Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 5 tháng năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17 tháng năm 2014tải về 2.13 Mb.
trang21/21
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.13 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay trên các bãi tập của nhà trường, phòng y tế và trên các tàu huấn luyện.

2. Tên môn học: PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

a) Mã số: MH 02.

b) Thời gian: 08 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng hiểu các quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện; thuộc các loại báo hiệu chỉ luồng, báo hiệu báo chướng ngại vật và báo hiệu thông báo cấm để điều khiển phương tiện được an toàn.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Phương tiện và người lái phương tiện

2

1.1

Điều kiện hoạt động của phương tiện

1.2

Điều kiện hoạt động của người lái phương tiện

2

Bài 2: Quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện

3

2.1

Quy tắc giao thông

2.2

Tín hiệu của phương tiện giao thông đường thủy nội địa

3

Bài 3: Quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

3

3.1

Báo hiệu chỉ vị trí luồng tàu chạy

3.2

Báo hiệu chỉ chướng ngại vật

3.3

Báo hiệu thông báo cấm

Tổng cộng

8

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

Căn cứ vào các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đưa ra nội dung các bài học lý thuyết; tổ chức cho người học quan sát mô hình các báo hiệu trên sa bàn.

3. Tên môn học: ĐIỀU ĐỘNG TÀU VÀ THỰC HÀNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

a) Mã số: MH 03.

b) Thời gian: 06 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học biết được hệ thống lái, bánh lái, chân vịt và tác dụng đối với phương tiện, hiểu được cách điều động tàu cập bến, rời bến và các yếu tố ảnh hưởng đến điều động tàu và xử lý một số tình huống có thể xảy ra khi đang điều động tàu.

d) Nội dung:


STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Bánh lái và chân vịt

3

1.1

Nguyên lý hoạt động của bánh lái

1.2

Chân vịt

1.3

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều động tàu

2

Bài 2: Điều động tàu cập, rời bến

3

2.1

Điều động tàu đi trên đoạn sông thẳng

2.2

Điều động tàu đi trên đoạn sông cong

2.3

Điều động tàu tránh, vượt nhau

2.4

Điều động tàu quay trở

2.5

Điều động tàu vớt người ngã xuống nước

Tổng cộng

6

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình điều động tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết.

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay tại phòng học mô phỏng và trên tàu huấn luyện.

4. Tên môn học: LUỒNG CHẠY TÀU

a) Mã số: MH 04.

b) Thời gian: 02 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học nắm được sơ đồ mạng lưới sông, kênh ở khu vực (Bắc, Trung, Nam); nắm được đặc điểm chung của sông, kênh ở khu vực.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Mạng lưới giao thông đường thuỷ nội địa ở khu vực (Bắc, Trung, Nam)

2

2

Bài 2: Tên các sông

3

Bài 3: Đặc điểm chung của sông, kênh

4

Bài 4: Một số tuyến vận tải chính ở khu vực

Tổng cộng

2

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

Căn cứ vào giáo trình luồng chạy tàu thuyền, các bản đồ đường thủy nội địa miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết.

5. Tên môn học : VẬN TẢI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH

a) Mã số: MH 04.

b) Thời gian: 02 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học nắm được các quy định về vận tải hàng hóa và hành khách; nắm được thể lệ vận tải một số loại hàng đặc biệt.

d) Nội dung:


STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Hoạt động vận tải đường thuỷ nội địa

2

2

Bài 2: Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

3

Bài 3: Vận tải hành khách ngang sông

4

Bài 4: Bồi thường hàng hoá bị mất mát, hư hỏng

5

Bài 5: Vận tải hàng hoá nguy hiểm

 

6

Bài 6: Vận tải động vật sống

7

Bài 7: Vận tải thi hài, hài cốt

Tổng cộng

2

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

Căn cứ vào giáo trình kinh tế vận tải, các quy định về vận tải đường thủy nội địa và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết.

6. Tên môn học: THỦY NGHIỆP CƠ BẢN

a) Mã số: MH 06.

b) Thời gian: 03 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học biết các thao tác cơ bản về dây sợi, dây cáp.

d) Nội dung:


STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Nút hai khoá chụm đầu, ngược đầu

3

2

Nút một vòng chết hai khoá

3

Nút gỗ

4

Nút ghế đơn, ghế kép

5

Nút tròng đầu cột đơn, tròng đầu cột kép

6

Nút thòng lọng đầu ghế, thòng lọng buộc đầu

7

Nối hai đầu dây sợi cùng cỡ và khác cỡ

8

Đấu nối hai đầu dây sợi, dây cáp

9

Cô dây cáp, dây sợi vào bích đơn, bích kép.

Tổng cộng

3

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình thủy nghiệp cơ bản và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay tại phòng học thủy nghiệp cơ bản, trên bãi tập của nhà trường hoặc trên tàu huấn luyện.

 

PHỤ LỤC XXICHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC TẬP PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC TẬP PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

Hiểu được cơ bản các quy tắc giao thông và nhận biết được một số báo hiệu đường thuỷ nội địa; nắm được một số quy định về vận tải hàng hoá, hành khách.

2. Kỹ năng

Áp dụng được một số quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện vào thực tế; hiểu được đặc tính cơ bản của một số hàng hoá trong vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận; biết một số quy định về vận tải hàng hóa, hành khách.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC

Thời gian của khóa học: 07 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO


Mã MH

Tên môn học

Thời gian đào tạo (giờ)

MH 01

Pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa

4

MH 02

Vận tải hàng hoá và hành khách

3

Tổng cộng

7

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

1. Tên môn học: PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

a) Mã số: MH 01.

b) Thời gian: 04 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học hiểu được một số quy tắc giao thông cơ bản và nhận biết được một số báo hiệu đường thuỷ nội địa.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Quy tắc giao thông đường thuỷ nội địa

2

2

Bài 2: Các loại báo hiệu đường thuỷ nội địa

2

Tổng cộng

4

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

Căn cứ vào các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung bài học lý thuyết.

2. Tên môn học: VẬN TẢI HÀNG HOÁ VÀ HÀNH KHÁCH

a) Mã số: MH 02.

b) Thời gian: 03 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm được một số quy định về vận tải hàng hoá, hành khách.d) Nội dung:

STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Một số quy định về vận tải hàng hoá

1,5

2

Bài 2: Một số quy định về vận tải hành khách

1,5

Tổng cộng

3

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

Căn cứ vào các quy định về vận tải đường thủy nội địa và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung bài học lý thuyết.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương