Cộng hòa xã HỘi chũ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 44.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích44.85 Kb.
#4151

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

********


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, QUẢN TRỊ KINH DOANH, KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NHGIỆP, NGÂN HÀNG, KINH DOANH QUỐC TẾ, KIỂM TOÁN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


 1. Tên học phần: KINH TẾ VĨ MÔ I (Macroeconomics I)

 2. Mã học phần:

 3. Số tín chỉ: 3

 4. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 1, 2

 5. Phân bổ thời gian: giờ tín chỉ đối với các hoạt động

 • Lên lớp 45 tiết

 • Thực tập

 • Tự học, tự nghiên cứu

 1. Điều kiện tiên quyết: Tiếp thu kiến thức môn học này sẽ thuận lợi hơn nếu sinh viên được trang bị các môn học như, Kinh tế vi mô I.

 2. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học môn, sinh viên có thể:

1. Hiểu được các vấn đề và các hoạt động của nền kinh tế vĩ mô, cũng như mối liên hệ giữa chúng thông qua các lý thuyết và mô hình cơ bản.

2. Đánh giá được tình hình hoạt động của nền kinh tế dựa vào các chỉ số kinh tế vĩ mô

3. Đánh giá tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đến hoạt động của nền kinh tế 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế trên bình diện tổng thể, bao gồm:

 1. Mô tả và đo lường các biến số kinh tế vĩ mô như sản lượng (GDP, GNI, GNDI …), tỷ lệ lạm phát , việc làm và tình trạng thất nghiệp.

 2. Ứng dụng các mô hình kinh tế đơn giản sẽ giúp chúng ta giải thích các mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như mối quan hệ của ngân sách chính phủ với tăng trưởng kinh tế và lạm phát, hoặc giữa cung tiền với lãi suất và tỷ giá hối đoái…

 3. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ nghiên cứu những biến động kinh tế trong ngắn hạn, các vấn đề của chu kỳ kinh tế, các cú sốc phía cung và phía cầu, và vai trò của các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong ổn định nền kinh tế.

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

  • Đọc bài giảng, giáo trình, bài đọc thêm và làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên trước khi đến lớp

  • Dự giờ giảng lý thuyết trên lớp đầy đủ

  • Tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra

 1. Tài liệu học tập:

- Tài liệu đọc yêu cầu chính:

 1. David Begg, Stanley Fischer và Rudiger Dornbusch, Kinh tế học tập 2 ,Tái bản lần thứ tám, NXB Thống kê, 2007. Sau đây gọi tắt là (1)

 2. Paul A Samuelson và William D. Nordhalls, Kinh tế học tập 2, xuất bản lần thứ 15, NXB Thống kê, năm 2002. Sau đây gọi tắt là (2)

 3. Robert J. Gordon, Kinh tế học vĩ mô, NXB bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội ,1994. Sau đây gọi tắt là (3)

- Tài liệu tham khảo thêm:

 1. Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Lâm Mạnh Hà ,Trần Bá Thọ, Kinh tế Vĩ mô , NXB Tổng hợp TPHCM, 2011

 2. Trần văn Hùng, Trương Quang Hùng, Nguyễn Thanh Triều, Châu Văn Thành, Kinh tế vĩ mô, NXB Giáo dục,1998

 3. Phan Nữ Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Anh Thư, Kinh tế vĩ mô, NXB Thống Kê,2010

Sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin và vấn đề kinh tế vĩ mô sau đây:

 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn ;

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam: http://www.mpi.gov.vn;

 • Bộ Tài chính Việt Nam: http://www.mof.gov.vn;

 • Quỹ Tiền tệ Quốc tế: www.imf.org;

 • Tổng cục thống kê Việt Nam: www.gso.gov.vn

 • Ngân hàng phát triển Châu Á : www.adb.org

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW (www.fetp.edu.vn), môn Kinh tế Vĩ mô qua các năm.

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: (tối thiểu gồm 4 mục, tổng các mục là 100% với thang điểm 10)

 • Thảo luận, bài tập trên lớp: 10 %

 • Thuyết trình, báo cáo bài tập thực hành: 10%

 • Thi giữa học phần: 10 %

 • Thi kết thúc học phần: 70 %

 1. Nội dung chi tiết học phần:

Mục (4) : Thời gian nộp bài tập, tiểu luận và thuyết trình: Sinh viên thực hiện theo yêu cầu của giảng viên

Ngày

(số tiết)

(1)

Nội dung giảng dạy

(2)

Tài liệu đọc (chương, phần)

(3)

Chuẩn bị của sinh viên

(4)

Đáp ứng mục tiêu

(5)


Ngày 1

(4 tiết)


Chương 1 Tổng quan về kinh tế vĩ mô

 1. Chương 19

 2. Chương 21

Đọc tài liệu, làm bài tập trước khi đến lớp

1

Ngày 2

(4 tiết)


Chương 2 Đo lường sản lượng quốc gia

 1. Chương 19

 2. Chương 22

Đọc tài liệu, làm bài tập trước khi đến lớp

1

Ngày 3

(4 tiết)


Chương 3 Lý thuyết xác định sản lượng quốc gia

 1. Chương 20

 2. Chương 23,24

Đọc tài liệu, làm bài tập trước khi đến lớp

1

Ngày 4

(4 tiết)


Chương 4 Tổng cầu và chính sách tài khóa

 1. Chương 21

 2. Chương 25

Đọc tài liệu, làm bài tập trước khi đến lớp

2,3

Ngày 5

(4 tiết)


Chương 5 Tiền, hoạt động ngân hàng và chính sách tiền tệ

 1. Chương 22,23

 2. Chương 26,27

Đọc tài liệu, làm bài tập trước khi đến lớp

2,3

Ngày 6

(4 tiết)


ÔN TẬP-SỬA BÀI TẬP

- KIỂM TRA GIỮA KỲ


Ngày 7

(4 tiết)


Chương 6 Mô hình IS-LM

 1. Chương 24,

 1. Chương 4

Đọc tài liệu, làm bài tập trước khi đến lớp

1,2,3

Ngày 8

(4 tiết)


Chương 7 Lạm phát và thất nghiệp


 1. Chương 26, 27

(3)chương 9, 11

Đọc tài liệu, làm bài tập trước khi đến lớp

1,2,3

Ngày 9

(4 tiết)


Chương 8 Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở


 1. Chương 28,29

(3)Chương 14

Đọc tài liệu, làm bài tập trước khi đến lớp

1,2,3

Ngày 10

(4 tiết)


Chương 8 (tt)
Đọc tài liệu, làm bài tập trước khi đến lớp

1,2,3

Ngày 11

(4 tiết)


HỆ THỐNG – ÔN TẬP – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC


TP.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2012

PHÊ DUYỆT CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN

TS Hay Sinh

Các giảng viên tham gia giảng dạy môn học

1. TS Hay Sinh

2. TS Phan Nữ Thanh Thủy

3. ThS Trần Thị Bích Dung

4. ThS Lâm Mạnh Hà

5. ThS Trương Quang Hùng

6. ThS Trần Bá Thọ

7. ThS Châu Văn Thành

8. ThS Huỳnh Văn Thịnh

9. ThS Nguyễn Hoài Bảo

10.GVC Trần Văn Hùng

11. GVC Trần Thừa

12. ThS Nguyễn Ngọc Hà TRân

13. ThS Nguyễn Xuân Lâm

14.ThS Ngô Hoàng Thảo Trang
tải về 44.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương