Chương trình đào tạo hệ đại học chính qui


CHƯƠNG 9: NGÔN NGỮ VÀ VĂN PHẠMtải về 0.76 Mb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.76 Mb.
#4186
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CHƯƠNG 9: NGÔN NGỮ VÀ VĂN PHẠM

 1. Khái niệm cơ bản

 2. Văn phạm cấu trúc câu

  1. Giới thiệu và định nghĩa

  2. Thí dụ

 3. Các loại văn phạm cấu trúc câu

  1. Giới thiệu và định nghĩa

  2. Thí dụ

 4. Dạng văn phạm Backus- Naur

  1. Giới thiệu và định nghĩa

  2. Thí dụ

 5. Các máy hữu hạn trạng thái có đầu ra

  1. Giới thiệu và định nghĩa

  2. Thí dụ

 6. Ôtômat hữu hạn

  1. Giới thiệu và định nghĩa

  2. Thí dụ

 7. Văn phạm chính qui

  1. Tập hợp chính qui

  2. Định lý Kleene

  3. Tập hợp chính qui và văn phạm chính qui

 8. Máy Turing

  1. Giới thiệu và định nghĩa

  2. Các loại máy tính Turing khác.

CHƯƠNG 10: PHƯƠNG PHÁP TÍNH

 1. Giới thiệu tổng quan về phương pháp tính

  1. Sai số và số xấp xỉ

  2. Sai số quy tròn

  3. Các quy tắc tính sai số.

  4. Sai số tính toán và sai số phương pháp

 2. Phương pháp giải phương trình đại số phi tuyến

  1. Nghiệm và khoảng phân ly nghiệm.

  2. Phương pháp chia đôi

  3. Phương pháp lặp.

  4. Phương pháp dây cung.

  5. Phương pháp tiếp tuyến (Newton).

 3. Phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính

  1. Giới thiệu khái niệm và định nghĩa.

  2. Phương pháp Gauss

  3. Phương pháp lặp đơn.

 4. Phương pháp giải bài toán tối ưu hoá

  1. Bài toán tối ưu và khái niệm bài toán tương quan.

  2. Bài toán tối ưu và hệ phương trình phi tuyến.

  3. Phương pháp lặp đơn và ánh xạ co.

*****
3/ Cơ sở lập trình1. Tên học phần : Cơ sở lập trình

2. Số đơn vị học trình: 4 đvht ( 4đvht LT)

3. Trình độ: Cho sinh viên năm 2 (học kỳ 4)

4. Điều kiện tiên quyết:

 Toán rời rạc

 Kiến trúc máy tính và hệ điều hành.
5. Phân bố thời gian :


 • Số giờ lý thuyết trên lớp:60

 • Thực hành : 30giờ


6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học ” Cơ sở lập trình ” trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình - một trong những khối kiến thức rất quan trọng của ngành Hệ thống thông tin kinh tế . Môn học trình bày những khái niệm cơ bản về thuật toán , các tính chất của thuật toán , các loại thuật toán và những kỹ thuật cơ bản của qui trình thiết kế thuật toán theo phương pháp thiết kế từ trên xuống ( Top Down Design ) . Sau khi học môn học này học viên sẽ nắm được những kiến thức về các thuật toán cơ bản , có kỹ năng lập trình trong một ngôn ngữ lập trình hiện đại.

Vào thời điểm này ngôn ngữ lập trình C# được sử dụng như một công cụ để trình bày các thuật toán cũng như các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình (cấu trúc điều khiển, các kiểu dữ liệu, hàm/phưong thức, nhập/xuất dữ liệu,…).
7. Tài liệu học tập:


Tom Archor

Inside C# (bản tiếng Việt)

Nhà xuất bản Thống Kê 2002

Phạm Hữu Khang

Kỹ Thuật Lập trình Ứng Dụng C#.NET (tập 1)

NXB Lao Động-Xã Hội 2002

Dương Quang Thiện

Lập trình C.NET toàn tập


SAMIS

Jesse Liberty

Programming C#

O’Reilly 1st Ed 2001

Anders Hejlsberg - Scott Wiltamuth


C# Language Reference.

Version 0.17b 6/26/20008. Mục đích của học phần

Trang bị những khái niệm cơ bản về lập trình nhằm hình thành và nâng cao tư duy lập trình cho mỗi sinh viên ngành Hệ thống thông tin kinh tế . Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng và thói quen lập trình trong một ngôn ngữ lập trình hiện đại cụ thể là C# là một ngôn ngữ lập trình có nhiều ưu điểm và đang được sử dụng khá phổ biến.

Dựa vào các kiến thức sinh viên thu thập trong các môn học liên quan đến lập trình, nội dung này sẽ cung cấp những kiến thức cơ sở cho việc sử dụng ngôn ngữ lập trình C# nhằm thảo chương các ứng dụng. C# là ngôn ngữ mạnh và áp dụng rất rộng rãi trong việc xây dựng các áp dụng trong thực tế. Các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ C# bao gồm : các thành phần của ngôn ngữ như biến,hằng, kiểu dữ liệu, các phép toán, các cấu trúc điều khiển,hàm/phương thức ,....Đây là môn học đầu tiên mà sinh viên làm quen với việc lập trình trên MTĐT nên môi trường lập trình sử dụng ở dạng cơ bản (console : giao tiếp giữa người dùng và chương trình thông qua bàn phím/màn hình) cũng như các khái niệm liên quan đến lập trình hướng đối tượng sẽ không đuợc trình bày trong học phần này (tuy vậy sinh viên buộc phải làm quen và sử dụng 1 số lớp và đối tượng cần thiết phục vụ cho môn học). Yêu cầu mà sinh viên phải đạt được sau khi hoàn tất môn học là nắm vững các cấu trúc điều khiển, các tổ chức dữ liệu cơ bản của C# để có thể tự phân tích ,thiết kế và viết một chương trình xử lý đơn giản.9.Nhiệm vụ của sinh viên:

 • Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp

 • Làm các bài tập lớn và bài tập từng chương

 • Thực hành tại Phòng máy tính

10.Nội dung chi tiết học phần

 1. Tổng quan về lập trình cho MTĐT

  1. Các khái niệm chương trình, lập trình, lập trình viên

  2. Sự phát triển của các công cụ lập trình.

  3. Một số ngôn ngữ lập trình thông dụng.

  4. Lịch sử ra đời và phát triển của ngôn ngữ C/C++/C# và một số ngôn ngữ khác

  5. Giới thiệu Visual Studio .NET

 2. Các Thành phần Trong Ngôn Ngữ C#

2.1 Danh hiệu

2.2 Biến


2.3 Hằng

  1. Các kiểu dữ liệu cơ bản :int,long,float,string.. và các lớp(class) liên quan (Int32,Single,String,…)

2.5 Các phép toán trong C#:số học,logic,quan hệ, tăng-giảm,….

2.6 Chuyển đổi kiểu, các biểu thức điều kiện,Độ ưu tiên và trật tự tính toánChương 3: Nhập Xuất Dữ Liệu Đơn Giản

3.1 Khái niệm về nhập xuất dữ liệu, các khuôn dạng nhập/xuất dữ liệu

  1. Lập trình nhập dữ liệu đơn giản với phương thức Read của đối tượng Console

3.3 Lập trình nhập dữ liệu đơn giản với phương thức Write/WriteLine của đối tượng Console

3.4 Các ví dụ đơn giản

Chương 4: Các Cấu Trúc Điều Khiển

4.1 Câu lệnh và khối

4.2 Cấu trúc chọn lựa if-else, switch4.3 Cấu trúc lặp while, do..whilefor

  1. Các phát biểu breakcontinue

  2. Các phát biểu foreach, goto, return, exit, throw ,….

4.5 Ví dụ minh họa

Chương 5: Hàm/Phương thức Và Cấu Trúc Chương Trình

  1. Định nghĩa và xây dựng hàm/phương thức ,Tham số của hàm/phương thức

  2. Truyền tham số với từ khóa ref, out

5.2 Hàm/phưong thức đệ quy

5.3 Hàm/phương thức overloaded

5.5 Hàm/phương thức có tham số thay đổi

Chương 6: Kiểu Dữ Liệu Mảng

6.1 Sự cần thiết của cấu trúc dữ liệu mảng – Ví dụ minh họa

6.2 Khai báo và sử dụng mảng 1 chiều : khai báo, khởi tạo, truy xuất,…

6.4 Một số giải thuật thường sử dụng trong cấu trúc dữ liệu mảng: duyệt, tìm kiếm, đếm,…

  1. Mảng 2 chiều và mảng nhiều chiều : khai báo, khởi tạo, truy xuất

  2. Mảng răng cưa (Jagged Array) : khai báo, khởi tạo, truy xuất

6.6 Các ví dụ minh họa

Chương 7: Các Kiểu Dữ Liệu Tự Thiết Kế

7.1 Khai báo dữ liệu kiểu liệt kê enum. : khai báo kiểu, khai báo biến, xử lý,..

7.2 Khai báo dữ liệu kiểu struct : khai báo kiểu, khai báo biến, xử lý,..

7.3 Phối hợp mảng và dữ liệu kiểu struct

7.4 Các ví dụ minh họa

Chương 8: Tập Tin Dữ Liệu

8.1 Khái niệm tập tin (file)

8.2 Giới thiệu lớp System.IO.File cùng các phương thức cơ bản

8.3 Các bước xử lý tập tin

8.4 Các hàm/phương thức xử lý tập tin.

8.5 Tạo lập và xử lý tập tin văn bản (text)

8.6 Tạo lập và xử lý tập tin nhị phân

8.7 Các ví dụ.
Ghi chú :

-Phần thực hành : không tính vào số đơn vị học trình và là số tiết đề nghị để cung cấp cho sinh viên

-Để đánh giá chính xác kết quả học tập của sinh viên có thể kết hợp kiểm tra thực hành trên máy với kiểm tra lý thuyết.
*****

4/ Kiến trúc máy tính & Hệ Điều Hành

1. Tên học phần : Kiến trúc máy tính & Hệ Điều Hành

2. Số đơn vị học trình: 5 đvht ( 5đvht LT)

3. Trình độ: Cho sinh viên năm 3

4. Điều kiện tiên quyết:

-Tin học đại cương

-Toán rời rạc

5. Phân bố thời gian :


 • Số giờ lý thuyết trên lớp:75

 • Thực hành : 30giờ


6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học ” KTMT & HĐH ” cung cấp các kiến thức cơ bản về:

+ Cấu trúc cơ bản của computer

+ Hệ đếm , biểu diễn và chuyển đổi. Các phép biến đổi trên hệ nhị phân

+ Lập trình cho bộ vi xử lý.

+ Nguyên lý hoạt động của các thiết bị ngoại vi – Trình điều khiển thiết bị.

+ Chương trình máy tính, tổ chức và quản lý.

+ Tổ chức quản lý lưu trữ thông tin

+ Hệ thống người sử dụng và phân quyền

+ Các nét chính của hệ điều hành hiện đại.


7. Tài liệu tham khảo:

Được cung cấp cụ thể theo từng năm học gồm các nguồn:

+ Bài soạn chi tiết của giảng viên

+ Tựa sách tham khảo

+ Các địa chỉ thông tin tham khảo từ internet.

8. Mục đích của học phần

Trang bị những khái niệm cơ bản về kiến trúc computer cũng như ý niệm về lập trình ở mức vi xử lý. Cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về computer và các phần mềm hệ thống , giúp người học đánh giá chính xác năng lực của hệ thống computer khi thiết kế và triển khai các hệ thống ứng dụng mức cao.


9.Nội dung học phần

 1. Lịch sử phát triển của Computer

 2. Các khái niệm cơ bản

  1. Hệ đếm

   1. Biểu diễn số - Hệ đếm

   2. Chuyển đổi biểu diễn số giữa các hệ đếm

  2. Biểu diễn số nguyên trong computer

   1. Bit , byte và các đơn vị đo lường thông dụng khác

   2. Ô nhớ và thanh ghi

   3. Biến đổi SHIFT

   4. Các phép tính số học và luận lý trên thanh ghi

   5. Số âm

  3. Biểu diễn số thực trong computer

   1. Dạng thức

   2. Quy tắc thực hiện các phép tính

  4. Biểu diễn giá trị phi số trong computer

   1. Ý niệm về thông tin phi số

   2. Số hoá thông tin - Bảng mã

   3. Ý nghĩa của thứ tự sắp xếp trong bảng mã

   4. Chuyển mã

   5. Unicode

  5. Chương trình máy tính

   1. Ý niệm

   2. Mã lệnh và dữ liệu (Code & Data)

   3. Nguyên tắc thực hiện

 1. Cấu trúc PC

  1. Sơ đồ tổng quát

   1. CPU

   2. Memory

   3. System bus

   4. I/O sub-system

    1. I/O ports

    2. External bus

    3. System ports

    4. Controllers

  1. Các thiết bị ngoại vi

   1. Thiết bị nhập xuất

   2. Thiết bị lưu trữ

   3. Thiết bị truyền thông

   4. Thiết bị multimedia

 1. Bộ xử lý

  1. Cấu trúc

  2. Tập lệnh tham khảo

  3. Địa chỉ bộ nhớ

   1. Địa chỉ vật lý

   2. Segment và Offset

  4. Thực hiện chương trình

 2. Ngăn xếp – Chương trình con – Ngắt

5.1 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của Stack

5.2 Chương trình con

5.2.1 Call và Return

5.3 Tham số và giá trị của hàm

5.3 Interrupt


   1. Hardware interrupt

   2. Software interrupt

Chương 6:Thiết bị kết xuất

6.1 Printer

6.1.1 Text printer

6.1.2 Graphic printer

6.1.3 Bản in

6.2 Display   1. Monitor

   2. Display adapter

   3. Giao diện ứng dụng

 1. Thiết bị nhập liệu

  1. Keyboard

Cấu trúc , nguyên lý hoạt động

Interrupt bàn phím - Xử lý và thông dịch scan code

Lập trình xử lý phím


  1. Mouse

  2. Scanner

 1. Thiết bị truyền thông

  1. Kết nối trực tiếp

  2. Modem

  3. NIC

 2. Thiết bị lưu trữ

9.1 Lịch sử phát triển

9.2 Băng từ

9.3 Đĩa từ - Đĩa quang

9.4 Flash memory 1. Hệ thống lưu trữ thông tin - File System

  1. Phân hoạch đĩa

  2. Cấu trúc một file system đơn giản

  3. Hệ thống thư mục

  4. Các dạng thức file thông dụng

 2. Các chức năng về thư mục và file

  1. Các chức năng quản lý thư mục

  2. Duyệt cây thư mục

  3. Các chức năng quản lý file

  4. Các chức năng khai thác file

   1. File Control Block – File Handle

   2. Các chức năng cơ bản

  1. Tham khảo một số cách thức khai thác file

 1. Ngôn ngữ cấp cao – Biên dịch và thông dịch – Máy ảo

  1. Ngôn ngữ cấp cao

   1. Các cấu trúc cơ bản

   2. Kiểu dữ liệu

   3. Kiến trúc chương trình

  2. Biên dịch và thông dịch

  3. Máy ảo

 1. Quản lý và điều phối thực hiện chương trình

  1. Chương trình máy tính

   1. Ý niệm

   2. Chương trình đa segment

   3. Overlay

   4. Thư viện liên kết động

  2. Thực hiện chương trình

   1. Nạp và thực hiện

   2. Chế độ thực hiện tuần tự.

   3. Chế độ phân thời – Xử lý đa nhiệm

   4. Tiến trình và luồng.

 1. Quản lý bộ nhớ

  1. Bộ nhớ phân đoạn

  2. Bộ nhớ phân trang

  3. Bộ nhớ ảo

  4. Bộ nhớ đệm

 2. User và phân quyền

  1. Login và logout

  2. Phân quyền và đối tượng được phân quyền

  3. User và Group

  4. Mô hình dữ liệu quản lý hệ thống user và các phân quyền

  5. Tham khảo mô hình thực tế


Ghi chú :

-Phần thực hành : không tính vào số đơn vị học trình và là số tiết đề nghị để cung cấp cho sinh viên

-Để đánh giá chính xác kết quả học tập của sinh viên , sẽ kết hợp điểm đánh giá tích lũy trong suốt quá trình học trên lớp với điểm thi.
*****
5/ Hệ thống thông tin quản lý
1 - Tên học phần: Hệ thống thông tin quản lý
2 - Số đơn vị học trình: 4
3 - Trình độ: Năm thứ 2
4 - Phân bổ thời gian :

Lên lớp: 60%

Thực hành tại phòng máy tính: 20%

Seminar, thảo luận và báo cáo đồ án môn học: 20%


5 - Điều kiện tiên quyết

Tin học đại cương

Quản trị học
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Môn học này cung cấp những kiến thức và kỹ năng về hệ thống thông tin quản lý như một trong các bộ phận chức năng quan trọng nhất tạo nên sự thành công của mọi tổ chức kinh tế xã hội hiện đại. Môn học trình bày cách thức sử dụng và tái tổ chức hệ thống thông tin để khai thác hệ thống một cách có hiệu quả nhằm góp phần tạo ra những hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao và dành được lợi thế cạnh tranh.

Nội dung của môn học bao gồm những khái niệm cơ sở về hệ thống thông tin quản lý, các yếu tố cấu thành, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hệ thống trong tổ chức; những phương thức mà hệ thống trợ giúp các hoạt động kinh doanh, hỗ trợ việc ra quyết định và tạo ra lợi thế cạnh tranh; quy trình tổ chức và phương pháp tiến hành giải quyết những vấn đề kinh doanh bằng hệ thống thông tin dựa trên cơ sở công nghệ thông tin; nghiên cứu một vài hệ thống thông tin tiêu biểu dưới dạng nghiên cứu tình huống (Case Study).


7. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp


- Thảo luận, làm bài tập

- Làm đề án môn học Hệ thống thông tin quản lý

- Báo cáo, thuyết trình

- Thực hành các phần mềm chuyên chức năng8. Tài liệu học tập

 • Management Information Systems – Managing The Digital Firm, eighth edition. Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon. Pearson, Prentice Hall – 2004

 • Information System Today. Leonard Jessup and Joseph Valacich. Prentice Hall – 2003

 • Hệ Thống Thông Tin Quản Lý, Võ Văn Huy và Huỳnh Ngọc Liễu, Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật, 2001.

 • Hệ Thống Thông Tin Quản Lý, Trương Văn Tú và Trần Thị Song Minh, Nhà xuất bản Thống Kê, 2000.


9 -Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Thi cuối học kỳ: 60%

- Báo cáo thuyết trình đề án môn học Hệ thống thông tin quản lý : 20%

- Thảo luận / bài tập: 10%- Dự lớp: 10%
10 - Thang điểm : 10
11 - Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên ngành " Hệ thống thông tin Kinh tế " những kiến thức cơ bản nhất và toàn diện nhất về Hệ thống thông tin quản lý, một trong những nguồn lực quan trọng, quyết định tính sống còn và ưu thế cạnh tranh của một tổ chức kinh tế xã hội trong kỷ nguyên thông tin với tri thức là sức mạnh. Với 4 đơn vị học trình, môn học sẽ cho sinh viên nhận thức được vai trò chiến lược của các Hệ thống thông tin quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách hỗ trợ quá trình ra quyết định và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Sinh viên sẽ được tiếp cận một cách có hệ thống với những thành phần công nghệ cơ bản cấu thành Hệ thống thông tin quản lý và những loại hình Hệ thống thông tin quản lý có trong thực tiễn dưới góc độ của các nhà quản lý. Môn học cũng trang bị cho sinh viên khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh doanh bằng Hệ thống thông tin quản lý dựa trên cơ sở Công nghệ thông tin một cách có hệ thống và có tính quy trình. Sau cùng, môn học đặt mục tiêu vào việc cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cập nhật nhất về quản trị các Hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực quan trọng của tổ chức, đảm bảo hệ thống luôn được kiểm soát và bảo mật, nhằm thực hiện một cách hoàn hảo chức năng của nó.
12 - Nội dung chi tiết học phần


Nội dung

Số tiết

Tự đọc


tải về 0.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương