Chương I quy đỊnh chungtải về 316.75 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích316.75 Kb.
1   2   3   4   5
Phụ lục 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2054 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TỔNG DIỆN TÍCH KHẢO NGHIỆM SẢN XUẤT TỐI ĐA


Loài cây trồng

Diện tích

(ha)

Cây lương thực và cây thực phẩm
- Lúa

150

- Ngô tẻ, ngô nếp

150

- Ngô đường, cao lương, mỳ mạch

30

- Cây lương thực lấy củ

50

Cây công nghiệp ngắn ngày
- Lạc, đậu tương

50

- Bông

30

- Mía

100

- Cây công nghiệp ngắn ngày khác

30

Cây ăn quả ngắn ngày
- Dứa, chuối

30

- Cây ăn quả ngắn ngày khác

20

Cây rau
- Cải bắp, Xu hào, Sup lơ

10

- Cà chua, Dưa chuột, Dưa hấu

10

- Các loại rau khác

05

Cây hoa
- Hoa cắt (ha)

02

- Hoa chậu, giò

2.000 chậu, giò

Cây thức ăn chăn nuôi

10

 

Phụ lục 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2015 của của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

KẾ HOẠCH KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG NGẮN NGÀY
Kính gửi : - Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tên tổ chức, cá nhân khảo nghiệm:

Địa chỉ:


Điện thoại: Fax: E-mail: 

2. Tên giống/loài cây trồng khảo nghiệm: 

3. Loại hình khảo nghiệm: VCU

4. Địa điểm khảo nghiệm:  

5. Thời gian khảo nghiệm (từ...ngày...tháng...năm....đến ngày....tháng......năm....

6. Nội dung khảo nghiệm:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

7. Phương pháp khảo nghiệm:

.........................................................................................................................

Tổ chức, cá nhân khảo nghiệm báo cáo Cục Trồng trọt/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
................, Ngày........tháng..........năm 20.....
Tổ chức/cá nhân khảo nghiệm

(ký tên/đóng dấu)

Phụ lục 5

MẪU THÔNG BÁO GIỐNG CÂY TRỒNG SẢN XUẤT THỬ

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày tháng năm 20…THÔNG BÁO GIỐNG CÂY TRỒNG SẢN XUẤT THỬ

Kính gửi: - Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/thành phố…..
1. Tên tổ chức, cá nhân có giống sản xuất thử:

Địa chỉ:


Điện thoại: Fax: E-mail: 

2. Tên giống cây trồng sản xuất thử: 

3. Tên tác giả giống cây trồng:

4. Tóm tắt nguồn gốc của giống:  

5. Ưu điểm, hạn chế chủ yếu của giống:

7. Vùng sinh thái, mùa vụ sản xuất thử:Tổ chức, cá nhân có giống sản xuất thử

(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TỔNG DIỆN TÍCH SẢN XUẤT THỬ

Loài cây trồng


Diện tích (ha)

Tối thiểu

Tối đa

Cây lương thực và thực phẩm- Lúa thuần thâm canh

700

2000

- Lúa lai

600

2000

- Lúa cho vùng sinh thái khó khăn, Lúa đặc sản

400

600

- Lúa thuần chất lượng

600

1000

- Ngô tẻ lai

500

2000

- Ngô tẻ thụ phân tự do

250

500

- Ngô nếp, ngô đường

250

500

- Ngô rau

50

200

- Khoai lang

50

200

- Sắn

100

300

- Khoai tây

50

200

- Cây thực phẩm khác

20

50

Cây công nghiệp ngắn ngày- Lạc, đậu tương, đậu lấy hạt khác

100

300

- Đậu rau

05

20

- Bông

50

200

- Mía

200

500

- Cây công nghiệp ngắn ngày khác

30

100

Cây ăn quả- Dứa, chuối

100

200

- Cây ăn quả ngắn ngày khác

50

100

Cây rau- Cải bắp, Su hào, Súp lơ

20

50

- Cà chua, Dưa chuột, Dưa hấu

20

40

- Các loại rau khác

10

30

Cây hoa- Hoa cắt

5

20

- Hoa chậu, giò ( chiếc)

3.000

10.000

Cây thức ăn chăn nuôi

30

100


Phụ lục 7

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

UBND TỈNH ……..SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

-------------------------------

Số : /NX-SNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

……, ngày tháng năm 201….


BẢN NHẬN XÉT

KẾT QUẢ SẢN XUẤT THỬ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI

Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cục Trồng trọt

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn …….. nhận xét kết quả sản xuất thử giống cây trồng………trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tên giống cây trồng:

2. Cơ quan tác giả:

3. Đơn vị triển khai sản xuất thử:

4. Địa điểm sản xuất thử:

5. Kết quả sản xuất thử:

- Thời gian:

+ Vụ….

+ Vụ…..


- Quy mô:

+ Vụ…


+ Vụ …..

- Nhận xét về giống cây trồng qua sản xuất thử tại địa phương:

+ Một số đặc tính nông học chính:

+ Ưu điểm:

+ Nhược điểm:

+ Khả năng ứng dụng: (thời vụ, chân đất gieo trồng thích hợp)

+ Những vấn đề cần chú ý khi mở rộng giống trong sản xuất:

6. Đề xuất:

7. Ý kiến đề xuất khác:.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Bộ NN & PTNT;

- Cục Trồng trọt;

- Lưu VT.Phụ lục 8
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày tháng năm 201….ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CÔNG NHẬN/CÔNG NHẬN ĐẶC CÁCH GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI

Kính gửi: Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT


1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:


Điện thoại: Fax: E-mail: 

2. Tên giống cây trồng 

3. Tên tác giả giống cây trồng

4. Tóm tắt nguồn gốc của giống  

5. Tóm tắt kết quả khảo nghiệm, sản xuất thử (vụ 1) 

6. Ưu điểm, hạn chế chủ yếu của giống

7. Đề xuất vùng sinh thái, mùa vụ công nhận giống:

8. Các báo cáo, tài liệu kèm theo.

Đề nghị Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm các thủ tục công nhận/công nhận đặc cách giống cây trồng mới./.

Tổ chức, cá nhân đề nghị (Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
MẪU BÁO CÁO CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI

I. Trang bìa:

- Tên tổ chức, cá nhân đề nghị

- Tên báo cáo (Kết quả sản xuất thử giống cây trồng ...)

- Tên tác giả

- Thời gian, địa điểm viết báo cáo

II. Bố cục, nội dung chính của báo cáo:

1. Đặt vấn đề (tính cấp thiết, mục tiêu nghiên cứu)

2. Kết quả nghiên cứu:

a) Giống được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển trong nước (vật liệu, phương pháp, sơ đồ chọn tạo, thời gian, địa điểm nghiên cứu, kết quả chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng); giống nhập nội (vật liệu, phương pháp, thời gian, địa điểm, nguồn gốc giống, kết quả so sánh đánh giá giống).3. Kết quả khảo nghiệm DUS hoặc bản mô tả các tính trạng đặc trưng và cam kết về nguồn gốc rõ ràng của giống.

4. Kết quả khảo nghiệm VCU (tóm tắt kết quả khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất).

5. Kết quả sản xuất thử: địa điểm, diện tích, đặc điểm đất đai, quy trình kỹ thuật áp dụng; kết quả sản xuất thử và kết quả hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác; nhận xét của cơ sở sản xuất thử về ưu điểm, hạn chế, hướng sử dụng giống; ý kiến đánh giá, đề xuất của Sở Nông nghiệp & PTNT nơi sản xuất thử.

6. Kết luận: Tóm tắt về tính khác biệt, đồng nhất, ổn định; ưu, nhược điểm về giá trị canh tác, sử dụng của giống.

7. Đề nghị: Đề nghị công nhận giống cây trồng mới cho vùng, vụ.

8. Cuối báo cáo ghi rõ: ngày … tháng….năm…., người viết báo cáo (ký, ghi rõ họ, tên), xác nhận của cơ quan (thủ trưởng cơ quan tác giả ký, đóng dấu).

III. Phụ lục

1. Văn bản thông báo giống sản xuất thử (nếu là giống sản xuất thử).

2. Quy trình kỹ thuật sản xuất.

3. Quyết định thành lập, biên bản Hội đồng cơ sở, các ý kiến phản biện (nếu có).

4. Ý kiến nhận xét các tỉnh.

5. Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS và VCU (khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất) của cơ sở khảo nghiệm; báo cáo kết quả khảo nghiệm sản xuất của đơn vị có giống khảo nghiệm (nếu có).

6. Báo cáo kết quả sản xuất thử tại các địa phương sản xuất thử.

7. Báo cáo kết quả hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác.8. Ảnh minh họa.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương