Chương trình đào tạo hệ đại học chính quitải về 0.76 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.76 Mb.
#4186
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Trường Đại Học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh Khoa Tin Học Quản Lý

Chương trình đào tạo hệ đại học chính qui

Ngành đào tạo: Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN DO KHOA THQL PHỤ TRÁCH


SẮP THEO TRÌNH TỰ GIẢNG CÁC HỌC PHẦN DO KHOA THQL ĐÃ ĐỀ NGHỊ


STTMÔN HỌC


Trang

1

Tin học đại cương1

2

Toán rời rạc

5

3

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

15

4

Hệ thống thông tin quản lý

18

5

Cơ sở lập trình


13

6

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

27

7

Cơ sở dữ liệu

30

8

Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

44

9

Mạng và truyền thông

34

10

Hệ quản trị CSDL 1

38

11

Hệ quản trị CSDL 2

58

12

Lập trình mạng 1

54

13

Lập trình mạng 2

60

14

Lập trình hướng đối tượng 1

42

15

Lập trình hướng đối tượng 2

64

16

Phân tích thiết kế hướng đối tượng


65

17

Hệ trợ giúp ra quyết định


70

18

Thương mại điện tử

73

19

Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP system)

Chưa

1/ Tin Học Đại Cương

1. Tên học phần : Tin Học Đại Cương

2. Số đơn vị học trình: 4 đvht ( 4đvht LT)

3. Trình độ: Cho sinh viên năm 1 của toàn trường

4. Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp

5. Phân bố thời gian :

- Số giờ lý thuyết trên lớp:60

- Thực hành : 20giờ


  1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Môn học đề cập đến 5 khối kiến thức:

1- Một số vấn đề cơ bản về tin học và máy tính

2- Các hệ điều hành MS-Dos và Windows

3- Soạn thảo văn bản trên máy tính như Microsoft Word

4- Sử dụng bảng tính Excel

5- Sử dụng Microsoft Power Point


6- Sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet.

  1. Tài liệu học tập:

Giáo trình Tin học đại cương, Khoa Tin Học Quản Lý Trường ĐHKT Tp.HCM ….

8. Mục đích của học phần : Học phần tin học đại cương nhằm trang bị cho sinh viên khối kinh tế - quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về tin học xét trên quan điểm của người sử dụng.

Học phần này sẽ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng máy vi tính và các phần mềm thông dụng nhất hiện nay.
  1. Nhiệm vụ của sinh viên: Học lý thuyết và thực hành theo bài tập qui định.

  2. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

    • Thi cuốI khóa : 70%

    • Bài tập thực hành : 30%

11. Thang điểm : 10
12.Nội dung chi tiết học phần

PHAÀN 1 : NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN

CHÖÔNG 1 : MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM


1. Thoâng Tin Vaø Xöû Lyù Thoâng Tin

2. Caùc Khaùi Nieäm Veà Tin Hoïc

3. Caùc Thaønh Phaàn Cô Baûn Cuûa Maùy Tính

CHÖÔNG 2 :KHAÙI NIEÄM VEÀ THUAÄT TOAÙN VAØ CHÖÔNG TRÌNH

1. Thuaät Toaùn

3. Ngoân Ngöõ Laäp Trình

PHAÀN 2 : GIÔÙI THIEÄU HEÄ ÑIEÀU HAØNH

  1. Ñònh Nghóa

  2. Chöùc Naêng

3. Löu Tröõ Thoâng Tin

4. Caùc Heä Ñieàu Haønh Phoå Bieán

5. Moät Soá Thao Taùc Söû Duïng Cô Baûn Treân HĐH Windows

6. Söû Duïng Windows Explore

7. Chaïy Öùng Duïng Trong Windows

8. Laøm Vieäc Vôùi Desktop


PHAÀN 3 MOÄT SOÁ COÂNG CUÏ TRONG MICROSOFT OFFICES 2000

MICROSOFT WORD


tải về 0.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương