Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do –Hạnh phúc    thuyết minh dự ÁN ĐẦu tư trồng cây dưỢc liệU


CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁNtrang8/11
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN
IX.1 Cấu trúc tổng mức đầu tư và phân bổ tổng mức đầu tư

Bảng: Cấu trúc tổng mức đầu tư ĐVT : 1,000 đồng

STT

Hạng mục

Thành tiền trước thuế

VAT

Thành tiền sau thuế

1

Chi phí xây dựng

4,450,410

445,041

4,895,451

2

Chi phí thiết bị

1,835,635

183,564

2,019,199

3

Chi phí quản lý dự án

158,660

15,866

174,526

4

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

221,341

22,134

243,475

5

Chi phí khác

186,480

18,648

205,129

6

Chi phí giống

1,354,656

135,466

1,490,122

7

Dự phòng phí

820,718

82,072

902,790

8

Chi phí san lấp và giải phóng mặt bằng

409,091

40,909

450,000

9

Chi phí cày xới và trồng dược liệu

697,585

69,758

767,343
TỔNG CỘNG (chưa có lãi vay)

10,134,577

1,013,458

11,148,034

10

Lãi vay trong thời gian xây dựng214,299
TỔNG CỘNG (có lãi vay)

10,134,577

1,013,458

11,362,333


IX.2 Tiến độ sử dụng vốn
Bảng: Tiến độ sử dụng vốn đầu tư ĐVT: 1,000 đồng

STT

Hạng mục

Quý IV/ 2012

Quý I/2013

Tổng cộng

1

Chi phí xây dựng

1,223,863

3,671,588

4,895,451

2

Chi phí thiết bị

 

2,019,199

2,019,199

3

Chi phí quản lý dự án

43,631

130,894

174,526

4

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

243,475

 

243,475

5

Chi phí khác

102,564

102,564

205,129

6

Chi phí giống

 

1,490,122

1,490,122

7

Dự phòng phí

451,395

451,395

902,790

8

Chi phí san lấp và giải phóng mặt bằng

450,000

 

450,000

9

Chi phí cày xới gieo trồng

767,343

 

767,343

 

TỔNG CỘNG (chưa có lãi vay)

3,282,272

7,865,763

11,148,034

10

Lãi vay trong thời gian xây dựng

25,089

189,210

214,299

 

TỔNG CỘNG ( có lãi vay)

3,307,361

8,054,972

11,362,333


IX.3 Nguồn vốn thực hiện dự án

Bảng: Nguồn vốn thực hiện dự án ĐVT: 1,000 đồng

STT

Hạng mục

Quý IV/ 2012

Quý I/2013

Tổng cộng

1

Vốn chủ sở hữu

845,657

2,155,650

3,001,307

2

Vốn vay

2,461,704

5,899,322

8,361,026
Cộng

3,307,361

8,054,972

11,362,333

Với tổng mức đầu tư 11,348,046,000 đồng. Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 25% tổng mức đầu tư ban đầu (chưa bao gồm lãi vay) tương ứng với số tiền 3,001,307,000 đồng và chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng là 214,299,000 đồng. Ngoài ra công ty dự định vay 75 % trên tổng vốn đầu tư (Chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng), tức tổng số tiền cần vay là 8,361,026,000 đồng. Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 84 tháng với lãi suất dự kiến 12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 8 tháng và thời gian trả nợ là 76 tháng.

Phương thức vay vốn: nợ gốc được ân hạn trong 8 tháng, trong thời gian ân hạn, chủ đầu tư chỉ trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Nguồn vốn được giải ngân trong vòng 4 tháng từ 01/12/2012 đến 01/03/2013

Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay được trình bày ở bảng sau:


Bảng: Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay của dự án ĐVT: 1000 đồng
Ngày

Dư nợ đầu kỳ

Vay nợ trong kỳ

Trả nợ trong kỳ

Trả nợ gốc

Trả lãi vay

Dư nợ cuối kỳ

1

12/1/2012

-

2,461,704

25,089
25,089

2,461,704

2

1/1/2013

2,461,704

1,966,441

45,131
45,131

4,428,144

3

2/1/2013

4,428,144

1,966,441

58,865
58,865

6,394,585

4

3/1/2013

6,394,585

1,966,441

85,214
85,214

8,361,026

Số vốn vay này kỳ vọng sẽ được giải ngân nhiều lần vào đầu mỗi tháng, với tổng số tiền là 8,361,026,000 đồng. Trong thời gian xây dựng, cuối mỗi tháng chủ đầu tư sẽ trả toàn bộ lãi vay chứ chưa trả vốn gốc vì chưa có nguồn doanh thu từ hoạt động của dự án.IX.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay

Phương án hoàn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi và nợ gốc định kỳ hằng năm sau một năm dự án đi vào hoạt động. Phương án hoàn trả vốn vay được thể hiện cụ thể tại bảng sau:Bảng: Phương án hoàn trả vốn vay ĐVT: 1,000 đồng

Tỷ lệ vốn vay

75%
Số tiền vay

8,361,026

ngàn đồng

Thời hạn vay

84

tháng

Ân hạn

8

tháng

Lãi vay

12%

/năm

Thời hạn trả nợ

76

tháng


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương