Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 5 tháng năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17 tháng năm 2014tải về 2.13 Mb.
trang16/21
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.13 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình kinh tế vận tải, các quy định về vận tải đường thủy nội địa và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành đo mớn nước, khai thác các bài toán về kinh tế vận tải trong một chuyến đi vòng tròn trên các tàu huấn luyện.

5. Tên môn học: NGHIỆP VỤ MÁY TRƯỞNG

a) Mã số: MH 05.

b) Thời gian: 30 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm được phương pháp quản lý tài sản và sổ sách của tàu, quản lý thuyền viên và giấy tờ, tài liệu pháp lý của tàu, cách ghi nhật ký tàu; lập được kế hoạch chuyến đi và phân công nhiệm vụ trên tàu; ghi chép cẩn thận các sổ sách, giấy tờ cũng như nhật ký của tàu.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Nhiệm vụ chung

5

1.1

Điều lệ thi cấp bằng và đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa

1.2

Chức trách, nhiệm vụ thuyền viên máy

1.3

Nhận bàn giao nhiệm vụ máy trưởng và làm quen với hệ động lực tàu

1.4

Các hồ sơ kỹ thuật của tàu

1.5

Quản lý nhiên liệu, dầu mỡ và các vật tư khác

1.6

Quản lý thuyền viên bộ phận máy

1.7

Huấn luyện thuyền viên

2

Khai thác một chuyến đi

14

2.1

Nội quy, quy định chung khi lên xuống làm việc dưới tàu, buồng máy. Các dạng kiểm tra tàu

2.2

Chuẩn bị cho một chuyến đi, cách ghi nhật ký máy. Nhiệm vụ trực ca, quy tắc vận hành

2.3

Dụng cụ, bảo dưỡng và sửa chữa

2.4

Công tác báo cáo

2.5

Vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường

3

An toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy

10

3.1

An toàn lao động

3.2

Nguyên nhân gây cháy, cách phòng cháy

3.3

Chất chữa cháy, hệ thống chữa cháy, chữa cháy

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

30

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành thao tác nghiệp vụ máy trưởng ngay tại phòng học và trên các tàu huấn luyện.

 

PHỤ LỤC XICHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN LOẠI I TỐC ĐỘ CAO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN LOẠI I TỐC ĐỘ CAO

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa

Số lượng môn học: 02.

Chứng chỉ cấp sau tốt nghiệp: Chứng chỉ điều khiển phương tiện thuỷ loại I tốc độ cao.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

Hiểu được cấu trúc và tính năng của phương tiện thuỷ loại I tốc độ cao, nắm chắc phương pháp điều động phương tiện thuỷ tốc độ cao.

2. Kỹ năng

Điều khiển được phương tiện thuỷ loại I tốc độ cao.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

II. THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC

Thời gian của khóa học: 65 giờ, bao gồm:

1. Thời gian thực học: 62 giờ.

2. Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 03 giờ.

III. DANH MỤC MÔ ĐUN VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO


Mã MĐ

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MĐ 01

Cấu trúc và thiết bị phương tiện thủy tốc độ cao

30

MĐ 02

Điều động phương tiện thủy loại I tốc độ cao

32

Tổng cộng

62

IV. KIỂM TRA KẾT THÚC KHOÁ HỌC

1. Kiểm tra kết thúc mô đun:

Người học phải học đầy đủ nội dung theo yêu cầu chương trình các mô đun quy định. Nội dung, hình thức và điều kiện kiểm tra khi kết thúc mô đun do người đứng đầu cơ sở đào tạo quyết định. Kết quả kiểm tra được đánh giá theo một trong hai mức là đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu.

2. Kiểm tra kết thúc khoá học:STT

Môn kiểm tra

Hình thức kiểm tra

1

Lý thuyết tổng hợp

Trắc nghiệm

2

Điều động

Thực hành

V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

1. Tên mô đun: CẤU TRÚC VÀ THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN THUỶ LOẠI I TỐC ĐỘ CAO

a) Mã số: MĐ 01.

b) Thời gian: 30 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm chắc cấu trúc và tính năng của phương tiện thủy tốc độ cao.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Khái niệm phương tiện thuỷ loại I tốc độ cao

1

1.1

Khái niệm

1.2

Phân loại

2

Bài 2: Cấu trúc của phương tiện thuỷ loại 1 tốc độ cao

10

2.1

Kết cấu khung, vỏ phương tiện

2.2

Những đặc tính của phương tiện tốc độ cao

2.3

Hệ thống cánh ngầm

3

Bài 3: Hệ thống lái

10

3.1

Máy lái điện

3.2

Máy lái thuỷ lực

3.3

Máy lái điện thuỷ lực

4

Bài 4: Thiết bị hàng hải

8

4.1

Radar

4.2

Hệ thống định vị toàn cầu GPS

4.3

Máy đo sâu hồi âm

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

30

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình cấu trúc tàu, lý thuyết tàu và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình vật thật ngay tại phòng học mô phỏng và trên các tàu huấn luyện.

2. Tên mô đun: ĐIỀU ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN THUỶ LOẠI I TỐC ĐỘ CAO

a) Mã số: MĐ 02.

b) Thời gian: 32 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm chắc phương pháp điều động phương tiện thuỷ tốc độ cao.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: An toàn cơ bản.

5

2

Bài 2: Điều động phương tiện tốc độ cao rời, cập cầu.

5

3

Bài 3: Điều động phương tiện tốc độ cao đi đường.

15

4

Bài 4: Sử dụng các thiết bị ra đa, GPS, máy đo sâu vào điều động phương tiện thuỷ tốc độ cao

5

Kiểm tra kết thúc môn học

2

Tổng cộng

32

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình điều động tàu thủy và các tài liệu tham khảo về điều động tàu đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành ngay tại phòng học mô phỏng và trên tàu huấn luyện.

 

PHỤ LỤC XIICHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN LOẠI II TỐC ĐỘ CAO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN LOẠI II TỐC ĐỘ CAO

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa

Số lượng môn học: 02.

Chứng chỉ cấp sau tốt nghiệp: Chứng chỉ điều khiển phương tiện thuỷ loại II tốc độ cao.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

Hiểu cấu trúc và tính năng của phương tiện thuỷ loại II tốc độ cao, nắm chắc phương pháp điều động phương tiện thuỷ tốc độ cao.

2. Kỹ năng

Điều khiển được phương tiện thuỷ loại II tốc độ cao.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

II. THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC

Thời gian của khóa học: 20 giờ, bao gồm:

1. Thời gian thực học: 17 giờ.

2. Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 03 giờ.

III. DANH MỤC MÔ ĐUN VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO


Mã MĐ

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MĐ 01

An toàn cơ bản

3

MĐ 02

Điều động phương tiện thủy loại II tốc độ cao

14

Tổng cộng

17

IV. KIỂM TRA KẾT THÚC KHOÁ HỌC

Người học phải học đầy đủ nội dung theo yêu cầu chương trình các mô đun quy định.STT

Môn kiểm tra

Hình thức kiểm tra

1

Lý thuyết tổng hợp

Trắc nghiệm

2

Điều động

Thực hành

V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

1. Tên mô đun: AN TOÀN CƠ BẢN

a) Mã số: MĐ 01.

b) Thời gian: 05 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng sử dụng được các trang bị cứu sinh, cứu hoả, cứu đắm.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Trang bị cứu sinh

1

2

Bài 2: Trang bị cứu hoả

1

3

Bài 3: Trang bị cứu đắm

1

Tổng cộng

3

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường, sơ cứu và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay trên các bãi tập của nhà trường, phòng y tế và trên các tàu huấn luyện.

2. Tên mô đun: ĐIỀU ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN THUỶ LOẠI II TỐC ĐỘ CAO

a) Mã số: MĐ 02.

b) Thời gian: 10 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm chắc nguyên lý điều động phương tiện thuỷ tốc độ cao.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Nguyên lý cơ bản

2

1.1

Hệ thống lái

1.2

Chân vịt

1.3

Quay trở

1.4

Nguyên lý điều khiển bánh lái khi chạy tiến, chạy lùi

2

Bài 2: Điều động phương tiện thuỷ tốc độ cao

 

2.1

Lắp ráp máy hệ thống khởi động, bộ phận cung cấp nhiên liệu xuồng, kiểm tra và thử máy

12

2.2

Điều động phương tiện thuỷ tốc độ cao ra bến, vào bến

2.3

Điều động phương tiện thuỷ tốc độ cao đi đường khi có ảnh hưởng của dòng chảy, sóng gió, tàu lớn

2.4

Điều động phương tiện thuỷ tốc độ cao quay trở

2.5

Điều động phương tiện thuỷ tốc độ cao vớt người ngã xuống nước

Tổng cộng

14Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương