ChưƠng trình tiếng khmertải về 98.5 Kb.
trang1/23
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích98.5 Kb.
#6946
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG KHMER

Ớ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/08/2005

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC TIÊU

1. Giúp học sinh dân tộc Khmer hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ (nghe, nói, đọc, viết; trọng tâm là đọc và viết), nắm được những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa Khmer, tạo điều kiện bảo tồn, phát triển tiếng nói, chữ viết, văn hóa cổ truyền của dân tộc mình, góp phần xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một xã hội thống nhất trong đa dạng.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để học sinh dân tộc Khmer hoàn thành tốt chương trình giáo dục chung, trước hết là chương trình tiếng phổ thông - phương tiện quan trọng giúp các em phát triển, hòa nhập vào cộng đồng các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.

II. NỘI DUNG

Chương trình Tiếng Khmer bao gồm 7 trình độ (A, B, C, D, E, G, H), chia làm ba giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (biết đọc, biết viết): trình độ A, B.

- Giai đoạn 2 (đọc - viết vững chắc): trình độ C, D.

- Giai đoạn 3 (đọc - viết thông thạo): trình độ E, G, H.

Mỗi trình độ ứng với 132 tiết.

tải về 98.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương