệu quả Hội khỏe Phù Đổng huyện Tiên Yên lần thứ IX năm 2016, tiến tới tham dự Hội khoẻ Phù Đổng Tỉnh Quảng Ninh năm 2016.

3. Tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lí trong nhà trường theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới sinh hoạt chuyên môn; năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường, của gia đình và cộng đồng trong việc phối hợp quản lí và giáo dục toàn diện cho học sinh.II - NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1.1 Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

1.1.1 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ, theo định hướng phát triển năng lực và khả năng học tập của học sinh. Đồng thời có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, kiểm tra định kỳ và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Đảm bảo khung thời gian 37 tuần thực học;

+ Học kỳ I : 19 tuần ( Kết thúc học kỳ I : Trước ngày 02/01/2016)

+ Học kỳ II : 18 tuần (Kết thúc học kỳ II: Trước ngày 25/5/2016)

1.1.2 Các tổ chuyên môn, giáo viên lựa chọn nội dung, xây dựng các kế hoạch dạy học trong mỗi môn học. Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, của giáo viên trước khi thực hiện.

- Chỉ tiêu : 100% giáo viên các bộ môn đều xây dựng chủ đề, kế hoạch dạy học.

- Xây dựng kế hoạch dạy học theo nhóm chuyên môn hoặc kết hợp xây dựng theo cụm trường.

Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp để tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp theo công văn số 794/PGD&ĐT ngày 28/09/2015 của Phòng GD&ĐT.

- Chỉ tiêu : Tổ xã hội 02 chủ đề ; Tổ Tự nhiên 03 chủ đề

- Các tổ chuyên môn xây dựng chủ đề dạy học có nội dung liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học. Thiết kế tiến trình dạy học theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực và đưa kết quả qua diễn đàn trên mạng thông qua tài khoản của “ Trường học kết nối”.

Tham gia cuộc thi vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn theo công văn số 794/PGD&ĐT ngày 28/09/2015 của Phòng GD&ĐT.

- Chỉ tiêu : Các môn xã hội 03 sản phẩm ; Các môn tự nhiên 02 sản phẩm.

- Các tổ chuyên môn, giáo viên định hướng cho học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đồng thời nêu được ý nghĩa, tác dụng của việc giải quyết các vấn đề đó. Kết quả đưa lên diễn đàn trên mạng thông qua tài khoản của “ Trường học kết nối”.

1.1.3. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn: Tổ chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá qua mạng thông qua trang website http://truongtructuyen.edu.vn.

- Chỉ tiêu : Mỗi tổ chuyên môn tổ chức ít nhất 2 chuyên đề/học kì. Dự giờ tập thể 1 lần/tháng để rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình giảng dạy.

- Mỗi giáo viên sử dụng 01 tài khoản để tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng. Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra, quản lí các hoạt động của tổ chuyên môn qua mạng thông qua trang website http://truongtructuyen.edu.vn theo hướng dẫn tại công văn số 2759/SGDĐT-GDTrH ngày 27/10/2014 của Sở GDĐT.

1.2. Tổ chức dạy học 8 buổi/tuần trong đó bố trí buổi chiều thứ 2 hàng tuần ôn học sinh giỏi; chiều thứ 5 hàng tuần phụ đạo học sinh yếu các môn Toán, Văn, Anh, Địa, Sử, Sinh, Hóa.

1.3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ đối với môn Tiếng Anh.

- Thực hiện theo công văn số 3275/SGDĐT-GDTrH ngày 04/11/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Điều chỉnh chương trình dạy học môn Tiếng Anh từ năm học 2010-2011” và công văn 707/GD&ĐT ngày 05/11/2010 của Phòng GD&ĐT về việc “Điều chỉnh chương trình dạy học môn Tiếng Anh từ năm học 2010-2011

1.4. Tổ chức hoạt động giáo dục nghề phổ thông

- Chỉ tiêu : 100% học sinh khối 8 học nghề làm vườn.

- Kết hợp với trung tâm GDTX huyện tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho phụ huynh, học sinh khối 8,9 vào tháng 5/2016 nhằm đẩy mạnh công tác phân luồng sau khi tốt nghiệp THCS.

1.5 Tích hợp và tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

- Chỉ đạo giáo viên giảng dạy môn GDCD thực hiện tích hợp các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tham nhũng, giáo dục di sản vào trong bài giảng.

- Chỉ đạo giáo viên các môn Sinh, Vật lý, Địa lý, Lịch sử thực hiện tích hợp các nội dung như sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục di sản vào trong bài giảng.

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông trong các buổi chào cờ đầu tuần thông qua các tiểu phẩm do các lớp dàn dựng ( 2 tiểu phẩm /tháng)

1.6 Thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật

- Giáo dục tốt cho 02 học sinh khuyết tật lớp 6 hòa nhập với lớp, trường và cộng đồng.

- Lập hồ sơ giáo dục cho 02 học sinh khuyết tật.- Phối hợp chặt chẽ  với gia đình, các tổ chức xã hội và các lực lượng cộng đồng để chăm sóc, giáo dục cho học sinh khuyết tật.

- Đánh giá học sinh khuyết tật theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Học sinh khuyết tật có khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục THCS được đánh giá, xếp loại theo các quy định như đối với học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập.

- Học sinh khuyết tật không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục THCS được đánh giá dựa trên sự nỗ lực, tiến bộ của học sinh và không xếp loại đối tượng này.

1.7. Hoạt động “ tuần sinh hoạt tập thể” tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 8 năm 2015

- Tổ chức học sinh khối 6 làm quen với thầy cô, các bạn, điều kiện học tập, sinh hoạt, tiếp cận với phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường.

- Tổ chức cho học sinh khối 6 thăm quan, học tập tại phòng truyền thống nhà trường để các em hiểu thêm về truyền thống lịch sử nhà trường.

- Đối với học sinh ở nội trú, hướng dẫn các em làm quen với thời gian biểu về sinh hoạt, học tập và các nội quy của khu nội trú của nhà trường.

1.8. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục kĩ năng sống.

* Hoạt động trải nghiệm sáng tạo với các nội dung sau :

- Chương trình hoạt động trải nghiệm xây dựng 04 chương trình

+ Chương trình giáo dục và phát triển cá nhân với chủ đề " Yêu lao động " thông qua mô hình " Đàn gà khăn quàng đỏ" và " Vườn rau em chăm" của các em học sinh nội trú tổ chức từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2016 ( Đ/c Trần Thu Phượng).

+ Chương trình cuộc sống gia đình với chủ đề " Nội trợ" thông qua buổi ngoại khoá " Hội chợ tuổi thơ - Thắp sáng ước mơ" tổ chức tháng 10/2015 ( Đ/c Trần Thu Phượng xây dựng kế hoạch)

+ Chương trình Khoa học và nghệ thuật với chủ đề " Em yêu khoa học" thông qua cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS tổ chức tháng 10/2015.

+ Chương trình quê hương đất nước với chủ đề "chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ" tổ chức tháng 12/2015; chủ đề " Chiến dịch môi trường không rác" tổ chức tháng 4,5/2016 ( Đ/c Trần Thu Phượng, Vũ Thị Thanh Tâm và các giáo viên chủ nhiệm phụ trách).

* Hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

- Chỉ đạo giáo viên giảng dạy các bộ môn Địa lý, Sinh học, Ngữ văn, GDCD, Hoạt động ngoài giờ lên lớp lồng ghép các nội dung giáo dục kĩ năng sống vào các bài giảng theo công văn số 596/GD&ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo “về việc kết luận công tác bồi dưỡng hè năm 2011 và hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục kỹ năng sống cấp THCS năm học 2011 – 2012”.

1.9. " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" và " Ngày đọc sách"

- Phát động và tổ chức tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" theo kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 28/09/2015 của UBND huyện Tiên Yên về việc tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2015.

- Tổ chức “Ngày đọc sách” cho CB, GV,NV và học sinh vào ngày 21/4/2016 ( Ngày sách Việt Nam)
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương