Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 5 tháng năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17 tháng năm 2014tải về 2.13 Mb.
trang6/21
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

1. Tên mô đun: CẤU TRÚC TÀU THUYỀN

a) Mã số: MĐ 01.

b) Thời gian: 15 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm được nội dung về kích thước cơ bản của tàu thuyền;nắm được đặc điểm cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ của những bộ phận cơ bản trong cấu trúc tàu và một số tàu chuyên dụng, qua đó biết cách sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng một cách hiệu quả nhất; nắm được kiến thức cần thiết về mớn nước, thước mớn nước, dấu chuyên chở và các đặc tính cơ bản của tàu thuỷ.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)1

Bài 1: Kích thước tàu thuyền

3

 

1.1

Khái niệm về 3 mặt phẳng cơ bản

 

1.2

Các kích thước chính của tàu thuyền

 

1.3

1.4


Các hệ số béo của tàu thuỷ

Thực hành quan sát kích thước tàu 

2

Bài 2: Cấu trúc tàu thuyền

6

 

2.1

Cấu trúc khung tàu

 

2.2

Cấu trúc vỏ tàu

 

2.3

2.4


Cấu trúc boong và thượng tầng

Thực hành quan sát cấu trúc tàu 

3

Bài 3: Mớn nước, thước mớn nước, dấu chuyên chở

4

 

3.1

Mớn nước

 

3.2

Thước mớn nước

 

3.3

3.4


Dấu chuyên chở

Thực hành quan sát 

4

Bài 4: Các đặc tính cơ bản của tàu thuyền

1

 

4.1

Các đặc tính khai thác của tàu thuyền

 

4.2

Các đặc tính hoạt động của tàu thuyền

 

Kiểm tra kết thúc mô đun

1

 

Tổng cộng

15

 

đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:

- Căn cứ vào giáo trình cấu trúc tàu, lý thuyết tàu, thủy nghiệp cơ bản và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, vật thật ngay tại phòng học tàu thuyền, dưới tàu huấn luyện.

2. Tên mô đun: MÁY TÀU THUỶ

a) Mã số: MĐ 02.

b) Thời gian: 15 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ, tính năng tác dụng của các hệ thống và một số trang thiết bị phụ trên tàu; làm tốt các công tác kiểm tra, chăm sóc và bảo dưỡng động cơ.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Nguyên lý hoạt động của động cơ diesel

2

1.1

Các bộ phận cơ bản của động cơ

1.2

Động cơ diesel 4 kỳ

1.3

Động cơ diesel 2 kỳ

2

Bài 2: Các hệ thống của động cơ

8

2.1

Hệ thống phân phối khí

2.2

Hệ thống cung cấp nhiên liệu trên động cơ diesel

2.3

Hệ thống bôi trơn

2.4

2.5


Hệ thống làm mát

Thực hành quan sát các hệ thống của máy tàu thuỷ3

Bài 3: Chăm sóc, bảo quản động cơ

Thực hành quan sát4

Kiểm tra kết thúc mô đun

1

Tổng cộng

15

đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:

- Căn cứ vào giáo trình máy tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình các loại máy tàu thủy ngay tại xưởng thực hành máy và các hệ thống máy trên tàu.

3. Tên môn học: LUỒNG CHẠY TÀU THUYỀN

a) Mã số: MH 03.

b) Thời gian: 25 giờ.

c) Mục tiêu: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về đặc điểm, tính chất chung của đường thủy nội địa Việt Nam; sơ đồ các hệ thống sông, kênh ở khu vực; chiều dài, địa danh của các con sông; các thông tin dữ liệu cần thiết về các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa chính ở khu vực.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)1

Chương I: Khái quát chung về sông, kênh ở Việt Nam

2

 

1.1

Sông, kênh đối với vận tải đường thuỷ nội địa

 

1.2

Tính chất chung

 

1.3

Đặc điểm chung

 

2

Chương II: Các hệ thống sông chính

8

 

2.1

Sông, kênh miền Bắc

 

2.2

Sông, kênh miền Trung

 

2.3

Sông, kênh miền Nam

 

3

Chương III: Các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa chính

14

 

3.1

Các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa ở miền Bắc

 

3.2

Các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa ở miền Trung

 

3.3

Các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa ở miền Nam

 

Kiểm tra kết thúc môn học

1

 

Tổng cộng

25

 

đ) Hướng dẫn thực hiện trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình luồng chạy tàu thuyền, các bản đồ đường thủy nội địa miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các tài liệu tham khảo về luồng lạch đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát các tuyến luồng trên sa bàn, các tuyến luồng thực tế trên sơ đồ tuyến và trên các tàu huấn luyện.

4. Tên môn học: PHÁP LUẬT VỀ GIAO THỒNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

a) Mã số: MH 04.

b) Thời gian: 30 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng hiểu các quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện;thuộc các loại báo hiệu đường thuỷ nội địa Việt Nam; nắm được trách nhiệm của thuyền trưởng, thuyền phó; biết các quy định về hoạt động của phương tiện tại vùng nước cảng, bến thuỷ nội địa.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)1

Chương I: Quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện

10

 

1.1

Quy tắc giao thông

 

1.2

Tín hiệu của phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa

 

2

Chương II: Quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa

10

 

2.1

Quy định chung

 

2.2

Những quy định của quy tắc báo hiệu đường thuỷ nội địa Việt Nam

 

2.3

Các loại báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

 

3

Chương III: Trách nhiệm của thuyền trưởng, thuyền phó

3

 

3.1

Trách nhiệm của thuyền trưởng

 

3.2

Trách nhiệm của thuyền phó 1

 

3.3

Trách nhiệm của thuyền phó 2

 

4

Chương IV: Hoạt động của phương tiện tại vùng nước cảng, bến thuỷ nội địa

2

 

4.1

Thủ tục phương tiện thuỷ vào và rời cảng, bến

 

4.2

Hoạt động của phương tiện thuỷ tại cảng, bến

 

5

Chương V: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

4

 

5.1

Vi phạm quy định về phương tiện thủy nội địa

 

5.2

Vi phạm quy định về thuyền viên, người lái phương tiện

 

5.3

Vi phạm quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện

 

Kiểm tra kết thúc môn học

1

 

Tổng cộng

30

 

đ) Hướng dẫn thực hiện môn học:

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, các báo hiệu trên sa bàn.

5. Tên mô đun: ĐIỀU ĐỘNG TÀU VÀ THỰC HÀNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

a) Mã số: MĐ 05.

b) Thời gian: 120 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm vững nguyên lý điều động tàu; nắm vững kỹ thuật điều động tàu tự hành và điều động tàu an toàn trong mọi trường hợp.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Nguyên lý điều động tàu thuỷ

10

1.1

Bánh lái

1.2

Chân vịt

1.3

Tàu hai chân vịt

1.4

Tàu ba chân vịt

1.5

Quán tính tàu thuỷ

1.6

Vòng quay trở

1.7

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều động tàu thuỷ

2

Bài 2: Kỹ thuật cơ bản về điều động tàu tự hành

80

2.1

Điều động tàu ra bến, cập bến nước ngược, nước xuôi

2.2

Điều động tàu quay trở đang đi nước ngược quay lại đi nước xuôi, đang đi nước xuôi quay lại đi nước ngược

2.3

Điều động tàu qua cầu khi đi nước ngược, nước xuôi

2.4

Điều động tàu đi qua chập tiêu đang đi nước ngược, nước xuôi

2.5

2.6


Điều động tàu thả, thu neo khi đang đi nước ngược, khi đang đi nước xuôi

Thực hành điều động tàu3

Bài 3: Điều động tàu trong một số tình huống đặc biệt

25

3.1

Điều động tàu trong trường hợp khi đang đi trên tàu có người ngã xuống nước

3.2

Điều động tàu trong sương mù

3.3

Điều động tàu trong mùa lũ, bão

3.4

Điều động tàu khi trên tàu có hoả hoạn

3.5

Điều động tàu khi đang đi bị cạn đột ngột

3.6

3.7


Điều động tàu vào, ra cạn theo dự kiến

Thực hành điều động tàu vớt người ngã, đang đi bị cạn đột ngột, đang đi tàu bị hoả hoạn và điều động tàu vào, ra cạn theo dự kiến.Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun

5

Tổng cộng

120Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương