Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Điều 3tải về 114.81 Kb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích114.81 Kb.
#1162
1   2   3   4   5   6   7   8

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Công an(1)………………..……………., (2) ……………………………………. và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Công chức tư pháp - hộ tịch;
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

___________________

* Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được tạm đình chỉ thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn để chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng nhưng sau đó có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án hoặc được Tòa án tuyên không phạm tội theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

(2) Tên của cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục.

 

Mẫu quyết định số 08UBND(1) ……………………
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ..../QĐ-UBND

(1)…………., ngày ….. tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

CHỦ TỊCH UBND(1) …………………………..

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục áp dụng tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số……../2016/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của ông/bà(2)................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn chấp hành phần thời gian còn lại của Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên sau đây:

Họ và tên: ………………………………………………… Giới tính: .................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../……/…..

Nơi sinh: ........................................................................................................................

Quê quán: .....................................................................................................................

Nơi thường trú: .............................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...............................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ……..; ngày cấp: …/…./…..; nơi cấp: .............

Dân tộc: ……………………. Tôn giáo:………………….. Trình độ học vấn: ...................

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ......................................................................................................

Là người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …/…./…. của Chủ tịch UBND(1) …………

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là .... tháng, kể từ ngày …/…/….

Điều 2. Thời hạn được miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn là .... tháng .... ngày, kể từ ngày …./…./….

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Công an(1) ……………………………………., (3) ……………………………… và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Công chức tư pháp - hộ tịch;
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

________________

* Mẫu này được sử dụng để miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

(2) Tên của người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

(3) Tên của cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục.

 

Mẫu bản tường trình số 01CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

BẢN TƯỜNG TRÌNHCủa người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình*

Tôi tên là: ………………………………………………….. Giới tính: ...................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…../……

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ……… ; ngày cấp: …./…/…..; nơi cấp: .............

Dân tộc: ………………………………. Tôn giáo: ………………. Trình độ học vấn: ...........

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Tôi xin tường trình về hành vi vi phạm của mình như sau: (Nêu rõ bản thân đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nào, thực hiện hành vi đó như thế nào, lý do dẫn đến hành vi vi phạm, hậu quả xảy ra và những việc đã làm để khắc phục hậu quả, vi phạm đã bị xử lý như thế nào)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 


 

(1) ………….., ngày .... tháng .... năm …….
NGƯỜI VIẾT TƯỜNG TRÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

* Mẫu này được sử dụng để người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình tường trình về hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 5 Điều 14/điểm d khoản 3 Điều 20 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

 

Mẫu tóm tắt lý lịch số 01TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP
BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

(1)…………, ngày …. tháng …. năm …..

 

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

Của người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình*

I. NGƯỜI BỊ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN/BIỆN PHÁP THAY THẾ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH

Họ và tên: …………………………………………….. Giới tính: .........................................

Ngày, tháng, năm sinh: …./…./…..

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: …………..; ngày cấp: …/…/….; nơi cấp: ..........

Dân tộc: …………….. Tôn giáo: ……………….. Trình độ học vấn: ..................................

Nghề nghiệp: ....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Tiểu sử: (Ghi tóm tắt từ nhỏ đến nay làm gì, ở đâu)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, nghề nghiệp, nơi làm việc của cha, mẹ, vợ, chồng, anh chị em ruột, các con...)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

III. QUAN HỆ XÃ HỘI

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, nghề nghiệp, nơi làm việc của những người có liên quan trực tiếp đến vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình...)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................IV. HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

(Ghi tóm tắt các hành vi vi phạm pháp luật, hình thức, nơi xảy ra vi phạm, biện pháp xử lý đã áp dụng; những hành vi vi phạm đã được phát hiện nhưng chưa bị xử lý; những hành vi vi phạm đang được xem xét để đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và thái độ của người vi phạm khi bị phát hiện, đề nghị xử lý...)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 


 

NGƯỜI LẬP BẢN TÓM TẮT
(Ký, ghi rõ họ tên)

_________________

* Mẫu này được sử dụng để lập bản tóm tắt lý lịch của người vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 14, điểm b khoản 3 Điều 20 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

 

Mẫu giấy chứng nhận số 01UBND(1) ……………………
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ..../GCN-UBND

(1)…………., ngày ….. tháng …… năm ……

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

CHỦ TỊCH UBND(1)………………………………..

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục áp dụng tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số……../2016/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP,CHỨNG NHẬN:

Họ và tên: ………………………………………………………. Giới tính: ............................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…./…. Nơi sinh: ...................................................................

Quê quán: ........................................................................................................................

Nơi thường trú: ................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ..................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ……; ngày cấp: …./…./….; nơi cấp: ............... ;

Dân tộc: ………………….. Tôn giáo: ……………… Trình độ học vấn: ............................

Nghề nghiệp: ....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …/…./…. của Chủ tịch UBND(1) …………. kể từ ngày …./…./….

 


 

Nơi nhận(2):
- Người đã chấp hành xong biện pháp; 
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

* Mẫu này được sử dụng để chứng nhận người được giáo dục đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

(2) Ngoài đối tượng là người đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND cấp xã phải gửi bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho tổ chức được giao quản lý, giáo dục người chấp hành biện pháp và gia đình người đã chấp hành xong biện pháp.

 

Mẫu giấy triệu tập số 01UBND(1) …………………
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ..../GTT-UBND

(1)…………., ngày ….. tháng …… năm ……

 

GIẤY TRIỆU TẬP


(Lần thứ ……………………..)

Chủ tịch UBND(1) …………………………………………………….. yêu cầu ông/bà có tên sau đây:

Họ và tên: ………………………………………………… Giới tính: ...................................

Ngày, tháng, năm sinh: …./…./….

Nơi sinh: ..........................................................................................................................

Quê quán: ........................................................................................................................

Nơi thường trú: ................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ..................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………..; ngày cấp: …./…./…; nơi cấp: ............

Dân tộc: …………………………. Tôn giáo: ……………… Trình độ học vấn: ..................

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ......................................................................................................

Là người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …../…./…. của Chủ tịch UBND(1) ………….

Đúng .... giờ .... phút, ngày …/…./…. phải có mặt tại trụ sở UBND(1) ………………………………. để        

...........................................................................................................................................

Khi đến mang theo Giấy triệu tập này và gặp ông/bà: ......................................................

...............................................................................................................................................

 


 

Nơi nhận:
- Người đang chấp hành biện pháp; 
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

________________

* Mẫu này được sử dụng để Chủ tịch UBND cấp xã yêu cầu người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải có mặt theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

 

Mẫu sổ theo dõi số 01CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

  

 

SỔ THEO DÕI


SỰ TIẾN BỘ CỦA NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG
BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN*
(Thực hiện theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 
và Nghị định số ..../2016/NĐ-CP)

 

  

           Họ và tên người được giáo dục: ……………………………………………………….

           Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

 

  

 

  

 

  

 

 ________________

* Mẫu này được sử dụng để người được phân công giúp đỡ theo dõi và báo cáo về việc thực hiện Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 30 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

 


 

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ(1)

 

Họ và tên: ……………………………………….. Giới tính: ………………………………………Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục: ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO DỤC(2) 

Họ và tên: …………………………………. Giới tính: …………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……/……./………………………………………………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

Là người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …/…./….. của Chủ tịch UBND(3) ………………………………………………….

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là:.... tháng.

Ngày bắt đầu chấp hành Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn, ngày …./…./…….

 

 

  

 

  

 


__________________

(1) Người được phân công giúp đỡ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(2) Người được giáo dục có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 31 Nghị định số111/2013/NĐ-CP; việc đi lại, vắng mặt của người được giáo dục tại nơi cư trú được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(3) Tên xã/phường/thị trấn. 

STT

Ngày, tháng, năm

Biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng (Phổ biến, giáo dục pháp luật; học văn hóa; học nghề; giáo dục về kỹ năng sống; tư vấn việc làm; giáodục về truyền thống quê hương;...)

Tình hình chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn của người được giáo dục
(Theo dõi việc thực hiện quyền và nghĩa vụ, đi lại, vắng mặt của người được giáo dục)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


tải về 114.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương