Chương trình đào tạo hệ đại học chính qui


Mở đầu -Các nhóm chức năng và vai trò mỗi nhómtải về 0.76 Mb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.76 Mb.
#4186
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.Mở đầu

-Các nhóm chức năng và vai trò mỗi nhóm

-Tổ chức nhóm

2.Phát biểu tình huống

3.Thảo luận theo nhóm

4.Trình bày


Chương 3: Tiếp nhận dự án

 1. Tiếp nhận yêu cầu

  1. Yêu cầu về chức năng

  2. Yêu cầu về hiệu quả

  3. Yêu cầu về triển khai

 2. Phân tích khả thi

  1. Khả thi về kỹ thuật

  2. Khả thi về tài chính

  3. Khả thi về triển khai

PHẦN II

PHÂN TÍCH

Chương 4: Phân tích hệ thống

  1. Mở đầu

2 Nội dung

  1. Phân tích hiện trạng

  2. Xác định vấn đề

  3. Đề xuất giải pháp

 1. Mô hình hoá nghiệp vụ

  1. Mô hình hoá use case nghiệp vụ

  2. Mô hình hoá đối tượng nghiệp vụ

 2. Khảo sát tình huống

Chương 5: Mô hình hoá use case

 1. Mở đầu

 2. Nội dung

  1. Đặc tả hành vi ngoài

  2. Các biểu đồ đặc tả hành vi

 3. Mô hình hoá

  1. Use case

  2. Đặc tả use case

  3. Biểu đồ use case

 4. Khảo sát tình huống

Chương 6: Mô hình hoá cấu trúc

 1. Mở đầu

 2. Nội dung

  1. Biểu đồ đối tượng

  2. Nhiệm vụ và cộng tác

  3. Biểu đồ lớp

  4. Các biểu đồ làm đơn giản hoá các tình huống phức tạp

 3. Mô hình hoá

  1. Tiếp cận quan niệm

  2. Tiếp cận chuyển giao chức năng

  3. Đơn giản hoá biểu đồ lớp

 4. Khảo sát tình huống

Chương 7: Mô hình hoá hành vi

 1. Mở đầu

 2. Nội dung

  1. Cộng tác

  2. Các biểu đồ tương tác

  3. Quản lý sự phức tạp

 3. Mô hình hoá

  1. Mô hình hoá bằng các biểu đồ tương tác

  2. Mô hình hoá bằng biểu đồ trạng thái

 4. Khảo sát tình huống

PHẦN III

THIẾT KẾ

Chương 8: Thiết kế kiến trúc hệ thống

 1. Tổng quan về kiến trúc

 2. Nội dung

  1. Biểu đồ khai triển

  2. Biểu đồ thành phần

 3. Thiết kế

  1. Cơ sở hạ tầng

  2. An toàn hệ thống

 4. Khảo sát tình huống

Chương 9: Thiết kế giao diện người dùng

 1. Mở đầu

 2. Nội dung

  1. Vai trò

  2. Các nguyên lý

 3. Thiết kế

  1. Cấu trúc

  2. Chi tiết các thành phần

 4. Khảo sát tình huống

Chương 10: Thiết kế cơ sở dữ liệu

 1. Mở đầu

 2. Nội dung

  1. Các đối tượng lưu trữ lâu dài

  2. Các vấn đề liên quan đến lưu trữ

 3. Thiết kế

  1. Hiện thực các lớp persistence

  2. Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu

  3. Thiết kế các lớp thao tác dữ liệu

 4. Khảo sát tình huống

Chương 11: Thiết kế lớp và phương thức

 1. Mở đầu

 2. Nội dung

  1. Biểu đồ lớp mức cài đặt

  2. Các biểu đồ cài đặt

  3. Các biểu đồ tương tác mức cài đặt

  4. Các tiêu chuẩn

 3. Thiết kế

  1. Đặc tả chi tiết biểu đồ lớp

  2. Đặc tả chi tiết thuộc tính và thao tác

  3. Thiết kế các điều kiện đầu và cuối

  4. Thiết kế các phương thức

 4. Khảo sát tình huống

Chương 12: Thảo luận nhóm

 1. Phát biểu tình huống

 2. Thảo luận theo nhóm

 3. Trình bày

*****


17/ HỆ TRỢ GIÚP RA QUYẾT ĐỊNH


 1. Tên học phần : HỆ TRỢ GIÚP RA QUYẾT ĐỊNH

 2. Số đơn vị học trình : 3

 3. Trình độ : Giảng cho sinh viên năm thứ 4

 4. Phân bố thời gian:

  1. Lý thuyết : 80%

  2. Bài tập : 20%

 5. Điều kiện tiên quyết : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

 6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin kinh tế những kiến thức tổng quan về hệ hỗ trợ ra quyết định, nhờ vậy họ sẽ có thể tiếp thu dễ dàng hơn những kiến thức sâu rộng đang phát triển không ngừng trong lĩnh vực tin học và công nghệ thông tin.


7 Nhiệm vụ của sinh viên :

 • Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp

 • Làm các bài tập lớn và bài tập từng chương


8 Tài liệu học tập

[1] Decision Support Systems and Intelligent Systems, 7th edition, Efraim Turban, Jay E.Aronson, Ting-Peng Liang, 20059 . Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

 • Dự lớp : Trên 85 % tổng số giờ học

 • Thực hiện đầy đủ các bài tập lớn


10. Thang điểm : Thang điểm 10
11. Mục tiêu của học phần : Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản góp phần hình thành một kiến thức tổng quan về các hệ hỗ trợ ra quyết định.
12. Nội dung chi tiết học phần

Phần 1: Thực hiện ra quyết định và sự hỗ trợ của máy tính (8 tiết)

Chương 1: Tổng quan về các Hệ thống hỗ trợ trong Quản lý (4 tiết)


  1. Quản lý và sự hỗ trợ của các hệ thống thông tin

  2. Nền tảng của việc hỗ trợ ra quyết định

  3. Các khái niệm cơ bản của hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS)

  4. Một số ứng dụng của DSS

   1. Hệ hỗ trợ theo nhóm

   2. Hệ thống quản lý tri thức

   3. Hệ chuyên gia

   4. Mạng Neural nhân tạo

   5. Hệ thống lai

Chương 2: Mô hình của hệ thống hỗ trợ ra quyết định (4 tiết)


  1. Định nghĩa

  2. Mô hình hệ thống

  3. Các bước trong quá trình ra quyết định

Phần 2: Hệ hỗ trợ ra quyết định (21 tiết)

Chương 3: Tổng quan về Hệ hỗ trợ ra quyết định (5 tiết)


3.1 Định nghĩa DSS

3.2 Đặc điểm và khả năng ứng dụng của DSS

3.3 Các thành phần cơ bản của DSS

3.3.1 Thành phần quản lý dữ liệu

3.3.2 Thành phần quản lý mô hình xử lý

3.3.3 Thành phần quản lý giao diện

3.3.4 Thành phần quản lý trên cơ sở tri thức

3.4 Phân loại DSS


Chương 4: Mô hình và Phân tích (5 tiết)


4.1 Mô hình hóa các hệ thống hỗ trợ trong quản lý (MSS)

4.2 Mô hìn tĩnh và mô hình động

4.3 Các yếu tố chắc chắn, không chắc chắn và rủi ro

4.4 Các công cụ hỗ trợ ra quyết định

4.4.1 Bảng quyết định và Cây quyết định

4.4.2 Các mô hình toán trong quản lý

4.4.2.1 Cấu trúc tổng quát

4.4.2.2 Mô hình tối ưu

4.4.2.3 Multiple goal, Sensitivity Analysis, What-If, and Goal Seeking

4.4.2.4 Heuristic và Simulation


Chương 5: Các công cụ hỗ trợ: Data Warehousing, Data Acquisition, Data Mining, Business Analytics, and Visualization (5 tiết)


5.1 Khái niệm về Dữ liệu

5.2 Mộ số vấn đề trong quản lý dự liệu

5.2.1 Thu thập số liệu

5.2.2 Định lượng

5.2.3 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu ứng dụng trong DSS

5.3 Tổ chức và cấu trúc của Cơ sở dữ liệu (database – db)

5.3.1 Data warehousing

5.3.2 Data marts

5.3.3 OLAP

5.3.4 Data Mining

5.3.5 Data visualization, Multidimensionality, và Real-time analytics

Chương 6: Hướng phát triển của các Hệ hỗ trợ ra quyết định (6 tiết)


6.1 Định hướng sự phát triển của DSS

6.1.1 Mô hình phân tích thiết kế hệ thống thông tin cổ điển

6.1.2 Các phương pháp liên hệ

6.2 Các phương pháp phát triển DSS

6.2.1 Quản lý sự biến động mô trường

6.2.2 Nền tảng của việc phát triển DSS

6.2.3 Công cụ

6.3 DSS phát triển theo nhóm


Phần 3: Sự tương tác, truyền thong giữa các hệ hỗ trợ ra quyết định - Quản lý tri thức (8 tiết)

Chương 7: Các hệ thống hỗ trợ theo nhóm (4 tiết)


7.1 Giới thiệu về sự tương tác và truyền thông

7.2 Các công nghệ ứng dụng chủ yếu

7.3 Một số ứng dụng

7.3.1 Meetingroom trực tuyến

7.3.2 Đào tạo từ xa

Chương 8: Quản lý tri thức (4 tiết)


8.1 Giới thiệu về Quản lý tri thức.

8.2 Các hướng quản lý tri thức

8.3 Công nghệ thông tin trong quản lý tri thức

8.4 Vai trò con người trong quản lý tri thức

8.5 Yếu tố thành công của quản lý tri thức

Phần 4: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định thông minh (8 tiết)

Chương 9: Các hệ cơ sở tri thức (Trí tuệ nhân tạo-Hệ Chuyên Gia) (4 tiết)


9.1 Trí tuệ nhân tạo

9.1.1 Khái niệm

9.1.2 Sự phát triển và lĩnh vực áp dụng

9.2 Hệ chuyên gia

9.2.1 Khái niệm

9.2.2 Cấu trúc của hệ thống

9.2.3 Phân loại hệ chuyên gia

9.2.4 Các yếu tố thành công của hệ thống

9.2.5 Nguyên lý hoạt động và các ứng dụng

Chương 10: Sự tiến bộ của các hệ thống thông minh (4 tiết)


10.1 Công nghệ máy học và đánh giá nguyên nhân dựa trên các tình huống

10.2 Mạng Neural nhân tạo

10.2.1 Khái niệm tính toán Neural

10.2.2 Sự phát triển của Mạng Neural nhân tạo

10.2.3 Cơ sở và áp dụng của thuật toán Generic

10.2.4 Cơ sở và áp dụng của Fuzzy logic


*****

18/ Thương mại điện tử


 1. Tên học phần : Thương mại điện tử

 2. Số đơn vị học trình : 3 đvht (3 đvht LT)

 3. Trình độ :

 4. Điều kiện tiên quyết :

- Lập trình mạng 1

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Thương mại điện tử là hệ quả tất yếu của công nghệ thông tin trong thời điểm hiện nay và tương lai, Sự hiểu biết tổng quan về thương mại điện tử sẽ giúp sinh viên có tầm nhìn về xu thế và tầm quan trọng của nó trong tương lai. Học phần sẽ đề cập đến những khái niệm căn bản, các luật lệ, tính hợp pháp,.. của thương mại điện tử. Các vấn đề liên quan đến việc tổ chức, quản trị, marketing,… cũng sẽ được trình bày nhằm giúp sinh viên có thể nắm bắt và ứng dụng trong thực tế ở cấp độ cơ bản nhất
6- Tài liệu học tập

Giáo trình E-Commerce Informatics Group – Singapore

Janice Reynolds,Roya Mofazali The Complete E-Commerce Book:Design, Build & Maintain a Successful Web-based Business

Janice Reynolds The Complete E-Commerce Book


Design, Build & Maintain a Successful Web-based Business
2nd Edition
7. Mục tiêu của học phần :

Học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử ứng với 2 khối kiến thức chủ yếu : phân tích - thiết kế nhằm xây dựng 1 hệ thống thương mại điện tử cơ bản và các đặc trưng của những nghiệp vụ như việc quản trị tài chính,quản trị marketing,….. trong hệ thống này. Nếu khối kiến thức đầu tiên chủ yếu là sự vận dụng các kiến thức có được từ các môn học trong lĩnh vực công nghệ thông tin (cơ sở dữ liệu, lập trình mạng,..) để dẫn dắt sinh viên tự thực hiện 1 hệ thống giao dịch mua bán trên mạng đơn giản, thì ở khối kiến thức thứ hai sinh viên lại tiếp cận hệ thống thương mại điện tử với tư cách nhà quản lý. Do vậy các kiến thức như : luật thương mại điện tử, kỹ thuật marketing trong thương mại điện tử, quản trị tài chính, cách đánh giá giá trị 1 hệ thống thương mại điện tử, phân tích tài chính 1 hệ thống thương mại điện tử …… sẽ được cụ thể hóa cùng với các bài tập đưa ra khi giảng viên yêu cầu sinh viên thực hiện.


8. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Giới thiệu về thương mại điện tử

1.1 Thương mại điện tử là gì?

1.2 Những thuận lợi của thương mại điện tử

1.3 Những bất lợi của thương mại điện tử

1.4 Internet và Word Wide Web

1.5 Các nhân tố kinh tế và thương mại điện tử

1.6 Chuỗi giá trị trong thương mại điện tử
Chương 2: Internet và web : Cơ sở hạ tầng cho thương mại điện tử

2.1 Tổng quan về công nghệ

2.2 Các mạng chuyển gói tin (Pacjet-Switched Networks)

2.3 Các giao thức Internet khác

2.4 Các chương trình tiện ích bên trong

2.5 Các ứng dụng Internet

2.6 Ngôn ngữ đánh dấu (Markup Language) và Web

2.7 Web Clients và Servers

2.8 Internet, Intranets và Extranets

2.9 Các lựa chọn và cân bằng kết nối internetChương 3: Các công cụ dựa trên web cho thương mại điện tử

3.1 Phần cứng Web Server và đánh giá hiệu quả

3.2 Tập hợp tính năng phần mềm Web Server

3.3 Phần mềm Web Server và các công cụ

3.4 Các công cụ Web Server khác

Chương 4: Phần mềm thương mại điện tử

4.1 Các giải pháp phần mềm cần dùng?

4.2 Tiếp thị thông minh

4.3 Tổ chức các dịch vụ

4.4 Các gói phần mềm cơ bản

4.5 Các giải pháp kinh doanh cho các doanh nghiệp lớnChương 5: Các nguy cơ bảo mật đối với thương mại điện tử

5.1 Tổng quan về bảo mật

5.2 Các mối đe dọa của thương mại điện tử

5.3 CERT – Nhóm phản ứng nhanh với các sự cố máy tính


Chương 6: Triển khai bảo mật cho thương mại điện tử

6.1 Bảo vệ tài nguyên của thương mại điện tử

6.2 Bảo vệ tài sản thuộc sở hữu trí tuệ

6.3 Bảo vệ các máy khách

6.4 Bảo vệ các kênh thương mại điện tử

6.5 Bảo đảm các toàn vẹn giao tác

6.6 Bảo vệ máy chủ
Chương 7: Các hệ thống thanh toán điện tử

7.1 Cơ bản về các hệ thống thanh toán điện tử

7.2 Tiền điện tử

7.3 Ví điện tử

7.4 Card thông minh
Chương 8: Các chiến lược tiếp thị, bán hàng và khuyến mãi

8.1 Tạo một giao diện Web có hiệu quả

8.2 Xác định và tiếp cận các khách hàng

8.3 Tạo lập và duy trì nhãn hiệu trên web

8.4 Các mô hình kinh doanh trên web
Chương 9: Các chiến lược mua hàng và các hoạt động hỗ trợ

9.1 Mua hàng, quản trị và điều hành kho và tồn kho, các hoạt động hỗ trợ

9.2 Sự trao đổi dữ liệu điện tử

9.3 Quản trị hệ thống cung cấp

9.4 Phần mềm để mua hàng, quản trị kho,và các hoạt động hỗ trợ

%%%%

Đề Cương Chi Tiết Các Học Phần chuyên ngành THQL- ĐH chính qui Trang


tải về 0.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương