Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học vinh độc lập – Tự do – Hạnh phúc danh mụC ĐỀ TÀI/nhiệm vụ kh&cn cấp trưỜng năM 2012tải về 311 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích311 Kb.
#4277
1   2   3Vai trò quản lý nhà nước đối với xuất khẩu lao động ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015.


Mục tiêu: Nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với xuất khẩu lao động ở tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2011-2015.

Nội dung:

-Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiển của đề tài.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động trong thời gian tới.


- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Báo cáo thực trạng quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động ỏ tỉnh Nghệ An.

Một số vấn đề nảy sinh đối với lao động trẻ nông thôn Nghệ An ra thành thị tìm việc làm.


Mục tiêu: Nhằm giải quyết một số vấn đề nảy sinh đối với lao động trẻ nông thôn Nghệ An ra thành thị tìm việc làm.

Nội dung:

-Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiển của đề tài.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết một số vấn đề nảy sinh đối với lao động trẻ nông thôn Nghệ An ra thành thị tìm việc làm.


- 01 - 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Báo cáo thực trạng lao động trẻ nông thôn Nghệ An ra thành thị tìm việc làm.
Nâng cao chất lượng dạy học học phần Xã hội học đại cương trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Vinh.Mục tiêu: Biên soạn giáo trình Xã hội học đại cương phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học khối ngành khoa học XHNV.

Nội dung:

- Làm rõ các khái niệm cơ bản như: hành động xã hội, tương tác xã hội, quan hệ xã hội,…

- Làm rõ các vấn đề như cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, giai cấp, di động xã hội…

- Làm rõ các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản của xã hội học: gia đình, giáo dục, pháp luật…+ Bản thảo giáo trình Xã hội học đại cương phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học khối ngành khoa học XHNV.Nâng cao chất lượng dạy học học phần Lịch sử văn minh thế giới trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Vinh.Mục tiêu: Biên soạn giáo trình Lịch sử văn minh thế giới phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học khối ngành khoa học XHNV.

Nội dung:

- Làm rõ các vấn đề về lịch sử văn minh thế giới văn hóa văn minh, tiếp xúc văn hóa văn minh.

- Các kiến thức cơ bản về quá trình ra đời, phát triển của văn minh thế giới qua các thời kỳ lịch sử.

- Vai trò của văn hóa văn minh đối với sự phát triển của lịch sử nhân loại.

       

+ Bản thảo giáo trình Lịch sử văn minh thế giới phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học khối ngành khoa học XHNV


Nâng cao chất lượng dạy học học phần Lịch sử Việt Nam đại cương trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Vinh.Mục tiêu: Biên soạn giáo trình Lịch sử Việt Nam đại cương phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học khối ngành khoa học XHNV.

Nội dung:

- Làm rõ các giai đoạn phát triển chủ yếu trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến nay.

- Phân tích các sự kiện lịch sử chủ yếu.

- Đánh giá ý nghĩa lịch sử, rút ra bài học kinh nghiệm cho sự phát triển đất nước hôm nay.+ Bản thảo giáo trình Lịch sử Việt Nam đại cương phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học khối ngành khoa học XHNVNâng cao chất lượng dạy học học phần Đại cương phương pháp dạy học Lịch sử ở trường THPT trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Vinh.


Mục tiêu: Biên soạn giáo trình Đại cương phương pháp dạy học Lịch sử ở trường THPT phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học ngành sư phạm Lịch sử.

Nội dung: Làm rõ các vấn đề cơ bản sau đây:

- Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn Lịch sử ở trường THPT.

- Qúa trình hình thành tri thức Lịch sử cho học sinh.

- Môn Lịch sử với việc giáo dục đạo đức, tư tưởng cho học sinh.

- Phát triển tư duy học sinh qua dạy học Lịch sử ở trường THPT.


+ Bản thảo giáo trình Đại cương phương pháp dạy học Lịch sử ở trường THPT phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học ngành sư phạm Lịch sử.Nâng cao chất lượng dạy học học phần Tổng quan du lịch trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Vinh.Mục tiêu: Biên soạn giáo trình Tổng quan du lịch phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch).

Nội dung: Làm rõ các vấn đề cơ bản sau đây:

- Những vấn đề chung về du lịch.

- Lịch sử phát triển ngành du lịch.

- Điều kiện phát triển du lịch.

- Kinh doanh du lịch và văn hóa du lịch.


+ Bản thảo giáo trình Tổng quan du lịch phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch).Hoàn thiện các biện pháp xử lí hành chính khác nhằm đảm bảo dân chủ và quyền con
người.Mục tiêu: Nhằm hoàn thiện các biên pháp xử lý hành chính đảm bảo quyền dân chủ và quyền con người.

Nội dung:

- Tìm hiểu các quy định của pháp luật về các biện pháp xử lí hành chính khác theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

- Đối chiếu với pháp luật Quốc tế và các quy định có liên quan, cũng như thực tiễn áp dụng các biện pháp này để rút ra những nhận xét, đánh giá xác đáng.

- Tìm ra những vướng mắc, hạn chế bất cập về quy định pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về các biện pháp xử lí hành chính khác.

- Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện Pháp luật nước ta về các biện pháp xử lí hành chính khác đảm bảo tính dân chủ, đáp ứng vấn đề bảo vệ quyền công dân, quyền con người đồng thời  phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế.


- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Bảng so sánh các biện pháp xử hành chính của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.


Ảnh hưởng của Học thuyết can thiệp nhân đạo trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

 


 

Mục tiêu: Làm rõ những giá trị tích cực và hạn chế cũng như những ảnh hưởng của Học thuyết can thiệp nhân đạo trong bối cảnh hiện nay.

Nội dung:

- Tìm hiểu học thuyết.

- Phân tích những mặt tích cựcvà hạn chế của học thuyết.

- Chỉ ra những ảnh hưởng của học thuyết đối với Việt Nam hiện nay.- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Hệ thống các giá trị tích cực và hạn chế của Học thuyết can thiệp nhân đạo.

Hoàn thiện pháp luật về xử lý hợp đồng vô hiệu ở Việt Nam.


Mục tiêu: Góp phần hoàn thiện pháp luật về xử lý hợp đồng vô hiệu.

Nội dung:

- Làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về xử lý hợp đồng vô hiệu.

- Làm rõ thực trạng xử lý hợp đồng vô hiệu tại Nghệ An.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về xử lý hợp đồng vô hiệu theo quy định của BLDS năm 2005.- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Thống kê thực trạng xử lý hợp đồng vô hiệu tại Nghệ An.


                 

Nâng cao chất lượng dạy học học phần Nói cơ sở (1 và 2) cho sinh viên ngành Tiếng Anh, Đại học Vinh.


Mục tiêu: Biên soạn giáo trình Nói cơ sở (1 và 2) phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học ngành Tiếng Anh.

Nội dung:

- Phân tích nội dung chương trình Nói cơ sở (1 và 2) hiện đang được giảng dạy trong Trường Đại học Vinh.

- Trình bày nội dung chi tiết giáo trình Nói cơ sở (1 và 2) và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học học phần này.


- Bản thảo giáo trình Nói cơ sở (1 và 2) phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học ngành Tiếng Anh.


Dạy học ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên hệ không chuyên trường ĐH Vinh theo định hướng TOEIC.

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm vững các vấn đề ngữ pháp tiếng Anh theo định hướng TOEIC.

Nội dung:

- Khảo sát các vấn đề ngữ pháp trong giáo trình New Headway Pre-Intermediate.

- Khảo sát các vấn đề ngữ pháp trong đề thi TOEIC.

- Đề xuất phương hướng áp dụng các vấn đề ngữ pháp trong đề thi TOEIC vào giảng dạy cho sinh viên không chuyên tiếng Anh trường ĐH Vinh.- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Hệ thống bài tập ngữ pháp theo định hướng TOEIC.

Ảnh hưởng của giao thoa ngôn ngữ ở sinh viên chuyên ngành tiếng Anh học tiếng Pháp tại trường ĐH Vinh.


Mục tiêu: Làm rõ ảnh hưởng của giao thoa ngôn ngữ ở sinh viên chuyên ngành tiếng Anh học tiếng Pháp ở trường ĐH Vinh.

Nội dung:

- Nghiên cứu lý luận về giao thoa ngôn ngữ.

- Khảo sát thực trạng học tiếng Pháp của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường đại học Vinh.

- Xác định ảnh hưởng giao thoa giữa các ngôn ngữ.

- Đề xuất giải pháp giải quyết những khó khăn mà người học gặp phải do ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng giao thoa ngôn ngữ.


- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Tài liệu tham khảo dùng cho sinh viên ngành tiếng Anh học tiếng Pháp như ngoại ngữ hai.

Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu theo định hướng TOEIC cho sinh viên không chuyên tiếng Anh ĐH Vinh.


Mục tiêu: Giúp sinh viên nâng cao hiệu quả nghe hiểu tiếng Anh theo định hướng TOEIC.

Nội dung:

- Nghiên cứu và phân tích các dạng bài nghe hiểu trong chương trình TOEIC.

- Thực trạng sinh viên tiếng Anh không chuyên ĐHVinh với kĩ năng nghe hiểu.

- Đề xuất một số giải pháp dạy kĩ năng nghe hiểu cho sinh viên tiếng Anh không chuyên của trường Đại học Vinh theo định hướng TOEIC.- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Một số dạng bài tập luyện nghe hiểu theo định hướng TOEIC.

Những yếu tố cản trở khả năng diễn đạt khẩu ngữ của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh hệ vừa làm vừa học.


Mục tiêu: Nhằm khắc phục những cản trở đối với khả năng diễn đạt khẩu ngữ của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh hệ vừa làm vừa học.

Nội dung:

- Khảo sát những yếu tố cản trở việc diễn đạt tiếng Anh bằng lời của sinh viên hệ vừa học vừa làm.

- Đề xuất một số giải pháp khắc phục để đạt hiệu quả cao hơn trong dạy và học tiếng Anh giao tiếp.


- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Một số dạng bài tập luyện khẩu ngữ.
Nâng cao chất lượng dạy học học phần Kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ cho sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh trường ĐH Vinh.


Mục tiêu: Biên soạn giáo trình Kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học ngành sư phạm tiếng Anh.

Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ .

- Phân tích nội dung chương trình Kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ hiện đang được giảng dạy trong Trường Đại học Vinh.

- Trình bày nội dung chi tiết giáo trình Kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học học phần này.- Bản thảo giáo trình Kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ phục vụ cho việc đào tạo bậc đại học ngành Sư phạm tiếng Anh.Đổi mới phương pháp dạy học văn học Việt Nam trung đại ở trường trung học phổ thông.

Mục tiêu: Xác lập những nguyên tắc và phương pháp cơ bản của việc dạy học văn học Việt Nam trung đại ở trường THPT phù hợp với đặc trưng cơ bản của phần văn học này và phù hợp với thuộc tính của thể loại văn học trung đại Việt Nam.

Nội dung:

- Xác định những vấn đề cơ bản của việc đổi mới phương pháp dạy học phần văn học Việt Nam trung đại phù hợp với giáo viên và học sinh.

- Đề xuất một số phương pháp dạy học mới để phát huy tinh thần chủ động tích cực của người học.


- 01 - 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học 

- Đào tạo thạc sĩ: 2 

- Bài giảng chuyên đề Phương pháp dạy học văn học trung đại ở trường phổ thông cho cao học.                         


Tổ chức dạy học học phần Thực hành văn bản tiếng Việt theo học chế tín chỉ.Mục tiêu: Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Thực hành văn bản tiếng Việt.

Nội dung:

- Thực trạng dạy học học phần Thực hành văn bản tiếng Việt ở Trường ĐH Vinh.

- Đề xuất phương hướng đổi mới tổ chức dạy học học phần này.


- Công bố 1-2 bài báo trên tạp chí khoa học.

- Tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học.

Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt của lưu học sinh Lào tại Trường đại học Vinh.

Mục tiêu: Góp phần nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt của lưu học sinh Lào.

Nội dung:

- Đánh giá năng lực sử dụng tiếng Việt của lưu học sinh Lào qua các số liệu thống kê cụ thể.

- Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sử dụng tiếng Việt của lưu học sinh Lào.

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt của lưu học sinh Lào tại Trường đại học Vinh.- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Sản phẩm đào tạo: Góp phần hoàn thiện giáo trình Tiếng Việt cho lưu học sinh.

Tính dục trong thơ ca dân gian người Việt xứ Nghệ.

Mục tiêu: Nhận diện bản sắc văn hoá xứ Nghệ qua khảo sát vấn đề tính dục trong thơ ca dân gian người Việt.

Nội dung:

- Khảo sát thống kê yếu tố tính dục trong ca dao dân ca người Việt xứ Nghệ.

- Làm sáng rõ nguyên nhân, mục đích của sự xuất hiện yếu tố tính dục và những biểu hiện của nó trong các sáng tác dân gian xứ Nghệ.


- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.     

- Tư liệu giảng dạy bộ môn Văn học dân gian trong nhà trường đại học và phổ thông.

Vấn đề hỗn dung văn hóa – văn học trong tiểu thuyết của Paul Auster.

Mục tiêu: Làm rõ một đặc trưng cơ bản trong bút pháp hậu hiện đại của Paul Auster.

Nội dung:

- Khái quát những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học qua tiểu thuyết của Paul Auster.- Chỉ ra những nội dung chính của vấn đề hỗn dung văn hóa – văn học trong tiểu thuyết Paul Auster như: Phá vỡ đường biên định mệnh của các loại hình nghệ thuật; Hỗn dung các kĩ thuật viết; Du hành cùng cái ngẫu nhiên trong tiểu thuyết.

- 01 - 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.     

- Tài liệu tham khảo cho sinh viên khoa Ngữ văn.

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lạc mới trên đất cát Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An.


Mục tiêu: Tuyển chọn được giống lạc mới có năng suất cao thích ứng với điều kiện sinh thái của vùng, bổ sung vào cơ cấu bộ giống lạc của tỉnh Nghệ An.

Nội dung: Đánh giá khả năng thích ứng của 8 giống lạc trên đất cát tại xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An.

- 1 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Góp phần đào tạo 1 thạc sĩ.

- Lựa chọn được 1 giống lạc có năng suất cao phù hợp với điều kiện ở Nghi Phong và các địa phương tương tự.Nghiên cứu tính kháng khuẩn của một số loại thảo dược trong phòng trị bệnh nhiễm khuẩn trên cá rô phi vằn (Oreochromic niloticus).


Mục tiêu: Xác định được loại thảo mộc có khả năng trị bệnh do vi khuẩn streptococcus spp trên cá rô phi.

Nội dung:

- Thăm dò tính kháng khuẩn của các bộ phận khác nhau của các loại thảo dược: lá và ngọn ổi; lá, ngọn và thân cây bớp bớp và cây cỏ mực

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ tới khả năng kháng khuẩn của dịch chiết thảo mộc.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sử dụng đến khả năng kháng khuẩn của dịch chiết thảo mộc.- Xác định được 2 loại thảo mộc có khả năng kháng khuẩn cao đối với vi khuẩn streptococcus spp.

- - Xác định được liều lượng và nhiệt độ phù hợp sử dụng trong phòng trị bệnh do vi khuẩn streptococcus spp

- 1 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Góp phần đào tạo 1 thạc sĩ .
Nghiên cứu khả nằng phòng trừ bệnh hại trên hạt giống lạc bằng chủng Trichoderma.


Mục tiêu: Chọn được chủng nấm đối kháng Trichoderma để phòng trừ có hiệu quả cao đối với bệnh hại trên hạt lạc giống, góp phần phát triển gieo trồng lạc ở tỉnh Nghệ An.

Nội dung:

- Xác định các loại bệnh nấm gây hại hạt lạc giống ở tỉnh Nghệ An.

- Đánh giá và tuyển chọn nấm đối kháng của các chủng Trichoderma đối với các loài nấm gây bệnh trên hạt lạc giống trong điều kiện thực nghiệm.

- Đánh giá khả năng hạn chế bệnh nấm hại hạt lạc giống của các chủng Trichoderma trên quy mô hộ gia đình.- 1 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Góp phần đào tạo 1 Kỹ sư, 1 thạc sĩ.

- Đề xuất được một biện pháp xử lý hạt lạc giống bằng chủng Trichoderma có tác dụng hạn chế bệnh nấm gây hại trên hạt vừa có tác dụng tăng tỷ lệ nảy mầm của hạt giống.Nghiên cứu mối liên kết của các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm thương phẩm.


Mục tiêu:

- Đánh giá được mối liên kết của các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm thương phẩm.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường mối liên kết các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm thương phẩm.

Nội dung:

- Điều tra đánh giá mối liên kết của các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm thương phẩm.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường mối liên kết các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm thương phẩm.


- Báo cáo phân tich Thực trạng mối liên kết của các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm thương phẩm;

- Một số giải pháp nhằm tăng cường mối liên kết các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm thương phẩm.

- 1 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.Bảo tồn tri thức truyền thống trong việc sử dụng các bài thuốc chữa bệnh của đồng bào dân tộc Thái ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.


Mục tiêu: Tư liệu hóa tri thức truyền thống trong việc sử dụng các bài thuốc chữa bệnh của đồng bào dân tộc Thái ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Nội dung:

- Điều tra sự đa dạng nguồn gen cây thuốc trong các bài thuốc cổ truyền của đồng bào dân tộc Thái tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

- Điều tra các tri thức truyền thống liên quan đến các bài thuốc trong việc chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho con người tại khu vực nghiên cứu.

- Đề xuất hướng bảo tồn và phát triển một số cây thuốc có giá trị.+ 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

+ Bản thảo “Các bài thuốc chữa bệnh dân gian của đồng bào Thái ở huyện Tương Dương, Nghệ An”.

Biểu hiện gen ha5.1 của vi rút cúm A/H5N1 dưới dạng lai với gen thioredoxin trong nấm men Pichia pastoris SMD 1168.


Mục tiêu: Nghiên cứu sự biểu hiện protein TRXHA5.1 trong nấm men P. pastoris SMD1168 trong bình tam giác.

tải về 311 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương