Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do –Hạnh phúc    thuyết minh dự ÁN ĐẦu tư trồng cây dưỢc liệU


VII.3.2. Doanh thu từ hoạt động của trang trại chăn nuôi kết hợptrang11/11
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

VII.3.2. Doanh thu từ hoạt động của trang trại chăn nuôi kết hợp

Doanh thu từ hoạt động của trang trại bao gồm doanh thu từ hoạt động chăn nuôi lấy thịt các loại gia súc dê, bò, heo.Bảng: trọng lượng và đơn giá bán gia súc

Loại gia súc

Trọng lượng TB (kg)

Đơn giá

(ngàn đồng)

Đơn vị
+ Dê giống

15

1,300

/con

+ Dê thịt

27

110

/kg

+ Dê thanh lý

30

90

/kg
+ Bò thịt

155

120

/kg

+ Bò giống
13,000

/con

+ Bò thanh lý

180

70

/kg

Heo


+ Heo thịt

90

55

/kg

+ Heo thanh lý

100

35

/kg


(Chi tiết doanh thu từ hoạt động của trang trại được thể hiện chi tiết ờ bảng phụ lục của dự án)
VII.4. Hiệu quả kinh tế tài chính của dự án

VII.4.1 Báo cáo thu nhập

Bảng: Báo cáo thu nhập ĐVT: 1000 đồng

Năm

2013

2014

2015

2016

2017
1

2

3

4

5

Doanh thu

2,512,311

9,631,044

9,996,436

11,371,196

11,475,700

Chi phí hoạt động

1,949,699

4,312,020

4,484,862

5,100,549

5,440,803

Chi phí lãi vay

934,070

864,362

705,943

549,187

389,104

Chi phí khấu hao

1,163,584

1,163,584

1,163,584

1,163,584

1,163,584

Chi phí thuê đất

112,500

112,500

112,500

112,500

112,500

Lợi nhuận trước thuế

(1,647,542)

3,178,577

3,529,548

4,445,376

4,369,709

Thuế TNDN (25%)

-

794,644

882,387

1,111,344

1,092,427

Lợi nhuận sau thuế

(1,647,542)

2,383,933

2,647,161

3,334,032

3,277,282

Sau thời gian tiến hành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt đổng, dự án bắt đầu có lợi nhuận từ năm thứ 2. Trong năm hoạt động đầu tiên , do tính chất của dự án, đối với trồng cây dược liệu, có một số loại cây dược liệu sau một năm mới có thể thu hoạch và cho năng suất, đối với trang trại chăn nuôi kết hợp cũng tương tự, sau một năm mới bắt đầu có lợi nhuận. Từ năm 2 trở đi, dự án bắt đầu đi vào hoạt động ổn định và cho lợi nhuận tăng dần.

Tổng doanh thu của dự án: 155,113,733,000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 60,610,914,000 đồng.

Thuế TNDN: 15,564,621 ,000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 45,046,320,000 đồng.


VII.4.2 Báo cáo ngân lưu

Phân tích hiệu quả dự án đầu tư hoạt động trong 12 năm, với:

Chi phí sử dụng vốn re = 18%

Lãi suất vay vốn ngân hàng rd = 12%Suất chiết khấu WACC = 16.5 % được tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn các nguồn vốn.
Bảng: báo cáo ngân lưu dự án ĐVT: 1000 đồng

Năm

2012

2013

2014

2015

2016

2017,..
0

1

2

3

4

5,..

NGÂN LƯU VÀODoanh thu
2,512,311

9,631,044

9,996,436

11,371,196

11,475,700

Thay đổi khoản phải thu
(251,231)

(711,873)

(36,539)

(137,476)

(10,450)

Thanh lý vật nuôiTổng ngân lưu vào

-

2,261,080

8,919,170

9,959,897

11,233,720

11,465,249

NGÂN LƯU RAChi phí đầu tư ban đầu

3,307,361

8,054,972

Chi phí hoạt động
1,949,699

4,312,020

4,484,862

5,100,549

5,440,803

Chi phí thuê đất
112,500

112,500

112,500

112,500

112,500

Thay đổi khoản phải trả
(194,970)

(236,232)

(17,284)

(61,569)

(34,025)

Thay đổi số dư tiền mặt
125,616

355,937

18,270

68,738

5,225

Tổng ngân lưu ra

3,307,361

10,047,817

4,544,225

4,598,347

5,220,218

5,524,502

Ngân lưu ròng trước thuế

(3,307,361)

(7,786,737)

4,374,946

5,361,550

6,013,502

5,940,747

Thuế TNDN
-

794,644

882,387

1,111,344

1,092,427

Ngân lưu ròng sau thuế

(3,307,361)

(7,786,737)

3,580,301

4,479,163

4,902,158

4,848,320

Hệ số chiết khấu

1.00

0.86

0.74

0.63

0.54

0.47

Hiện giá ngân lưu ròng

(3,307,361)

(6,686,309)

2,639,863

2,835,892

2,665,085

2,263,320

Hiện giá tích luỹ

(3,307,361)

(9,993,670)

(7,353,806)

(4,517,914)

(1,852,829)

410,491Bảng: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án

TT

Chỉ tiêu
1

Tổng mức đầu tư

11,362,333,000 đồng

2

Giá trị hiện tại thuần NPV

12,428,147,000 đồng

3

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%)

36.98 %

4

Thời gian hoàn vốn

4 năm 10 tháng
Đánh giá

Hiệu quả

Vòng đời hoạt động của dự án là 12 năm từ năm 2013 đến 2024 (không tính năm xây dựng), thanh lý tài sản vào năm 2025.

Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm; giá trị thanh lí tài sản, chênh lệch khoản phải thu

Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tư ban đầu như xây lắp, chi phí thuê đất; mua sắm MMTB; chi phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao); chênh lệch khoản phải trả và chênh lệch quỹ mặt, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước.

Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết quả cho thấy:

Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 12,428,147,000 đồng >0

Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 36.98 %> WACC

Thời gian hoàn vốn tính là 4 năm 10 tháng (không bao gồm thời gian xây dựng)

 Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tư khá cao.

Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh.


VII.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

Dự án“ Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc” có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ thuế, tạo ra công ăn việc làm cho lao động ở địa phương, tạo thu nhập cho chủ đầu tư và niềm tin vào khả năng thanh toán nợ vay cho ngân hàng.

Dự án mang lại thu nhâp cho chủ đầu tư, phục vụ tốt cho công tác cung cấp nguồn dược liệu làm thuốc chữa bệnh cho người dân và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, Trồng cây dược liệu theo tiêu chuẩn còn làm gia tăng giá trị cho cây dược liệu, góp phần bảo tồn các cây thuốc quý hiếm, tránh khai thác tận diệt và bảo vệ môi trường.
CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
XI.1. Kết luận

Dự án Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc không những mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty Dophuco mà đây còn là dự án nằm trong chiến lược chung tay cùng cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội như vấn đề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, hạn chế tối đa tình trạng khai thác dược liệu bừa bãi đồng thời góp phần lên tiếng bảo vệ môi trường với các mô hình trồng dược liệu sạch.

Riêng về mặt tài chính được đánh giá rất khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động và nguồn doanh thu có căn cứ dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường trong nước.

XI.2. Kiến nghị

Căn cứ kết quả nghiên cứu và phân tích, trồng và sản xuất dược liệu, chăn nuôi gia súc là một nghề có hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân. Bên cạnh đó, dự án nhằm kích thích và thu hút người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thịt và sữa tươi có nguồn gốc tự nhiên để chăm sóc sức khỏe con người. Do vậy chúng tôi xin được kiến nghị một số ý kiến sau:

+ Tạo điều kiện thuận lợi giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, được ưu đãi cao nhất về thu tiền sử dụng đất và thời gian sử dụng đất để tạo cơ hội cho đàn bò có thức ăn thô một cách chủ động và chất lượng. Vì yếu tố đất đai còn là nhân tố quan trọng quyết định đến năng suất thịt cũng như sữa của đàn bò, cũng là động lực thúc đẩy đàn bò phát triển.

+ Các cơ quan cần hướng dẫn rõ những qui định pháp luật, trình tự, thủ tục cấp phát, thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho dự án được triển khai trong thời gian sớm nhất.

+ Ưu đãi về kinh phí vay vốn, con giống và nguồn tiêu thụ sản phẩm với giá thành hợp lý. Bên cạnh đó, Nhà nước hỗ trợ chính sách bảo hiểm sản xuất vật nuôi để khắc phục rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, giá cả.

Dự án này có liên quan mật thiết đến sự phát triển của Công ty TNHH Dophuco chúng tôi, kính đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để chúng tôi tiến hành triển khai các bước tiếp theo.


Hòa Bình, ngày tháng năm 2012

CHỦ ĐẦU TƯCÔNG TY TNHH DOPHUCO

NGUYỄN PHI PHONG


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương