Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học vinh độc lập – Tự do – Hạnh phúc danh mụC ĐỀ TÀI/nhiệm vụ kh&cn cấp trưỜng năM 2012tải về 311 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích311 Kb.
#4277
1   2   3

Nội dung:

- Tạo chủng nấm men P. pastoris SMD1168 mang trxha5.1.

- Biểu hiện protein TRXHA5.1 trong nấm men P. pastoris SMD1168.+ 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Tạo được protein TRXHA5.1 ở quy mô phòng thí nghiệm (là nguyên liệu để sản xuất vaccine phòng cúm A/H5N1 cho gia cầm).
Nâng cao chất lượng dạy học chuyên đề Địa lý phân bố tảo.


Mục tiêu: Nhằm làm sáng tỏ các qui luật phát sinh, phát triển và sự phân bố địa lý của tảo trong mối liên quan với các yếu tố của môi trường, trên cơ sở đó học viên có thể tự đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo tồn và ứng dụng các nguồn gen quí hiếm vào thực tiễn.

Nội dung:

- Một số vấn đề chung về nguồn gốc phát sinh và sự tiến hoá của tảo

- Các dẫn liệu về tảo ở biển, đại dương và sự phân bố địa lý của chúng.

- Các dẫn liệu về tảo các thuỷ vực nội địa trên thế giới và sự phân bố địa lý của chúng.

- Đặc trưng về các yếu tố phân bố địa lý của khu hệ tảo Việt nam.


+ 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

+ Bản thảo tài liệu Địa lý phân bố tảo

Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các bài thực hành Di truyền học trong dạy học theo tín chỉ.


Mục tiêu: Nghiên cứu cải tiến phương pháp về thí nghiệm quan sát nhiễm sắc thể phù hợp với điều kiện các bài thực hành, bổ sung cho chương trình thực hành Di truyền học nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy môn học.

Nội dung:

- Thực nghiệm trên các đối tượng cây trồng

- Cải tiến phương pháp về quan sát số lượng nhiễm sắc thể.

- Thực nghiệm các điều kiện ra rễ, thời gian xử lý đột biến, xác định tần số đột biến từ đó đưa ra phương pháp tối ưu và thích hợp với điều kiện bài thực hành.+ 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

Sản phẩm ứng dụng: Bổ sung và thay thế ít nhất 2 bài thực hành Di truyền học tại khoa Sinh học, Trường Đại học Vinh theo học chế tín chỉ:- Thí nghiệm quan sát và đếm số lượng NST trên một số đối tượng thực vật.

- Thí nghiệm quan sát đột biến cấu trúc NST bằng sốc nhiệt ở hạt hành hoa.

Các sản phẩm khác: Bộ ảnh chụp các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
Điều tra thành phần loài nấm túi chi Xylaria tại Vườn Quốc gia Pù Mát - Nghệ An.


Mục tiêu:

- Điều tra thành phần loài nấm túi chi Xylaria ở vườn Quốc gia Pù Mát.

- Bổ sung các loài Xylaria mới vào danh lục khu hệ nấm túi ở Việt Nam.

Nội dung:

- Thu thập mẫu nấm túi chi Xylaria, thành lập bộ sưu tập mẫu của chi này tại Bộ môn, phục vụ bảo tồn và các nghiên cứu tiếp theo.

- Nghiên cứu, phân tích đặc điểm hình thái của các mẫu thu thập được.

- Phân loại đến loài dựa trên đặc điểm hình thái giải phẫu hiển vi.+ 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

+ Sản phẩm dự kiến: Bộ sưu tập mẫu nấm túi Xylaria tại bộ môn.

Nghiên cứu tác dụng của tập luyện Yoga lên một số chỉ tiêu hoá sinh máu ở bệnh nhân đái tháo đường.


Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của tập luyện Yoga lên một số chỉ tiêu hoá sinh máu ở bệnh nhân đái tháo đường.
Nội dung:

- Đánh giá thực trạng đái tháo đường và biến chứng thường gặp ở bệnh nhân bị đái tháo đường tại TP. Vinh.

- Tìm hiểu tác dụng của tập luyện yoga lên một số chỉ tiêu hoá sinh máu ở bệnh nhân đái tháo đường.

- Tổ chức tập luyện yoga cho bệnh nhân ĐTĐ

- Xác định một số chỉ tiêu hoá sinh máu ở bệnh nhân đái tháo đường trước và sau 3 tháng tập yoga.


- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Chỉ tiêu hoá sinh máu ở một số bệnh nhân đái tháo đường sau 3 tháng tập luyên Yoga.Một số hình thức tổ chức tập luyện môn bóng đá theo mô hình câu lạc bộ cho sinh viên.
Mục tiêu: Lựa chon một số hình thức tổ chức tập luyện môn bóng đá.

Nội dung:

- Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lựa chọn một số hình thức tổ chức tập luyện (tập thể, nhóm, cá nhân) cho sinh viên theo mô hình câu lạc bộ.

- Đề xuất một số hình thức tổ chức tập luyện hợp lý (tập thể, nhóm và cá nhân) và áp dụng thực nghiệm vào giảng dạy môn bóng đá theo mô hình câu lạc bộ.

- Đánh giá hiệu quả của các hình thức tổ chức tập luyện đã đề xuất.- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Một số hình thức tập luyện môn bóng đá theo mô hình CLB.

Đánh giá hiệu quả sử dụng “phương pháp tập luyện vòng tròn” đối với việc nâng cao thể lực chuyên môn trong chạy cự ly trung bình cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Vinh.


Mục tiêu: Nhằm xác đinh hiệu quả sử dụng “phương pháp tập luyện vòng tròn” đối với việc nâng cao thể lực chuyên môn trong chạy cự ly trung bình cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Vinh.

Nội dung:

- Khảo sát thực trạng sử dụng “phương pháp tập luyện vòng tròn” trong dạy học môn chạy cự ly trung bình cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất.

- Xây dựng các test đánh giá thể lực chuyên môn trong chạy cự ly trung bình cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng “phương pháp tập luyện vòng tròn”.- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Phương pháp tập luyện vòng tròn nhằm nâng cao thể lực chuyên môn trong chạy cự ly trung bình.

Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu phải thấp tay trong môn Cầu lông cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Vinh.


Mục tiêu: Nhằm lựa chọn một số bài tập bổ trợ để nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu phải thấp tay trong môn Cầu lông cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Vinh.

Nội dung:

- Điều tra thực trạng sử dụng các bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu phải thấp tay cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất.

- Lựa chọn các bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu phải thấp tay cho sinh viên chuyên ngành.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng các bài tập đã lựa chọn.- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Các bài tập bổ trợ để nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu phải thấp tay trong môn Cầu lông.

Lựa chọn một số bài tập chuyên môn để nâng cao thể lực cho sinh viên trong dạy học môn Aerobics theo mô hình CLB ở Trường Đại học Vinh.Mục tiêu: Nhằm lựa chọn một số bài tập chuyên môn để nâng cao thể lực cho sinh viên trong dạy học môn Aerobics theo mô hình CLB.

Nội dung:

- Điều tra thực trạng sử dụng các bài tập chuyên môn nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên trong dạy học môn Aerobics theo mô hình CLB.

- Lựa chọn các bài tập chuyên môn nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên trong dạy học môn Aerobics theo mô hình CLB.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng các bài tập đã lựa chọn.

- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Các bài tập chuyên môn để nâng cao thể lực cho sinh viên trong dạy học môn Aerobics theo mô hình CLB.

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm toán học theo hệ thống tín chỉ tại Khoa Toán – Trường Đại học Vinh.

 
 


Mục tiêu:

- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm toán học.

- Góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên và phương pháp học tập của sinh viên đáp ứng yêu cầu của phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Nội dung:

1- Rà soát chương trình khung và đề cương chi tiết các học phần đào tạo đại học ngành sư phạm toán học theo hệ thống tín chỉ tại khoa Toán - Trường Đại học Vinh.

2- Xây dựng và thực hiện hệ thống các biện pháp hỗ trợ sinh viên ngành sư phạm toán học trong học tập theo theo phương thức đào tạo tín chỉ.

3- Xây dựng và thực hiện một số giải pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên, đáp ứng yêu cầu của đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

4 – Biên soạn giáo trình Toán A1 phục vụ cho giảng dạy học phần Toán A1 của giảng viên và học tập của sinh viên.


- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.   

- Tổ chức một xêmina cho giảng viên, sinh viên, học viên tham gia trao đổi về giải pháp chất lượng đào tạo ngành sư phạm toán học.

- Biên soạn giáo trình Toán A1.
Bài toán ngược trong phương trình đạo hàm riêng.


Mục tiêu: Nghiên cứu các tính chất của nghiệm và các phương pháp chỉnh hoá bài toán ngược trong phương trình đạo hàm riêng.

Nội dung: Tập trung nghiên cứu các tính chất nghiệm và các phương pháp chỉnh hoá cho phương trình parabolic ngược thời gian.

- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.   

- Góp phần đào tạo một thạc sĩ.


Rèn luyện kỹ năng khái quát hóa tài liệu học tập cho học sinh THPT trong dạy học Toán.


Mục tiêu:

- Nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ khái niệm, vai trò, tính phổ dụng của khái quát hóa trong dạy học toán.

- Nghiên cứu cách thức, con đường rèn luyện cho học sinh khái quát hóa

- Nghiên cứu nhằm tìm ra được một qui trình khái quát hóaNội dung:

- Một số vấn đề khái quát về tư duy, tư duy toán học

- Tương tự, trừu tượng hóa, khái quát hóa trong dạy học Toán

- Thực trạng về việc rèn luyện kỹ năng khái quát hóa trong dạy học Toán hiện nay.

- Một số sai lầm của học sinh trong việc khái quát hóa.

- Một số biểu hiện của khái quát hóa trong dạy học Toán

- Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng khái quát hóa cho học sinh.


- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.   Iđêan hoá của môđun giả Buchsbaum


Mục tiêu: Nghiên cứu về một lớp môđun hữu hạn sinh trên vành giao hoán địa phương Noether.

Nội dung: Cho M là một R – môđun giả Buchsbaum. Đề tài nghiên cứu iđêan hoá của M trong hai trường hợp sau:

- dim M = 0;

- dim M = dim R.


- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế.   

- Góp phần đào tạo 02 thạc sĩ.

Về đạo hàm trên đại số và trên đa tạp.


Mục tiêu:

-Nghiên cứu các tính chất của ánh xạ đạo hàm trên đa tạp.

-Nghiên cứu các mối quan hệ giữa các độ cong trên đa tạp.

Nội dung: Thiết lập ánh xạ đạo hàm trên đa tạp Riemann.


- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.   

- Góp phần đào tạo ít nhất 2 thạc sĩ.


Định lý ergodic và luật số lớn của mảng các biến ngẫu nhiên đa trị.


Mục tiêu: Mở rộng các kết quả về các định lý ergodic và các luật số lớn của dãy các biến ngẫu nhiên đa trị cho trường hợp mảng.

Nội dung: Tập trung thiết lập các định lý ergodic và luật số lớn của mảng các biến ngẫu nhiên đa trị theo các dạng hội tụ Kuratovski-Mosco và Wijsman.

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước hoặc ngoài nước.   

- Góp phần hướng dẫn một sinh viên hoàn thành khoá luận.


Xây dựng một số bài thí nghiệm Vật lý phổ thông phần Điện.

Mục tiêu: Xây dựng 5 bài thí nghiệm vật lý phổ thông phần Điện theo đề cương chi tiết học phần “thực hành PPGD thí nghiệm VLPT phần Điện Quang” trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm vật lý theo học chế tín chỉ, nhằm nâng cao chất lượng rèn luyện kỹ năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học cho SV SP Vật lý .

Nội dung: Xây dựng 5 bài thí nghiệm Điện

- Khảo sát định luật Ôm.

- Dòng điện trong các môi trường.

- Tĩnh từ.

- Khảo sát mạch điện xoay chiều .

- Máy biến thế.- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Góp phần đào tạo 01 thạc sĩ.

- Có 05 bài thí nghiệm Điện được lắp ráp.

- Bản hướng dẫn thực hành cho 05 bài.


Nâng cao chất lượng dạy học chuyên đề Cơ sở Vật lý của các nguyên tử và phân tử cho đào tạo cao học ở Trường Đại học Vinh.


Mục tiêu: Nâng cao chất lượng dạy học chuyên đề “Cơ sở vật lý của các nguyên tử và phân tử” cho đào tạo cao học ngành Vật lý theo học chế tín chỉ của trường ĐH Vinh.

Nội dung:

+ Tiến hành tổ chức các hoạt động phuc vụ cho dạy học chuyên đề “Cơ sở vật lý của các nguyên tử và phân tử”.

+ Xây dựng hệ thống bài tập và bài giảng theo chương trình chi tiết môn học.

+ Triển khai giảng dạy, rút kinh nghiệm và điều chỉnh quá trình dạy học và chương trình chi tiết môn học.- Hoàn thiện được chương trình chi tiết môn học “Cơ sở vật lý của các nguyên tử và phân tử” trên cơ sở chương trình chi tiết đã được phê duyệt.

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- 01 Bản thảo bài giảng “Cơ sở vật lý của các nguyên tử và phân tử” có kèm theo bài tập.

- Phối hợp đào tạo 02 thạc sĩ ngành quang học.

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm Vật lý theo hệ thống tín chỉ tại khoa Vật lý – Trường Đại học Vinh


Mục tiêu:

1- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm Vật lý

2 - Góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên và phương pháp học tập của sinh viên đáp ứng yêu cầu của phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Nội dung:

1- Rà soát chương trình khung và đề cương chi tiết các học phần đào tạo đại học ngành sư phạm toán học theo hệ thống tín chỉ tại khoa Vật lý - Trường Đại học Vinh.

2- Xây dựng và thực hiện hệ thống các biện pháp hỗ trợ sinh viên ngành sư phạm Vật lý trong học tập theo theo phương thức đào tạo tín chỉ.

3- Xây dựng và thực hiện một số giải pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên, đáp ứng yêu cầu của đào tạo theo hệ thống tín chỉ.


- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.   

- Tổ chức Cemina cho giảng viên, sinh viên, học viên tham gia trao đổi về chương trình khung và đề cương chi tiết các học phần, các giải pháp đổi mới PP dạy học, nhằm nâng cao chấl lượng đào tạo theo phương thức đào tạo tín chỉ cho ngành sư phạm Vật lý.

- Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong đào tạo trình độ đại học ngành sư phạm Vật lý.Nâng cao chất lượng dạy học học phần Vật lí đại cương B chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Mục tiêu: Hoàn thiện chương trình Vật lí đại cương B, xây dựng hệ thống bài tập và Bộ đề thi hết học phần trên cơ sở tham khảo chương trình của các trường đại học khác và phù hợp với đối tượng sinh viên của trường ĐH Vinh. Giáo viên nâng cao được chất lượng bài giảng, bám sát nội dung đề cương chi tiết của chương trình, giảng dạy đúng tiến độ đề ra, và phát huy tính tích cực và chủ động của sinh viên trong học tập. Sinh viên tiếp thu tốt kiến thức, có tinh thần tự đọc, tự nghiên cứu.

Nội dung:

1.1. Một số vấn đề ở đề cương chi tiết môn học vật lí đại cương B hiện nay.

1.2. Hoàn thiện đề cương chi tiết môn học Vật lí Đại cương B.

1.3. Xây dựng tài liệu về hệ thống Các bài tập Vật lí Đại cương B.- Hoàn thiện đề cương chi tiết môn học vật lí đại cương B

- Bản thảo Hệ thống bài tập VLĐCB.

Ảnh hưởng của vị trí vách cứng trên mặt bằng và sơ đồ nút khung đến tác động của tải trọng ngang đến kết cấu công trình nhà cao tầng.


Mục tiêu: Khảo sát được đầy đủ các tham số ảnh hưởng đến tính chất tác động của tải trọng ngang lên công trình.

Nội dung: Khảo sát ảnh hưởng của vị trí vách cứng, sơ đồ nút khung đến tần số và dạng dao động qua các bài toán với các trường hợp sau:

- Phương án 1: Bố trí Vách (dạng Dàn) ở tâm mặt bằng với kết cấu Khung là: Nút Khung cứng; Nút khung khớp ở 2 đầu cột; Nút khung khớp ở 2 đầu Dầm.

- Phương án 2: Bố trí Vách (dạng Dàn) ở biên mặt bằng với kết cấu Khung là: Nút Khung cứng; Nút khung khớp ở 2 đầu cột; Nút khung khớp ở 2 đầu Dầm.

- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Góp phần hướng dẫn 01 đồ án tốt nghiệp.
Nghiên cứu tính toán thiết kế cầu dầm bêtông cốt FRP dự ứng lực.


Mục tiêu: Phân tích, tính toán, thiết kế cầu dầm bêtông cốt FRP dự ứng lực.

Nội dung:

- Giới thiệu tổng quan về vật liệu FRP.

- Phân tích, đánh giá, so sánh các tính chất của vật liệu FRP so với vật liệu thép trong kết cấu bêtông cáp FRP dự ứng lực.

- Phân tích, tính toán, thiết kế cầu dầm bêtông cốt FRP dự ứng lực.- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Góp phần hướng dẫn 01 đồ án tốt nghiệp.
Lựa chọn phương án thiết kế hợp lý cho nhà công nghiệp một tầng bằng thép tiền chế bằng phương pháp phân tích độ nhạy của độ tin cậy.


Mục tiêu: Xây dựng đồ thị lựa chọn phương án thiết kế hợp lý cho nhà công nghiệp một tầng bằng thép tiền chế.

Nội dung:

- Xây dựng lý thuyết độ nhạy của độ tin cậy khi thiết kế theo độ tin cậy;

- Xây dựng bài toán thiết kế nhà thép tiền chế;

- Lập đồ thị biểu diễn độ nhạy của các tham số thiết kế từ đó lựa chon phương án thiết kế hợp lý.- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Sản phẩm ứng dụng của đề tài là đồ thị lựa chọn các tham số thiết kế hợp lý theo độ nhạy của độ tin cậy phục vụ cho kỹ sư thiết kế và thi công.- Địa chỉ ứng dụng sản phẩm: Công ty CP xây dựng và Thương Mại Nghệ An.
Danh sách gồm 76 danh mục đề tài/ nhiệm vụ KHCN
tải về 311 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương