Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 5 tháng năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17 tháng năm 2014tải về 2.13 Mb.
trang11/21
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.13 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình luồng chạy tàu thuyền, các bản đồ đường thủy nội địa miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các tài liệu tham khảo về luồng lạch đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát các tuyến luồng trên sa bàn, các tuyến luồng thực tế trên sơ đồ tuyến.

7. Tên mô đun: KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

a) Mã số: MĐ 07.

b) Thời gian: 30 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm được một số điều kiện thiên nhiên và ảnh hưởng của nó đối với điều động tàu thuỷ; biết dự báo thời tiết thông qua quan sát các hiện tượng thiên nhiên; biết quy luật dòng chảy và tính toán thủy triều.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương 1: Khí tượng

10

1.1

Bài 1. Khí quyển và thành phần lớp khí quyển gần mặt đất

1.2

Bài 2. Phân lớp khí quyển theo chiều thẳng đứng

1.3

Bài 3. Thời tiết và các yếu tố tạo thành thời tiết

1.4

Bài 4. Bão nhiệt đới

1.5

Bài 5. Bão ở Việt Nam

2

Chương 2: Thuỷ văn

4

2.1

Bài 1. Hải lưu

2.2

Bài 2. Sóng

2.3

Bài 3. Khái niệm các dòng chảy

3

Chương 3: Thuỷ triều

15

3.1

Bài 1. Mực nước trung bình và nguyên nhân dao động mực nước biển

3.2

Bài 2. Khái niệm, đặc điểm, hiện tượng và nguyên nhân gây ra thuỷ triều. Các chế độ thủy triều

3.3

Bài 3. Bảng thủy triều và cách sử dụng

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

30

đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:

- Căn cứ vào giáo trình khí tượng thủy văn, thủy triều và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát các hiện tượng thời tiết, thiên nhiên, các hiện tượng dòng chảy trên sông, hiện tượng thủy triều.

8. Tên môn học: NGHIỆP VỤ THUYỀN TRƯỞNG

a) Mã số: MH 08.

b) Thời gian: 30 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm được phương pháp quản lý tài sản và sổ sách của tàu, quản lý thuyền viên và giấy tờ, tài liệu pháp lý của tàu, cách ghi nhật ký tàu; lập được kế hoạch chuyến đi và phân công nhiệm vụ trên tàu; ghi chép cẩn thận các sổ sách, giấy tờ cũng như nhật ký của tàu.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Nhận bàn giao nhiệm vụ dưới tàu và làm quen tàu

6

1.1

Các hạng mục công việc bàn giao

1.2

Thực hiện công việc bàn giao giữa hai thuyền trưởng

1.3

Làm quen với các thành viên trên tàu

1.4

Lối đi lại, lối thoát hiểm

1.5

Buồng lái, buồng máy

1.6

Vị trí lắp đặt trang thiết bị cứu sinh

1.7

Nội quy và chế độ sinh hoạt của tàu

2

Quản lý thuyền viên và giấy tờ, tài liệu pháp lý của tàu

6

2.1

Tổ chức sinh hoạt và phân công nhiệm vụ

2.2

Quản lý danh sách thuyền viên vắng mặt trên tàu

2.3

Theo dõi tình trạng sức khỏe của thuyền viên

2.4

Yêu cầu bắt buộc đối với các giấy tờ pháp lý của tàu

2.5

Theo dõi thời hạn bằng cấp

3

Quản lý tài sản và sổ sách của tàu

6

3.1

Tài sản chung của tàu

3.2

Tài sản của tàu phát cho cá nhân sử dụng

3.3

Thực hiện kiểm kê tài sản

3.4

Quản lý, ghi chép các loại nhật ký trên tàu

3.5

Làm báo cáo định kỳ công tác quản lý tài sản trên tàu

4

Phương pháp ghi nhật ký tàu

3

4.1

Giới thiệu Nhật ký tàu

4.2

Phương pháp ghi nhật ký tàu

5

Lập kế hoạch chuyến đi và phân công nhiệm vụ trên tàu

7

5.1

Lập kế hoạch chuyến đi

5.2

Lập phương án và kế hoạch

5.3

Lên kế hoạch kiểm tra

5.4

Chọn tuyến đường

5.5

Thu thập thông tin về tuyến đường

5.6

Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ

6

Công tác bảo hiểm

1

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

30

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành thao tác nghiệp vụ thuyền trưởng ngay tại phòng học và trên các tàu huấn luyện.

 

PHỤ LỤC VIIICHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP GCNKNCM MÁY TRƯỞNG HẠNG BA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP GCNKNCM MÁY TRƯỞNG HẠNG BA

Tên nghề: Máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 06.

GCN cấp sau tốt nghiệp: GCNKNCM máy trưởng hạng ba

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

Hiểu được nguyên lý cấu tạo của động cơ; nắm được đặc điểm cấu tạo của vật liệu chế tạo và quá trình hoạt động của động cơ; hiểu một cách cơ bản về cơ học, về điện, về vật liệu kim loại, đọc và vẽ được những chi tiết đơn giản để miêu tả hình dáng kích thước, nắm bắt được về an toàn, về cấu trúc tàu; nắm chắc về quy trình và sử dụng thành thạo các hệ thống động lực trên tàu; phát hiện được nguyên nhân hư hỏng thông thường của động cơ; biết tính toán hiệu quả kinh tế khi sử dụng động cơ.

2. Kỹ năng

Chỉ huy và hướng dẫn thợ máy thực hành nhiệm vụ của người máy trưởng; sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ cho động cơ; phát hiện chính xác các hiện tượng hư hỏng để đề ra các phương án sửa chữa; có nhiệm vụ lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm thiết bị, phụ tùng thay thế.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có thái độ nghề nghiệp đúng mực, có trách nhiệm về công việc được giao, lao động có kỷ luật, chất lượng và hiệu quả; có tinh thần vượt khó, có tinh thần tương thân, tương ái, có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

II. THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC

Thời gian của khóa học: 295 giờ, bao gồm:

a) Thời gian các hoạt động chung: không

b) Thời gian học tập: 295 giờ, trong đó:

- Thời gian thực học: 280 giờ, trong đó:

- Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 15 giờ.

2. Thời gian thực học: 280 giờ

a) Thời gian học lý thuyết: 55 giờ.

b) Thời gian học thực hành: 225 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MH 01

Vẽ kỹ thuật

25

MĐ 02

Điện tàu thủy

45

MĐ 03

Máy tàu thủy và bảo dưỡng, sữa chữa máy tàu thủy

90

MH 04

Kinh tế vận tải

15

MĐ 05

Thực hành vận hành máy tàu thủy

90

MH 06

Nghiệp vụ máy trưởng

15

Tổng cộng

280

IV. THI KẾT THÚC KHOÁ HỌC

1. Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

Người học phải học đầy đủ nội dung theo yêu cầu chương trình các môn học, mô đun quy định. Nội dung, hình thức và điều kiện kiểm tra khi kết thúc môn học, mô đun do người đứng đầu cơ sở đào tạo quyết định. Kết quả kiểm tra được đánh giá theo một trong hai mức là đạt yêu cầu vàkhông đạt yêu cầu.

2. Thi kết thúc khoá học:STT

Môn thi

Hình thức thi

1

Lý thuyết tổng hợp

Trắc nghiệm

2

Lý thuyết chuyên môn

Vấn đáp

3

Vận hành, sửa chữa máy, điện

Thực hành

V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

1. Tên môn học : VẼ KỸ THUẬT

a) Mã số: MH 01.

b) Thời gian: 25 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm vững được kiến thức vẽ kỹ thuật, áp dụng các tiêu chuẩn trình bày vẽ kỹ thuật theo TCVN; đọc và vẽ được vật thể đơn giản, trình bày bằng phương pháp hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt.

d) Nội dung:Số

TT

Tên chương, mục

Thời gian đào tạo (giờ)

I

Chương 1.Vật liệu và dụng cụ vẽ kỹ thuật:

1.1. Dụng cụ vẽ và cách sử dụng

1.2. Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ:

2.2.1. Khung bản vẽ và khung tên

2.2.2. Tỉ lệ của bản vẽ

2.2.3. Các nét vẽ10

II

Chương 2. Vẽ hình học:

2.1. Dựng đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc và chia đều đoạn thẳng.

2.2. Chia đều đường tròn, dựng đa giác đều.

2.3. Xác định tâm cung tròn và vẽ nối tiếp.

2.4. Hình chiếu vuông góc:

2.4.1. Khái niệm về các phép chiếu

2.4.2. Hình chiếu của điểm, đường và mặt

2.4.3. Hình chiếu của các khối hình học

2.3. Hình chiếu trục đo:


14

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

25

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

Căn cứ vào giáo trình vẽ kỹ thuật và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học.

2. Tên mô đun: ĐIỆN TÀU THUỶ

a) Mã số: MĐ 02.

b) Thời gian: 45 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng hiểu được ý nghĩa các đại lượng trong mạch điện và mối quan hệ giữa các đại lượng trong mạch điện; biết mắc một số mạch điện cơ bản và cách đo điện áp, đo dòng điện của mạch; biết ứng dụng các hiện tượng điện từ cơ bản để nghiên cứu máy điện, khí cụ điện; biết đấu các mạch điện đơn giản trên tàu và lập được quy trình sử dụng; làm được công việc chăm sóc thường xuyên đối với ắc quy, máy điện, khí cụ điện trên tàu; biết khắc phục một số sự cố thông thường khi sử dụng mạch điện.

d) Nội dung:


STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Hệ thống kiến thức kỹ thuật điện

15

1.1

Khái niệm cơ bản về mạch điện

1.2

Một số hiện tượng điện từ cơ bản

2

Bài 2: Điện tàu thuỷ

28

2.1

Ắc quy axít

2.2

Máy điện trên tàu thuỷ

2.3

Mạch điện trên tàu thuỷ

 

Kiểm tra kết thúc mô đun

2

Tổng cộng

45
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương