Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


THÔNG BÁO Về việc chuyển hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn để tiếp tục thi hành *tải về 114.81 Kb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích114.81 Kb.
#1162
1   2   3   4   5   6   7   8

 

THÔNG BÁO

Về việc chuyển hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn để tiếp tục thi hành *

Kính gửi: Chủ tịch UBND(2) ……………………………….

Chủ tịch UBND(1) ………………………….……………………… xin thông báo với Chủ tịch UBND(2)……………………….. về việc chuyển hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn để tiếp tục thi hành đối với người có tên sau:

Họ và tên: ………………………………………………………. Giới tính: ..........................................

Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ …..

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:............; ngày cấp: …./…./….; nơi cấp: .............

Dân tộc: …………………….. Tôn giáo:…………………… Trình độ học vấn: ...................

Nghề nghiệp: ....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Là người đang trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ……../QĐ-UBND ngày …./…./….. của Chủ tịch UBND(1)

Lý do chuyển(3): ................................................................................................................

Nơi chuyển đến(4): ............................................................................................................

Hồ sơ áp dụng biện pháp: Có danh mục kèm theo(5)

Vậy xin thông báo để Chủ tịch UBND(2)…………… tiếp tục thực hiện việc quản lý, giáo dục đối với người có tên nêu trên theo quy định của pháp luật./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

___________________

* Mẫu này được sử dụng để thông báo về việc chuyển hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn để tiếp tục thi hành theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn nơi đối tượng đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc tên xã/phường/thị trấn nơi cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở.

(2) Tên xã/phường/thị trấn nơi đối tượng chuyển đến cư trú.

(3) Đối tượng chuyển đến cư trú ổn định tại địa phương.

(4) Tên xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi người được giáo dục sẽ chuyển đến.

(5) Nội dung của Danh mục tài liệu trong hồ sơ áp dụng biện pháp bao gồm: (i) số thứ tự; (ii) Tên tài liệu; (iii) Số bút lục; (iv) Họ và tên, chức vụ, chữ ký của người lập danh mục và đóng dấu theo quy định. Tài liệu có trong hồ sơ kèm theo Thông báo phải được đánh bút lục, có đóng dấu treo và dấu giáp lai.

 

Mẫu thông báo số 04TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN THÔNG BÁO
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: …./TB-(1)……..

(2)/(3)………, ngày .... tháng .... năm ……..

 

THÔNG BÁO

Kết quả xác minh đối với người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(4)

Tôi là: ………………………, Trưởng Công an(2)/Công an(3) …………………. xin thông báo với Chủ tịch UBND(4) ………… về kết quả xác minh đối với người có tên sau:

Họ và tên: ………………………………………………………….. Giới tính: .......................

Ngày, tháng, năm sinh: …./…../…..

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:……….; ngày cấp: …/…./……..; nơi cấp: ..........

Dân tộc: …………………….. Tôn giáo: ………………… Trình độ học vấn: ......................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Kết quả xác minh: (về hành vi vi phạm; độ tuổi; nơi cư trú; thông tin khác có liên quan, tùy thuộc đối tượng là người nghiện ma túy, người chưa thành niên...) …………….

...........................................................................................................................................

Nhận xét và đề nghị: (nhận xét của nhà trường, cơ quan, tổ chức; ý kiến của cha, mẹ/người giám hộ nếu là người chưa thành niên; nhận xét và đề xuất của người xác minh) ……………………..

...........................................................................................................................................

(Kèm theo thông báo này gồm có các tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật hoặc độ tuổi của người có lý lịch nêu trên).

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

………………………………….(5)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

__________________

* Mẫu này được sử dụng để thông báo kết quả xác minh đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định tại Điều 11 và Điều 20 Nghị định số111/2013/NĐ-CP.(1) Tên viết tắt của cơ quan thông báo.

(2) Tên xã/phường/thị trấn nơi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

(3) Tên huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh hoặc tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong trường hợp hồ sơ do cơ quan Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh lập.

(4) Tên xã/phường/thị trấn nơi đối tượng cư trú hoặc nơi cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở.

(5) Trường hợp hồ sơ do Trưởng Công an cấp xã nơi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật lập hoặc do cơ quan Công an cấp huyện lập thì ghi chức danh là Trưởng Công an. Trường hợp hồ sơ do cơ quan Công an cấp tỉnh lập thì ghi chức danh là Giám đốc.

 

Mẫu báo cáo số 01CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

BÁO CÁOKết quả giám sát giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) …………………….

Tôi là: ……………………………………, đại diện cho(2): ……………………………. là đơn vị được giao quản lý, giáo dục người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số …………/QĐ-UBND ngày …/…./….. của Chủ tịchUBND(1)...........................................................................................................................

Xin báo cáo về kết quả giám sát, giáo dục, giúp đỡ đối với người có tên sau:

Họ và tên: …………………………………………………… Giới tính: ..............................

Ngày, tháng, năm sinh: ……../……./…….

Nơi sinh: .........................................................................................................................

Quê quán: ......................................................................................................................

Nơi thường trú: ..............................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:…….....; ngày cấp: …/…./…..; nơi cấp: ............

Dân tộc: ……………………… Tôn giáo: ………………………… Trình độ học vấn: ........

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ......................................................................................................

Ngày bắt đầu chấp hành Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn: …./…./…..

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: .... tháng.

1. Biện pháp quản lý, giáo dục đã áp dụng

(Nêu tóm tắt các biện pháp đã áp dụng và những việc đã làm để thực hiện các biện pháp đó) ...

2. Kết quả sửa chữa sai phạm và sự tiến bộ của người được giáo dục

(Nêu cụ thể những việc đã làm để sửa chữa sai phạm, khắc phục hậu quả của vi phạm; nêu cụ thể về việc không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật...)....................................................................................................

3. Những tồn tại cần khắc phục

(Nêu cụ thể những hạn chế, thiếu sót chưa khắc phục được) ........................................

4. Biện pháp quản lý, giáo dục tiếp theo và kiến nghị:

(Nêu cụ thể những biện pháp, việc làm đối với người được quản lý, giáo dục, đề xuất kiến nghị cụ thể với Chủ tịch UBND về việc quản lý giáo dục đối tượng) ……..

 


 

(1)……….., ngày .... tháng .... năm ………
CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

___________________

(*) Mẫu này được sử dụng để cơ quan, tổ chức báo cáo định kỳ hàng tháng về quá trình quản lý, giáo dục đối với người được giáo dục hoặc báo cáo đột xuất trong trường hợp người được giáo dục không tiến bộ, vi phạm cam kết theo quy định tại khoản 4 và 5 Điều 29 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

(2) Tên của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục.

 

Mẫu báo cáo số 02CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

BÁO CÁOCủa người được giáo dục về việc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

Kính gửi:(1) ……………………………….

Tôi tên là: ………………………………………………………. Giới tính: ............................

Ngày, tháng, năm sinh: ……./ …../ ………

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:………………..; ngày cấp:.../.../...; nơi cấp: ........

Dân tộc: ……………….. Tôn giáo: …………………. Trình độ học vấn: .............................

Nghề nghiệp: ......................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: .........................................................................................................

Hiện nay, tôi đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số………/QĐ-UBND ngày …./…./…… của Chủ tịch UBND(2) ..........

Tôi xin báo cáo ông/bà(1) ………… về tình hình học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng của tôi trong thời gian từ ngày …../ …../ ……đến ngày …/…./….. như sau:

1. Về tình hình học tập, rèn luyện, tu dưỡng

(Nêu tóm tắt các hoạt động học tập, rèn luyện, tu dưỡng đã thực hiện)

.........................................................................................................................................

2. Kết quả sửa chữa sai phạm và sự tiến bộ của bản thân

(Nêu cụ thể những việc đã làm để sửa chữa sai phạm, khắc phục hậu quả của vi phạm; nêu cụ thể về việc không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật).

3. Những tồn tại cần khắc phục

(Nêu cụ thể những hạn chế, thiếu sót chưa khắc phục được) .......................................

........................................................................................................................................ /.

 


 

(2)……….., ngày .... tháng .... năm ………
NGƯỜI LÀM BÁO CÁO
(Ký ghi rõ họ tên)

___________________

* Mẫu này được sử dụng để người được giáo dục báo cáo về tình hình học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng, kết quả sửa chữa sai phạm và sự tiến bộ của họ theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Họ và tên của người được phân công giúp đỡ.

(2) Tên xã/phường/thị trấn.

 

Mẫu báo cáo số 03UBND(1) …………………….
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

(1)………, ngày .... tháng .... năm ……..

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ………………………..

Tên tôi là: ………………………., công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo

Chủ tịch UBND(1) ………… về kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên sau:

Họ và tên: ………………………………………………………. Giới tính: ............................

Ngày, tháng, năm sinh: …./…./……….

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………..; ngày cấp: …./…./…; nơi cấp: .............

Dân tộc: ……………… Tôn giáo: ………………. Trình độ học vấn: ...................................

Nghề nghiệp: ......................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: .........................................................................................................I. NỘI DUNG KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỒ SƠ

1. Về tài liệu, giấy tờ có trong hồ sơ: (Trên cơ sở kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP đánh dấu vào các ô dưới đây, liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu phù hợp có trong hồ sơ, liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu còn thiếu hoặc chưa phù hợp (nếu có)).

a) Sự đầy đủ về số lượng và thành phần tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ:

□ Đầy đủ ............................................................................................................................

□ Chưa đầy đủ

Những tài liệu, giấy tờ cần bổ sung: .................................................................................

...........................................................................................................................................

b) Sự phù hợp của tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ:

□ Phù hợp .........................................................................................................................

□ Chưa phù hợp

Những tài liệu, giấy tờ chưa phù hợp: ..............................................................................

...........................................................................................................................................

Lý do chưa phù hợp: ........................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Về thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: (Trên cơ sở kết quả kiểm tra theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP đánh dấu vào các ô dưới đây và nêu rõ lý do nếu chưa phù hợp).

□ Phù hợp ........................................................................................................................

□ Chưa phù hợp

Lý do chưa phù hợp: .......................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Về đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: (Trên cơ sở kết quả kiểm tra theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP đánh dấu vào các ô dưới đây và nêu rõ lý do chưa phù hợp)

□ Phù hợp ........................................................................................................................

□ Chưa phù hợp

Lý do chưa phù hợp: .........................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Về thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị: (Trên cơ sở kết quả kiểm tra theo quy định tại các Điều 9, 10 của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP đánh dấu vào các ô dưới đây và nêu rõ lý do chưa phù hợp).

□ Phù hợp .........................................................................................................................

□ Chưa phù hợp

Lý do chưa phù hợp: .........................................................................................................

...........................................................................................................................................

5. Về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị: (Trên cơ sở kết quả kiểm tra theo quy định tại các Điều 9, 11, 12, 13, 15, 16 của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP đánh dấu vào các ô dưới đây và nêu rõ lý do chưa phù hợp).

□ Phù hợp .........................................................................................................................

□ Chưa phù hợp

Lý do chưa phù hợp: ........................................................................................................

..........................................................................................................................................II. KẾT LUẬN VỀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỒ SƠ

(Hồ sơ đề nghị đã bảo đảm về tính pháp lý hay chưa; trường hợp chưa bảo đảm về tính pháp lý, thì cần phải bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện những tài liệu, giấy tờ gì có trong hồ sơ đề nghị).

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Kính trình Chủ tịch UBND(1) ……….. xem xét, quyết định./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT UBND(1), …..

(1)……….., ngày .... tháng .... năm ………
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
(Ký ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
……………………………………….………….
……………………………………….………….
……………………………………….………….
……………………………………….………….
……………………………………….………….
(1)…….. , ngày .... tháng .... năm ………
(Chủ tịch UBND cấp xã ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)tải về 114.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương