ChưƠng trình đÀo tạo chuyên khoa cấp Itải về 439 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích439 Kb.
#4393
1   2   3   4
CHỨNG CHỈ 9: HÓA CƠ SỞ
1.Thông tin chung:

 • Tên chứng chỉ: Hóa hữu cơ nâng cao

 • Thuộc khối kiến thức : cơ sở

 • Bộ môn – Khoa phụ trách: Hóa hữu cơ –Khoa Dược

 • Giảng viên phụ trách:

Đặng văn Tịnh PGS -TS bộ môn Hóa hữu cơ –Khoa Dược Tel :0909382233

 • Giảng viên tham gia giảng dạy

Nguyễn anh Tuấn –Thạc sĩ –Bộ môn Hóa hữu cơ –Khoa Dược Tel :0908437765

Phạm khánh Phong Lan PGS-TS –PGĐ Sở Y tế Tel : 0903362586

Nguyễn ngọc Vinh TS -Viện kiểm nghiệm Tel : 0903933958


 • Số đơn vị học trình (ĐVHT): 3

 • Số ĐVHT lý thuyết :2

 • Số ĐVHT thực hành, thực tập: 1

 • Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của học viên (nếu có)

2. Mục tiêu của chứng chỉ:

Cung caáp kieán thöùc veà Hoùa höõu cô hoïc chöa ñaày ñuû ôû baäc Ñaïi hoïc. Caùc kieán thöùc ñoù giuùp hoïc vieân hieåu bieát saâu saéc hôn caùc moân chuyeân ngaønh ñaøo tao ïTieán só , Thaïc só vaø Chuyeân khoa. Sau khi hoïc xong chöông trình, hoïc vieân ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu sau:

+ Veõ ñöôïc coâng thöùc caáu hình caáu daïng caùc hôïp chaát höõu cô öùng duïng trong ngaønh Döôïc. Phaân bieät vaø bieåu dieãn ñuùng caùc caáu hình caùc chaát höõu cô theo Fischer , Newmen vaø phoái caûnh. Hieåu saâu saéc veâ chuyeãn ñoåi caùc caáu hình treân

+ Goïi teân ñuùng danh phaùp caùc chaát höõu cô phöùc taïp: Danh phaùp D,L. Danh phaùp R,S . Danh phaùp caáu hình caùc alcaloid , terpenoid, steroid ,Vitamin. Xaùc ñònh khung cô baûn vaø caùc nhoùm theá öu tieân trong danh phaùp caùc chaát höõu cô coù nhieàu nhoùm theá. Vieát ñöôïc coâng thöùc caùc chaát höõu cô trong döôïc phaåm khi bieát ñöôïc teân goïi vaø ngöôïc laïi.

+ Hieåu , döï kieán , giaûi thích vaø bieän giaûi ñuùng coâng thöùc chaát höõu cô khi bieát ñöôïc coâng thöùc caáu taïo vaø bieát phoå cuûa caùc chaát höõu cô theo caùc phöông phaùp phoå UV, IR ,1HNMR vaø 13CNMR .


3.Tóm tắt nội dung chứng chỉ:

 • Hoùa laäp theå : Caùc phöông phaùp bieåu dieãn coâng thöùc laäp theâ’

Toång hôïp baát ñoái xöùng

Söï taùch bieät bieán theå racemic • Danh phaùp hoùa höõu cô vaø öùng duïng trong ngaønh Döôïc

Danh phaùp hydrocarbon phöùc taïp : Ña voøng, Steroid , Terpenoid. Vitamin

Tieàn toá . Haäu toá vaø nguyeân tắùc goïi teân caùc chaùt höõu cô phöùc taïp coù nhieàu nhoùm chöùc, hôïp chaát dò voøng ngöng tuï • Caùc phöông phaùp quang phoå xaùc ñònh caáu taïo hôïp chaát höõu cô

quang phoå töû ngoaïi , quang phoå hoàng ngoaïi ,

Phoå coäng höôûng töø haït nhaân proton 1H

Phoå coäng höûng töø haït nhaân proton 13CNMR
4. Phương pháp dạy và học:

Tự học , giới thiệu và cung cấp thông tin

Làm bài tập ứng dụng
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập:

Mỗi học viên làm một đề tự luân vế một dược phẩm
6. Tài liệu tham khảo:


 • Tröông Theá Kyû : Giaùo trình Hoùa Höõu cô . Boä moân Hoùa Höõu cô

 • Tröông Theá Kyû Taøi lieäu Hoùa laäp theå . Boä moân Hoùa Höõu cô

 • Nguyeãn anh Tuaán Taøi lieäu danh phaùp Hoaù höõu cô . Boä moân Hoùa höõu cô

 • Phaïm Khaùnh Phong Lan . Taøi lieäu veà quang phoå UV vaø IR . Boä moân Hoùa höõu cô.

 • Ñaëng Nhö Taïi Hoùa laäp theå. Nhaø xuaát baûn giaùo duïc Haø nội 2000

 • Nguyeãn Höõu Ñónh , Traàn thò Ñaø. ÖÙng duïng moät soá phöông phaùp phoå nghieân cöùu caáu truùc phaân töû . Nhaø xuaát baûn giaùo duïc . Haø noäi 1999

 • Pretsch-Buhlmann-Badertscher -Structure determination of organic chemistry-2009-Springer

 • Field-Kalman- Organic structure from spectra -2008-Wiley and sons

7. Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành:

+ Chem office 11.0

+ Phòng máy Viện kiển nghiệm 200 Cô Bắc -HCM


CHỨNG CHỈ 10: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ SỞ

1. Thông tin chung


 1. Tên học phần: Công nghệ Thông tin Cơ sở

 2. Thuộc khối kiến thức: Cơ sở

 3. Bộ môn phụ trách: Công nghệ Thông tin Dược

 4. Giảng viên phụ trách:
STT

Họ và tên

Học hàm/ Học vị

Đơn vị công tác

Điện thoạ

1

Đặng Văn Giáp

Giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Dược

0919605490

2

Đỗ Quang Dương

Tiến sĩ

Khoa Dược

0913662043

3

Nguyễn Thụy Việt Phương

Thạc sĩ

Khoa Dược

0919048009
 1. Số tín chỉ: -

 • Số tiết lý thuyết: 15

 • Số tiết thực hành, thực tập: 30

 • Số tiết làm việc nhóm: -

 • Số tiết tự học: -

f. Học phần:

 • Bắt buộc: Cho Chuyên khoa 1 (chung các ngành)

 • Tự chọn: -

g. Điều kiện đăng ký: -

h. Học phần tiên quyết: -

i. Học phần học trước: Công nghệ Thông tin Cơ bản

j. Học phần song hành: - 1. Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng: -

2. Mục tiêu của học phần
 1. Hiểu rõ lý thuyết liên quan và áp dụng được một số công cụ Data Analysis trong MS-Excel để so sánh 2 phương sai, so sánh 2 trung bình, phân tích phương sai 1 yếu tố, phân tích phương sai 2 yếu tố (không lặp), phân tích tương quan và hồi quy đơn giản.

 2. Vận dụng được các trắc nghiệm thống kê trong việc xử lý những kết quả thực nghiệm của đề tài tốt nghiệp Chuyên khoa 1.

3. Tóm tắt nội dung học phần


Lý thuyết:


STT

Bài học lý thuyết

Số tiết

1

Trắc nghiệm giả thuyết không & So sánh 2 phương sai (F)

3

2

So sánh hai giá trị trung bình (t: bắt cặp, t: phương sai bằng nhau và

t: phương sai khác nhau)3

3

Phân tích phương sai một yếu tố

3

4

Phân tích phương sai hai yếu tố (không lặp)

3

5

Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính (đơn giản)

3

Tổng cộng: 15

Thực hành:


STT

Bài học thực hành

Số tiết

1

MS-Excel: Khởi động Data Analysis & Đặt giả thuyết

2

2

MS-Excel: So sánh phương sai

4

3

MS-Excel: So sánh 2 giá trị trung bình

4

4

MS-Excel: So sánh 2 giá trị trung bình (tiếp theo)

4

5

MS-Excel: Phân tích phương sai 1 yếu tố

4

6

MS-Excel: Phân tích phương sai 2 yếu tố (không lặp)

4

7

MS-Excel: Phân tích tương quan

4

8

MS-Excel: Phân tích hồi quy tuyến tính (đơn giản)

4

Tổng cộng: 30

4. Phương pháp dạy và học


 • Mỗi bài học tích hợp 3 phần: cơ sở lý thuyết, công cụ vi tính và áp dụng thực tế.

 • Lý thuyết và thực hành.

5. Phương cách kiểm tra/ đánh giá
 • Trắc nghiệm giữa học kỳ

 • Trắc nghiệm cuối khóa

6. Tài liệu tham khảo
 1. Đặng Văn Giáp. Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương trình MS-Excel. Xuất bản lần 1 (1997), Nxb Giáo dục.

 2. Bernard V. Liengme. A Guide to Microsoft Excel for Scientists and Engineers. 2nd Ed. (2000), Butterworth-Heinemann, UK.

 3. Lundstedt T., Seifert E., Abramo L., Thelin B., Nystrom A., Dawson-Saunders B. and Trapp R. G. Basic and Clinical Biostatistics. Appleton & Lange, USA, 124-141 (1990).

 4. Daniel W. W. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. John Wiley & Sons, 5th Ed., Singapore, 274-327 (1991).

7. Phần mềm hỗ trợ thực hành


MS-Excel (Microsoft Office 2003).


tải về 439 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương