Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 5 tháng năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17 tháng năm 2014tải về 2.13 Mb.
trang17/21
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.13 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình điều động tàu thủy và các đầu sách tham khảo về điều động tàu đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho học sinh huấn luyện thực hành ngay tại phòng học mô phỏng và trên các tàu huấn luyện.

 

PHỤ LỤC XIIICHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐI VEN BIỂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐI VEN BIỂN

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa

Số lượng môn học: 03.

Chứng chỉ cấp sau tốt nghiệp: Chứng chỉ điều khiển phương tiện thuỷ nội địa đi ven biển.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

Biết khái niệm về kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa dư, đơn vị dùng trong hàng hải; theo dõi được vết đi và vị trí của tàu trong từng thời điểm trên bản đồ; thuộc một số báo hiệu đường biển; nắm được các quy định của cảng vụ, hoa tiêu, điều động tàu ven bờ biển thành thạo, chuẩn xác và an toàn.

2. Kỹ năng

Vận hành, áp dụng được các thiết bị hàng hải vào điều động tàu; áp dụng đúng các quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên đường biển vào thực tế.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

II. THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC

Thời gian của khóa học: 150 giờ, bao gồm:

1. Thời gian thực học: 145 giờ.

2. Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 05 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MĐ 01

Hàng hải học

62

MH 02

Pháp luật hàng hải Việt Nam

31

MĐ 03

Điều động tàu

52

Tổng cộng

145

IV. KIỂM TRA KẾT THÚC KHOÁ HỌC

1. Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

Người học phải học đầy đủ nội dung theo yêu cầu chương trình các môn học, mô đun quy định. Nội dung, hình thức và điều kiện kiểm tra khi kết thúc môn học, mô đun do người đứng đầu cơ sở đào tạo quyết định. Kết quả kiểm tra được đánh giá theo một trong hai mức là đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu.

2. Kiểm tra kết thúc khoá học:STT

Môn kiểm tra

Hình thức kiểm tra

1

Lý thuyết tổng hợp

Trắc nghiệm

2

Thao tác hải đồ và đồ giải tránh va ra đa

Thực hành

V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

1. Tên mô đun: HÀNG HẢI HỌC

a) Mã số: MĐ 01.

b) Thời gian: 62 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học hiểu được khái niệm về kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa dư, các đơn vị dùng trong hàng hải; theo dõi được vết đi và vị trí của tàu trong từng thời điểm trên bản đồ; vận hành được các thiết bị hàng hải; có khả năng nhận biết các hiện tượng thời tiết cũng như thu nhận và đọc các bản tin thời tiết và biết cách phòng tránh.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Địa văn

20

1.1

Những khái niệm cơ bản (hình dạng và kích thước quả đất, các đường điểm cơ bản, các đơn vị dùng trong hàng hải, toạ độ địa dư của một điểm)

1.2

Phương hướng trên mặt biển

1.3

Hải đồ

1.4

Thao tác hải đồ

1.5

Xác định vị trí tàu bằng mục tiêu nhìn thấy và ra đa

2

Bài 2: Thiết bị hàng hải

30

2.1

Hệ thống định vị toàn cầu GPS

2.2

Máy đo sâu hồi âm

2.3

Máy đo tốc độ và khoảng cách

2.4

2.5


2.6

2.7


Ra đa

AIS


EPIRB

VHF


3

Bài 3: Khí tượng thuỷ văn

10

3.1

Thành phần lớp khí quyển gần mặt đất

3.2

Phân lớp khí quyển theo chiều thẳng đứng

3.3

Thời tiết và các yếu tố tạo thành thời tiết

3.4

Bão nhiệt đới

3.5

Bão ở Việt Nam

3.6

Hải lưu

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học

2

Tổng cộng

62

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình hàng hải địa văn, khí tượng thuỷ văn và các tài liệu tham khảo về hàng hải đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành thao tác hải đồ, các thiết bị hàng hải ngay tại phòng học hải đồ và trên tàu huấn luyện.

2. Tên môn học: PHÁP LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM

a) Mã số: MH 02.

b) Thời gian: 31 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học biết một số báo hiệu đường biển; hiểu, áp dụng đúng các quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên vịnh, ven bờ biển; nắm được các quy định của cảng vụ, hoa tiêu.

đ) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Báo hiệu, tín hiệu đường biển

5

1.1

Quy định chung

1.2

Các loại báo hiệu, tín hiệu đường biển

2

Bài 2: Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển

20

2.1

Hành trình của tàu thuyền khi nhìn thấy nhau

2.2

Đèn và dấu hiệu

2.3

Tín hiệu âm thanh và tín hiệu ánh sáng

3

Bài 3: Hoa tiêu hàng hải

5

3.1

Khái niệm

3.2

Hoa tiêu hàng hải

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

31

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật về hàng hải, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, các báo hiệu trên sa bàn.

3. Tên mô đun: ĐIỀU ĐỘNG TÀU

a) Mã số: MĐ 03.

b) Thời gian: 52 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng điều động tàu trên biển một cách thành thạo, chuẩn xác và an toàn; biết áp dụng các thiết bị hàng hải vào điều động tàu.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 2: Dẫn tàu đi theo hướng la bàn

25

1.1

Dẫn tàu đi theo hướng la bàn trong điều kiện không ảnh hưởng của gió, dòng chảy

1.2

Dẫn tàu đi theo hướng la bàn trong điều kiện chịu ảnh hưởng của gió, dòng chảy

2

Bài 3: Điều động tàu vớt người ngã xuống nước

10

2.1

Điều động tàu vớt người ngã xuống nước theo kiểu 360o

2.2

Điều động tàu tìm và vớt người ngã khi không phát hiện kịp thời

3

Bài 4: Điều động tàu khi tầm nhìn xa bị hạn chế

15

3.1

Bằng radar

3.2

Bằng hệ thống GPS

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học

2

Tổng cộng

52

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

Căn cứ vào giáo trình điều động tàu thủy và các tài liệu tham khảo về điều động tàu đưa ra nội dung các bài học và tổ chức cho người học thực hành ngay tại phòng học mô phỏng và trên tàu huấn luyện.

 

PHỤ LỤC XIVCHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐI VEN BIỂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐI VEN BIỂN

Số lượng môn học: 02.

Chứng chỉ cấp sau tốt nghiệp: Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện thuỷ nội địa đi ven biển.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

Nắm rõ và hiểu được những quy định về an toàn, cấu trúc, hệ thống, trang thiết bị an toàn trên phương tiện đi ven biển và biết cách xử lý các tình huống khẩn cấp khi gặp sự cố.

2. Kỹ năng

Biết cách sử dụng các dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa, cứu đắm, sơ cứu y tế và an toàn bảo vệ môi trường.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

II. THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC

Thời gian của khóa học: 45 giờ, bao gồm:

1. Thời gian thực học: 40 giờ.

2. Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 05 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MH 01

An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường

5

MĐ 02

An toàn sinh mạng trên biển

35

Tổng cộng

40

IV. KIỂM TRA KẾT THÚC KHOÁ HỌC

Người học phải học đầy đủ nội dung theo yêu cầu chương trình các môn học, mô đun quy định.STT

Môn kiểm tra

Hình thức kiểm tra

1

Lý thuyết tổng hợp

Trắc nghiệm

2

Thao tác hệ thống an toàn

Thực hành

V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

1. Tên môn học: AN TOÀN CƠ BẢN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

a) Mã số: MH 01.

b) Thời gian: 05 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học hiểu biết nội dung cơ bản các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đường thủy nội địa; nắm vững và thực hiện tốt các kỹ thuật an toàn khi làm việc trên tàu.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

1.1


1.2

Chương I: An toàn lao động

Những quy định về an toàn lao động

An toàn khi thực hiện các công việc trên tàu


2

2

2.1


2.2

2.3


2.4

Chương V: Bảo vệ môi trường

Khái niệm cơ bản về môi trường

Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động

Ảnh hưởng của giao thông vận tải ĐTNĐ đến môi trường

Các quy định về bảo vệ môi trường


3

Tổng cộng

5

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường, các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay trên các bãi tập của nhà trường và trên các tàu huấn luyện.

2. Tên mô đun: AN TOÀN SINH MẠNG TRÊN BIỂN

a) Mã số: MĐ 02.

b) Thời gian: 35 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học hiểu biết nội dung cơ bản các quy định về an toàn trực ca; nắm vững và thực hiện tốt các kỹ thuật an toàn sinh mạng khi làm việc trên tàu; về phòng chống cháy nổ, cứu sinh, cứu thủng; rời tàu, sơ cứu y tế; biết cách xử lý các tình huống khẩn cấp khi gặp sự cố.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: An toàn trực ca

5

2

Bài 2: Phòng, chống cháy nổ

5

3

3.1


3.2

3.3


3.4

Bài 3: An toàn sinh mạng

Cứu sinh


Cứu đắm

Rời tàu


Sơ cứu

25

Tổng cộng

35Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương