Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------tải về 114.81 Kb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích114.81 Kb.
#1162
1   2   3   4   5   6   7   8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

BIÊN BẢN HỌPTư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

Hôm nay, hồi.... giờ .... phút, ngày …./…./…., tại(1)………………….…………………., dưới sự chủ trì của ông/bà: ………………………………………, Chủ tịch UBND(2) ……………………… tiến hành họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên sau:

Họ và tên: ……………………………………………… Giới tính: ........................................

Ngày, tháng, năm sinh: ……/…../……

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ……; ngày cấp: …./…../…….; nơi cấp: .............

Dân tộc: …………………………Tôn giáo: ………………….. Trình độ học vấn: ................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................I. THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông/bà: …………………………, Chủ tịch UBND(2)........................... , chủ trì cuộc họp;

2. Ông/bà: …………………………, Trưởng Công an(2) ..................................................... ;

3. Ông/bà: …………………………., công chức tư pháp - hộ tịch(2) ................................... ;

4. Ông/bà: …………………………, đại diện Mặt trận Tổ quốc(2)........................................ ;

5. Ông/bà: …………………………, đại diện(3).................................................................... ;

6. Ông/bà: …………………………, đại diện(4).................................................................... ;

7. Ông/bà: …………………………, đại diện(5).................................................................... ;

8. Ông/bà: …………………………, đại diện(6).................................................................... ;

9. Ông/bà: …………………………, đại diện(7).................................................................... ;

10. Ông/bà: ………………………, thư ký cuộc họp.

II. THÀNH PHẦN ĐƯỢC MỜI THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp: .......................................................................... ;

2. Ông/bà: ………………., cha, mẹ/người giám hộ/người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp là người chưa thành niên;

3. Ông/bà: …………………, người bị hại/người đại diện hợp pháp của người bị hại (nếu có).III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông/bà: ……………….., đại diện Công an(2) …………….., nêu vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, kết quả xác minh, chứng cứ thu thập được, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, biện pháp hòa giải, các biện pháp giúp đỡ, giáo dục đã áp dụng đối với người đó (nếu có).

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Ông/bà: ……………………, công chức tư pháp - hộ tịch(2) ….., trình bày kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Ông/bà: ………………., người bị đề nghị giáo dục, trình bày lý do vi phạm pháp luật, nhận thức của mình về hành vi vi phạm và kế hoạch sửa chữa khuyết điểm; đưa ra các chứng cứ có liên quan.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. Ông/bà: ………………, cha, mẹ/người giám hộ/người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên trình bày về nhân thân, hoàn cảnh gia đình, lý do vi phạm, trách nhiệm quản lý, giáo dục người chưa thành niên tại gia đình.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

5. Ông/bà: ……………………….., người bị hại/người đại diện hợp pháp của người bị hại phát biểu ý kiến về thiệt hại của mình.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

6. Ông/bà: …………………., công chức văn hóa - xã hội hoặc cộng tác viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác trẻ em (nếu có); đại diện nhà trường (nếu có) phát biểu ý kiến về nhân thân của người bị đề nghị giáo dục, hoàn cảnh gia đình, đề xuất biện pháp giáo dục, hỗ trợ phù hợp.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

7. Các thành viên thảo luận về sự cần thiết áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn; nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của đối tượng; các hình thức, biện pháp giáo dục; thời gian áp dụng biện pháp; lựa chọn cơ quan, tổ chức phù hợp để giao trách nhiệm quản lý, giáo dục đối tượng; khả năng áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình, các hình thức giáo dục, hỗ trợ đối với đối tượng là người chưa thành niên; hình thức cai nghiện đối với người nghiện ma túy trong trường hợp họ không tự nguyện lựa chọn và cam kết theo cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

8. Kết luận

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi.... giờ .... phút, ngày …./…./…. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và không có ý kiến gì khác./.

 


THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

___________________

* Mẫu này được sử dụng để ghi lại nội dung cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Địa chỉ cụ thể nơi diễn ra cuộc họp.

(2) Tên xã/phường/thị trấn.

(3) Tổ dân phố, thôn, ấp, bản, buôn, làng, phum, sóc và các đơn vị tương đương.

(4) Công chức văn hóa - xã hội, cộng tác viên công tác xã hội hoặc cộng tác viên trẻ em (nếu có); đại diện nhà trường (nếu có) trong trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp là người chưa thành niên; đại diện cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em trong trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định.

(5) Đại diện tổ công tác cai nghiện ma túy ở cộng đồng hoặc đại diện cơ sở điều trị nghiện trong trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp là người nghiện ma túy.

(6) Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,...

(7) Tổ hòa giải, cơ quan Công an nơi đã chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (nếu có).

 

Mẫu biên bản số 02CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BIÊN BẢN HỌPGóp ý đối với người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

Hôm nay, hồi.... giờ .... phút, ngày …./…/…., tại(1)............................................................

Dưới sự chủ trì của ông/bà: ……………………..……., đại diện lãnh đạo UBND(2) ………

Tiến hành họp góp ý đối với người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số…./QĐ-UBND ngày …/…./…. của Chủ tịch UBND(2)……..

Họ và tên người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: .................

Giới tính: ………………… Ngày, tháng, năm sinh: …./…./.................................................

Nơi sinh: .............................................................................................................................

Quê quán: ..........................................................................................................................

Nơi thường trú: ..................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ....................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: …….….. ; ngày cấp: …/…/….; nơi cấp: ...........

Dân tộc: ……………………………. Tôn giáo: …………….. Trình độ học vấn: ..................

Nghề nghiệp: ......................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: .........................................................................................................

Ngày bắt đầu chấp hành Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn: …./…./……

Thời hạn áp dụng biện pháp:.... tháng, kể từ ngày …/…./….I. THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông/bà:…………………………, Chủ tịch UBND(2) ........................ , chủ trì cuộc họp;

2. Ông/bà: ……………………….., Trưởng Công an(2)................................................... ;

3. Ông/bà: ………………………., công chức tư pháp - hộ tịch(2) ................................. ;

4. Ông/bà: ………………………., đại diện Mặt trận Tổ quốc(2) .....................................

5. Ông/bà: ………………………., đại diện(1).................................................................. ;

6. Ông/bà: ………………………, đại diện(3)...................................................................

7. Ông/bà: ………………………, người được phân công giúp đỡ;

8. Ông/bà: ………………………, đại diện cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục(4);

9. Ông/bà: …………………….., thư ký cuộc họp.II. THÀNH PHẦN ĐƯỢC MỜI THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Người được giáo dục: ................................................................................................ ;

2. Ông/bà: …………………….., đại diện gia đình người được giáo dục.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông/bà: ……………………, người được phân công giúp đỡ người chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn báo cáo về quá trình quản lý, giáo dục và các vi phạm của người được giáo dục trong thời gian quản lý và đề xuất biện pháp giáo dục phù hợp.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Ý kiến góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp:

(Tóm tắt ý kiến của từng thành viên tham dự cuộc họp)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. Phát biểu của người được giáo dục và đại diện gia đình của người được giáo dục:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Đại diện cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục nêu rõ trách nhiệm và quyền lợi của người được giáo dục.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Kết luận

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi.... giờ .... phút, ngày …./…./…. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và không có ý kiến gì khác./.

 


THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

______________________

* Mẫu này được sử dụng để ghi lại nội dung cuộc họp góp ý đối với người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn không tiến bộ, vi phạm cam kết theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tổ dân phố, thôn, ấp, bản, buôn, làng, phum, sóc và các đơn vị tương đương.

(2) Tên xã/phường/thị trấn.

(3) Công chức văn hóa - xã hội hoặc đại diện tổ công tác cai nghiện ma túy ở cộng đồng hoặc đại diện cơ sở điều trị nghiện trong trường hợp đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp là người nghiện ma túy.

(4) Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,...

 

Mẫu quyết định số 01UBND(1) …………………
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ..../QĐ-UBND

(1)…………., ngày ….. tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

CHỦ TỊCH UBND(1) ………………

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục áp dụng tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số..../2016/NĐ-CP ngày ..../..../2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Công an(1) ................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên sau:

Họ và tên: ……………………………………………………….. Giới tính: ..........................

Ngày, tháng, năm sinh: …./…./……

Nơi sinh: ..........................................................................................................................

Quê quán: .......................................................................................................................

Nơi thường trú: ...............................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ……… ngày cấp: …./…./….; nơi cấp: .............

Dân tộc …………………… Tôn giáo:………………….. Trình độ học vấn: .......................

Nghề nghiệp: ....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Lý do đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: (Ghi rõ hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi vi phạm; điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là .... tháng, kể từ ngày …/…/…..

Hình thức cai nghiện, điều trị nghiện(2) ..............................................................................

Điều 2. Giao cho: ..............................................................................................................

(3)………………. có trách nhiệm quản lý và giáo dục người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này.

- Ông/bà(4)…………….. có trách nhiệm phối hợp quản lý và giáo dục người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này.Điều 3. Người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính về Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5. Trưởng Công an(1) …………………. và những người có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực HĐND(1);
- Công chức tư pháp - hộ tịch;
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

___________________

* Mẫu này được sử dụng để quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

(2) Trường hợp đối tượng được giáo dục là người nghiện ma túy.

(3) Tên của cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại, xã, phường, thị trấn. Trường hợp đối tượng được giáo dục là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định và không xác định được nơi cư trú thì phải ghi rõ tên cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em.

(4) Tên của cha, mẹ/người giám hộ được giao phối hợp quản lý, giáo dục người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục tại, xã, phường, thị trấn.

 

Mẫu quyết định số 02UBND(1) …………………
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ..../QĐ-UBND

(1)…………., ngày ….. tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình*

CHỦ TỊCH UBND(1) ……….………………….

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục áp dụng tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số..../2016/NĐ-CP ngày ..../..../2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Công an(1)………………………………………. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với người có tên sau:

Họ và tên: ………………………………………. Giới tính: ..................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …./…./…..

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………; ngày cấp: …./…./….; nơi cấp: ..............

Dân tộc: ………………… Tôn giáo: …………………… Trình độ học vấn: .........................

Nghề nghiệp: ......................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: .........................................................................................................

Lý do đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình: (Ghi rõ hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi vi phạm; điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Thời hạn áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình là .... tháng, kể từ ngày …../……../……..

Điều 2. Giao cho: ..............................................................................................................

- Ông/bà(2) ……………. có trách nhiệm quản lý và giáo dục người bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này.

(3) ………………. có trách nhiệm phối hợp giám sát việc quản lý và giáo dục người bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này.
tải về 114.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương