Chương I quy đỊnh chung


Điều 26. Phân công nhiệm vụ của các cơ quan liên quantải về 316.75 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích316.75 Kb.
1   2   3   4   5
Điều 26. Phân công nhiệm vụ của các cơ quan liên quan

1. Cục Trồng trọt:

a) Đề xuất, tổ chức xây dựng, sửa đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo nghiệm giống cây trồng ngắn ngày; chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến quản lý giống cây trồng ngắn ngày;

b) Thẩm định hồ sơ đăng ký, đánh giá và công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống cây trồng ngắn ngày; chỉ định và quản lý hoạt động các cơ sở khảo nghiệm được chỉ định;

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đánh giá giống cây trồng ngắn ngày mới trong quá trình khảo nghiệm và sản xuất thử;

d) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành đánh giá kết quả sản xuất thử, trình Bộ trưởng công nhận giống cây trồng ngắn ngày mới; ra quyết định công nhận giống cây trồng ngắn ngày mới;

đ) Công bố giống cây trồng sản xuất thử, Quyết định công nhận giống cây trồng ngắn ngày mới và Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh theo quy định;

e) Chủ trì định kỳ 3 năm một lần tiến hành điều tra sự có mặt của các giống cây trồng ngắn ngày trong sản xuất;

g) Tổng hợp và trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung và loại bỏ giống cây trồng ngắn ngày khỏi Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh;

h) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khảo nghiệm, sản xuất thử, công nhận, sản xuất giống cây trồng ngắn ngày mới trong phạm vi cả nước; kiểm tra trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương trong việc quản lý giống cây trồng ngắn ngày;

i) Kiểm tra về điều kiện của cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng ngắn ngày (khi tổ chức, cá nhân thông báo về việc sản xuất, kinh doanh giống) hoặc uỷ quyền cho cơ quan quản lý chuyên ngành trồng trọt địa phương thực hiện;

k) Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

a) Tổng hợp trình Bộ phê duyệt kế hoạch xây dựng, sửa đổi, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo nghiệm giống cây trồng ngắn ngày;

b) Phối hợp với Cục Trồng trọt theo dõi, đánh giá giống trong quá trình khảo nghiệm, sản xuất thử và tham gia Hội đồng khoa học xét công nhận giống cây trồng ngắn ngày mới.

3. Cục Bảo vệ thực vật và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

a) Chỉ đạo cơ quan quản lý chuyên ngành bảo vệ thực vật, quản lý chấtlượng địa phương phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát về chất lượng

giống cây trồng ngắn ngày;

b) Phối hợp với Cục Trồng trọt trong công tác quản lý giống cây trồng ngắn ngày theo các quy định tại Thông tư này.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Quản lý nhà nước về giống cây trồng ngắn ngày theo Thông tư này trên địa bàn quản lý;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan trực thuộc trong công tác quản lý giống cây trồng ngắn ngày trên địa bàn quản lý;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phối hợp với cơ sở khảo nghiệm, tổ chức, cá nhân có giống tiến hành khảo nghiệm, sản xuất thử giống cây trồng ngắn ngày mới; nhận xét, đánh giá, xác định giống triển vọng đã qua khảo nghiệm, sản xuất thử tại địa phương;

d) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khảo nghiệm, sản xuất thử, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng ngắn ngày mới tại địa phương;

đ) Phối hợp với Cục Trồng trọt, định kỳ 3 năm một lần tổ chức điều tra, đánh giá sự có mặt của các giống cây trồng ngắn ngày trong sản xuất trên địa bàn gửi về Cục Trồng trọt;

e) Tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, chất lượng giống cây trồng ngắn ngày trên địa bàn tỉnh về Cục Trồng trọt định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc khi có yêu cầu và sau các đợt thanh tra, kiểm tra về giống.

5. Cơ sở khảo nghiệm:

a) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân có các giống cây trồng ngắn ngày khảo nghiệm thực hiện các nội dung trong Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

b) Tiếp nhận đơn đăng ký khảo nghiệm và tiến hành khảo nghiệm các loài cây trồng theo quy định;

c) Là đầu mối tổ chức thực hiện đánh giá lây nhiễm nhân tạo các loại sâu bệnh hại lúa và đánh giá gen mục tiêu đối với giống cây trồng tích hợp gen theo

quy định tại Thông tư này;

d) Thực hiện các quy định tại Điều 9 về xử lý các vi phạm về khảo nghiệm VCU, khảo nghiệm DUS giống cây trồng của Nghị định số 114/2013/NĐ- CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

6. Tổ chức, cá nhân có giống cây trồng ngắn ngày khảo nghiệm, sản xuất thử hoặc sản xuất, kinh doanh

a) Thực hiện các quy định liên quan đến giống cây trồng ngắn ngày theo Thông tư này;

b) Cung cấp tài liệu, hồ sơ có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan kiểm tra trong khi thực hiện nhiệm vụ;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về giống cây trồng ngắn ngày do mình sản xuất, kinh doanh;

d) Có quyền đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin, cácquy định, mẫu biểu liên quan đến giống cây trồng ngắn ngày theo quy định của pháp luật.Điều 27. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27 tháng 11 năm 2007 về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới; thay thế mục II quy định các giống rau được đưa vào Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BNN ngày 22/5/2006 và mục 6 quy định các giống cây rau họ Đậu, họ Hành tỏi, họ Cà, họ Bầu bí quy định được đưa vào Danh mục Giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 103/2006/QĐ-BNN ngày 14/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Những giống cây trồng đã được công nhận cho sản xuất thử hoặc có hồ sơ đề nghị công nhận cho sản xuất thử được chấp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN, ngày 27 tháng 11 năm 2007 về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới hoặc theo Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện những vấn đề mới phát sinh đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt) để xem xét, sửa đổi, bổ sung./.
Nơi nhận:

BỘ TRƯỞNG

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Công báo, Website Chính phủ;

- Website Bộ NN&PTNT;

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TT.Cao Đức Phát
Phụ lục 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỈ ĐỊNH/CHỈ ĐỊNH LẠI

CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM VCU GIỐNG CÂY TRỒNG CHÍNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________.........., ngày tháng năm 201
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỈ ĐỊNH/CHỈ ĐỊNH LẠI

CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM VCU GIỐNG CÂY TRỒNG CHÍNH

Kính gửi: Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT

1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký/đề nghị chỉ định lại:

Địa chỉ:


Điện thoại: Fax: E-mail:

2. Loài cây trồng đề nghị đăng ký khảo nghiệm:

3. Điều kiện thực hiện khảo nghiệm:

a) Đất đai

- Địa điểm

- Diện tích (ha)

- Tình trạng pháp lý của đất (được giao, thuê...)

- Địa hình: (dốc đồi núi, đồng bằng, ven biển...)

- Loại đất, thành phần cơ giới: (đất ruộng, đất bãi, đất đồi...; đất phù sa, đất bạc lá...)

- Tưới tiêu: (tự chảy, bằng máy, mức độ chủ động)

b)Trang thiết bị

- Thiết bị phục vụ sản xuất:

- Thiết bị chuyên ngành khảo nghiệm:

c) Nhân viên kỹ thuật


TT

Trình độ chuyên môn

Bằng cấp, chứng chỉ

Thời gian, công tác chuyên môn

1

Tiến sỹ2

Thạc sỹ3

Kỹ sư, cử nhân4

CBKT (Trung cấp)5

Công nhân kỹ thuậtTổng số4. Tổ chức, cá nhân đăng ký cam kết chấp hành đúng các quy định của nhà nước trong lĩnh vực khảo nghiệm giống cây trồng.

Tổ chức, cá nhân đăng ký

(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 2

BẢN ĐỀ XUẤT CÁC ĐIỂM KHẢO NGHIỆM

GIỐNG CÂY TRỒNG CHÍNH
1. Cơ sở khảo nghiệm:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax: E-mail:

2. Loài cây trồng khảo nghiệm

3. Số điểm khảo nghiệm:

3.1. Điểm khảo 1:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax: E-mail:

- Điều kiện thực hiện khảo nghiệm:

+ Đất đai


  • Diện tích (ha)

  • Tình trạng pháp lý của đất (được giao, thuê...)

  • Địa hình: (dốc đồi núi, đồng bằng, ven biển...)

  • Loại đất, thành phần cơ giới: (đất ruộng, đất bãi, đất đồi...; đất phù sa, đất bạc màu...)

  • Tưới tiêu: (tự chảy, bằng máy, mức độ chủ động).

+ Sân phơi

  • Diện tích (m2)

  • Nhà trống (m2)

+ Kho chứa mẫu giống : diện tích (m2)

+ Trang thiết bị:

  • Thiết bị phục vụ sản xuất:

  • Thiết bị chuyên ngành khảo nghiệm:

+ Nhân viên kỹ thuật

TT

Trình độ chuyên môn

Bằng cấp, chứng chỉ

Thời gian, công tác chuyên môn

1

Tiến sỹ2

Thạc sỹ3

Kỹ sư, cử nhân4

CBKT (Trung cấp)5

Công nhân kỹ thuậtTổng số3.2. Điểm khảo nghiệm 2:

…………………………………………………………………………………...... 3.3. Điểm khảo nghiệm 3:

…………………………………………………………………………………………..

3.4. Điểm khảo nghiệm 4:Cơ sở khảo nghiệm

(Ký tên và đóng dấu)Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương