Chương trình đào tạo hệ đại học chính qui


Bảo trì lỗi hệ thống Bảo trì chỉnh sửa hệ thống phù hợp với yêu cầu mớitải về 0.76 Mb.
trang7/10
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.76 Mb.
#4186
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Bảo trì lỗi hệ thống

 • Bảo trì chỉnh sửa hệ thống phù hợp với yêu cầu mới

 • Bảo trì hoàn thiện tính năng hệ thống

 • Bảo trì ngăn chặn những vấn đề phát sinh trong tương lai


   1. Chi phí bảo trì

   2. Quản lý việc bảo trì hệ thống

  • Phân công nhân sự bảo trì hệ thống

  • Đánh giá tính hiệu quả

  • Kiểm soát các yêu cầu bảo trì

  • Quản lý cấu hình

   1. Vai trò của CASE và các công cụ phát triển tự động trong việc bảo trì

  *****
  12/ Lập Trình Mạng I  1. Tên học phần : Lập Trình Mạng I

  2. Số đơn vị học trình : 3 (45 tiết)

  3. Trình độ : Giảng cho sinh viên năm thứ 3 hay 4

  4. Phân bố thời gian:

   1. Lý thuyết : 60%

   2. Bài tập : 40%

  5. Điều kiện tiên quyết : Tin học đại cương (và Lập trình hướng đối tượng 1, nếu có thể).

  6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

  Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin kinh tế những kiến thức tối thiểu về World Wide Web, Trình chủ phục vụ web (Web Server), trình duyệt web (Web Client, Web Browser), các thẻ lệnh của ngôn ngữ nền tảng cho web là HTML, DHTML, CSS và JAVA SCRIPT. Sinh viên sẽ nắm rõ khái niệm về ứng dụng web, web server và web client. Môn học này cần thiết cho giai đoạn học Lập trình mạng 2 để xây dựng một ứng dụng web có kết nối đến Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.


  7 Nhiệm vụ của sinh viên :

  • Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp

  • Làm các bài tập lớn và bài tập từng chương

  • Thực hành tại Phòng máy tính


  8 Tài liệu học tập
  H.M. DEITEL, P.J. DEITEL, A.B. GOLDBERG: Internet & World Wide Web How To Programming, 3rd Edition, Pearson – Prentice Hall, 2004.

  RICK STOUT: The World Wide Web complete reference, Osbonne McGraw-Hill, 1996

  JERRY HONEYCUTT: Special Edition Using HTML 4, QUE, Macmillan Computer Publishing, Ebook, 1998.

  ELLIE QUIGLEY: Java Script by Example; Prentice Hall Publishing, 2003  PHẠM HỮU KHANG: Xây dựng ứng dụng Web bằng PHP & MySQL. NXB Mũi Cà Mau, 2003.
  9 . Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  • Dự lớp : Trên 85 % tổng số giờ học

  • Thực hiện đầy đủ các bài tập lớn

  • Kiểm tra giữa kỳ phải đạt từ yêu cầu trở lên


  10. Thang điểm : Thang điểm 10
  11. Mục tiêu của học phần : Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Internet, WWW, ngôn ngữ HTML, DHTML, Java Script, … dùng cho WWW, công cụ lập trình WWW, ứng dụng Web và lập trình web cơ bản. Kiến thức chủ yếu của học phần này sẽ được ứng dụng để xây dựng các trang web cần thiết cho một website về sau.


  1. Nội dung chi tiết học phần

  Chương 1: Giới thiệu về Internet (3 tiết)

  1. Khái niệm Internet – World Wide Web

  0.1Giới thiệu về Internet.

  0.2Giới thiệu về World Wide Web - WWW.

  2. Mô hình client – server

   1. Giới thiệu về mô hình client-server.

   2. Giới thiệu sơ lược về Web Client và Web server.

  3. Giao thức HTTP và ngôn ngữ HTML

   1. Giới thiệu về ngôn ngữ HTML.


  3.2 Giới thiệu về giao thức HTTP.

  4.Trình duyệt Web và Web Server.

   1. Các trình duyệt web thông dụng.

   2. Các web server thông dụng.

  5.Các khái niệm cơ bản về Web

   1. Địa chỉ URL và domain

   2. Web page và Web site

  6.Các phần mềm hỗ trợ thiết lập trang web

   1. Frontpage

   2. Dreamweaver

  4.Trình duyệt Web và Web Server.

   1. Các trình duyệt web thông dụng.

   2. Các web server thông dụng.

  5.Các khái niệm cơ bản về Web

   1. Địa chỉ URL và domain

   2. Web page và Web site

  6.Các phần mềm hỗ trợ thiết lập trang web

   1. Frontpage

   2. Dreamweaver

  Chương II – Cơ bản về HTML (7 tiết)

    1. Khái niệm thẻ lệnh HTML (tag), thuộc tính (attribute) của một thẻ.

     1. Định nghĩa

     2. Thuộc tính của thẻ HTML

    2. Các HTML tag thông dụng

     1. Các loại thẻ HTML.

     2. Các thuộc tính tương ứng của thẻ HTML.

    3. Khái niệm URL, địa chỉ tương đối và liên kết đến một trang web khác

     1. URL

     2. Địa chỉ tương đối.

     3. Liên kết

    4. Chú thích trong trang web

    5. Định dạng và canh lề văn bản

     1. Các thẻ định dạng

     2. Các thẻ canh lề

    6. Font và màu sắc. Các ký tự đặc biệt.

    7. Hiển thị hình ảnh trong trang web

     1. Đặt một hình vào trong trang web,

     2. Đặt tên cho hình và canh lề,

     3. Hình ảnh là một link,

     4. Hình background và hình trong suốt.

    8. Thí dụ.

  Chương III – HTML nâng cao (5 tiết)

    1. Link nâng cao

     1. Link tới một phần trong trang web.

     2. Link tới một phần nào đó trong trang web khác.

     3. Link địa chỉ email.

    1. Sử dụng bảng (table)

    2. Sử dụng frame

    3. Giới thiệu về Cascade style sheet (CSS)

     1. Giới thiệu về CSS

     2. Giới thiệu về ngôn ngữ XHTML.

  Chương IV – Javascript (15 tiết)

    1. Giới thiệu về ngôn ngữ script

     1. Client-side script.

     2. Server-side script.

    2. Giới thiệu Javascript. Cú pháp ngôn ngữ Javascript.

    3. Các câu lệnh điều khiển (Control statements)

     1. Mệnh đề IF.

     2. Mệnh đề WHILE.

     3. Mệnh đề FOR.

     4. Mệnh đề SWITCH.

     5. BREAK và CONTINUE.

    4. Hàm

     1. Định nghĩa.

     2. Hàm thông dụng.

     3. Hàm do người dùng định nghĩa.

     4. Tầm vực ảnh hưởng.

    5. Mảng

     1. Định nghĩa.

     2. Khai báo mảng.

     3. Sử dụng mảng

    6. Sử dụng đối tượng (Object) và sự kiện (Event) trong Javascript.

     1. Giới thiệu và khái niệm.

     2. Các loại đối tượng thông dụng.

     3. Sử dụng Cookies.

    7. Sử dụng các đối tượng cung cấp bởi trình duyệt như window, document …

    8. Sử dụng các đối tượng liên quan đến form.


  tải về 0.76 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương