Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 114.81 Kb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích114.81 Kb.
#1162
1   2   3   4   5   6   7   8

Điều 3. Trong thời gian áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình, người có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Tham gia lao động, học tập, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Chịu sự quản lý, giám sát của gia đình và người được phân công phối hợp giám sát.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp tiếp tục vi phạm pháp luật trong thời gian áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình.

Điều 4. Người bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính về Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 6. Trưởng Công an(1)…………….……… và những người có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Điều 6;
- Công chức tư pháp - hộ tịch;
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

________________

* Mẫu này được sử dụng để quyết định áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

(2) Tên của cha, mẹ/người giám hộ được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình.

(3) Tên của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp giám sát việc quản lý và giáo dục người bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình.

 

Mẫu quyết định số 03UBND(1) ……………………
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ..../QĐ-UBND

(1)…………., ngày ….. tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

CHỦ TỊCH UBND(1) …………..

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục áp dụng tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số..../2016/NĐ-CP ngày ..../..../2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Công an(1) ............................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên sau:

Họ và tên: …………………………………… Giới tính: ...................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …/…./…..

Nơi sinh: ........................................................................................................................

Quê quán: .....................................................................................................................

Nơi thường trú: .............................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...............................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: …….; ngày cấp: …/…./……; nơi cấp: .......... ;

Dân tộc: ………………….. Tôn giáo: ……………………….. Trình độ học vấn: .............

Nghề nghiệp: .................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: .....................................................................................................

Lý do không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: (Không có hành vi vi phạm, hành vi vi phạm chưa đến mức bị áp dụng biện pháp, hành vi vi phạm không thuộc diện bị áp dụng biện pháp, hết thời hiệu và các lý do khác)Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Công an(1) …………………….. và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Công chức tư pháp - hộ tịch;
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Cá nhân, tổ chức có liên quan;
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_________________

* Mẫu này được sử dụng để quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

 

Mẫu quyết định số 04UBND(1) ……………………
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ..../QĐ-UBND

(1)…………., ngày ….. tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

CHỦ TỊCH UBND(1) ………………………..

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục áp dụng tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số…../2016/NĐ-CP ngày ..../..../2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Công an(1) .......................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên sau:

Họ và tên: ………………………………………… Giới tính: ...............................................

Ngày, tháng, năm sinh: …./…./……

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ……….; ngày cấp: …./…./….; nơi cấp: .............

Dân tộc: …………………….. Tôn giáo: ………………. Trình độ học vấn: ........................

Nghề nghiệp: ....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Là người đang chấp hành biện pháp áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ……../QĐ-UBND ngày …./…./…. của Chủ tịch UBND(1).......................................................................................

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là .... tháng, kể từ ngày …/…/….

Thời gian đã chấp hành biện pháp là .... tháng .... ngày.

Lý do chấm dứt áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: (Ghi rõ hành vi vi phạm trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó, bản án của Tòa án đã tuyên xử phạt tù đối với người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................Điều 2. Chuyển toàn bộ hồ sơ của người có tên tại Điều 1 tới Trưởng phòng Tư pháp(2) …………để kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính(3).................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Công an(1) ………………………………..……….., (4) ............................... , ông/bà(5)………………. và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Công chức tư pháp - hộ tịch;
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

___________________

* Mẫu này được sử dụng để Chủ tịch UBND cấp xã quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại khoản 3 Điều 35 và Điều 35a Nghị định số111/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số .../2016/NĐ-CP).(1) Tên xã/phường/thị trấn.

(2) Tên Phòng Tư pháp huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý.

(3) Ghi rõ tên biện pháp xử lý hành chính đề nghị áp dụng. Nếu hành vi vi phạm trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Nếu hành vi vi phạm trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

(4) Tên của cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại, xã, phường, thị trấn.

(5) Tên của cha, mẹ/người giám hộ được giao phối hợp quản lý, giáo dục người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục tại, xã, phường, thị trấn.

 

Mẫu quyết định số 05UBND(1) …………………
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ..../QĐ-UBND

(1)…………., ngày ….. tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt việc áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình*

CHỦ TỊCH UBND(1) ………………………….

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục áp dụng tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số..../2016/NĐ-CP ngày ..../..../2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Công an(1) .......................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với người có tên sau:

Họ và tên: ………………………………………….. Giới tính: .............................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../ …../…..

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………; ngày cấp: …./…./…. nơi cấp: ...............

Dân tộc: ………………….. Tôn giáo: ……………………. Trình độ học vấn: .....................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Là người đang chấp hành biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình theo Quyết định số ………./QĐ-UBND ngày …./…./….. của Chủ tịch UBND(1)............................................................................

Lý do chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình: (Ghi rõ hành vi vi phạm trong thời gian chấp hành biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình và hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................Điều 2. Giao Trưởng Công an(1) …………………….. có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Nếu hành vi vi phạm trong thời gian chấp hành biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP)/Chuyển toàn bộ hồ sơ của người có tên tại Điều 1 tới(2) ………………………. để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật (Nếu hành vi vi phạm trong thời gian chấp hành biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình có dấu hiệu tội phạm).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Công an(1) ………………………………, ông/bà(3) ……………………………., (4) và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Công chức tư pháp - hộ tịch;
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

__________________

* Mẫu này được sử dụng để quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

(2) Tên của cơ quan tố tụng có thẩm quyền trong trường hợp hành vi vi phạm trong thời gian chấp hành biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình có dấu hiệu tội phạm.

(3) Tên của cha, mẹ/người giám hộ được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình.

(4) Tên của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp giám sát việc quản lý và giáo dục người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình.

 

Mẫu quyết định số 06UBND(1) …………………
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ..../QĐ-UBND

(1)…………., ngày ….. tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

CHỦ TỊCH UBND(1) …………………………..

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục áp dụng tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số…../2016/NĐ-CP ngày ..../..../2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số111/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của(2) .......................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định số ..../QĐ-UBND ngày …/…./…. của Chủ tịch UBND(1)….. về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên sau:

Họ và tên: ……………………………………………………….. Giới tính: ..........................

Ngày, tháng, năm sinh:  …./…./….

Nơi sinh: ..........................................................................................................................

Quê quán: .......................................................................................................................

Nơi thường trú: ...............................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ............ ; ngày cấp: .…/…./…..; nơi cấp: ..........

Dân tộc: ……………………………. Tôn giáo: ……………….. Trình độ học vấn: .............

Nghề nghiệp: ....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Điều 2. Chuyển toàn bộ hồ sơ của người có tên tại Điều 1 tới(2) ………………… để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Công an(1) ……………………………….., (3) ………………………………. và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Công chức tư pháp - hộ tịch;
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________________

* Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

(2) Tên của cơ quan tố tụng có thẩm quyền.

(3) Tên của cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục.

 

Mẫu quyết định số 07UBND(1) ……………………
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ..../QĐ-UBND

(1)…………., ngày ….. tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Hủy quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

CHỦ TỊCH UBND(1) .............................

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục áp dụng tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số……/2016/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Công an(1)................................................................................. ,

........................................................................................................................................QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số ..../QĐ-UBND ngày …./…./…. của Chủ tịch UBND(1) ………………… về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên sau:

Họ và tên: ……………………………………………. Giới tính: .........................................

Ngày, tháng, năm sinh: …/…./….

Nơi sinh: ..........................................................................................................................

Quê quán: ........................................................................................................................

Nơi thường trú: ................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ..................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: …………..; ngày cấp: …./…./…; nơi cấp .......

Dân tộc:  …………………….. Tôn giáo: ………………… Trình độ học vấn: .....................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Lý do hủy Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: (Ghi rõ các trường hợp: có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án hoặc được Tòa án tuyên không phạm tội)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
tải về 114.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương