ChưƠng trình đÀo tạo trình đỘ ĐẠi học ngàNH: VĂn học mã SỐ: 5220330 ĐỀ CƯƠng học phầN


PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC Creative Methodologytải về 3.99 Mb.
trang47/57
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.99 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   57

PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC

Creative Methodology


 1. Mã học phần: LIT3043

 2. Số tín chỉ: 02

 3. Học phần tiên quyết: không

 4. Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt

 5. Giảng viên

Họ và tên: Nguyễn Văn Nam

Chức danh: Giảng viên

Học vị: TS.

Đơn vị công tác: Khoa Văn học – Trường ĐH KHXH&NV – ĐH Quốc gia Hà Nội (cán bộ nghỉ hưu) 1. Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

Kiến thức :

*Hiểu được khái niệm “ phương pháp sáng tác ” như một phạm trù quan trọng của lý luận văn học trong cố gắng lý giải và định dạng hoạt động sáng tạo văn học.

* Nắm vững nội hàm phong phú và phức tạp của khái niệm “ phương pháp sáng tác ” , sự đa dạng trong cách xác lập cấu trúc của đối tượng và tính hợp lý tương đối của các cách xác lập đó.

* Xác định được quan hệ giữa “ phương pháp sáng tác ” với các phạm trù lý luận văn học có liên quan như : kiểu sáng tác, các trường phái , các trào lưu, các khuynh hướng văn học , quá trình văn học, thế giới nghệ thuật của nhà văn, phong cách sáng tạo nghệ thuật…

* Có những hiểu biết cụ thể về một số phương pháp sáng tác chủ yếu trong lịch sử văn học thế giới và Việt nam như chủ nghĩa cổ điển , chủ nghĩa lãng mạn , chủ nghĩa hiện thực …

Kỹ năng :

* Biết nhận diện , xác định những đặc điểm cơ bản của một hiện tượng văn học ở các cấp độ khác nhau từ khuynh hưóng, trào lưu hay trường phái văn học đến mỗi cá tính sáng tạo , mỗi tác phẩm cụ thể … trên góc độ phương pháp sáng tác.

* Nhận biết sự tái sinh các dấu hiệu đặc trưng của mỗi phương pháp sáng tác đã từng tồn tại trong lịch sử văn học ở những hiện tượng văn học của các thời đại sau với chức năng và ý nghĩa thẩm mỹ mới của chúng trong những cấu trúc mới. Từ những hiện tượng cụ thể của thực tiễn nghệ thuật sinh động đó kiểm nghiệm và chứng minh sự vận động của văn học bao giờ cũng là một quá trình phát triển biện chứng theo nghĩa hàm chứa sự mâu thuẫn và thống nhất giữa kế thừa , tuân thủ và sáng tạo , cách tân.

Thái độ :

* Qua sự nghiên cứu các phương pháp sáng tác trong cấu trúc nội tại của chúng cũng như trong mối quan hệ mật thiết giữa chúng với các điều kiện lịch sử , xã hội , văn hoá …hiểu rõ hoạt động sáng tạo như là sự thống nhất giữa các phương diện quyết định luận xã hội và tự do cá nhân.

* Qua những liên hệ vô cùng đa dạng giữa các phương pháp sáng tác thấy được một số khía cạnh của lịch sử văn học như là một quá trình phát triển hay ở mức cao hơn , một quá trình tiến bộ.


 1. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

7.1. Kiến thức :

*Hiểu được khái niệm “ phương pháp sáng tác ” như một phạm trù quan trọng của lý luận văn học trong cố gắng lý giải và định dạng hoạt động sáng tạo văn học.

* Nắm vững nội hàm phong phú và phức tạp của khái niệm “ phương pháp sáng tác ” , sự đa dạng trong cách xác lập cấu trúc của đối tượng và tính hợp lý tương đối của các cách xác lập đó.

* Xác định được quan hệ giữa “ phương pháp sáng tác ” với các phạm trù lý luận văn học có liên quan như : kiểu sáng tác, các trường phái , các trào lưu, các khuynh hướng văn học , quá trình văn học, thế giới nghệ thuật của nhà văn, phong cách sáng tạo nghệ thuật…

* Có những hiểu biết cụ thể về một số phương pháp sáng tác chủ yếu trong lịch sử văn học thế giới và Việt nam như chủ nghĩa cổ điển , chủ nghĩa lãng mạn , chủ nghĩa hiện thực …

7.2. Kỹ năng :

* Biết nhận diện , xác định những đặc điểm cơ bản của một hiện tượng văn học ở các cấp độ khác nhau từ khuynh hưóng, trào lưu hay trường phái văn học đến mỗi cá tính sáng tạo , mỗi tác phẩm cụ thể … trên góc độ phương pháp sáng tác.

* Nhận biết sự tái sinh các dấu hiệu đặc trưng của mỗi phương pháp sáng tác đã từng tồn tại trong lịch sử văn học ở những hiện tượng văn học của các thời đại sau với chức năng và ý nghĩa thẩm mỹ mới của chúng trong những cấu trúc mới. Từ những hiện tượng cụ thể của thực tiễn nghệ thuật sinh động đó kiểm nghiệm và chứng minh sự vận động của văn học bao giờ cũng là một quá trình phát triển biện chứng theo nghĩa hàm chứa sự mâu thuẫn và thống nhất giữa kế thừa , tuân thủ và sáng tạo , cách tân.

7.3. Thái độ :

* Qua sự nghiên cứu các phương pháp sáng tác trong cấu trúc nội tại của chúng cũng như trong mối quan hệ mật thiết giữa chúng với các điều kiện lịch sử , xã hội , văn hoá …hiểu rõ hoạt động sáng tạo như là sự thống nhất giữa các phương diện quyết định luận xã hội và tự do cá nhân.

* Qua những liên hệ vô cùng đa dạng giữa các phương pháp sáng tác thấy được một số khía cạnh của lịch sử văn học như là một quá trình phát triển hay ở mức cao hơn , một quá trình tiến bộ.


 1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

 • Điểm chuyên cần: 10%

 • Điểm giữa kỳ: 30%

 • Điểm cuối kỳ: 70%

Tổng điểm: 100%

 1. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

Hà Minh Đức ( chủ biên ). Lý luận văn học. Hà nội. Nxb Giáo dục. 2006. ( tái bản lần thứ 10 )

Phương Lựu (và các tác giả khác ).Lý luận văn học.Tập ba. Hà nội. Nxb Giáo dục. 1988.

Bôrít Xuscốp. Số phận lịch sử của chủ nghĩa hiện thực. Hà nội. Nxb. Tác phẩm mới. 1982.


 1. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ

Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp sáng tác như một phạm trù cơ bản của lý luận văn học và những hiểu biết về một số phương pháp sáng tác đã tồn tại trong lịch sử văn học như chủ nghĩa cổ điển , chủ nghĩa lãng mạn , chủ nghĩa hiện thực…Toàn bộ nội dung môn học được biên soạn trong sự tuân thủ một cách nhất quán mô hình lý thuyết về cấu trúc của một phương pháp sáng tác đã được xác lập ở bài đầu tiên. Trong 3 bài tiếp theo, các phương pháp sáng tác được tiếp cận trong sự tương đồng về cấu trúc nhưng khác biệt rất lớn về nội dung cụ thể. Mỗi một phương pháp đều có cách lý giải riêng chỉ thuộc về nó những vấn đề cơ bản như : hệ thống giá trị thẩm mỹ và cảm hứng chủ đạo, định hướng nhận thức, cách xây dựng hình tượng nghệ thuật và sự vận dụng các phương thức biểu hiện.

 1. Nội dung chi tiết học phần :

Bài 1. Khái niệm chung về phương pháp sáng tác.

1. Đặt vấn đề.

2. Các nhân tố quy định một phương pháp sáng tác.

3. Cấu trúc của một phương pháp sáng tác.

4. Một số quy luật hình thành và vận động của một phương pháp sáng tác.

5. Phương pháp sáng tác và một số khái miệm có liên quan.

Bài 2. Chủ nghĩa cổ điển.

1. Các điều kiện lịch sử và tư tưởng cho sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa cổ điển.

2. Hệ thống giá trị thẩm mỹ và cảm hứng chủ đạo của chủ nghĩa cổ điển.

3. Định hướng nhận thức của chủ nghĩa cổ điển.

4. Các đặc trưng của hình tượng nghệ thuật cổ điển chủ nghĩa.

5. Hệ thống các phương thức biểu hiện của chủ nghĩa cổ điển.

Bài 3. Chủ nghĩa lãng mạn.

1. Các điều kiện lịch sử và tâm lý xã hội cho sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa lãng mạn.

2. Hệ thống giá trị thẩm mỹ và cảm hứng chủ đạo của chủ nghĩa lãng mạn.

3. Định hướng nhận thức của chủ nghĩa lãng mạn.

4. Các đặc trưng của hình tượng nghệ thuật lãng mạn chủ nghĩa.

5. Hệ thống các phương thức biểu hiện của chủ nghĩa lãng mạn.

Bài 4. Chủ nghĩa hiện thực.

1. Các điều kiện lịch sử và tiền đề tư tưởng , tâm lý xã hội cho sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa hiện thực.

2. Hệ thống giá trị thẩm mỹ và cảm hứng chủ đạo của chủ nghĩa hiện thực.

3. Định hướng nhận thức của chủ nghĩa hiện thực

4. Các đặc trưng của hình tượng nghệ thuật hiện thực chủ nghĩa.

5. Hệ thống các phương thức biểu hiện của chủ nghĩa hiện thựcĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦNПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   57


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương