Chuyên đề: CÔng tác bồi dưỠng rèn luyện ban chỉ huy liêN ĐỘi và phụ trách đỘi giai đOẠN 2015 2017tải về 80.59 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích80.59 Kb.
#1894
  1   2   3

Tài liệu tập huấn Chỉ huy Đội Quận 5 năm học 2015 - 2016


Chuyên đề:

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG RÈN LUYỆN BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI VÀ PHỤ TRÁCH ĐỘI GIAI ĐOẠN 2015 - 2017Huỳnh Thị Thu Hương Trưởng Khoa Công tác Đội Trường Đoàn Lý Tự Trọng

Phần 1: Bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội

1. Cơ sở lý luận:

Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh (do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành 2014) khẳng định Đội là “Lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi” thể hiện vai trò chủ động và nòng cốt của Đội trong việc tập hợp thiếu nhi vào các hoạt động, là tổ chức của các em. Điêu lệ khẳng định: “Đội hoạt động trong nhà trường và địa bàn dân cư” thể hiện vị trí của Đội trong xã hội, quy định phạm vị hoạt động và yêu cầu phát triển tổ chức Đội ở cả trong và ngoài nhà trường.1.1. Về hệ thống tổ chức:

Đội TNTP Hồ Chí Minh là một tổ chức thống nhất trong cả nước, cấp cơ sở của Đội được thành lập ở các trường học, ở địa bàn dân cư bao gồm: Chi đội và liên đội (Trong các chi đội có các phân đội). Trên cấp liên đội là Hội đồng Đội do Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra để giúp Đoàn phụ trách Đội. Hội Đồng Đội các cấp vừa có tính đại diên cho tổ chức Đội, vừa có tính chất là người phụ trách Đội. Hội Đồng Đội các cấp hoạt động theo quy chế của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.1.2. Về tổ chức cơ sở của Đội:

Phương châm quán triệt ở đâu có thiếu nhi ở đó đều tổ chức các hoạt động, qua đó tiến hành thành lập các chi đội, liên đội theo quy định của Điều lệ Đội. Việc quy định có 3 đội viên thành lập 1 chi đội và có 2 chi đội trở lên thành lập liên đội là phù hợp yêu câu thực tiễn, việc xây dựng Đội ở địa bàn dân cư, miên núi và vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh.

Điều lệ không quy định đội viên chỉ được sinh hoạt ở một chi đội mà mở rộng để đội viên được sinh hoạt ở các chi đội, liên đội tạm thời, ở các Cung, Nhà thiêu nhi, Trường Đội, các hoạt động tập thể của Đội từ địa phương đến Trung ương. Khi sinh hoạt ở các chi đội, liên đội tạm thời các em đều thực hiện theo Điêu lệ và Nghi thức Đội.

Các liên đội lấy tên theo trường học hoặc tên địa phương (Đối với các liên đội ở điạ bàn dân cư). Chi đội lấy tên theo lớp học, tên anh hùng liệt sỹ hoặc tên địa phương... tùy theo nguyện vọng của đa số đội viên và được liên đội thừa nhận. Phân đội lấy tên theo số thứ tự.

Việc thành lập các chi đội, liên đội đều do Hội đồng Đội (Hoặc Đoàn thanh niên) cùng cấp ra quyết định. Ở các cơ sở không đủ điều kiện thành lập liên đội thì các chi đội sẽ chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn của Hội Đồng Đội trực tiếp ra quyết định thành lập.

Điều lệ quy định Hội đồng Đội lập ra tổ chức cơ sở Đội thể hiện tính tổ chức của Đội, tính độc lập tương đối của Đội và khẳng định Hội đồng Đội vừa là người đại diện, vừa là người phụ trách Đội.1.3. Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội:

Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện tự quản có sự hướng dẫn của phụ trách* Nguyên tắc tự nguyện của Đội:

Nguyên tắc này thể hiện tính dân chủ của tổ chức Đội để đáp ứng nhu cầu và quyền được tự lựa chọn của thiếu nhi trước khi vào Đội, tự nguyện tham gia tích cực các hoạt động của Đội. Từ đó, sẽ tạo cho đội viên có trách nhiệm xây dựng tổ chức và tập thê Đội phải mở rộng các hình thức hoạt động phù hợp với nguyện vọng của đội viên và thiêu nhi.* Nguyên tắc tự quản của Đội:

Nguyên tắc này thể hiện sự tự quản của Đội có sự hướng dẫn của phụ trách Đội, nghĩa là khăng định tính độc lập tương đối của tô chức Đội và Đội là của thiếu nhi.Tự quản của Đội là thể hiện tính đặc trưng của Đội và cũng là yếu tố khẳng định tố chức Đội là chính các em đội viên. Đồng thời, cũng thể hiện rỏ khả năng làm chủ của các em. Phương châm đối với đội viên tự giáo dục là chính, nhưng cần có sự hướng dẫn của phụ trách và công tác giáo dục của Đội chủ yếu được thông qua các hoạt động. Đây là đặc trưng cơ bản nhât của tổ chức Đội với tư cách là một lực lượng giáo dục.Sự tự quản của Đội thể hiện: Mọi công việc của Đội ở chi đội, liên đội đều do các tập thê và đội viên bàn bạc. Các quyết định của liên đội, chi đội đêu được thực hiện khi có quá nửa số đội viên đồng ý.

* Sự phụ trách của Đoàn, Hội đồng Đội các cấp:

- Câp Trung ương: Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Nghi thức Đội phù hợp với đường lối quan điểm của Đảng, của Đoàn qua các nhiệm kỳ đại hội.

- Đề ra phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Đội trong từng thời kỳ.

- Thành lập, củng cố, kiện toàn Hội đồng Đội để giúp Đoàn phụ trách Đội.

- Cung cấp kinh phí và các phương tiện hoạt động cho Đội.

- Phối hợp với các lực lượng xã hội chăm lo hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi và bảo vệ các quyên lợi của đội viên, thiếu nhi theo quy định của pháp luật và Điều lệ Đoàn, Đội.

2. Ban Chỉ huy Đội:

Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội là 1 năm. Nhiệm kỳ của Ban Chỉ huy liên chi đội là 1 năm (12 tháng).

Ban Chỉ huy liên đội do Đại hội liên đội, đại hội toàn thể hoặc đại biểu theo hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai do đại hội lựa chọn, số lượng và thành phần Ban Chỉ huy do đại hội quyết định (Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 21). Ban Chỉ huy Đội do đại hội chi đội bầu, số lượng do đại hội quyết định (toi thiểu 3 thành viên). Đại hội chi đội cần tiến hành trước đại hội liên đội để bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu liên đội.

Trường hợp chưa đại hội, Ban Chỉ huy liên đội, chi đội sẽ do Hội đồng Đội hoặc cấp bộ Đoàn trực tiếp chỉ định.


Việc phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chi huy Đội cần chú ý đến các mặt hoạt động của Đội như: Phụ trách công tác kiểm tra, Công tác xã hội, học tập, phụ trách Sao nhi đồng, văn nghệ, thể dục thể thao, quỹ Đội... Mỗi thành viên Ban Chỉ huy chịu trách nhiệm một hoặc một số nhiệm vụ thích hợp.

3. Vai trò của Hội đồng Đội đối với việc hướng dẫn lựa chọn bồi duỡng Ban Chỉ huy Đội (BCH):

Lựa chọn bồi dưỡng Ban Chỉ huy Đội là nhiệm vụ quan trọng. Ban Chỉ huy vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của người đội viên, vừa phải là “nòng cốt” của chi đội. liên đội. BCH có nhiệm vụ điều hành các hoạt động của Đội, thực hiện mục tiêu giáo dục dội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Chất lượng tự quản và chất lượng hoạt động Đội căn cứ vào bộ máy tự quản của Đội. Hội đồng Đội cần quan tâm đúng mức đối với việc hướng dẫn lựa chọn bồi dưỡng BCH nhằm khắc phục thực trạng đội ngũ Giáo viên Tone; phụ trách Đội lựa chọn BCH còn áp đặt. chưa phát huy được tính dân chủ của các em, còn hạn chê trong việc lựa chọn những em có năng lực và phẩm chất của người chỉ huy, chưa xác định đầy đủ nội dung phương pháp và hình thức bồi dưỡng BCH dẫn đến hoạt động của BCH còn yếu kém chưa phát huy dược vị trí vai trò trong lập thê. Lựa chọn bồi dưỡng còn chiếu lệ, hình thức. Mặc khác môi trường giáo dục hiện nay biến động phức tạp có nhiều tác động xấu đến các em, phương tiện phục vụ cho hoạt động Đội chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn. Sự phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội còn có những bất cập chưa được khắc phục.3.1. Hướng dẫn lựa chọn bồi dưỡng BCH:

3.1.1. Hướng dẫn yêu cầu lựa chọn BCH:

Lựa chọn BCH tại đơn vị phải vừa mang tính phô biến, vừa đảm bảo những đặc thù của đơn vị. cần phải có hướng tiếp cận đúng giúp Phụ trách Đội và các em lựa chọn chỉ huy một cách chính xác. Một số căn cứ đế lựa chọn ban chi huy:

- Căn cứ vào điều lệ Đội và các chỉ dẫn về công tác tổ chức của Đội.

- Căn cứ vào yêu cầu khả năng cụ thể của từng đơn vị để lựa chọn cho thích hợp với tình hình (trường có nhiều khu vực phải lựa chọn để khu vực nào cũng có cán bộ liên đội. ở khối lớp nào cũng có cán bộ liên đội).

- Căn cứ vào yêu cầu chất lượng năng lực cân có của Ban Chỉ huy:

+ Học lực đạt khá giỏi. Hạnh kiểm tốt.

+ Biết tổ chức điều hành các hoạt động của Đội.

+ Có hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh.

+ Tác phong: nhanh nhẹn, tính tình hoà nhã, cởi mở, chủ động sáng tạo.

+ Tự chủ, công bằng và có lòng yêu mến các bạn, ham thích hoạt động Đội.

Lựa chọn ban chỉ huy không chỉ là sự tiếp nhận những cái đã có ở các em, mà phải lựa chọn các em có những phẩm chất năng lực có thể có được trong học tập, rèn luyện. Điều quan trọng cần rút ngăn khoảng cách giữa cái hiện có và cái cân có. Do đó lựa chọn bao giờ cũng phải đi đôi với bồi dưỡng.

Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của các em. Do các em chưa nhận thức được đầy đủ. chưa biết nhìn nhận và đánh giá con người một cách khách quan và toàn diện nên cần giúp các em tìm hiểu và hướng dẫn dể các em lựa chọn cho mình một ban chỉ huy có đầy đủ phẩm chất và năng lực. Phát hiện nồng cốt, để chọn ban chỉ huy bằng cách thông qua các hoạt động Đội, qua các cuộc giao tiếp đế tìm ra những em có năng lực cân thièt hoặc qua việc trao đổi với phụ trách chi đội nắm trước để tìm hiểu đội ngũ nống cốt, lựa chọn ban chỉ huy như sau:

+ Chọn chỉ huy vừa là trách nhiệm vừa là nhiệm vụ của đội viên. Do vậy, đội viên cân nghiêm túc suy nghĩ và cân nhắc, không được đơn giản khi đánh giá con neirời.

+ Giúp đội viên nắm chắc tiêu chuẩn của ban chỉ huy, nhiệm vụ cùa đơn vị mình đé đội viên lựa chọn tốt đối tượng.

+ Lựa chọn ban chỉ huy qua các kỳ đại hội: Trong Đại hội cân tôn trọng quyền đề cử ứng cử bầu cử của đội viên, phụ trách không được áp đặt mệnh lệnh mà nên tạo không khí vui tươi và phát huy cao nhất nguyên tắc dân chủ, tự quản cùa đội viên.

3.1.2. Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng BCH:

Đâv là việc làm thường xuvên và quan trọng đối với công tác Đội. Cân khơi dậy các em phát huy những mặt mạnh, giúp các cm vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.- Bồi dưỡng nhận thức và phương pháp công tác của BCH:

+ Về nhận thức: Hướng dẫn BCH học tập lịch sử Đội TNTP, những vấn đề cơ bản về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh (các biểu trương của Đội, mục đích, tính chất, chức năng của Đội), vai trò nhiệm vụ của Đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nguyên tắc hoạt động Đội), vai trò cùa ban chỉ huy liên đội và cán bộ Đội, tổ chức và hoạt đông công tác sao nhi đồng.

+ Về phương pháp công tác: Hướng đẫn BCH cách ghi biên bản, thực hiện ghi đúng sổ sách của Đội, dự thảo nghị quyết báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết... Học tập phương pháp tổ chức họp ban chỉ huy. Phương pháp xây dựng kế hoạch (theo chủ đề, kế hoạch tháng, tuần), kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua. Phương pháp tổ chức điều khiên sinh hoạt Đội cũng như các hoạt động tập thể (sinh hoạt các cấp bộ đội, đại hội Đội...) phương pháp kiểm tra, đánh giá các phong trào: Dựa vào tiêu chuẩn có mức độ đảnh giá, các hình thức đánh giá- Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, điều hành của BCH:

Hướng dẫn BCH tổ chức các hoạt động phong trào, nghi thức, nghi lễ của Đội. Tổ chức sinh hoạt đội bằng các hình thức thi đua sôi nổi, hấp dẫn. giáo dục đội viên theo mục tiêu của Đội thông qua nhiều hình thức như: Sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt bất thường, sinh hoạt vui chơi... Học tập cách điều khiển, tổ chức và hướng dẫn sao cho đơn vị thực hiện tốt nội dung, chương trình đề ra trong năm học. Bồi dưỡng cách điều hành nhận xét, đánh giá hoạt động Đội, cách điều khiển nghi lễ, thủ tục của Đội. Bồi dưỡng tổ chức hoạt động chào mừng (Văn nghệ, vui chơi, ngày hội, hội thi, hội thao...)- Bồi dưỡng phong cách chỉ huy: Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công, giúp cho các em thạo việc, có bản lĩnh, tự tin trong giao tiếp và phối hợp với người khác (với cấp trên, với Ban giám hiệu, các Thầy cô trong trường, với các bạn cùng cấp, với cấp dưới...)

- Bồi dưỡng khả năng tổ chức và quản lý một cách toàn diện, đảm bảo tính khoa hoc. Bồi dưỡng ban chỉ huy trở thành những cán bộ mẫu mực, có kỹ năng nghiệp vụ, có uy tín trong tập thể.- Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội:

Hướng dẫn BCH rèn luyện nghi thức Đội và phương pháp hướng dẫn nghi thức, các phương pháp tổ chức trò chơi, sinh hoạt tập thể dạy hát, dạy múa, kỹ năng trại dã ngoại, tham quan, hoạt động ngoai khóa giáo dục ngoài giờ lên lớp... Hướng dẫn BCH rèn luyện, biết cách tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên.3.1.3. Hướng dẫn hỉnh thức, phương pháp bồi dưỡng BCH:

- Hình thức, phương pháp bồi dưõng BCH:- Bồi dưỡng định kỳ:

* Đầu năm học: Bồi dưỡng BCH phương pháp tổ chức, điều khiển đại hội các cấp, phương pháp xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động Đội, dự thảo nghị quyết, báo cáo biên bản, ghi chép sổ sách, Tổ chức phát động chủ đề dăng ký công trình măng non. đăng ký danh hiệu thi đua “Chi đội, Liên đội 3 tốt đăng ký chuyên hiệu chương trình rèn luyện đội viên”

* Giữa năm học: Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội như: Nghi thức, múa hát, trò chơi, phương pháp tổ chức điều khiển sinh hoạt tập thể.

* Cuối năm học: Hướng dẫn phương pháp tổng họp đánh giá thi đua, kiểm tra chi đội cuối năm. Hướng dẫn bầu chọn và tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.

- Bồi dưỡng thường xuyên: Xây dựng chương trình bồi dưỡng ban chỉ huy trong kế hoạch hoạt động của liên đội, xếp lịch bồi dưỡng thường xuyên theo tuần, tháng, kỳ, tổ chức sinh hoạt đội theo chủ đề, chủ điểm.

- Bồi dưỡng theo chuyên đề: Bố trí cho ban chỉ huy dự sinh hoạt cùng các chi đội nhằm trao đổi kinh nghiệm giừa các chi đội.

- Bồi dưỡng thông qua việc tồ chức các hoại động của liên đội: Bằng các hoạt động chung của liên đội, cần thu hút và phân công ban chỉ huy các chi đội tham gia như: “Hội thi chi đội trưởng giỏi”, “Hội thi vẻ đẹp đội viên”, Ngày hội chuyên hiệu đội viên, ngày hội phụ trách sao, hội thi Sao ngoan, sao xinh... Qua các hoạt động và công việc được phân công, được tham gia quan sát, BCH tự rút ra bài học kinh nghiệm.

- Phương pháp mở lớp (học tập trung): Bồi dưỡng theo hình thức mở lớp giúp các em tiếp thu có hệ thống, bài bản và sâu sắc, trang bị những kiến thức cơ bản lý luận chung cần thiết cho hoạt động Đội.

- Phương pháp bồi dưỡng qua thực tế: Tổ chức cho các em vận dụng những kiến thức đã học thực hành ở các chi đội. Từ đó có kinh nghiệm kế hoạch làm việc tốt hơn.

- Bồi dưỡng qua các cuộc họp Ban Chỉ huy:

* Các cuộc họp định kỳ: Duy trì họp theo lịch quy định, nội dung họp phải đảm bảo việc kiểm tra, thực hiện nghị quyết đánh giá tình hình thi đua, kế hoạch, nhiệm vụ thời gian tới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng em, các công việc đều có ý kiến của chỉ huy Đội qua đó Tổng phụ trách bổ sung điều chỉnh kịp thời hoạt động Đội đồng thời là dịp bồi dưỡng các em về nhận thức và cách tổ chức thực hiện các công việc.

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chương trình hoạt động cộng tác Đội và phong trào thiếu nhi hàng năm, Hội đồng Đội xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn nội dung bồi dưỡng qua việc phân cấp công tác bồi dưỡng BCH Đội.Phần 2: Bồi dưỡng phụ trách Đội

1. Cơ sở lý luận:

Chỉ thị 197/CT-TW ngày 19/3/1960 của ban bí thư TW Đảng về công tác thiếu niên nhi đồng khẳng định “Giáo dục thiếu niên nhi đồng là một vấn đề không đơn giản, là một khoa học - nghệ thuật”, vì vậy không thể giáo dục các em giống như người lớn, không chỉ bằng lời nói, lý thuyết suông mà phải bằng phương thức hoạt động phong phú hấp dẫn. Vì vậy cần phải đề cử những cán bộ có phẩm chất đạo đức, có năng lực, yêu trẻ, tham gia công tác phụ trách Đội chứ không phải bất cứ ai cũng có thể làm được công việc này. Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự quản thể hiện tính giáo dục của Đội nhưng cần có sự hướng dẫn, giúp đỡ của người lớn, của phụ trách Đội Các văn bản liên quan đến phụ trách Đội:

- Ngày 26/3/1986 Bộ giáo dục đào tạo ban hành quyết định 305 công nhận TPT là cán bộ quản lý trong trường phổ thông.

- Ngày 15/01/1996 thông tư liên bộ số 23 (Ban tổ chức Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính, TW Đoàn) về giải quyết chế độ phụ cấp trách nhiệm cho TPT Đội trong trường phổ thông.

- Thông tư liên tịch số 35/23/08/2006/TTLT-BGD-BNV Hướng dân định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục.

- Thông tư sổ 28/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chê độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

- Chương trình rèn luyện phụ trách Đội.

- Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND) ngày 4/12/2014 ủy ban Nhân dân Tp Hồ Chí Minh Quy định chức danh và chế độ chính sách đối với tổng phụ trách Đội, trợ lý thanh niên.

- Thông tư số 52/ 2013/ TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ giáo dục và đào tạo về ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh giỏi.

- Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Chỉ thị 03/2000/TTg về “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em”.

- Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2012-1015; Chương trình quốc gia vì trẻ em 2012 - 2020; tăng cường vận động nguồn lực thực hiện các mục tiêu, chương trình quốc gia vì trẻ em. Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiên trì tham mưu “Đề án Quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em giai đoạn 2012 - 2015 và đến năm 2020”.

Người được Đoàn TNCS Hồ Chi Minh phân công phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh là Phụ trách Đội. Phụ trách Đội bao gồm: Tổng phụ trách Đội, phụ trách Chi đội, phụ trách Sao Nhi đồng, phụ trách Đội địa bàn dân cư. Đội ngũ phụ trách Đội trong trường học được xây dựng theo các yêu cầu:

- Có năng lực tổ chức quản lý thể hiện ở việc chi đạo, tổ chức, phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tạo nên môi trường giáo dục đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục các em.

- Có phẩm chất của một nhà giáo dục thực thụ vì thực chất công tác thiếu nhi là công tác giáo dục. PTĐ thực hiện việc giáo dục các em thông qua các hoạt động đa dạng của tổ chức Đội. Tuy nhiên, không được lầm lẫn giữa hai chức năng giáo dục và giảng dạy.

- Có tấm lòng yêu trẻ, thích làm việc, hoạt động với trẻ và sự say mê với công việc phụ trách của mình.

- Thường xuyên học tập không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác.

Với người PTĐ trong nhà trường, sự vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy và sự am hiểu sâu sắc về lý luận lẫn phương pháp công tác Đội là hai điều kiện cơ bản, có quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau, hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau giúp người giáo viên, phụ trách Đội hoàn thành nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ trong nhà trường.

Thực tế đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đội ở các cấp thiếu và yếu về nghiệp vụ, không ổn định và không chuyên trách thật sự, chưa thể hiện cao lòng yêu nghề gắn bó với công việc như một nghề thật sự. Vai trò vị trí của người phụ trách chưa được xã hội nhìn nhận và coi trọng; chế độ chính sách đối với lực lượng làm công tác Đội chưa được quan tâm đúng mức.2. Vai trò của Hội đồng đội đối với việc hướng dẫn và bồi dưỡng Phụ trách đội

- Nắm vững các văn bản của Đảng, nhà nước liên quan đến chế độ phụ trách Đội.

- Tham mưu các vấn đề liên quan đến cán bộ phụ trách Đội và phong trào thiếu nhi tại địa phương theo chức năng nhiệm vụ của HĐĐ (quy trình tổ chức vụ hoạt động của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh khóa VII sổ 320 QĐ/TWDTN ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá X).

2.1. Chức năng:

- Tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn chỉ đạo và công tác Đội và phong trào thiếu nhi; thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đong. Tổ chức thực hiện đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của Đoàn về công tác Đội và phong trào thiếu nhi, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng tại địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, các lực lượng xã hội và các tổ chức quốc tế trong công tác xây đựng Đội và tham gia thực hiện Công ước của Liên Hiệp quốc về quyền trẻ em, luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

2.2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Đoàn những chủ trương công tác Đội và phong trào thiếu nhi, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng. Xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đoàn vê công tác Đội và phong trào thiếu nhi;- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với cán bộ phụ trách Đội.

- Tổng kết, phổ biến, áp dụng những mô hình tiêu biểu, phù hợp về công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Báo cáo tình hình công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động của Hội đồng Đội với Ban Chấp hành Đoàn, Hội đồng Đội cấp trên.

- Phối hợp với các Ban chức năng, các cơ quan nghiệp vụ của Đoàn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đội và phong trào thiếu nhi, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đại diện Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh tham gia các tổ chức liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Liên kết với các ngành, đoàn thể để có sự quan tâm thích đáng đối với nhiệm vụ xây dựng Đội và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; quan hệ với các tổ chức thiếu nhi, các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế vì sự phát triển của trẻ em. Tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em, đưa ra những kiến nghị cần thiết đổi với các cơ quan nhà nước hữu quan để thực hiện nhiệm vụ đó, góp phần ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của thiếu nhi.

- Đề xuất với Ban Thường vụ Đoàn những cơ chế, chính sách liên quan đến thiếu nhi và công tác thiếu nhi.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn về chương trình, nội dung bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ phụ trách và cán bộ chi huy Đội.3. Các giải pháp của HĐĐ:

- Xây dựng Hội đồng Đội các cấp đủ mạnh về sổ lượng và chất lượng kết hợp tăng cường thu hút, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Đội, đông thời phát triển đội ngũ cộng tác viên tạo sức mạnh đồng bộ chăm lo công tác Đội và phong trào thiêu nhi.

- Hàng năm có chương trình phối hợp công tác giữa Hội đông Đội với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài Đoàn. Tập trung phản ánh các nội dung công tác Đội và phong trào thiếu nhi, nêu gương tốt, nhân rộng mô hình kinh nghiệm điên hình, cách làm hay, có hiệu quả.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng theo hướng cải tiên nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực, sát đối tượng và các loại tài liệu chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đội các cấp.

- Thường xuyên tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thiếu nhi ở cơ sở. Nội dung tập trung theo yêu cầu chương trình rèn luyện Phụ trách Đội.

- Duy trì, đẩy mạnh và nhân rộng phong trào “Thanh niên tình nguyện Vì đàn em", "Phụ trách tình nguyện". Tổ chức gặp mặt trao đổi kinh nghiệm và biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Thực hiện vai trò nòng cốt trong vận động xã hội chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn và con em các gia đình chính sách. Xây dựng tủ sách học đường;

- Tổ chức các Công trình thanh niên mang tên Vì đàn em, chủ động hỗ trợ, tạo điêu kiện cơ sở vật chất, đầu tư kinh phí cho hoạt động thiếu nhi và xây dựng Đội, vận động chi đoàn có một việc làm thiết thực dành cho trẻ em, mỗi Đoàn viên là một tuyên truyên viên tích cực vận động xã hội chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn, giúp đỡ trẻ em chậm tiến, vi phạm pháp luật, giúp các em hoà nhập cộng đồng. Kết nghĩa, nhận đỡ đầu các cơ sở, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt việc hướng dẫn thiếu niên, nhi đồng tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Giúp bạn đến trường”.

- Thành lập Hội đồng Huấn luyện kỹ năng cán bộ Đội; Triển khai “Điều lệ hội thi giáo viên làm tông phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi.

- Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đề cử phụ trách tham gia chương trình “Đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư” tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng hàng năm, tiếp tục xây dựng, bổ sung cơ chế, chính sách đối với đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách, mở rộng không gian, thời gian và chuẩn hóa công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.
Tài liệu sử dụng lâu dài
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2011

HỘI ĐỒNG ĐỘI

Số: 03 /HD-HĐĐ


HƯỚNG DẪN

Nội dung xây dựng “Liên đội 3 tốt”“Chi đội 3 tốt”

____________


Nhằm triển khai công tác tổ chức xây dựng “Liên đội 3 tốt”“Chi đội 3 tốt” (Học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) tạo tính thống nhất trong việc tổ chức và thực hiện phong trào tại các liên đội, chi đội trong toàn thành phố; Hội đồng Đội Thành phố ban hành hướng dẫn nội dung xây dựng “Liên đội 3 tốt”“Chi đội 3 tốt” như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:

- Thời gian: Từ tháng 9 đến tháng 4

- Địa điểm: Tại chi đội, liên đội

II. NỘI DUNG XÂY DỰNG “LIÊN ĐỘI 3 TỐT”:

1. Học tập tốt:

- Liên đội phát động tổ chức cho các chi đội tham gia phong trào thi đua học tốt, sáng tạo, rèn luyện đức tính chuyên cần, siêng năng.

- Tổ chức phong trào xây dựng ý thức tự học và phương pháp học tập tốt, tính trung thực trong thi cử cho đội viên, học sinh; Tổ chức rèn luyện tinh thần tương thân tương ái cùng các bạn để kết quả học tập càng ngày càng tiến bộ, xây dựng nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến.

- Tổ chức và vận động các chi đội tham gia tích cực các hội thi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi.

- Tổ chức các cuộc thi học thuật, ngày hội điểm 10, hội chợ chăm học, tuyên dương chi đội tiêu biểu, nhóm bạn học tốt trong liên đội.

- Tích cực tổ chức các phong trào giúp bạn vượt khó để giúp các em Đội viên an tâm học tập như phong trào Nụ cười hồng (1, 2, 3), tặng học bổng, áo trắng, phương tiện đến trường …

- 100 % đội viên đạt chuyên hiệu chăm học.

2. Phong trào tốt:

- Triển khai có hiệu quả các chương trình lớn theo năm học, các phong trào, cuộc vận động, trọng tâm là các phong trào: “Thiếu nhi thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Nghìn việc tốt”, “Giúp bạn đến trường”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Măng non sẵn sàng vì Biển đảo quê hương” cuộc vận động “Hai không”, “Vì đàn em thân yêu” …. Và các hoạt động lớn do Hội đồng Đội cấp trên triển khai.

- Đổi mới hình thức sinh hoạt đảm bảo phong phú, hấp dẫn thiếu nhi tham gia như: Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hái hoa dân chủ, tọa đàm trao đổi, sinh hoạt nhóm, “Sao tự quản”; Bồi dưỡng đội ngũ phụ trách sao; Duy trì các cuộc thi, liên hoan “Sao nhi đồng chăm ngoan”, “Phụ trách Sao giỏi”… Nội dung sinh hoạt phải phù hợp với các chủ đề, chủ điểm, các ngày lễ lớn của địa phương, quê hương, đất nước và chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi của năm học do Hội đồng Đội cấp trên ban hành. Bên cạnh đó, cần linh hoạt cả về thời gian và địa điểm tổ chức, không chỉ tổ chức trong nhà mà còn tổ chức ngoài trời, tại các khu di tích lịch sử, điểm du lịch sinh thái…

- Phát hiện mô hình, nhân tố mới, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; Phát huy sáng kiến của các cấp bộ Đội và đội viên, tiếp tục đổi mới đa dạng hóa các hình thức hoạt động của Đội phù hợp với điều kiện của liên đội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về Đức – Trí – Thể - Mỹ cho thiếu nhi …

- Tích cực tổ chức các hình thức sinh hoạt chi đội liên đội và sinh hoạt sao nhi đồng. Đảm bảo 100% Liên đội Tiểu học tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng, lớp nhi đồng…

- Trong sinh hoạt phải lập ra được chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý, năm, theo chủ đề, chủ điểm gắn với các sự kiện lịch sử - văn hóa – xã hội của địa phương; Cần phát huy tinh thần tự quản và quyền tham gia của trẻ em trong sinh hoạt và tham gia các hoạt động của Đội dưới sự hướng dẫn của phụ trách.

- Thực hiện tốt công trình măng non cấp liên đội như: “Công trình măng non làm theo lời Bác”.

- Hướng dẫn thiếu nhi tham gia viết bài cho các báo của Đội, bản tin Măng non và các phương tiện thông tin đại chúng …

3. Tự quản tốt:

- Hồ sơ sổ sách: Liên đội có các loại sổ sách theo mẫu do Hội đồng Đội Trung Ương ban hành thống nhất cả nước.

+ Hồ sơ sổ sách cần ghi chép sạch sẽ, đầy đủ các nội dung hoạt động đã, đang và sẽ triển khai, phản ánh sinh động tất cả các hoạt động Đội, công tác nhi đồng và phong trào thiếu nhi.

+ Hồ sơ sổ sách phải được cất giữ cẩn thận, sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung theo quy định. Việc lưu giữ hồ sơ sổ sách của Đội theo năm học và theo nhiệm kỳ.

- Quản lý đội viên:

+ Thực hiện đầy đủ quy trình bồi dưỡng kết nạp đội viên, lễ công nhận chi đội, lễ trưởng thành đội viên … duy trì tốt việc đội viên đeo khăn quàng đỏ, đeo huy hiệu Đội khi đến trường, tham gia sinh hoạt và các hoạt động tập thể của Đội.

+ Thực hiện đúng Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và chương trình “Dự bị Đội viên”.

+ Thực hiện tốt việc bàn giao đội viên, thiếu nhi về sinh hoạt hè.

+ Triển khai có hiệu quả chương trình “Rèn luyện đội viên TNTP Hồ Chí Minh” theo quy định của Hội Đồng Đội Trung Ương.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Đội viên.- Vai trò tự quản:

+ Duy trì lịch họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ 1 tuần/lần

+ Ban chỉ huy liên đội chủ động thực hiện các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi dưới sự hướng dẫn của Tổng phụ trách Đội.

+ Liên đội có tổ chức tập huấn Ban chỉ huy liên đội ít nhất 1 tháng/lần theo chủ điểm tháng hoặc theo chuyên đề.

+ Có ít nhất 10% Phụ trách Sao trên tổng số đội viên tại liên đội.

+ Có hoạt động sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao nhi đồng 1 tuần/lần.III. NỘI DUNG XÂY DỰNGCHI ĐỘI 3 TỐT”:

1. Học tập tốt:

- Chi đội có tổ chức cho các bạn đội viên - học sinh tham gia phong trào thi đua học tốt, sáng tạo, rèn luyện đức tính chuyên cần, siêng năng, làm bài, học bài đầy đủ; Xây dựng ý thức tự học và phương pháp học tập tốt, tính trung thực trong thi cử cho đội viên, học sinh.

- Tổ chức và vận động các bạn đội viên – học sinh tham gia tích cực các hội thi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi.

- Tổ chức rèn luyện tinh thần tương thân tương ái cùng các bạn để kết quả học tập càng ngày càng tiến bộ, xây dựng nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến. Quan tâm giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn trong Chi Đội tập, vở, dụng cụ học tập, kinh phí học tập…

- Tham gia các hội thi học thuật trực tuyến dành cho Đội viên, thiếu thi Thành phố.

- 100 % đội viên đạt chuyên hiệu chăm học.2. Phong trào tốt:

- Tham gia tích cực các phong trào mang tính chiều sâu.

- Tổ chức các hoạt động phong trào riêng cho chi đội lớp.

- Thực hiện tốt công trình măng non cấp chi đội như: “Công trình măng non làm theo lời Bác” hoặc 1 công trình vì biển đảo quê hương.3. Tự quản tốt:

- Ban chỉ huy chi đội chủ động thực hiện các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi dưới sự hướng dẫn của Tổng phụ trách Đội và phụ trách chi tại chi đội lớp.

- Có ít nhất 5% Phụ trách Sao trên tổng số đội viên tại chi đội.

- Có tiết sinh hoạt Đội 1 tuần/lần.IV. ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “LIÊN ĐỘI, CHI ĐỘI 3 TỐT”:

1. Phương pháp đánh giá, xét chọn:

- Liên đội, chi đội căn cứ hướng dẫn của Hội đồng Đội thành phố xây dựng tiêu chuẩn “3 tốt” của đơn vị; Hội dồng Đội quận – huyện công nhận danh hiệu “Liên đội, chi đội 3 tốt đối với các đơn vị đăng ký thực hiện và đạt các chỉ tiêu mà đơn vị đặt ra.

- Việc xét chọn danh hiệu “Liên đội, chi đội 3 tốtđược tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:

+ Cấp liên đội: Hội đồng Đội và Phòng giáo dục & đào tạo quận – huyện,

+ Cấp chi đội: Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Chi đoàn và Tổng phụ trách Đội.
2. Các bước xét chọn:

* Bước 1: Triển khai cấp thành

+ Hội đồng Đội thành phố triển khai đến Hội đồng Đội quận – huyện hướng dẫn xây dựng liên đội, chi đội 3 tốt.* Bước 2: Đăng ký

+ Danh hiệu Chi đội 3 tốt” cấp trường: Chi đội đăng ký cho liên đội vào đầu năm học.

+ Danh hiệu Liên đội 3 tốt” cấp quận – huyện: Liên đội đăng ký cho Hội đồng Đội quận – huyện vào đầu năm học

+ Danh hiệu Chi đội 3 tốt”Liên đội 3 tốt” cấp thành phố: Hội đồng Đội quận – huyện đề xuất Thành Đoàn vào cuối năm học. Hạn chót nhận hồ sơ là giữa tháng 5.* Bước 3: Bình xét

- Bình chọn cấp quận – huyện:

+ Đối với danh hiệu “Chi đội 3 tốt”: Cuối năm học, các chi đội đề xuất liên đội xét chọn danh hiệu. Liên đội tiến hành họp xét công nhận và tổ chức tuyên dương chi đội đạt danh hiệu “Chi đội 3 tốt” cấp liên đội.

+ Đối với danh hiệu “Liên đội 3 tốt”: Cuối năm học, các liên đội đề xuất Hội đồng Đội quận – huyện xét chọn danh hiệu. Hội đồng Đội quận – huyện tiến hành họp xét công nhận và tổ chức tuyên dương liên đội đạt danh hiệu “Liên đội 3 tốt” cấp quận – huyện.

- Bình chọn cấp thành phố:

+ Mỗi quận – huyện chọn 1 “Chi đội 3 tốt” và 2 “Liên đội 3 tốt” (1 tiểu học và 1 THCS) tiêu biểu đề xuất Hội đồng Đội thành phố xét chọn danh hiệu. Hội đồng Đội thành phố tiến hành họp xét công nhận và tổ chức tuyên dương chi đội, liên đội đạt danh hiệu “Chi đội 3 tốt”, “Liên đội 3 tốt” cấp thành phố.3. Công tác khen thưởng và danh hiệu trao tặng:

- Danh hiệu “Chi đội 3 tốt” cấp trường do liên đội công nhận, đề xuất Ban giám hiệu nhà trường tặng Giấy khen.

- Danh hiệu “Liên đội 3 tốt” cấp quận – huyện do Hội đồng Đội quận – huyện công nhận tặng Giấy khen.

- Danh hiệu “Chi đội 3 tốt”“Liên đội 3 tốt” cấp thành phố do Thành Đoàn Thành phố tặng Giấy khen.
tải về 80.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương