Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 114.81 Kb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích114.81 Kb.
#1162
1   2   3   4   5   6   7   8

___________________

* Mẫu này được sử dụng để kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

 

Mẫu bản cam kết số 01CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

BẢN CAM KẾTCủa người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về việc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

Kính gửi:(1) ……………………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………………. Giới tính: ..................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ……/…../…..

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………; ngày cấp: …./…./…..; nơi cấp:..............

Dân tộc: ………………… Tôn giáo: ………………. Trình độ học vấn: ..............................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ...../...../.......... của Chủ tịch UBND(2) …………………

Tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau:

1. Về chấp hành pháp luật, sửa chữa những sai phạm:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Về thực hiện nghĩa vụ học tập, tu dưỡng, rèn luyện:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Về tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. Về hình thức tham gia lao động:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

5. Về tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

6. Về tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện bằng các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế(3):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 


Ý KIẾN CỦA NGƯỜI
ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
(2)…………, ngày .... tháng.... năm …….
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ
HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ
(4)
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
(2)…………, ngày .... tháng.... năm …….
(Ký, ghi rõ họ tên)

(2)…….,  ngày .... tháng .... năm….. 
NGƯỜI VIẾT CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

_____________________

* Mẫu này được sử dụng để người được giáo dục cam kết về việc chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên của cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục.

(2) Tên xã/phường/thị trấn.

(3) Dành cho người nghiện ma túy.

(4) Trường hợp người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên.

 

Mẫu bản cam kết số 02CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN CAM KẾTCủa cha, mẹ hoặc người giám hộ về việc quản lý, giáo dục người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ………………..

Tôi tên là: ……………………., là cha, mẹ/người giám hộ của người có tên sau:

Họ và tên: ……………………………………………… Giới tính: ........................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…../….

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………….; ngày cấp: …./…./….; nơi cấp: ..........

Dân tộc: ……………………. Tôn giáo: ……………….. Trình độ học vấn: .........................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Tôi xin cam kết:

1. Bảo đảm về chỗ ở để(2) .................................................................................................

sống cùng tôi/gia đình tôi tại: ............................................................................................

............................................................................................................................................

2. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để(2)..................................................................

tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề; các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương.

3. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức, cá nhân được phân công giám sát để quản lý, giáo dục(2) ......

4. Báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch UBND(1) ........................ về tình hình quản lý(2) .................

5. Thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục để(2)  ……. không vi phạm pháp luật.

 


 

(1) ……., ngày .... tháng .... năm……….
NGƯỜI VIẾT CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

___________________

* Mẫu này được sử dụng để cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên cam kết về việc quản lý, giáo dục người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

(2) Họ và tên của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình.

 

Mẫu kế hoạch số 01CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

KẾ HOẠCHQuản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên người được phân công quản lý, giáo dục, giúp đỡ: ......................................

2. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục, giúp đỡ: ..............................................

3. Người chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

Họ và tên: ……………………………………………. Giới tính: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh: …./…../……

Nơi sinh: .............................................................................................................................

Quê quán: ..........................................................................................................................

Nơi thường trú: ..................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ....................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ……..; ngày cấp: …../…../….; nơi cấp: .............

Dân tộc: ……………………… Tôn giáo: …………………. Trình độ học vấn: ....................

Nghề nghiệp: ......................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: .........................................................................................................

Là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ………./QĐ-UBND ngày …../…../….. của Chủ tịch UBND(1).....................................................................................................................

Thời hạn áp dụng biện pháp:.... tháng, kể từ ngày …./…./…….II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

1. Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của người được giáo dục

Chương trình: ...................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày …./…./….. đến ngày …./…./…

Địa điểm: ..........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: .........................................................................................

Người phối hợp: ...............................................................................................................

2. Chương trình học tập

a) Chương trình học văn hóa (nếu có): ...........................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày ……/…../…… đến ngày ……/…../……

Địa điểm: ..........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: .........................................................................................

Người phối hợp: ...............................................................................................................

b) Chương trình học nghề: ..............................................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày ……/…../…… đến ngày ……/…../……

Địa điểm: ..........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: .........................................................................................

Người phối hợp: ...............................................................................................................

3. Chương trình giáo dục về kỹ năng sống, hướng nghiệp

a) Chương trình giáo dục về kỹ năng sống: ....................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày ……/…../…… đến ngày ……/…../……

Địa điểm: ..........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: .........................................................................................

Người phối hợp: ...............................................................................................................

b) Chương trình tư vấn việc làm: .....................................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày ……/…../…… đến ngày ……/…../……

Địa điểm: ..........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: .........................................................................................

Người phối hợp: ...............................................................................................................

4. Chương trình giáo dục về truyền thống quê hương, đất nước

Thời gian thực hiện từ ngày ……/…../…… đến ngày ……/…../……

Địa điểm: ..........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: .........................................................................................

Người phối hợp: ...............................................................................................................

5. Chương trình ...............................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày ……/…../…… đến ngày ……/…../……

Địa điểm: ..........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: .........................................................................................

Người phối hợp: ...............................................................................................................

 


Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, GIÁO DỤC, GIÚP ĐỠ
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
(1)…………, ngày .... tháng.... năm …….
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


(1)…….,  ngày .... tháng .... năm….. 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

___________________

* Mẫu này được sử dụng để lập Kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã, phường, thị trấn.

 

Mẫu kế hoạch số 02CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

KẾ HOẠCHQuản lý, giám sát người chưa thành niên chấp hành biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình*

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên người được phân công phối hợp giám sát: ..................................................

2. Cơ quan, tổ chức được phân công phối hợp giám sát: ................................................

3. Người chấp hành biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình:

Họ và tên: ………………………………………………. Giới tính: .......................................

Ngày, tháng, năm sinh: …/…../….

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………; ngày cấp: …./…./…..; nơi cấp: .............

Dân tộc: …………………… Tôn giáo: ……………………. Trình độ học vấn:....................

Nghề nghiệp: ....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Họ và tên cha: ............................................................... Ngày, tháng, năm sinh:..../..../…

Nơi thường trú: ..................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ....................................................................................................................

Họ và tên mẹ: ................................................................. Ngày, tháng, năm sinh:..../..../…

Nơi thường trú: ...................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .....................................................................................................................

Họ và tên người giám hộ:............................................... Ngày, tháng, năm sinh:..../..../…

Nơi thường trú: ...................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .....................................................................................................................

Là người bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình theo Quyết định số …………../QĐ-UBND ngày …./ …../…... của Chủ tịch UBND(1)..........................................................................

Thời hạn áp dụng biện pháp: .... tháng, kể từ ngày …/…/…..

II. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

1. Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của người được giáo dục

Chương trình: ...................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày …./…../…… đến ngày …/…./……

Địa điểm: ..........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: .........................................................................................

Người phối hợp: ...............................................................................................................

2. Chương trình học tập

a) Chương trình học văn hóa (nếu có): ...........................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày …./…../…… đến ngày …/…./……

Địa điểm: ..........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: .........................................................................................

Người phối hợp: ...............................................................................................................

b) Chương trình học nghề: ..............................................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày …./…../…… đến ngày …/…./……

Địa điểm: ..........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: .........................................................................................

Người phối hợp: ...............................................................................................................

3. Chương trình giáo dục về kỹ năng sống, hướng nghiệp

a) Chương trình giáo dục về kỹ năng sống: ....................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày …./…../…… đến ngày …/…./……

Địa điểm: ..........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: .........................................................................................

Người phối hợp:................................................................................................................

b) Chương trình tư vấn việc làm: .....................................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày …./…../…… đến ngày …/…./……

Địa điểm: ..........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: .........................................................................................

Người phối hợp: ................................................................................................................

4. Chương trình giáo dục về truyền thống quê hương, đất nước

Thời gian thực hiện từ ngày …./…../…… đến ngày …/…./……

Địa điểm: ...........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: ..........................................................................................

Người phối hợp: ................................................................................................................

5. Chương trình .................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày …./…../…… đến ngày …/…./……

Địa điểm: ...........................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính: ..........................................................................................

Người phối hợp: ................................................................................................................

 


 

(1)…….., ngày .... tháng .... năm ……….
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

__________________

* Mẫu này được sử dụng để lập Kế hoạch quản lý, giám sát người chưa thành niên chấp hành quyết định áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã, phường, thị trấn.

 

Mẫu biên bản số 01
tải về 114.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương