Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 114.81 Kb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích114.81 Kb.
#1162
1   2   3   4   5   6   7   8

 

PHỤ LỤCMỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ)

STT

Mã số

Mẫu biểu

 

I. MẪU ĐỀ NGHỊ

1

MĐN01

Đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

2

MĐN02

Đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình

 

II. MẪU ĐƠN

3

MĐ01

Đơn đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

4

MĐ02

Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú (người đang chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn)

5

MĐ03

Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú (người chưa thành niên đang chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn)

6

MĐ04

Đơn xin phép thay đổi nơi cư trú (người đang chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn)

7

MĐ05

Đơn xin phép thay đổi nơi cư trú (người chưa thành niên đang chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn)

 

III. MẪU THÔNG BÁO

8

MTB01

Thông báo về việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

9

MTB02

Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

10

MTB03

Thông báo về việc chuyển hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn để tiếp tục thi hành

11

MTB04

Thông báo kết quả xác minh đối với người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình

 

IV. MẪU BÁO CÁO

12

MBC01

Báo cáo kết quả giám sát giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn

13

MBC02

Báo cáo của người được giáo dục về việc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

14

MBC03

Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

 

V. MẪU BẢN CAM KẾT

15

MCK01

Bản cam kết của người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về việc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

16

MCK02

Bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ về việc quản lý, giáo dục người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình

 

VI. MẪU KẾ HOẠCH

17

MKH01

Kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn

18

MKH02

Kế hoạch quản lý, giám sát người chưa thành niên chấp hành biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình

 

VII. MẪU BIÊN BẢN

19

MBB01

Biên bản họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

20

MBB02

Biên bản họp góp ý đối với người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

 

VIII. MẪU QUYẾT ĐỊNH

21

MQĐ01

Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

22

MQĐ02

Quyết định áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình

23

MQĐ03

Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

24

MQĐ04

Quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

25

MQĐ05

Quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình

26

MQĐ06

Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

27

MQĐ07

Quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

28

MQĐ08

Quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

 

IX. MẪU VĂN BẢN KHÁC

29

MTT01

Bản tường trình của người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình

30

MTTLL01

Bản tóm tắt lý lịch của người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình

31

MGCN01

Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

32

MGTT01

Giấy triệu tập

33

MSTD01

Sổ theo dõi sự tiến bộ của người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

 

Mẫu đề nghị số 01TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ..../ĐN-(1)…….

(2)……….., ngày ….  tháng ….. năm …..

 

ĐỀ NGHỊ

Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

Kính gửi: Trưởng Công an(2)………………………………

Tôi là: ...............................................................................................................................

Chức vụ (hoặc đại diện)(3): ..............................................................................................

Đề nghị Trưởng Công an(2)………………. xem xét, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên như sau:

Họ và tên: ………………………………………………………… Giới tính: .........................

Ngày, tháng, năm sinh: ……../ ……/ …...........

Nơi sinh: ............................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: ..................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ....................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: …………….……..; ngày cấp: …………/………../………; nơi cấp: ……………………………………….

Dân tộc: …………….. Tôn giáo: …………………. Trình độ học vấn: ................................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Lý do đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: (Ghi rõ hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó; tài liệu liên quan nếu có)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 


 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)(4)

________________

* Mẫu này được sử dụng để đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên viết tắt của cơ quan, tổ chức đề nghị. Nếu cá nhân đề nghị (ví dụ: tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn,...) thì không phải ghi tên cơ quan, tổ chức chủ quản; tên cơ quan, tổ chức đề nghị và mục (1).

(2) Tên xã/phường/thị trấn.

(3) Nếu là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thì ghi rõ chức vụ, nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó.

(4) Dấu của cơ quan, tổ chức (nếu có).

 

Mẫu đề nghị số 02TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ..../ĐN-(1)…….

(2)……….., ngày ….  tháng ….. năm …..

 

ĐỀ NGHỊ

Áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(2) ………..

Tôi là: …………………………………………. Trưởng Công an(2).......................................

Đề nghị Chủ tịch UBND(2)……………….. xem xét, quyết định áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với người có tên như sau:

Họ và tên: ………………………………………………………………. Giới tính:..................

Ngày, tháng, năm sinh: …./…../…..

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:..................; ngày cấp: …./…./….; nơi cấp:.........

Dân tộc: ………………………. Tôn giáo: …………………. Trình độ học vấn: ..................

Nghề nghiệp:.....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập:.........................................................................................................

Lý do đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình: (Ghi rõ hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó; tài liệu liên quan nếu có)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Thời hạn dự kiến áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình là: ……tháng, kể từ ngày …./…./….

Dự kiến phân công(3) ……….…… phối hợp cùng gia đình để giám sát người có lý lịch nêu trên trong thời gian áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình.

 


 

TRƯỞNG CÔNG AN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

__________________

* Mẫu này được sử dụng để đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.(1) Tên viết tắt của cơ quan đề nghị.

(2) Tên xã/phường/thị trấn.

(3) Tên của tổ chức, cá nhân phối hợp cùng gia đình trong việc giám sát người chưa thành niên.

 

Mẫu đơn số 01CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊMiễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) …………..

Tôi tên là: ………………………………………….. Giới tính:..............................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…./…. Nơi sinh: ...................................................................

Quê quán: ........................................................................................................................

Nơi thường trú:..................................................................................................................

Nơi ở hiện tại:....................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………………….; ngày cấp: …./…../................. ;

nơi cấp: ..............................................................................................................................

Dân tộc: ………………………………….. Tôn giáo:………….. Trình độ học vấn: ..............

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ........................................................................................................

Là người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …../…./….. của Chủ tịch UBND(1) …………..

Thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là .... tháng, kể từ ngày …./ …./ ….Thời gian đã chấp hành biện pháp là .... tháng .... ngày.

Thời gian còn lại phải chấp hành biện pháp là .... tháng .... ngày.

Trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tôi đã có những tiến bộ như sau: (Nêu rõ tinh thần, thái độ chấp hành các quy định, kết quả rèn luyện, học tập trong quá trình chấp hành biện pháp, thành tích nếu có)

.........................................................................................................................................

Đề nghị Chủ tịch UBND(1) ………… xem xét, quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ……../QĐ-UBND.

 


Ý KIẾN CỦA NGƯỜI
ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
………………………………………
………………………………………
(1)……….. ngày .... tháng .... năm …………
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1)……. ngày .... tháng .... năm …….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)tải về 114.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương