Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 5 tháng năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17 tháng năm 2014tải về 2.13 Mb.
trang8/21
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.13 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

1. Tên môn học: PHÁP LUẬT VỀ GIAO THỒNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

a) Mã số: MH 01.

b) Thời gian: 45 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng hiểu, áp dụng đúng các quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện; thuộc các loại báo hiệu đường thuỷ nội địa Việt Nam; nắm được các chức danh và nhiệm vụ của thuyền trưởng, thuyền phó; biết được các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương I: Quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện

10

1.1

Quy tắc giao thông

1.2

Tín hiệu của phương tiện giao thông đường thủy nội địa

1.3

Cảng vụ và hoa tiêu đường thủy nội địa

2

Chương II: Quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

10

2.1

Quy định chung

2.2

Những quy định của quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

2.3

Các loại báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

3

Chương III: Trách nhiệm thuyền viên

12

3.1

Trách nhiệm của các chức danh

3.2

Quy định về định biên thuyền viên

4

Chương IV: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

11

4.1

Vi phạm quy định về phương tiện thủy nội địa

4.2

Vi phạm quy định về thuyền viên, người lái phương tiện

4.3

Vi phạm quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học

2

Tổng cộng

45

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, các báo hiệu trên sa bàn.

2. Tên mô đun: THÔNG TIN VÔ TUYẾN

a) Mã số: MĐ 02.

b) Thời gian: 15 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm được các khái niệm cơ bản về thông tin vô tuyến ở đường thuỷ; nắm được sơ đồ và nguyên lý hoạt động của một số trang thiết bị thông tin vô tuyến ở trên tàu; hiểu được cách thu, phát một bức điện trong tình huống khẩn cấp ở đường thuỷ.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương 1: Đặc điểm cơ bản của dịch vụ thông tin di động hàng hải

2

1.1

Bài 1. Các quy định và thủ tục thông tin di động hàng hải

1.2

Bài 2. Các giấy tờ liên quan đến thiết bị vô tuyến điện

1.3

Bài 3. Phân loại đài trạm trong liên lạc vô tuyến điện hàng hải

2

Chương 2: Các thiết bị thông tin trên tàu

6

2.1

Bài 1. Các thiết bị thông tin chính

2.2

Bài 2. Hệ thống NAVTEX

2.3

Bài 3. Phao định vị vô tuyến khẩn cấp EPIRB - thiết bị EPIRB, VHF - DSC

2.4

Bài 4.Thiết bị phản xạ radar phục vụ cho tìm và cứu SART

2.5

Bài 5. Vùng hoạt động của tàu theo hệ thống GMDSS

2.6

Bài 6. Liên lạc chọn số DSC

3

Chương 3: Các phương thức thông tin liên lạc bằng DSC và thoại trên sóng mặt bằng và VHF

4

3.1

Bài 1. Đối với tàu

3.2

Bài 2. Đối với đài bờ

4

Chương 4: Thủ tục thông tin thông thường

2

4.1

Bài 1. Thủ tục gọi tắt liên lạc bằng điện thoại

4.2

Bài 2. Cước phí trong nghiệp vụ thông tin lưu động hàng hải

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

15

đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:

- Căn cứ vào giáo trình vô tuyến điện, máy điện hàng hải và các tài liệu tham khảo về hàng hải đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành thông tin vô tuyến trên các tàu huấn luyện.

3. Tên mô đun: ĐIỀU ĐỘNG TÀU VÀ THỰC HÀNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

a) Mã số: MĐ 03.

b) Thời gian: 85 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm vững kỹ thuật điều động tàu tự hành, phà; nắm vững kỹ thuật điều động các loại đoàn lai dắt.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương 1: Điều động tàu tự hành

45

1.1

Bài 1. Điều động tàu rời, cập bến

1.2

Bài 2. Điều động tàu thả và thu neo

1.3

Bài 3. Điều động tàu trong một số tình huống khẩn cấp

2

Chương 2: Phà và điều động phà

5

2.1

Bài 1. Khái niệm chung về phà

2.2

Bài 2. Điều động phà rời, cập bến

2.3

Bài 3. Điều động phà sang sông

3

Chương 3: Kỹ thuật điều động đoàn lai kéo

10

3.1

Bài 1. Điều động lai bắt dây lai, điều chỉnh dây của đoàn

3.2

Bài 2. Đặc điểm hoạt động của đoàn lai kéo

3.3

Bài 3. Điều động đoàn lai kéo rời, cập bến nước, gió ngược

4

Chương 4: Kỹ thuật điều động đoàn lai đẩy và đoàn lai áp mạn

20

4.1

Bài 1. Điều động đoàn lai áp mạn quay trở

4.2

Bài 2. Điều khiển tàu đẩy

4.3

Bài 3. Đặc điểm hoạt động của đoàn lai đẩy

4.4

Bài 4. Điều động đoàn lai đẩy

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun

5

Tổng cộng

85

đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:

- Căn cứ vào giáo trình điều động tàu thủy và các tài liệu tham khảo về điều động tàu đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay tại phòng học mô phỏng và trên các tàu huấn luyện.

4. Tên môn học: KINH TẾ VẬN TẢI

a) Mã số: MH 04.

b) Thời gian: 30 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm vững những đặc tính chung cơ bản của hàng hoá và phương pháp giao nhận hàng hoá; biết giải quyết các tranh chấp hợp đồng vận chuyển và các sự cố thương vụ.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương I: Vị trí, vai trò và đặc điểm của ngành vận tải đường thủy nội địa

1

1.1

Vị trí, vai trò

1.2

Đặc điểm

2

Chương II: Quy định về vận tải hàng hoá và hành khách thuỷ nội địa

2

2.1

Quy định về vận tải hàng hoá

2.2

Quy định về vận tải hành khách

3

Chương III: Những vấn đề cơ bản về hàng hoá

3

3.1

Đặc tính cơ bản của hàng hoá

3.2

Những nhân tố ảnh hưởng tới hàng hoá

3.3

Nhãn hiệu hàng hoá

3.4

Đo lường và kiểm định hàng hoá

3.5

Lượng giảm tự nhiên và tổn thất hàng hoá

4

Chương IV: Năng suất lao động và năng suất phương tiện

4

4.1

Khái niệm

4.2

Cách tính

4.3

Ý nghĩa của việc nâng cao năng suất lao động và năng suất phương tiện

4.4

Biện pháp nâng cao năng suất lao động và năng suất phương tiện

5

Chương V: Giá thành vận chuyển

5

5.1

Khái niệm, ý nghĩa

5.2

Ảnh hưởng của giá thành tới nền kinh tế quốc dân

5.3

Cách tính giá thành vận chuyển đường thủy nội địa

5.4

Biện pháp hạ giá thành vận chuyển

6

Chương VI: Thương vụ vận tải đường thủy nội địa

14

6.1

Sự cố thương vụ

6.2

Hợp đồng vận chuyển và giấy vận chuyển

6.3

Giao nhận hàng hoá theo mớn nước phương tiện

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

30

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình kinh tế vận tải, các quy định về vận tải đường thủy nội địa và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành đo mớn nước, khai thác các bài toán về kinh tế vận tải trong một chuyến đi vòng tròn trên các tàu huấn luyện.

5. Tên mô đun: MÁY TÀU THỦY

a) Mã số: MĐ 05.

b) Thời gian: 15 giờ.

c) Mục tiêuGiúp người học có khả năng nắm vững về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ diesel cũng như một số trang thiết bị phụ trên tàu.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương 1: Nguyên lý hoạt động của động cơ diesel

4

1.1

Bài 1. Nguyên lý hoạt động của động cơ diesel 4 kỳ

1.2

Bài 2. Nguyên lý hoạt động của động cơ diesel 2 kỳ

2

Chương 2: Cấu tạo động cơ

4

2.1

Bài 1. Phần tĩnh

2.2

Bài 2. Phần động

3

Chương 3: Các hệ thống của động cơ

6

3.1

Bài 1. Hệ thống phân phối khí

3.2

Bài 2. Hệ thống cung cấp nhiên liệu trên động cơ diesel

3.3

Bài 3. Hệ thống bôi trơn

3.4

Bài 4. Hệ thống làm mát

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

15Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương