Cho phép tiết lộ thông tin / Thông báo Đạo luật Riêng tư Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳtải về 44.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.11.2017
Kích44.34 Kb.
#3127

Cho phép tiết lộ thông tin / Thông báo Đạo luật Riêng tư

Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ

Văn Phòng Gia cư Công cộng và Người Bản địagởi Bộ Phát triển Gia cư và Đô thị Hoa Kỳ (HUD) SỐ KIỂM SOÁT OMB: 2501-0014

và Cơ quan Gia cư / Thẩm quyền (HA) hết hạn. 07/31/2017


PHA yêu cầu được tiết lộ thông tin; (Gạch bỏ khoảng trống nếu không có) IHA yêu cầu được tiết lộ thông tin: (Gạch bỏ khoảng trống nếu không có)

(Địa chỉ đầy đủ, tên của người liên lạc, và ngày) (Địa chỉ đầy đủ, tên của người liên lạc, và ngày)
Thẩm quyền: Mục 904 của Đạo luật tu chính Stewart B. McKinney Hỗ trợ Người Vô gia cư năm 1988 như được tu chính bởi Mục 903 của Đạo luật Phát triển Gia cư và Cộng đồng năm 1992 và Mục 3003 của Đạo luật Omnibus Hòa giải Ngân sách năm 1993. Luật này được tìm thấy ở Điều 42 U.S.C. 3544.
Luật này đòi hỏi quý vị ký một bản thỏa thuận cho phép: (1) HUD và Cơ quan/ Thẩm quyền Gia cư (HA) yêu cầu kiểm chứng tiền lương và tiền công từ chủ nhân hiện tại hoặc trước đây; (2) HUD và HA yêu cầu thông tin tiền lương và tiền thất nghiệp từ cơ quan tiểu bang có trách nhiệm lưu giữ thông tin đó; (3) HUD yêu cầu một số thông tin khai thuế từ chính phủ Mỹ Bộ An sinh Xã hội và

Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ. Luật cũng đòi hỏi kiểm chứng độc lập thông tin lợi tức. Vì vậy, HUD hoặc HA có thể yêu cầu thông tin từ các cơ sở tài chính để xác minh tiêu chuẩn và mức độ lợi ích của quý vị.


Mục đích: Khi ký giấy chấp thuận này, quý vị cho phép HUD và HA có tên trên có quyền yêu cầu thông tin lợi tức từ các nguồn được liệt kê trong đơn. HUD và HA cần thông tin này để xác minh lợi tức của gia đình quý vị, để đảm bảo rằng quý vị có đủ điều kiện xin trợ cấp nhà ở và những lợi ích này được đặt ở mức độ chính xác. HUD và HA có thể tham gia vào các chương trình phù hợp với máy tính với các nguồn này để kiểm chứng sự đủ điều kiện và mức độ lợi ích của quý vị.
Sử dụng thông tin thu được: HUD phải bảo vệ các thông tin thu được theo quy định của Đạo luật Riêng tư năm 1974, 5 USC 552a. HUD có thể tiết lộ thông tin (trừ các thông tin khai thuế) đối với một số mục đích sử dụng thông thường, chẳng hạn như cho các cơ quan chính phủ khác với mục đích thực thi pháp luật, các cơ quan liên bang với mục đích xem xét sự phù hợp của công việc làm và cho HA với mục đích xác định việc trợ cấp gia cư. A cũng phải bảo vệ thông tin lợi tức mà họ thu thập được theo luật riêng tư thích hợp của tiểu bang. Nhân viên của HUD và HA có thể phải chịu phạt vì tiết lộ trái phép hoặc sử dụng sai các thông tin lợi tức thu thập được dựa trên bản chấp thuận. Chủ sở hữu tư nhân không có quyền yêu cầu hoặc nhận được thông tin theo đơn này.
Ai phải ký giấy chấp thuận: Mỗi thành viên của gia đình quý vị 18 tuổi trở lên phải ký giấy chấp thuận. Chữ ký bổ sung phải được thu thập từ các thành viên lớn mới gia nhập gia đình hay bất cứ khi nào các thành viên của hộ gia đình đủ 18 tuổi.

Người nộp đơn xin hoặc nhận được hỗ trợ theo các chương trình sau đây phải ký giấy chấp thuận này:


Nhà ở công cộng cho thuê thuộc sở hữu của PHA

Cơ hội sở hữu nhà Turnkey III

Cơ hội sở hữu nhà Tương Trợ giúp

Mục 23 và 19 (c) cho thuê nhà

Mục 23 Trợ giúp Trả tiền Thuê nhà

HA- Nhà cho thuê nhà người Bản Địa

Mục 8 Giấy Chứng nhận Cho thuê

Section 8 Phiếu cho thuê

Mục 8 Phục hồi Hạng Trung
Không ký mẫu Chấp thuận: Việc quý vị không ký giấy chấp thuận có thể dẫn đến việc từ chối đủ điều kiện hoặc chấm dứt các quyền lợi trợ giúp gia cư, hoặc cả hai. Từ chối đủ điều kiện hoặc chấm dứt quyền lợi tùy vào thủ tục khiếu nại của HA và các thủ tục điều trần chính thức của Section 8.
Nguồn Thông tin cần Thu thập

Cơ quan Thu thập Thông tin Tiền lương Tiểu bang (Bản chấp thuận này được giới hạn về tiền lương và trợ cấp thất nghiệp tôi đã nhận được nội trong thời gian 5 năm khi tôi đã nhận được lợi ích trợ gíup nhà ở.)


Hoa Kỳ Bộ An Sinh Xã Hội (chỉ HUD thôi) (Bản chấp thuận này được giới hạn về các thông tin tiền lương và tự làm chủ và tiền lợi tức hưu trí như được nêu tại Mục 6103 (l) (7) (A) của Bộ Luật Thuế vụ).
Hoa Kỳ Sở Thuế vụ (chỉ HUD thôi) (Bản chấp thuận này được giới hạn về lợi tức không làm việc \ [như là, tiền lời và cổ tức].)
Thông tin cũng có thể được thu thập trực tiếp từ: (a) chủ nhân hiện tại và trước đây liên quan đến lương bổng và tiền công và (b) các cơ sở tài chính liên quan đến lợi tức không làm việc (ví dụ, lãi suất và cổ tức). Tôi hiểu rằng thông tin lợi tức lấy từ các nguồn này sẽ được sử dụng để kiểm chứng thông tin mà tôi cung cấp trong việc xác định đủ điều kiện được giúp với chương trình nhà ở và mức độ lợi ích. Do đó, bản chấp thuận này chỉ cho phép tiết lộ trực tiếp từ chủ nhân và các cơ sở tài chính về các thông tin liên quan đến bất kỳ khoảng thời gian nào trong vòng 5 năm trở lại đây khi tôi nhận được lợi ích nhà ở.Chấp thuận: Tôi đồng ý cho phép HUD hoặc HA yêu cầu và thu thập thông tin lợi tức từ các nguồn được liệt kê trong mẫu này nhằm mục đích xác nhận sự đủ điều kiện và mức trợ cấp theo chương trình hỗ trợ nhà ở của HUD của tôi. Tôi hiểu là HA tiếp nhận thông tin lợi tức theo bản chấp thuận này không thể sử dụng nó để từ chối, giảm hoặc chấm dứt trợ cấp trước khi kiểm chứng độc lập số tiền là bao nhiêu, là tôi có thực sự tiếp cận các tài khoản này và khi nào các tài khoản nhận được. Ngoài ra, tôi phải được có một cơ hội để tranh luận về những quyết định đó.
Bản chấp thuận này hết hạn sau 15 tháng kể từ ngày ký.
Chữ ký:


Chủ gia Hộ
Ngày


Số An Sinh Xã Hội (nếu có) của Chủ gia Hộ


Thành viên khác trong gia đình trên 18 tuổi
Ngày


Phối ngẫu
Ngày
Thành viên khác trong gia đình trên 18 tuổi
Ngày


Thành viên khác trong gia đình trên 18 tuổi
Ngày
Thành viên khác trong gia đình trên 18 tuổi
Ngày


Thành viên khác trong gia đình trên 18 tuổi
Ngày
Thành viên khác trong gia đình trên 18 tuổi
NgàyThông báo Đạo luật Riêng tư. Thẩm quyền: Bộ Phát triển Gia cư và Đô thị (HUD) được phép thu thập thông tin này bởi Đạo luật Gia cư Hoa Kỳ năm 1937 (42 U.S.C. 1437 và. seq.), Chương VI của Đạo luật Dân Quyền năm 1964 (42 USC 2000d), và theo Đạo luật Công bằng Gia Cư (42 U.S.C. 3601-19). Đạo luật Phát triển Gia cư và Cộng đồng năm 1987 (42 USC 3543) đòi hỏi người nộp đơn và người tham gia phải nộp Số An Sinh Xã Hội của mỗi thành viên trong gia đình sáu tuổi trở lên. Mục đích: Lợi tức và các thông tin khác của quý vị được thu thập bởi HUD để xác định sự đủ điều kiện, kích thước phòng ngủ thích hợp, và số tiền gia đình quý vị sẽ phải trả tiền thuê nhà và các tiện ích. Các sử dụng khác: HUD sử dụng lợi tức gia đình của quý vị và các thông tin khác để giúp việc quản lý và giám sát các chương trình nhà ở của HUD hỗ trợ, để bảo vệ lợi ích tài chính của Chính phủ, và để kiểm chứng tính chính xác của các thông tin mà quý vị cung cấp. Thông tin này có thể được tiết lộ cho các cơ quan liên bang, tiểu bang, và địa phương, khi thích hợp, và cho các điều tra viên dân sự, hình sự, hoặc quy định và các công tố viên. Tuy nhiên, các thông tin sẽ không được tiết lộ hay công bố ngoài HUD, trừ khi được cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Hình phạt: Quý vị phải cung cấp tất cả các thông tin theo yêu cầu của HA, kể cả tất cả số an sinh xã hội mà quý vị, và tất cả các thành viên khác trong gia đình sáu tuổi trở lên, có và sử dụng. Đưa những số An sinh Xã hội của tất cả các thành viên trong gia đình sáu tuổi trở lên là điều bắt buộc, và không cung cấp số An sinh Xã hội sẽ ảnh hưởng đến sự đủ điều kiện của quý vị. Nếu không cung cấp bất kỳ thông tin nào được yêu cầu có thể dẫn đến sự chậm trễ hoặc từ chối sựđủ điều kiện của quý vị.

Hình phạt khi Sử dụng Sai Bản Chấp thuận này:
HUD, HA và bất kỳ chủ sở hữu (hoặc bất kỳ nhân viên của HUD, HA hoặc chủ sở hữu) nào có thể phải chịu hình phạt vì tiết lộ trái phép hay sử dụng không đúng các thông tin thu thập dựa trên bản chấp thuận.
Sử dụng thông tin thu thập dựa trên mẫu đơn HUD 9886 được giới hạn về các mục đích nêu trên mẫu đơn HUD 9886. Bất kỳ người nào cố ý hoặc rõ ràng yêu cầu, thu thập hay tiết lộ bất kỳ thông tin nào với lý do giả tạo về một người nộp đơn hoặc người tham gia có thể bị một khinh tội và bị phạt không quá $5,000.
Bất kỳ người nộp đơn hoặc người tham gia nào bị ảnh hưởng bởi sự bất cẩn tiết lộ thông tin có thể kiện về dân sự để được bồi thường thiệt hại, và được các bồi hoàn khác nếu thích hợp, đối với viên chức hoặc nhân viên của HUD, HA hoặc chủ nhân chịu trách nhiệm về việc tiết lộ trái phép hoặc sử dụng không đúng.


Vietnamese


ref. Cẩm nang 7420.7, 7420.8, và 7465.1


Bản chính được giữ lại bởi tổ chức yêu cầu.


mẫu HUD-9886 (07/14)
tải về 44.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương