Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 5 tháng năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17 tháng năm 2014tải về 2.13 Mb.
trang20/21
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.13 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

Căn cứ vào giáo trình kinh tế vận tải, các quy định về vận tải đường thủy nội địa và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết.

5. Tên môn học: THỦY NGHIỆP CƠ BẢN

a) Mã số: MH 05.

b) Thời gian: 07 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học biết các thao tác cơ bản về dây sợi, dây cáp; trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện các công việc làm dây, sử dụng và bảo quản các thiết bị trên boong, biết kiểm tra và bảo dưỡng vỏ tàu.

d) Nội dung:


STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Nút hai khoá chụm đầu, ngược đầu

7

2

Nút một vòng chết hai khoá

3

Nút gỗ

4

Nút ghế đơn, ghế kép

5

Nút tròng đầu cột đơn, tròng đầu cột kép

6

Nút thòng lọng đầu ghế, thòng lọng buộc đầu

7

Nối hai đầu dây sợi cùng cỡ và khác cỡ

8

Đấu nối hai đầu dây sợi, dây cáp

9

Cô dây cáp, dây sợi vào bích đơn, bích kép.

Tổng cộng

7

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình thủy nghiệp cơ bản và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay tại phòng học thủy nghiệp cơ bản, trên các bãi tập của nhà trường hoặc trên tàu huấn luyện.

 

PHỤ LỤC XIXCHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ THỢ MÁY HẠNG NHÌ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ THỢ MÁY HẠNG NHÌ

Tên nghề: Thợ máy hạng nhì phương tiện thuỷ nội địa

Số lượng môn học: 04.

Chứng chỉ cấp sau tốt nghiệp: Chứng chỉ thợ máy hạng nhì.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

Nắm được những quy định chung về giao thông đường thuỷ nội địa; biết trách nhiệm của người thợ máy; hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành và chăm sóc bảo dưỡng động cơ, nguồn điện một chiều và mạch điện khởi động đơn giản.

2. Kỹ năng

Áp dụng được các quy định an toàn khi làm việc trên tàu và biết cách thao tác khi trên tàu có sự cố xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; nắm được quy trình vận hành và chăm sóc bảo dưỡng động cơ, biết đấu được mạch điện khởi động đơn giản.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

II. THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC

Thời gian của khóa học: 30 giờ, bao gồm:

1. Thời gian thực học: 25 giờ.

2. Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 05 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MĐ 01

An toàn cơ bản

4

MH 02

Pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa

3

MĐ 03

Vận hành máy, điện

12

MĐ 04

Thực hành máy, điện

6

Tổng cộng

25

IV. KIỂM TRA KẾT THÚC KHOÁ HỌC

Người học phải học đầy đủ nội dung theo yêu cầu chương trình các môn học, mô đun quy định.STT

Môn kiểm tra

Hình thức kiểm tra

1

Lý thuyết tổng hợp

Trắc nghiệm

2

Vận hành máy, điện

Thực hành

V. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CỦA TỪNG MÔN HỌC

1. Tên mô đun: AN TOÀN CƠ BẢN

a) Mã số: MĐ 01.

b) Thời gian: 04 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học biết được các quy định an toàn khi làm việc trên tàu và biết cách thao tác sơ cấp cứu khi có người gặp tai nạn.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Quy định về an toàn trong ngành giao thông đường thủy nội địa

1

2

Bài 2: An toàn làm việc trên tàu

1

2.1

An toàn lao động khi xếp dỡ hàng rời

2.2

An toàn lao động khi xếp dỡ hàng bao kiện

3

Bài 3: Phòng chống cháy nổ, cứu sinh, cứu thủng

2

3.1

Phòng chống cháy nổ

3.2

Phương pháp cứu sinh

3.3

Phương pháp cứu thủng

Tổng cộng

4

đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:

Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay trên các bãi tập của nhà trường, phòng y tế hoặc trên tàu huấn luyện.

2. Tên môn học: PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

a) Mã số: MH 02.

b) Thời gian: 03 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học nắm được những quy định chung về giao thông đường thuỷ nội địa và biết trách nhiệm của người thợ máy.

d) Nội dung:


STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Những quy định chung về giao thông đường thuỷ nội địa

3

2

Bài 2: Các hành vi bị cấm

3

Bài 3: Phạm vi, trách nhiệm của người thợ máy

Tổng cộng

3

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

Căn cứ vào các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đưa ra nội dung các bài học lý thuyết.

3. Tên mô đun: VẬN HÀNH MÁY, ĐIỆN

a) Mã số: MĐ 03.

b) Thời gian: 12 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành và chăm sóc bảo dưỡng động cơ, nguồn điện một chiều và mạch điện khởi động đơn giản.

d) Nội dung:


STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Máy tàu

8

1.1

Khái niệm

1.2

Sơ đồ cấu tạo động cơ diesel 4 kỳ

1.3

Nguyên lý hoạt động

1.4

Quy trình vận hành, chăm sóc bảo quản động cơ

2

Bài 2: Điện tàu

4

2.1

Nguồn điện một chiều (ắc quy)

2.2

Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch khởi động

Tổng cộng

12

đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:

Căn cứ vào giáo trình máy tàu thủy, điện tàu thuỷ, vận hành sửa chữa máy - điện và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết.

4. Tên môn học: THỰC HÀNH MÁY, ĐIỆN

a) Mã số: MĐ 04.

b) Thời gian: 06 giờ.

c) Mục tiêu: giúp người học biết cách vận hành, chăm sóc bảo dưỡng và biết khắc phục một số hư hỏng đơn giản của động cơ, biết đấu được mạch điện khởi động đơn giản.

d) Nội dung:


STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Vận hành, chăm sóc, bảo quản và khắc phục một số hư hỏng đơn giản khi động cơ hoạt động

6

2

Bài 2: Vận hành, chăm sóc, bảo quản nguồn điện và hệ thống khởi động động cơ

Tổng cộng

6

đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:

Căn cứ vào giáo trình máy tàu thủy, điện tàu thuỷ, vận hành sửa chữa máy - điện và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học và tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình các loại máy tàu thủy ngay tại xưởng thực hành máy - điện và các hệ thống máy - điện trên tàu thủy.

 

PHỤ LỤC XXCHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN HẠNG NHÌ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN HẠNG NHÌ

Tên nghềĐiều khiển phương tiện thuỷ nội địa

Số lượng môn học: 07.

Chứng chỉ cấp sau tốt nghiệp: Chứng chỉ lái phương tiện hạng nhì

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

Nắm được các quy định an toàn khi làm việc trên tàu, biết thao tác khi trên tàu có sự cố xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; nhận biết được các loại báo hiệu chỉ luồng, chỉ chướng ngại vật, thông báo cấm; hiểu được hệ thống lái, bánh lái, chân vịt và tác dụng đối với phương tiện thuỷ nội địa; nắm được đặc điểm chung của sông, kênh ở khu vực (Bắc, Trung, Nam); nắm được thể lệ vận tải một số loại hàng đặc biệt; hiểu được những kỹ năng cơ bản về điều động tàu và biết xử lý một số tình huống có thể xảy ra.

2. Kỹ năng

Áp dụng đúng các quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện vào thực tế; biết được một số đặc tính cơ bản của hàng hoá trong vận chuyển, bảo quản, xếp dỡ, giao nhận; biết các quy định về vận tải hàng hóa và hành khách; thực hiện được công việc làm dây, sử dụng được các thiết bị trên boong.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

II. THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC

Thời gian của khóa học: 30 giờ, bao gồm:

1. Thời gian thực học: 25 giờ.

2. Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 05 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MĐ 01

An toàn cơ bản

4

MH 02

Pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa

8

MĐ 03

Điều động tàu và thực hành điều động tàu

6

MH 04

Luồng chạy tàu

2

MH 05

Vận tải hàng hoá và hành khách

2

MĐ 06

Thuỷ nghiệp cơ bản

3

Tổng cộng

25

IV. KIỂM TRA KẾT THÚC KHOÁ HỌC

Người học phải học đầy đủ nội dung theo yêu cầu chương trình các môn học, mô đun quy định.STT

Môn kiểm tra

Hình thức kiểm tra

1

Lý thuyết tổng hợp

Trắc nghiệm

2

Điều động tàu

Thực hành

V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

1. Tên môn học: AN TOÀN CƠ BẢN

a) Mã số: MH 01.

b) Thời gian: 04 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học nắm được các quy định an toàn khi làm việc trên tàu và biết cách thao tác khi trên tàu có sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Quy định an toàn trong vận tải đường thuỷ

1

2

Bài 2: An toàn làm việc trên tàu

1

2.1

An toàn lao động khi xếp dỡ hàng rời

2.2

An toàn lao động khi xếp dỡ hàng bao kiện

3

Bài 3: Phòng, chống cháy nổ, cứu sinh, cứu thủng

2

3.1

Phòng, chống cháy nổ

3.2

Phương pháp cứu sinh

3.3

Phương pháp cứu thủng

Tổng cộng

4Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương