Chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 2.7 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích2.7 Mb.
#3557
1   2   3   4

DANH MC B


Đa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn

____


I. Các huyện thuộc tỉnh vùng núi cao

1.Tỉnh Bắc Kạn

1-Thị xã Bắc Kạn.

2.Tỉnh Cao Bằng

1- Thị xã Cao Bằng.

3. Tỉnh Hà Giang

1- Huyện Bắc Quang

2- Thị xã Hà Giang.

4. Tỉnh Lai Châu

1-Thị xã Điện Biên Phủ

2-Huyện Điện Biên

3-Thị xã Lai Châu.

5. Tỉnh Lào Cai

1- Huyện Bảo Thắng

2- Thị xã Cam Đường

3- Thị xã Lào Cai.

6. Tỉnh Sơn La

1-Huyện Mai Sơn

2-Thị xã Sơn La

3-Huyện Yên Châu.

II. Các huyện thuộc tỉnh miền núi, vùng đồng bằng

1. Tỉnh Bắc Giang

1- Huyện Lục Ngạn

2- Huyện Lục Nam

3- HuyÖn Yªn ThÕ.


2. TØnh Hoµ B×nh

1- HuyÖn Kim B«i

2- HuyÖn Kú S¬n

3- HuyÖn L¹c S¬n

4- HuyÖn L­¬ng S¬n

5- HuyÖn L¹c Thuû

6- HuyÖn T©n L¹c

7- HuyÖn Yªn Thuû.

3. TØnh L¹ng S¬n

1- HuyÖn B¾c S¬n

2- HuyÖn Cao Léc

3- HuyÖn Chi L¨ng

4- HuyÖn H÷u Lòng

5- HuyÖn Léc B×nh

6- HuyÖn Trµng §Þnh

7- HuyÖn V¨n L·ng

8- HuyÖn V¨n Quan.

4. TØnh Phó Thä

1- HuyÖn §oan Hïng

2- HuyÖn H¹ Hßa

3- HuyÖn S«ng Thao

4- HuyÖn Thanh Ba

5- HuyÖn Tam Thanh.

5. TØnh Qu¶ng Ninh

1- HuyÖn Hoµnh Bå

2- HuyÖn H¶i Ninh

3- HuyÖn Qu¶ng Hµ

4- HuyÖn Tiªn Yªn

5- HuyÖn V©n §ån.

6. TØnh Tuyªn Quang

1- HuyÖn Hµm Yªn

2- HuyÖn S¬n D­¬ng

3- HuyÖn Yªn S¬n.

7. TØnh Th¸i Nguyªn

1- HuyÖn §ång Hû

2- HuyÖn §¹i Tõ

3- HuyÖn §Þnh Ho¸

4- HuyÖn Phó L­¬ng.

8. TØnh Yªn B¸i

1- HuyÖn TrÊn Yªn

2- HuyÖn V¨n Yªn

3- HuyÖn V¨n ChÊn

4- HuyÖn Yªn B×nh.

9. TØnh B×nh Ph­íc

1- HuyÖn §ång Phó

2- HuyÖn Léc Ninh

3- HuyÖn Ph­íc Long

4- HuyÖn B×nh Long.

10. TØnh §¾k L¾k

1- HuyÖn Bu«n §«n

2- HuyÖn C­ Jót

3- HuyÖn C­ M'gar

4- HuyÖn §¾k R'LÊp

5- HuyÖn §¾k Mil

6- HuyÖn Ea H'leo

7- HuyÖn Ea Kar

8- HuyÖn Ea Sóp

9- HuyÖn Kr«ng P¾c

10- HuyÖn Kr«ng Buk

11- HuyÖn Kr«ng B«ng

12- HuyÖn Kr«ng Ana

13- HuyÖn Kr«ng N¨ng

14- HuyÖn L¾k

15- HuyÖn M' §r¨k.

11. TØnh Gia Lai

1- HuyÖn An Khª

2- HuyÖn Ayun Pa

3- HuyÖn Ch­ Sª

4- HuyÖn Ch­ Pr«ng

5- HuyÖn Ch­ P¶h

6- HuyÖn Ia Grai.12. TØnh Kon Tum

1- HuyÖn §¾k Hµ

2- ThÞ x· Kon Tum

3- HuyÖn Ngäc Håi.

13. TØnh L©m §ång

1- HuyÖn B¶o L©m

2- HuyÖn C¸t Tiªn

3- HuyÖn Di Linh

4- HuyÖn §¹ TÎh

5- HuyÖn §¬n D­¬ng

6- HuyÖn §øc Träng

7- HuyÖn §¹ Huoai

8- HuyÖn L©m Hµ.

14. TØnh B×nh ThuËn

1- HuyÖn B¾c B×nh

2- HuyÖn §øc Linh

3- HuyÖn Hµm ThuËn B¾c

4- HuyÖn T¸nh Linh.

15. TØnh B×nh §Þnh

1-HuyÖn Hoµi ¢n.

16. TØnh H¶i D­¬ng

1- HuyÖn ChÝ Linh.

17. TØnh Hµ TÜnh

1- HuyÖn H­¬ng Khª

2- HuyÖn H­¬ng S¬n.

18. TØnh Ninh B×nh

1- ThÞ x· Tam §iÖp

2- HuyÖn Nho Quan.

19. TØnh NghÖ An

1- HuyÖn Anh S¬n

2- HuyÖn NghÜa §µn

3- HuyÖn T©n Kú

4- HuyÖn Thanh Ch­¬ng.

20. TØnh Ninh ThuËn

1- HuyÖn Ninh H¶i.

21. TØnh Phó Yªn

1-HuyÖn §ång Xu©n

2-HuyÖn S«ng Hinh.23. TØnh Qu¶ng TrÞ

1-HuyÖn §ak R«ng.

24. TØnh Qu¶ng Nam

1- HuyÖn HiÖp §øc

2- HuyÖn Tiªn Ph­íc.

25. TØnh Qu¶ng Ng·i

1- HuyÖn Minh Long.

26. TØnh Thanh Ho¸

1- HuyÖn CÈm Thuû

2- HuyÖn Nh­ Thanh

3- HuyÖn Ngäc L¹c

4- HuyÖn Th¹ch Thµnh.

27. TØnh Thõa Thiªn HuÕ

1-HuyÖn Nam §«ng.

28. TØnh An Giang

1- HuyÖn An Phó

2- HuyÖn Tri T«n

3- HuyÖn TÞnh Biªn.

29. TØnh B¹c Liªu

1- ThÞ x· B¹c Liªu

2- HuyÖn VÜnh Lîi.

30. TØnh Cµ Mau

1- HuyÖn Thíi B×nh

2- HuyÖn TrÇn V¨n Thêi.

31. TØnh §ång Nai

1- HuyÖn §Þnh Qu¸n

2- HuyÖn T©n Phó

3- HuyÖn Xu©n Léc

4-HuyÖn Long Kh¸nh.

32. TØnh Kiªn Giang

1- HuyÖn Ch©u Thµnh

2- HuyÖn Hßn §Êt.

33. TØnh Kh¸nh Hoµ

1-HuyÖn V¹n Ninh

2-HuyÖn Cam Ranh.

34. TØnh Sãc Tr¨ng

1- HuyÖn Long Phó

2- HuyÖn Mü Xuyªn

3- ThÞ x· Sãc Tr¨ng.

35. TØnh Trµ Vinh

1-HuyÖn CÇu Ngang

2-HuyÖn CÇu KÌ

3-HuyÖn TiÓu CÇn.


tải về 2.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương