Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 5 tháng năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17 tháng năm 2014tải về 2.13 Mb.
trang5/21
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

1. Tên môn học: AN TOÀN CƠ BẢN VÀ SƠ CỨU

a) Mã số: MH 01.

b) Thời gian: 04 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm được các quy định an toàn khi làm việc trên tàu và thao tác thuần thục khi trên tàu có sự cố xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương I: Một số quy định bảo hộ lao động ở Việt Nam

0,5

1.1

Trách nhiệm của người sử dụng lao động của các doanh nghiệp

1.2

Trách nhiệm của người lao động

1.3

Quy định an toàn lao động trong ngành giao thông đường thủy nội địa

2

Chương II: An toàn làm việc trên tàu

1

2.1

An toàn lao động khi lên, xuống tàu

2.2

An toàn lao động khi làm dây

2.3

An toàn lao động khi trục tời neo

2.4

An toàn lao động khi đệm va

3

Chương III: Phòng chống cháy nổ, cứu sinh, cứu thủng

1

3.1

Phòng chống cháy nổ

3.2

Phương pháp cứu sinh

3.3

Phương pháp cứu thủng

4

Thực hành an toàn cơ bản và sơ cứu

0,5

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

4

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường, sơ cứu và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay trên các bãi tập của nhà trường, phòng y tế và trên các tàu huấn luyện.

2. Tên môn học: PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

a) Mã số: MH 02.

b) Thời gian: 09 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng hiểu các quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện; thuộc các loại báo hiệu đường thuỷ nội địa Việt Nam; nắm được trách nhiệm của thuyền trưởng, thuyền phó; biết các quy định về hoạt động của phương tiện tại vùng nước cảng, bến thuỷ nội địa.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương I: Quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện

3

1.1

Quy tắc giao thông

1.2

Tín hiệu của phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa

2

Chương II: Quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

3

2.1

Quy định chung

2.2

Những quy định của quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

2.3

Các loại báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

3

Chương III: Trách nhiệm của thuyền trưởng, thuyền phó

1

3.1

Trách nhiệm của thuyền trưởng

3.2

Trách nhiệm của thuyền phó 1

3.3

Trách nhiệm của thuyền phó 2

4

Chương IV: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

1

4.1

Vi phạm quy định về phương tiện thủy nội địa

4.2

Vi phạm quy định về thuyền viên, người lái phương tiện

4.3

Vi phạm quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

9

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, các báo hiệu trên sa bàn.

3. Tên mô đun: ĐIỀU ĐỘNG TÀU VÀ THỰC HÀNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

a) Mã số: MĐ 03.

b) Thời gian: 15 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng hiểu được hệ thống lái, bánh lái, chân vịt và ảnh hưởng của nó tới phương tiện thuỷ nội địa và những kỹ năng cơ bản về điều động tàu đi trên đường và xử lý một số tình huống có thể xảy ra.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Nguyên lý điều động tàu thuỷ

2

1.1

Bánh lái

1.2

Chân vịt

1.3

Quán tính tàu thuỷ

1.4

Vòng quay trở

1.5

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều động tàu

2

Bài 2: Kỹ thuật cơ bản về điều động tàu

12

2.1

Các dây buộc tàu

2.2

Điều động tàu rời, cập bến

2.3

Điều động tàu đi trên đoạn sông thẳng, sông cong

2.4

Điều động tàu tránh, vượt nhau

2.5

Điều động tàu quay trở khi đang đi nước xuôi, nước ngược

2.6

Điều động tàu vớt người ngã xuống nước khi đang đi nước xuôi, nước ngược

2.7

Điều động tàu khi tàu bị thủng

2.8

Điều động tàu thả, thu neo

Kiểm tra kết thúc mô đun

1

Tổng cộng

15

đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:

- Căn cứ vào giáo trình điều động tàu thủy và các tài liệu tham khảo về điều động tàu đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay tại phòng học mô phỏng và trên các tàu huấn luyện.

4. Tên môn học: NGHIỆP VỤ THUYỀN TRƯỞNG

a) Mã số: MH 04.

b) Thời gian: 09 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm được phương pháp quản lý tài sản và sổ sách của tàu, quản lý thuyền viên và giấy tờ, tài liệu pháp lý của tàu, cách ghi nhật ký tàu; lập được kế hoạch chuyến đi và phân công nhiệm vụ trên tàu; ghi chép cẩn thận các sổ sách, giấy tờ cũng như nhật ký của tàu.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Nhận bàn giao nhiệm vụ dưới tàu và làm quen tàu

2

1.1

Các hạng mục công việc bàn giao

1.2

Thực hiện công việc bàn giao giữa hai thuyền trưởng

1.3

Làm quen với các thành viên trên tàu

1.4

Lối đi lại, lối thoát hiểm

1.5

Buồng lái, buồng máy

1.6

Vị trí lắp đặt trang thiết bị cứu sinh

1.7

Nội quy và chế độ sinh hoạt của tàu

2

Quản lý thuyền viên và giấy tờ, tài liệu pháp lý của tàu

1

2.1

Tổ chức sinh hoạt và phân công nhiệm vụ

2.2

Quản lý danh sách thuyền viên vắng mặt trên tàu

2.3

Theo dõi tình trạng sức khỏe của thuyền viên

2.4

Yêu cầu bắt buộc đối với các giấy tờ pháp lý của tàu

2.5

Theo dõi thời hạn bằng cấp

3

Quản lý tài sản và sổ sách của tàu

1

3.1

Tài sản chung của tàu

3.2

Tài sản của tàu phát cho cá nhân sử dụng

3.3

Thực hiện kiểm kê tài sản

3.4

Quản lý, ghi chép các loại nhật ký trên tàu

3.5

Làm báo cáo định kỳ công tác quản lý tài sản trên tàu

4

Phương pháp ghi nhật ký tàu

1

4.1

Giới thiệu nhật ký tàu

4.2

Phương pháp ghi nhật ký tàu

5

Lập kế hoạch chuyến đi và phân công nhiệm vụ trên tàu

2

5.1

Lập kế hoạch chuyến đi

5.2

Lập phương án và kế hoạch

5.3

Lên kế hoạch kiểm tra

5.4

Chọn tuyến đường

5.5

Thu thập thông tin về tuyến đường

5.6

Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ

6

Công tác cảng vụ

1

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

09

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành thao tác nghiệp vụ thuyền trưởng ngay tại phòng học và trên các tàu huấn luyện.

 

PHỤ LỤC VCHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG HẠNG GCNKNCM THUYỀN TRƯỞNG HẠNG BA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG HẠNG GCNKNCM THUYỀN TRƯỞNG HẠNG BA

Tên nghề: Thuyền trưởng phương tiện thuỷ nội địa

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 09.

GCN cấp sau tốt nghiệp: GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

Nắm vững các quy định của pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa; nắm được kiến thức cơ bản về kết cấu thân tàu, máy tàu, điện tàu và sửa chữa vỏ tàu, máy tàu, điện tàu thuỷ; biết được các trang thiết bị trên tàu và công dụng của trang thiết bị đó; nắm vững đặc điểm các tuyến luồng, bến cảng chính để điều khiển tàu an toàn; nắm vững nguyên lý điều khiển tàu thuỷ và những quy định về vận chuyển hàng hoá, hành khách trong quá trình vận chuyển.

2. Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các trang thiết bị trên tàu; thao tác được các đường tàu chạy và dẫn dắt tàu bằng thiết bị hàng hải; sử dụng được thiết bị thông tin liên lạc trong mọi tình huống; thành thạo khi làm dây, bảo dưỡng tàu; điều động tàu an toàn khi hành trình, ra vào bến.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

II. THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC

Thời gian của khóa học: 295 giờ, bao gồm:

1. Thời gian các hoạt động chung: không.

2. Thời gian học tập: 295 giờ, trong đó:

a) Thời gian thực học: 280 giờ.

b) Thời gian ôn, thi kết thúc khóa học: 15 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MĐ 01

Cấu trúc tàu thuyền

15

MĐ 02

Máy tàu thủy

15

MH 03

Luồng chạy tàu thuyền

25

MH 04

Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

30

MĐ 05

Điều động tàu và thực hành điều động tàu

120

MH 06

Kinh tế vận tải

15

MĐ 07

Hàng hải và các thiết bị hàng hải

30

MĐ 08

Khí tượng, thủy văn

15

MH 09

Nghiệp vụ thuyền trưởng

15

Tổng cộng

280

IV. THI KẾT THÚC KHOÁ HỌC

1. Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

Người học phải học đầy đủ nội dung theo yêu cầu chương trình các môn học, mô đun quy định. Nội dung, hình thức và điều kiện kiểm tra khi kết thúc môn học, mô đun do người đứng đầu cơ sở đào tạo quyết định. Kết quả kiểm tra được đánh giá theo một trong hai mức là đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu.

2. Thi kết thúc khoá học:STT

Môn thi

Hình thức thi

1

Lý thuyết tổng hợp

Trắc nghiệm

2

Lý thuyết chuyên môn

Vấn đáp

3

Điều động tàu

Thực hànhПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương