Cụm trưỜng thpt thạch thất- quốc oaitải về 123 Kb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2023
Kích123 Kb.
#185588
1   2   3   4   5   6   7   8
BLS SINH 10
Sinh 10 - 2017
0,5
0,25
0,75
0,5


0,5

7

a.Số lần nhân đôi của gen
Tổng số mạch đơn tạo ra là: 8.2 = 16
Số gen tạo ra là: 16:2 = 8 gen
Gọi x là số lần nhân đôi của gen.
Số gen con 2x = 8 =23
Vậy gen nhân đôi 3 lần.
b.Số lượng và tỉ lệ % từng loại Nu của gen
(23 - 1)N = 21000
N = 3000 nu
Gen nhân đôi 3 lần đã lấy của môi trường 4200 ađenin:
(23 - 1)A = 4200
A= 600
-Số lượng từng loại nu của gen:
A=T=600 nu
G=X= 3000/2 -600=900 nu
- Tỉ lệ % từng loại nu của gen là:
%A=%T= 600/3000.100%=20%
%G=%X=900/3000.100%=30%

0,5
0,5


0,5

8

a. Xác định bộ NST của loài
Gọi x là số tế bào sinh dưỡng ban đầu, y là số tế bào sinh dục ở vùng chín, k là số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dưỡng ( k nguyên dương)
Theo đề bài ta có :
x + y = 16 ( 1)
x.2k +4y = 104 (2)
x.2n.(2k – 1) + y.2n = 4560 (3)
Từ (1) ta có y= 16 - x Thế vào (2) ta có :
x.2k + 4. (16 –x) = 104
→x. (2k - 4) = 40 → 4x (2k -2 -1) = 40
x (2k -2 -1) = 10
Vì x.( 2k-2 -1) = 10 = 5.2 → x = 2 và ( 2k-2 -1) = 5 ( loại)
→ x = 5 và ( 2k-2 -1) = 2 ( loại)
x.( 2k-2 -1) = 10 =10.1 → x = 10 và ( 2k-2 -1) = 1 → k = 3 (nhận)
→ x = 1 và ( 2k-2 -1) = 10 ( loại)
Thế k =3 vào (3) ta có 2n =60
Vậy bộ NST cùa loài 2n = 60
b. Số NST đơn ở kì sau trong các tế bào con của nhóm tế bào sinh dưỡng đang thực hiện lần nguyên phân lần cuối cùng là:
10. 60. (23 - 1) = 4200NST

1

0,5

Hết
tải về 123 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương