ChưƠng trình hành đỘng thực hiện Nghị quyết số 33-nq/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tải về 206.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích206.63 Kb.
#3035

ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THÀNH ỦY ĐÔNG HÀ Đông Hà, ngày 30 tháng 9 năm 2014

*

Số 14 -CTHĐ/TU


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

---

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà khóa XI xây dựng Chương trình hành động thực hiện với nội dung như sau:I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Kết quả đạt được

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Kế hoạch số 06 KH/TU, ngày 30/9/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết; đồng thời, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (số 80-CTHĐ/TU, ngày 22/11/1998), trong đó đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm, 05 giải pháp cơ bản với các chỉ tiêu cụ thể sát hợp với điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của thành phố.

Quá trình triển khai thực hiện, đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và tiếp tục bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trên cơ sở Kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII, Thành uỷ đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện (số 23-CTHĐ/TU, ngày 23/12/2004). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành từ thành phố đến các phường, cơ quan, đơn vị quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

Đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng và phát triển văn hoá. Nhiều công trình phúc lợi xã hội, thiết chế văn hóa thể thao, giáo dục…ngày càng được đầu tư hoàn thiện đã và đang phát huy tác dụng, phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao, đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân. Các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị không ngừng được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện, theo hướng nâng cao chất lượng phong trào. Cùng với thực hiện Nghị quyết, Thành phố đã triển khai các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, như ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 15/8/2013 của BTV Thành ủy; Bộ tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh đô thị; triển khai các giải pháp thực hiện Quy ước xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố. Đến nay, thành phố có 83/83 khu phố và 52/53 cơ quan, đơn vị đã làm lễ phát động xây dựng đơn vị văn hoá; 75/83 khu phố và 46/52 cơ quan, trường học được công nhận đơn vị văn hoá; 08 khu phố và 12 cơ quan, được công nhận danh hiệu đơn vị văn hoá xuất sắc, 17.695/19.913 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 21 di tích lịch sử, văn hoá (trong đó có 02 di tích cấp Quốc gia, 19 di tích cấp tỉnh), có 05/21 di tích được trùng tu, tôn tạo; xây dựng và gắn bia, biển 14 di tích lịch sử; 6/9 phường xây dựng nhà văn hoá (với tổng kinh phí 8,9 tỷ đồng), 71/83 khu phố xây dựng nhà văn hoá; có 05 phường, 18 khu phố được hỗ trợ âm thanh loa máy từ chương trình mục tiêu quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 5,13%.

Đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Những giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng con người mới, xây dựng và phát triển nền văn hóa được nâng lên đáng kể.

Công tác xã hội hoá về lĩnh vực văn hóa đạt được nhiều kết quả. Tổ chức khôi phục các lễ hội truyền thống; phát động cuộc thi sáng tác các ca khúc về Đông Hà.

Cùng với việc xây dựng con người mới, thành phố đã tập trung xây dựng môi trường văn hóa bằng việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị đã tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Quá trình phấn đấu xây dựng đã góp phần tạo ra môi trường, điều kiện để hình thành những đức tính, phẩm chất tốt đẹp của con người Đông Hà cần cù, sáng tạo, giàu tình cảm, trọng nhân nghĩa và vị tha.

Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá, thông tin, thể thao từ thành phố đến cơ sở được quan tâm củng cố kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa được quan tâm; đội ngũ cán bộ của ngành văn hóa và thông tin - thể thao thành phố cơ bản đảm đương được các nhiệm vụ giao.

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về "xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" là quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ các sở, ban ngành cấp tỉnh,... đã góp phần tích cực vào phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố nói chung, con người Đông Hà từng bước có lối sống văn minh đô thị.

2. Một số hạn chế, khuyết điểm

- Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự tích cực, kịp thời và nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Quá trình thực hiện nhiều lúc còn xem nhẹ vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, chưa tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, sự phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động chưa nhịp nhàng.

- Việc huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng thiết chế văn hóa thể thao còn thiếu về số lượng và quy mô còn nhỏ chưa đạt yêu cầu theo chương trình hành động đề ra (hiện nay thành phố chưa có nhà văn hoá, nhà thi đấu TDTT; 03 phường, 14 khu phố chưa có nhà văn hóa; 17 khu phố chưa có hệ thống truyền thanh); các khu vui chơi giải trí còn thiếu. Công tác bảo tồn, tôn tạo trùng tu, quản lý di tích chưa được quan tâm đúng mức.

- Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị tuy đạt được nhiều thành tựu quan trọng, song một số địa phương có lúc, có nơi còn thiếu sự tìm tòi sáng tạo và bổ sung các giải pháp để nâng cao chất lượng; vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa có ý thức chấp hành nghiêm theo các quy định pháp luật, quy chế, quy ước của cộng đồng về giữ gìn vệ sinh môi trường, thiếu ý thức bảo vệ tài sản công, hành vi ứng xử, giao tiếp chưa phù hợp với nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đặc biệt là chưa hình thành rõ nét đặc trưng và bản sắc con người Đông Hà.3. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng con người mới và phát triển văn hóa của chính quyền, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội chưa thật quyết liệt, tích cực và đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trên lĩnh vực văn hóa thực hiện chưa nghiêm. Một số hành vi vi phạm các quy định còn thiếu chế tài xử lý hoặc chưa đủ sức răn đe.

- Nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa - xã hội nói chung và hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao chưa tương xứng với vị trí, vai trò của văn hóa “vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển”.

- Do điều kiện, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ nên công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị gặp nhiều khó khăn.II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, phải được lồng ghép thực hiện trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

- Xây dựng và phát triển nét văn hóa riêng của thành phố Đông Hà dựa trên nền tảng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng được bản sắc con người Đông Hà với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. 

- Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng đặc trưng con người Đông Hà với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. 

- Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng tính tự quản trong cộng đồng dân cư và vai trò của gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế. 

- Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. 2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

- Trên cơ sở quán triệt mục tiêu chung: gắn thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” với thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2013 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II vào năm 2020; xây dựng thành phố Đông Hà giàu đẹp, hiện đại, văn minh, thân thiện, nghĩa tình.

- Xây dựng và phát triển văn hoá, tổ chức các hoạt động văn hoá theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, hướng tới mục tiêu cao cả là chân, thiện, mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

- Xây dựng môi trường văn hoá, nếp sống văn minh đô thị, hướng đến xây dựng "con người Đông Hà giàu lòng yêu nước, có ý chí vươn lên vượt khỏi nghèo nàn, lạc hậu, có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, có lối sống lành mạnh, cần kiệm, nhân nghĩa"; thực hiện tốt kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng, nâng cao dân trí, rèn luyện thể chất để phục vụ tốt cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Đông Hà; tạo môi trường và điều kiện tốt để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

  - Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người hoàn thiện nhân cách. 

- Huy động nguồn lực, kêu gọi đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng điểm vui chơi giải trí phục vụ cho nhân dân.

- Cụ thể các cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời có cơ chế phù hợp quan tâm đầu tư cho thiết chế văn hóa bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

- Xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường giao lưu quảng bá truyền thống lịch sử văn hóa Đông Hà đến các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh. 

- Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng và các giai tầng xã hội trên địa bàn thành phố. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

2.3. Các chỉ tiêu trọng tâm

* Đến năm 2020

- Xây dựng hoàn thành Nhà văn hóa Trung tâm thành phố, nhà thi đấu thể thao đa năng thành phố, các công viên cây xanh.

- 98% gia đình, 95% khu phố và cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá, 6/9 phường được công nhận Phường văn minh.

- 40% tuyến phố văn minh.

- Nâng cấp Đài Truyền thanh Đông Hà.

- 100% các phường, khu phố có nhà văn hoá, điểm vui chơi tập luyện TDTT cho nhân dân và tổ chức tốt các hoạt động của nhà văn hoá. 100% phường, khu phố văn hoá thành lập các CLB văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. 100% phường có Trạm truyền thanh FM, khu phố có hệ thống loa FM.

- Ưu tiên dành quỹ đất để đầu tư xây dựng khu thiết chế văn hoá các khu đô thị mới và của các đơn vị hành chính phường khi chia tách.

- Xây dựng và tuyên truyền quảng bá hình ảnh của thành phố.

- Tổ chức nghiên cứu và sáng tác nhiều sản phẩm văn hóa về Đông Hà, trong đó có 01 - 02 sản phẩm văn hóa có tính đặc trưng.

- Đạt tỷ lệ 40% dân số thường xuyên tham gia tập luyện TDTT.

- 70% các di tích được tu bổ, tôn tạo.

- Kinh phí đầu tư cho hoạt động văn hóa đảm bảo theo quy định so với tổng chi ngân sách của địa phương và phù hợp với điều kiện tình hình của ngân sách.* Đến năm 2030

- Xây dựng ít nhất 01 điểm vui chơi giải trí hiện đại gắn với du lịch.

- 100% các di tích được tu bổ, tôn tạo.

- Bố trí quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa ở khu đô thị mới.

- Kinh phí đầu tư cho hoạt động văn hóa đạt 2,5% trên tổng ngân sách chi thường xuyên.

III. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng con người thành phố phát triển toàn diện

- Tập trung chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có ý chí tự lực tự cường, có đạo đức, lối sống và nhân cách. Có giải pháp cụ thể nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức và xã hội học tập. Xây dựng chuẩn mực giá trị văn hóa của con người Đông Hà trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là “văn minh, thân thiện, nghĩa tình, có ý chí và khát vọng”.

- Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng con người Đông Hà có lối sống cao đẹp: mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người. Sống có ý thức, tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo pháp luật, có tác phong công nghiệp; ứng xử có văn hóa nơi công cộng. Khẳng định tôn vinh cái đúng, cái đẹp, tích cực, cao thượng.

- Chú trọng giáo dục lối sống, tác phong công nghiệp khi làm việc, có ý thức giữ gìn bảo vệ tài sản công, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; có chương trình kế hoạch cụ thể theo từng năm để tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân.

 - Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người. 

2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh 

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng con người mới, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị. Lấy mục tiêu văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của quê hương đất nước, trong đó xác định xây dựng văn hóa, văn minh đô thị làm trọng tâm, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

- Mỗi cơ quan, đơn vị, UBND các phường phải có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Gắn kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái.

- Có kế hoạch đưa nội dung giáo dục đạo đức con người, đạo đức công dân, xây dựng nếp sống văn minh, truyền thống lịch sử, văn hóa thành phố vào các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, giáo dục công dân trong trường học cho các cấp học trên địa bàn thành phố và các hoạt động giáo dục cộng đồng.

- Thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

- Tập trung xây dựng mỗi cơ quan, đơn vị phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho mọi người.

- Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa, trong tôn giáo, tín ngưỡng; khuyến khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân văn, tiến bộ, "tốt đời, đẹp đạo". Tăng cường các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", từ thiện, nhân đạo trong các tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW với phương châm kiên trì, đồng bộ, hiệu quả; vận động kết hợp với biện pháp chế tài xử lý vi phạm hành chính; kết hợp tính tự giác với tính kỷ luật; kết hợp sức mạnh tư tưởng đạo đức lối sống với sức mạnh luật pháp.3. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

- Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, ưu tiên bố trí nguồn lực để tăng cường các nguồn lực đầu tư cho các công trình văn hóa, phục vụ nhân dân và các phương tiện đảm bảo cho các hoạt động văn hoá.

- Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước. Tăng cường công tác xã hội hoá về hoạt động văn hóa.

- Xây dựng con người thực sự là trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc.

- Chú trọng giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn, từng bước đưa một số loại hình văn hóa đặc sắc phục vụ khách du lịch ở các nhà hàng, khách sạn. Động viên nhân dân, trước hết là doanh nhân và các doanh nghiệp nghiên cứu tạo những sản phẩm mang sắc thái của thành phố, phấn đấu có 01 - 02 sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng của thành phố.

- Định hướng quy hoạch các vùng văn hóa mang tính đặc thù như khu đô thị vệ tinh, nhà vườn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

- Tăng cường phòng chống bạo lực gia đình, phản bác lại văn hóa phản động, xây dựng các giải pháp chống bản vị địa phương hẹp hòi, gia trưởng, phong kiến.

- Tăng cường công tác phòng chống các tội phạm, tệ nạn xã hội, tổ chức các đợt ra quân trấn áp tội phạm, hạn chế tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; chống xâm nhập văn hóa độc hại trong học đường.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

- Tuyên truyền vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện hành vi ứng xử có văn hóa và thân thiện, cởi mở với mọi người, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; đổi mới nội dung, hình thức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, hướng các hoạt động về cơ sở. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ quản lý nhà nước về chuyên môn cho đội ngũ cán bộ văn hóa thành phố và cơ sở. Từng bước điều chỉnh sắp xếp bố trí tăng biên chế làm công tác văn hóa thể thao phù hợp với nhịp độ phát triển chính quyền đô thị.

- Phát huy nội lực, đẩy mạnh xã hội hoá, tập trung huy động nhiều nguồn lực cho xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục thể thao ở thành phố và cơ sở. Nghiên cứu, quyết định những cơ chế thích hợp, đầu tư thích đáng cả về vật chất và tinh thần cho công tác xây dựng và phát triển văn hoá.

- Tập trung tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, từ đó giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, quan tâm xây dựng và đưa vào sử dụng một số hạng mục thiết chế văn hoá, thể dục thể thao trọng điểm của thành phố như: nhà văn hoá trung tâm; nhà thi đấu thể thao đa năng ở thành phố đạt chuẩn, quy hoạch xây dựng công viên, vườn hoa.. nhằm tạo ra các khoảng không gian xanh cho các cụm dân cư góp phần cho Đông Hà trở thành thành phố xanh, sạch, đẹp.

- Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một trên địa bàn thành phố.

- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ảnh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.

- Xác định vai trò tự quản, tính tự thân trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, xác định trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của con người đô thị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

- Đẩy mạnh văn hóa đọc trong mọi người dân, tập trung mở các trại sáng tác, quảng bá tác phẩm, công trình về đề tài cách mạng, kháng chiến, truyền thống lịch sử của quê hương đất nước. Giữ gìn nét đẹp và truyền thống hiếu học của Đông Hà.

- Nâng cao chất lượng toàn diện các chương trình, nội dung phát sóng nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cấp, cải tạo và phát triển hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở.

- Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh thiếu niên.

 5. Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa

 - Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm khai thác, phát huy những tiềm năng và giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc của văn hóa thành phố, văn hoá Việt Nam góp phần quảng bá văn hóa thành phố ra các tỉnh trong nước và bạn bè. 

- Có cơ chế khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển.

- Đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn hóa và công nghiệp văn hóa. 

- Nâng cao ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan trong toàn xã hội. Tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi quyền tác giả. 6. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại có sự chọn lọc, bảo vệ, giữ gìn các giá trị văn hóa

- Quan tâm đến lĩnh vực văn học nghệ thuật - lĩnh vực có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

- Tăng cường chỉ đạo và ban hành các giải pháp chính sách cụ thể hợp lý theo từng giai đoạn phát triển, thực hiện tốt chính sách xã hội hoá, huy động mọi nhân tài, vật lực để phấn đấu xây dựng nền văn hoá "của dân, do dân, vì dân". Tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân tham gia chọn lọc giữ gìn nâng cao tinh hoa văn hoá truyền thống, tiếp thu những giá trị văn hoá, khoa học của nhân loại.

- Mở rộng giao lưu hợp tác văn hóa với các huyện, thị, thành phố trong khu vực với nước bạn Lào,Thái Lan và các tổ chức quốc tế, thực hiện đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. V. GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa

- Tập trung huy động cả hệ thống chính trị tham gia hoạt động văn hoá, chăm lo hoạt động văn hoá. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, động viên nhân dân để tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình hành động. 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng vừa bảo đảm để vǎn hóa, vǎn học - nghệ thuật, báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm quyền tự do, dân chủ cá nhân trong sáng tạo văn hóa, coi trọng xây dựng vǎn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa

- Nâng cao chất lượng tham mưu của Phòng Văn hóa và Thông tin; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, hướng các hoạt động về cơ sở.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp của các cấp, các ngành, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở.

- Quan tâm quản lý, quy hoạch phát triển xuất bản, sách báo, sản xuất phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc…theo đúng định hướng của Đảng nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện tốt các mô hình về xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, nghiên cứu và triển khai mô hình “cụm dân cư xanh” với tiêu chí như vườn nhà, cây xanh đường phố, xử lý rác thải... để triển khai trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị, từng bước xây dựng các giải pháp nâng cao nhận thức cho nhân dân, trong đó nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tuyến phố văn minh, Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.

- Tiến hành thành lập các Câu lạc bộ văn nghệ ở các phường, các khu phố, cơ quan, đơn vị văn hoá, thành lập CLB, đội tuyển bóng đá, bóng chuyền, CLB, Đội thông tin lưu động thành phố. Tổ chức hoạt động các đơn vị sự nghiệp văn hóa theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Củng cố và phát triển sự nghiệp TDTT với nội dung toàn diện từ thành phố đến cơ sở, chăm lo xây dựng củng cố phong trào TDTT quần chúng, đồng thời tiếp cận với nền thể thao tiên tiến, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

- Duy trì khôi phục một số lễ hội truyền thống, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá ở thành phố, lễ hội cách mạng, lễ hội văn hoá thể thao, nghiên cứu khôi phục các loại hình văn hoá thể thao truyền thống như vui chơi ca hát dân gian, trò chơi dân gian truyền thống góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.

- Có giải pháp phục hồi, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa. Lưu giữ, bảo tồn, trùng tu các loại hình nghề và làng nghề thủ công truyền thống như nghề rèn, nghề đan lát, nghề thêu ren, chạm khắc, mộc và sản xuất đồ mỹ nghệ, nghề trồng hoa, cây cảnh…

- Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hoá gắn với trách nhiệm cá nhân và tổ chức khi để xảy ra sai phạm. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và công dân đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa.

- Chú trọng công tác đánh giá sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy ước đã đề ra để biểu dương khen thưởng nhân tố điển hình.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa

Đến năm 2020 cán bộ, công chức Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố đạt 80% được đào tạo chuyên ngành văn hóa và thông tin; cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố đảm bảo đúng chuyên ngành và có năng khiếu; 100% công chức Văn hóa phường được chuẩn hoá và năng động sáng tạo để ngày càng đáp ứng với nhịp độ phát triển đô thị của thành phố và xu thế phát triển chung trong cả nước.4. Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp của các cấp, các ngành, hoàn thiện thể chế văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở. Tiếp tục tăng cường và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa, cho việc xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng văn hóa, đặc biệt coi trọng nguồn lực xã hội hóa.

- Quan tâm đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao của các phường, khu phố. Tiến hành xây dựng các điểm giới thiệu, quảng bá thành phố Đông Hà kết hợp với thông tin tuyên truyền quảng cáo ở các tuyến đường: Đường 9 giáp ranh với huyện Cam Lộ; Quốc lộ 1A giáp ranh với các huyện Triệu Phong và huyện Gio Linh.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống trang trí điện tử tại các tuyến đường trọng điểm của thành phố, hình thành được chợ đêm, phố mua sắm, phố ẩm thực, phố đi bộ nhằm phục vụ thu hút khách du lịch đến với thành phố và phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

- Nghiên cứu tranh thủ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để tăng cường nguồn lực phương tiện cho ngành văn hoá thể thao và du lịch. Tổ chức đưa các loại hình văn hoá truyền thống đặc sắc của Đông Hà gắn với hoạt động du lịch.

- Tổ chức phối hợp với các Sở, ban ngành cấp tỉnh quản lý, xây dựng các bồn hoa cây cảnh ở các dãy phân cách, đảo giao thông, các góc đường, góc phố nhằm làm đẹp hơn cảnh quan môi trường đô thị.

- Đề xuất tỉnh có cơ chế, chính sách ưu đãi về đất, tín dụng, thuế và phí đối với các cơ sở đào tạo và thiết chế văn hóa do khu vực tư nhân đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí, vũ trường, dịch vụ tại thành phố. Khuyến khích hình thành các quỹ đào tạo, khuyến học, phát triển nhân tài, quảng bá văn học nghệ thuật, hỗ trợ sáng tác.

- Tăng tỷ lệ đầu tư từ ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa đạt 2,0% tổng chi ngân sách toàn thành phố nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển văn hóa của thành phố trong tình hình mới.VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có trách nhiệm quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động của Thành ủy đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; đồng thời căn cứ vào nội dung Chương trình hành động của Thành ủy để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

2. HĐND, UBND thành phố chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động này. Lồng ghép các nội dung về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước vào các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

3. UBMTTQ VN và các đoàn thể thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa.

4. Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Thành uỷ tổ chức, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động này./.
Nơi nhận: T/M THÀNH ỦY

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Báo cáo), BÍ THƯ

- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

- TT HĐND,UBND, UBMT thành phố, Đã ký

- Các TCCS Đảng trực thuộc,

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố,

- Các đ/c Thành ủy viên,- Lưu Văn phòng Thành ủy. Nguyễn Văn Hùng

(CTHĐ NQ 33-NQ/TW ve XD van hoa va con nguoi VN)

tải về 206.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương