Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 114.81 Kb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích114.81 Kb.
#1162
1   2   3   4   5   6   7   8

__________________

* Mẫu này được sử dụng để người được giáo dục đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn.

 

Mẫu đơn số 02CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

ĐƠN XIN PHÉPVắng mặt tại nơi cư trú*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) …………………………..……….

Tôi tên là: ………………………………….…………….. Giới tính: ......................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…/……. Nơi sinh: .................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………………………….; ngày cấp: …./…./....... ;

nơi cấp: ..............................................................................................................................

Dân tộc: …………………………. Tôn giáo: ……………………… Trình độ học vấn: .........

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Hiện nay, tôi đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số…../QĐ-UBND ngày …./…./…. của Chủ tịch UBND(1)....

Kính đề nghị Chủ tịch UBND(1) …………….……… cho phép tôi được vắng mặt tại nơi cư trú, cụ thể như sau:

1. Lý do vắng mặt tại nơi cư trú(2): .....................................................................................

2. Địa phương sẽ đến tạm trú(3): ........................................................................................

3. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú: .... ngày, kể từ ngày …./…../…. đến ngày …./…./…..

 


Ý KIẾN CỦA NGƯỜI
ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
………………………………………
………………………………………
(1)……….. ngày .... tháng .... năm …………
(Ký, ghi rõ họ tên)


(1)……. ngày .... tháng .... năm …….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________________

* Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp.

(2) Nêu rõ lý do vắng mặt tại nơi cư trú (ví dụ: đi học, đi làm...).

(3) Tên xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi người được giáo dục sẽ đến tạm trú.

 

Mẫu đơn số 03CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

ĐƠN XIN PHÉPVắng mặt tại nơi cư trú*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) …………………

Tôi tên là: …………………………………………………………. Giới tính:...........................

Nơi thường trú: ..................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ....................................................................................................................

(2) ………………… của(3) ………………………, đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ……../QĐ-UBND ngày …/…./….. của Chủ tịch UBND (1) ….. ……………………………….

Kính đề nghị Chủ tịch UBND(1) ………………. cho phép(3) ………………. được vắng mặt tại nơi cư trú, cụ thể như sau:

1. Lý do vắng mặt tại nơi cư trú(4): ....................................................................................

...........................................................................................................................................

2. Địa phương sẽ đến tạm trú(5):........................................................................................

3. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú: .... ngày, kể từ ngày …../…./…… đến ngày …./…./…..

 


Ý KIẾN CỦA NGƯỜI
ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(1)……….. ngày .... tháng .... năm …………
(Ký, ghi rõ họ tên)


(1)……. ngày .... tháng .... năm …….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

___________________

* Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn nơi người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp.

(2) Cha, mẹ/người giám hộ của người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp.

(3) Họ và tên của người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp.

(4) Nêu rõ lý do vắng mặt tại nơi cư trú (ví dụ: đi học, đi làm...).

(5) Tên xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi người chưa thành niên sẽ đến tạm trú.

 

Mẫu đơn số 04CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

 

ĐƠN XIN PHÉPThay đổi nơi cư trú*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) …………………………………..

Tôi tên là: ………………………………………………. Giới tính: ......................................

Ngày, tháng, năm sinh: ……/ …../ …..

Nơi sinh: ..........................................................................................................................

Quê quán: .......................................................................................................................

Nơi thường trú: ................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ..................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………..; ngày cấp: …./…./…..; nơi cấp: .........

Dân tộc: ……………….. Tôn giáo: ……………….. Trình độ học vấn:.............................

Nghề nghiệp: ..................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: .....................................................................................................

Hiện nay, tôi đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./…. của Chủ tịch UBND(1)..........

Kính đề nghị Chủ tịch UBND(1) ... cho phép tôi được thay đổi nơi cư trú, cụ thể như sau:

1. Lý do thay đổi nơi cư trú(2): ..........................................................................................

2. Địa phương sẽ chuyển đến cư trú ổn định(3): ..............................................................

3. Thời điểm bắt đầu chuyển đến nơi cư trú mới: kể từ ngày …./…./……

 


Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, GIÁO DỤC
………………………………………
……………….……………………
(1)……….. ngày .... tháng .... năm …………
TM(4) ……………………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1)……. ngày .... tháng .... năm …….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

__________________

* Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn xin phép thay đổi nơi cư trú theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp.

(2) Nêu rõ lý do chuyển nơi cư trú (ví dụ: đi học, đi làm hoặc gia đình chuyển đến địa phương khác sinh sống...).

(3) Tên xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi người được giáo dục sẽ chuyển đến.

(4) Tên của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục.

 

Mẫu đơn số 05CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

ĐƠN XIN PHÉPThay đổi nơi cư trú*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ……………….

Tôi tên là: ………………………………………………… Giới tính: .....................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

(2)………………………. của(3)………………., đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày …./…./…. của Chủ tịch UBND(1)............................................................

Kính đề nghị Chủ tịch UBND(1) ……………….. cho phép(3) ………………. được thay đổi nơi cư trú, cụ thể như sau:

1. Lý do thay đổi nơi cư trú(4): ............................................................................................

2. Địa phương sẽ chuyển đến cư trú ổn định(5): ................................................................

3. Thời điểm bắt đầu chuyển đến nơi cư trú mới: kể từ ngày …./…./…..

 


Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, GIÁO DỤC
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(1)……….. ngày .... tháng .... năm …………
TM(6) ……………………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1)……. ngày .... tháng .... năm …….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________________

* Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên thay đổi nơi cư trú theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên xã/phường/thị trấn nơi người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp.

(2) Cha, mẹ/người giám hộ của người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp.

(3) Họ và tên của người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp.

(4) Nêu rõ lý do chuyển nơi cư trú (ví dụ: đi học, đi làm hoặc gia đình chuyển đến địa phương khác sinh sống...).

(5) Tên xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi người chưa thành niên sẽ chuyển đến.

(6) Tên của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục.

 

Mẫu thông báo số 01TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN THÔNG BÁO
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: …./TB-(1)……..

(2)/(3)………, ngày .... tháng .... năm ……..

 

THÔNG BÁO

Về việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn *

Kính gửi: Chủ tịch UBND(4) …………………….

Tôi là: ……………………., Trưởng Công an(2)/Công an(3) …………………………………………... xin thông báo với Chủ tịch UBND(4) …………… về việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên sau:

Họ và tên: ……………………………………………………. Giới tính: ................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…../……

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:………....; ngày cấp: …./…./…..; nơi cấp:..........

Dân tộc: ……………………………….. Tôn giáo:………………. Trình độ học vấn:...........

Nghề nghiệp:.....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập:.........................................................................................................

Là người đang trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Lý do chuyển(5): ................................................................................................................

Nơi chuyển đến(4): ............................................................................................................

Hồ sơ đề nghị: có danh mục kèm theo(6).

Vậy xin thông báo để Chủ tịch UBND(4).... tiếp tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên nêu trên./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

……………………………………..(7)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

___________________

* Mẫu này được sử dụng để thông báo về việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên viết tắt của cơ quan thông báo.

(2) Tên xã/phường/thị trấn nơi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

(3) Tên huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh hoặc tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong trường hợp hồ sơ do cơ quan Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh lập.

(4) Tên xã/phường/thị trấn nơi đối tượng cư trú hoặc nơi cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở.

(5) Trường hợp xác minh được nơi cư trú ổn định của đối tượng thì lý do chuyển là: Đối tượng có nơi cư trú ổn định tại địa phương. Trường hợp đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định và không xác minh được nơi cư trú thì lý do chuyển là: Đối tượng là người chưa thành niên, không có nơi cư trú ổn định và không xác minh được nơi cư trú.

(6) Nội dung của Danh mục tài liệu trong hồ sơ đề nghị bao gồm: (i) Số thứ tự; (ii) Tên tài liệu; (iii)Số bút lục; (iv) Họ và tên, chức vụ, chữ ký của người lập danh mục và đóng dấu theo quy định. Tài liệu có trong hồ sơ kèm theo Thông báo phải được đánh bút lục, có đóng dấu treo và dấu giáp lai.

(7) Trường hợp hồ sơ do Trưởng Công an cấp xã nơi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật lập hoặc do cơ quan Công an cấp huyện lập thì ghi chức danh là Trưởng Công an. Trường hợp hồ sơ do cơ quan Công an cấp tỉnh lập thì ghi chức danh là Giám đốc.

 

Mẫu thông báo số 02TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN THÔNG BÁO
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: …./TB-(1)……..

(2)………, ngày .... tháng .... năm ……..

 

THÔNG BÁO

Về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn *

Kính gửi: Ông/bà(3) …………………………………….

Tôi là: …………………………., Trưởng Công an(2) ……………………… thông báo tới ông/bà về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên sau đây:

Họ và tên: ………………………………………………………. Giới tính: ............................

Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ …..

Nơi sinh: ............................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:............; ngày cấp: …./…./….; nơi cấp: .............

Dân tộc: …………………….. Tôn giáo:…………………… Trình độ học vấn: ...................

Nghề nghiệp: ....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Lý do đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: (Ghi rõ hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi vi phạm; số, ngày, tháng lập đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; ghi rõ báo cáo kết quả xác minh về hành vi và người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn...)            

..........................................................................................................................................

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này, ông/bà(3) ………………. ………………….. Có quyền tới(4) …………………….. để đọc, ghi chép và sao chụp hồ sơ.

Ông/bà(3) …………………………………………… có quyền phát biểu ý kiến về hồ sơ làm việc tại cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (thời gian và địa điểm sẽ có Giấy mời gửi tới ông/bà sau).

Vậy xin thông báo để ông/bà(3) ………………………………….. được biết./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………(5);
- Lưu: VT,...

TRƯỞNG CÔNG AN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

___________________

* Mẫu này được sử dụng để thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên viết tắt của cơ quan thông báo.

(2) Tên xã/phường/thị trấn.

(3) Tên của người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc cha, mẹ/người giám hộ của người chưa thành niên.

(4) Địa điểm dự kiến đọc hồ sơ.

(5) Tên của tổ chức, cá nhân đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

 

Mẫu thông báo số 03UBND(1) …………………….
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: …./TB-UBND

(1)………, ngày .... tháng .... năm ……..tải về 114.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương