Chương trình đào tạo hệ đại học chính qui


Chương I - Giới thiệu về ứng dụng web với cơ sở dữ liệu (3 tiết)tải về 0.76 Mb.
trang9/10
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.76 Mb.
#4186
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Chương I - Giới thiệu về ứng dụng web với cơ sở dữ liệu (3 tiết)

   1. Ứng dụng web (web application)

   2. Các loại mô hình và ngôn ngữ lập trình script: CGI, PHP, ASP, ASP.NET, CFM, JSP, Servlet.

   3. Giới thiệu tổng quan về ASP.Net.

    1. Cơ bản về .Net Platform.

    2. Đặc tính mới trong ASP.Net

   4. Tạo một đề án ứng dụng web ASP.Net.

    1. Ứng dụng web ASP.Net.

    2. Cấu trúc ứng dụng web ASP.Net.
Chương II – Cơ bản về ASP.Net (12 tiết)

1Net Framework và cấu trúc trang ASP.Net

1.1Khái niệm và định nghĩa.

1.2Cấu trúc trang ASP.Net.

1.3Các bước xử lý.

2Sử dụng server control

2.1Điều khiển HTML.

2.2Điều khiển web.

2.3Sử dụng các điều khiển.

2.4Quản lý các biến cố điều khiển

3Asp.Net web form

3.1Tổng quan về web form.

3.2Điều khiển nhập.

3.3Điều khiển danh sách.

4Tạo mã nguồn cho Asp.Net web form.

5Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu nhập từ người sử dụng.

5.1Giới thiệu.

5.2Validation Controls

6Tạo các user control

Chương III – Truy cập cơ sở dữ liệu với ADO.NET (9 tiết)

   1. Tổng quan về Ado.Net.

    1. Giới thiệu.

    2. ADO và ADO.Net

   2. Tạo kết nối với cơ sở dữ liệu.

    1. Quản lý Provider.

    2. Các loại đối tượng

    3. ASP.Net với các cơ sở dữ liệu khác.

   3. Dataset và list-bound control

   4. Sử dụng Ado.Net

   5. Truy cập cơ sở dữ liệu với dataset.

   6. Sử dụng nhiều table để truy cập.

   7. Truy cập cơ sở dữ liệu với datareader

   8. Truy cập cơ sở dữ liệu với stored procedure.

Chương IV – XML và ASP.NET. (9 tiết)

   1. Tổng quan về XML

    1. Giới thiệu XML.

    2. Các loại đối tượng XML

   2. Cấu trúc XML trong Asp.Net.

   3. XML và dataset.

    1. XML và MS SQL Server.

    2. Dữ liệu Dataset và tập tin XML

   4. Làm việc với dữ liệu XML.

   5. Sử dụng XML web server control.

Chương V – XML web servives (9 tiết)

   1. Tổng quan về XML web service.

    1. Giới thiệu.

    2. Mô hình thực hiện.

   2. XML web service và HTTP.

   3. Sử dụng proxy để gọi XML web service.

   4. Tạo một XML web service.

    1. Tạo web service.

    2. Biên dịch web service.

    3. Sử dụng web service trong ASP. Net.

Chương VI – Cấu hình và cài đặt ứng dụng web ASP.NET (9 tiết)

   1. Sessions và cookies.

    1. Sessions.

    2. Cookies.

   2. Cấu hình một ứng dụng web Asp.Net.

   3. Cài đặt một ứng dụng web Asp.Net.

   4. Tổng quan về bảo mật ứng dụng web.

   5. Chứng thực của hệ điều hành Microsoft Windows.

   6. Chứng thực dựa trên forms

   7. Tổng quan về chứng thực qua Microsoft passport.
Chương VII – Xây dựng một ứng dụng web Asp.Net. (9 tiết)

   1. Tạo cơ sở dữ liệu.

   2. Thiết kế các trang web và trang Asp.Net.

   3. Cài đặt ứng dụng web.

*****
15/ Lập trình hướng đối tượng 2
 1. Tên học phần : Lập trình hướng đối tượng 2

 2. Số đơn vị học trình : 3 đvht (3 đvht LT)

 3. Trình độ :

 4. Điều kiện tiên quyết :

- Lập trình hướng đối tượng 1


 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Đề cập đến những cài đặt nâng cấp và cải tiến trong khuynh hướng lập trình OOP; nếu các kiến thức ở lập trình hướng đối tượng 1 là các kiến thức nền tảng thì trong lập trình OOP 2, những thay đổi và thiết kế mới trong các ngôn ngữ lập trình có tính uyển chuyển và mạnh hơn trong việc phân tích và thiết kế ứng dụng. Các kiến thức cung cấp bao gồm : property, array và indexer, attribute, interface, đa tiểu trình, truy vấn meta data bằng phản xạ, delegate và event handle,… dựa trên nền ngôn ngữ C# cùng phần mềm DOT NET


 1. Tài liệu học tập

    • Tom Archor Inside C# Microsoft Press 2001

    • Jesse Liberty Programming C# 2nd Edition O’Reilly 2002

    • Todd Carrico, Mark Tutt, Jason Werry C# Web Developer’s Guide Syngress 2002

    • Microsoft C# Reference Microsoft Press 2002
 1. Mục tiêu của học phần :

  1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng khi thiết kế, triển khai và sử dụng các tổ chức dữ liệu trong thực tế dựa trên nguyên lý hướng đối tượng. Những kiến thức này dựa trên nền tảng từ OOP1 sẽ được trình bày xa hơn và chi tiết hơn cũng như gần gũi với các ứng dụng (các phần mềm ngôn ngữ , các công cụ thiết kế, các phần mềm quản trị CSDL,..) hiện đang được dùng. Sinh viên phải thực tập trên các phần mềm ngôn ngữ họat động trong môi trường đồ họa (GUI – Graphic user Interface) nhằm có thể hiểu rõ, thực hiện tốt các bài tập được đề nghị của giáo viên.

  2. Với các kiến thức thu thập được từ môn học, sinh viên sau này có thể dễ dàng tiếp cận,hiểu rõ cũng như sử dụng được các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác (Eiffel, SmallTalk, Java,…) hay các phần mềm khác (dựa trên thiết kế hướng đối tượng).
 1. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Mở đầu

1.1 Các khái niệm của OOP

1.2 Ôn tập các kiến thức cơ bản trong môn OOP1

1.3 Các vấn đề thực tế nảy sinh khi thiết kế và cài đặt các lớp

1.4 Các phương án giải quyết

1.5 So sánh 1 số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượngChương 2: Thiết kế trường, danh sách, thuộc tính lớp

2.1 Vấn đề đặt ra khi thiết kế lớp

2.2 Property : định nghĩa, thiết kế, cài đặt, sử dụng,...

2.3 Indexer: : định nghĩa, thiết kế, cài đặt, sử dụng,...

2.4 Attribute : định nghĩa, thiết kế, cài đặt, sử dụng,...

Chương 3: Kỹ thuật xử lý sự kiện

3.1 Vấn đề xử lý sự kiện của các đối tượng

3.2 Delegate : khái niệm, ứng dụng, cài đặt,…

3.3 Cài đặt các phương thức xử lý sự kiện

3.4 So sánh kỹ thuật xử lý sự kiện giữa các ngôn ngữ lập trình OOP

Chương 4: Kỹ thuật xử lý đa tiểu trình

4.1 Vấn đề xử lý : sự cần thiết của đa tiểu trình, các xung đột khi sữ dụng đa tiểu trình

4.2 Nguyên tắc tiểu trình

4.3 Các kỹ thuật xử lý đa tiểu trình : mutex, lock, monitor,…- Cài đặt

4.4 Tổng kết

Chương 5: Kỹ thuật xử lý ngọai lệ

5.1 Yêu cầu của việc xử lý các ngọai lệ

5.2 Nguyên tắc xử lý ngọai lệ - cài đặt

5.3 Các kỹ thuật xử lý ngọai lệ - cài đặt

5.4 Tổng kết và so sánh các kỹ thuật xử lý ngọai lệ giữa các ngôn ngữ lập trình

5.5 Phụ lục : Kỹ thuật truy vấn lớp bằng phản xạ


*****
16/ Phân tích thiết kế hướng đối tượng
1.Tên học phần: Phân tích thiết kế hướng đối tượng

2.Số đơn vị học trình: 4

3.Trình độ: Giảng cho sinh viên năm thứ 4 (học kỳ VII)

4.Phân bổ thời gian

 • Lý thuyết và bài tập: 75%

 • Thảo luận tình huống thực tế: 25%

5.Điều kiện tiên quyết

 • Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

 • Lập trình hướng đối tượng 1

6.Mô tả vắn tắt nội dung học phần

 • Giới thiệu phương pháp luận, quy trình phân tích thiết kế trong tiếp cận hướng đối tượng

 • Giới thiệu UML, một ngôn ngữ lập mô hình, cùng mối quan hệ giữa UML với quá trình phân tích thiết kế

 • Lập mô hình nghiệp vụ

 • Mô hình hoá use case

 • Mô hình hoá cấu trúc

 • Mô hình hoá hành vi

 • Thiết kế giao diện

 • Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Thiết kế lớp và phương thức

7.Nhiệm vụ của sinh viên

 • Trên lớp: nghe giảng, thảo luận các tình huống thực tế, giải bài tập

 • Bài tập: làm bài tập cuối chương, bài tập thảo luận nhóm

 • Làm việc theo nhóm chức năng

 • Phát triển một hệ thống nhỏ theo nhóm dự án

8.Tài liệu và phương tiện học tập

 • Sách, giáo trình chính: “Giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng

 • Sách tham khảo:

 1. Huỳnh Văn Đức. Giáo trình nhập môn UML. Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội, 2003.

 2. Đặng Văn Đức. Phân tích thiết kế hướng đối tượng dùng UML. Nhà xuất bản Giáo Dục, 2002.

 3. A.Dennis, B.H.Wixom, D.Tegarden. Systems Analysis and Design an Object-Oriented Approach with UML. WILEY, 2002.

 • Thiết bị hỗ trợ: LCD projecter

 • Phần mềm hỗ trợ: RATIONAL ROSE

9.Tiêu chuẩn để đánh giá sinh viên

 • Thảo luận nhóm để giải quyết tình huống: 30%

 • Thi viết: 70%

10.Thang điểm: 10

11.Mục tiêu của học phần

 • Trang bị cho sinh viên các kiến thức giúp sinh viên làm chủ được phương pháp luận cũng như quy trình phân tích thiết kế.

 • Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng về lập mô hình làm tiền đề cho sinh viên làm chủ UML cũng như biết sử dụng các biểu đồ của UML trong quá trình phân tích thiết kế.

 • Luôn nhấn mạnh đến tiếp cận hướng đối tượng nhằm giúp sinh viên bước đầu biết cách quản lý sự phức tạp.

 • Tổ chức nhóm theo chức năng và theo dự án, thông qua giải quyết các tình huống thực tế, giúp sinh viên nhận thức một cách rõ ràng sự ưu việt trong tiếp cận hướng đối tượng cũng như bước đầu hình thành thói quen cộng tác nhóm làm tiền đề cho việc phát triển các ứng dụng sau này.

12.Nội dung chi tiết học phần
PHẦN I

GIỚI THIỆU

Chương 1: Tổng quan về phân tích thiết kế hướng đối tượng

 1. Giới thiệu môn học

  1. Mục tiêu, yêu cầu

  2. Tài liệu, đánh giá, phương pháp học

  3. Giới thiệu các case study

 2. Tiếp cận hướng đối tượng trong phân tích thiết kế

  1. Khái niệm

  2. Phương pháp luận

  3. Quy trình

  4. Các vai trò và kỹ năng liên quan

 3. Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

  1. Đối tượng, lớp và thông điệp

  2. Che giấu thông tin

  3. Thừa kế và đa hình

 4. Tổng quan về UML

  1. Giới thiệu UML

  2. Các biểu đồ và vai trò của chúng trong quy trình phân tích thiết kế

 5. Ví dụ minh họa

Chương 2: Thảo luận theo nhóm chức năng


tải về 0.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương