ChưƠng 1 LÃi suấT (interest rate)tải về 1.36 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu09.02.2019
Kích1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

CHƯƠNG 1

LÃI SUẤT (INTEREST RATE)

 

Mục tiêu của chương:

Giá trị của tiền tệ theo thời gian là một khái niệm cơ bản trong tài chính. Một khoản tiền được gửi vào ngân hàng hôm nay, sau một thời gian sau sẽ tạo nên một số tiền tích luỹ cao hơn số tiền bỏ ra ban đầu. Sự thay đổi số lượng tiền sau một thời gian nào đó biểu hiện giá trị theo thời gian của đồng tiền. Ý nghĩa của tiền phải được xem xét trên hai khía cạnh: số lượng và thời gian.

Giá trị của đồng tiền theo thời gian được biểu hiện qua lợi tức và tỷ suất lợi tức (lãi suất). Các khái niệm cơ bản này sẽ được trình bày trong chương 1 bên cạnh hai phương thức tính lợi tức (lãi đơn, lãi kép), các loại lãi suất (lãi suất hiệu dụng, lãi suất chiết khấu, lãi suất danh nghĩa). Ngoài ra, sinh viên sẽ biết cách xác định giá trị của một khoản vốn tại một thời điểm nhất định (vốn hoá, hiện tại hoá) sau khi học xong chương này.

 

Số tiết: 6 tiết

 

Tiết 1, 2, 3:

1.1.            Lợi tức (interest) và tỷ suất lợi tức (lãi suất – interest rate)

1.1.1. Lợi tức

Lợi tức là một khái niệm được xem xét dưới hai góc độ khác nhau: góc độ của người cho vay và của người đi vay.

·                   Ở góc độ người cho vay hay nhà đầu tư vốn, lợi tức là số tiền tăng thêm trên số vốn đầu tư ban đầu trong một khoảng thời gian nhất định. Khi nhà đầu tư đem đầu tư một khoản vốn, nhà đầu tư sẽ thu được một giá trị trong tương lai lớn hơn giá trị đã bỏ ra ban đầu và khoản chênh lệch này được gọi là lợi tức.

·                   Ở góc độ người đi vay hay người sử dụng vốn, lợi tức là số tiền mà người đi vay phải trả cho người cho vay (là người chủ sở hữu vốn) để được sử dụng vốn trong một thời gian nhất định. Trong thời gian cho vay, người cho vay có thể gặp phải những rủi ro như: người vay không trả lãi hoặc không hoàn trả vốn vay. Những rủi ro này sẽ ảnh hưởng đến mức lợi tức mà người cho vay dự kiến trong tương lai.

Khoản tiền đi vay (hay bỏ ra để cho vay) ban đầu gọi là vốn gốc. Số tiền nhận được từ khoản vốn gốc sau một khoản thời gian nhất định gọi là giá trị tích luỹ.

1.1.2. Tỷ suất lợi tức (lãi suất)

            Tỷ suất lợi tức (lãi suất) là tỷ số giữa lợi tức thu được (phải trả) so với vốn đầu tư (vốn vay) trong một đơn vị thời gian.

Đơn vị thời gian là năm (trừ trường hợp cụ thể khác)

1.2. Lãi suất hiệu dụng (effective interest rate)

Giả sử ta đầu tư một khoản tiền ban đầu là 1 VND và mong muốn nhận được một khoản tiền sau khoảng thời gian t là a(t). Ở đây, ta mặc định đơn vị của t là năm (trừ các trường hợp cụ thể khác). Hàm số a(t) được gọi là hàm vốn hoá (function of capitalization). Hàm vốn hoá có thể có các dạng sau:

-                     a(t) = 1 + i.t (i>0)

         -                     a(t) = (1 + i)t (i>0)Trong đó, i là lã i suất.

Ta có thể rút ra 3 đặc điểm về hàm vốn hoá như sau:

-   a(0) = 1

-   a(t) là một hàm đồng biến

- a(t) là một hàm liên tục nếu lợi tức tăng liên tục

Về mặt toán học, a(t) có thể là hàm nghịch biến. Tuy nhiên, trường hợp này hiếm xảy ra trên thực tế. Có một số tình huống, hàm a(t) không liên tục mà liên tục trong từng đoạn. Ví dụ :

-                     a(t) = (1+i.[t])

-                     a(t) = (1+i)[t]

Trong đó : [t] là phần nguyên của t (ví dụ [1.75]=1)

Giả sử vốn gốc đầu tư ban đầu là k, k>0. Chúng ta sẽ mong muốn giá trị tích luỹ từ khoảng đầu tư ban đầu này sau t kỳ là A(t). Hàm A(t) này sẽ được gọi là hàm tích lũy vốn. Ta có : A(t) = k.a(t) với các đặc điểm sau :

-                     A(0) = k

-                     A(t) là hàm đồng biến

-                     A(t) là một hàm liên tục nếu lợi tức tăng liên tục

Khi đó, lợi tức của kỳ thứ n sẽ là :

In = A(n) – A(n-1)

Trong đó, A(n) và A(n-1) lần lượt là các giá trị tích luỹ vốn sau n và (n – 1) kỳ. Do đó, sự chênh lệch giữa hai giá trị này chính là lợi tức của kỳ thứ n.

Lãi suất hiệu dụng của kỳ thứ n, ký hiệu là in, chính là tỷ số giữa khoản lợi tức thu được trong kỳ thứ n và số vốn tích luỹ vào đầu kỳ thứ n :(1)

Trong đó, n là số nguyên và > 1.

Lãi suất hiệu dụng cũng có thể viết theo hàm vốn hoá như sau :

(2)

Ví dụ:

Lãi suất hiệu dụng của kỳ thứ 1, i1, sẽ là :hay (vì a(0) = 1)

=> a(1) = 1 + i1

Nói các khác, i1 là lợi tức mà 1VND bỏ ra đầu tư vào đầu kỳ thứ nhất mang lại vào cuối kỳ thứ nhất (lợi tức trả vào cuối kỳ).Ghi chú :

- Khái niệm « lãi suất hiệu dụng » được sử dụng nhằm phân biệt với lãi suất danh nghĩa (sẽ được trình bày ở phần sau). Trong trường hợp lãi suất hiệu dụng, lợi tức được trả một lần trong một kỳ. Ngược lại, trong trường hợp lãi suất danh nghĩa, lợi tức có thể được trả nhiều lần trong một kỳ.

- Ở đây, lợi tức được trả vào cuối mỗi kỳ. Trường hợp lợi tức được trả vào đầu kỳ sẽ được trình bày ở phần sau. Khi đó, lãi suất sử dụng được gọi là lãi suất chiết khấu.

- Vốn gốc đầu tư là hằng số trong suốt giai đoạn đầu tư, không thêm vào cũng như không rút ra.

- Lãi suất hiệu dụng thường được trình bày ở dạng thập phân.

Từ phương trình (1), ta sẽ có :

A(n) = A(n-1) + in.A(n-1) = (1+in).A(n-1)

Do đó:


A(1) = A(0) + i1.A(0) = (1+i1).A(0)

A(2) = A(1) + i2.A(1) = (1+i2).A(1) = (1+i2).(1+i1).A(0)

A(n) = A(n-1) + in.A(n-1) = (1+in).A(n-1) = (1+in)… (1+i2).(1+i1).A(0)Ví dụ:

Một khoản vốn gốc là 1.000.000 VND được đầu tư trong 3 năm. Lãi suất hiệu dụng của năm đầu tiên là 7,5%, năm thứ hai là 7% và của năm thứ ba là 6,5%. Giá trị tích luỹ vào cuối năm thứ ba sẽ là bao nhiêu?Giải:

A(3) = (1+i3).(1+i2).(1+i1).A(0) = (1+7,5%).(1+7%).(1+6,5%).1000000

= 1.225.016 VND

1.3. Lãi đơn (Simple Interest) và lãi kép (Composed Interest)

Trong phần này sẽ trình hai trường hợp điển hình của hàm vốn hoá: trường hợp lãi đơn và trường hợp lãi kép.

1.3.1.      Lãi đơn (Simple Interest)

Phương thức tính lãi theo lãi đơn là phương thức tính toán mà tiền lãi sau mỗi kỳ không được nhập vào vốn để tính lãi cho kỳ sau. Tiền lãi của mỗi kỳ đều được tính theo vốn gốc ban đầu và đều bằng nhau.

Giả sử một khoản vốn gốc đầu tư ban đầu là 1VND và mỗi kỳ thu được một khoản lợi tức không đổi là i (ở đây lưu ý giá trị không đổi là lợi tức, không phải là lãi suất hiệu dụng). Do đó, đối với hàm vốn hoá, ta sẽ có:

a(1) = 1 + i

a(2) = 1 + i + i = 1 + i.2

a(t) = 1+ i.tvới tN

Trước đây, ta đã định nghĩa hàm vốn hoá với t là một số nguyên dương. Tuy nhiên, hàm vốn hoá vẫn có thể định nghĩa với mọi số thực t0. Khi đó, hàm vốn hoá trong trường hợp lãi đơn là:

a(t) = 1+ i.t (t0) (3)

i được gọi là lãi suất đơn.

Hàm tích lũy vốn trong trường hợp này sẽ là:

A(t) = k.a(t) = k(1+ i.t) (4)

Lợi tức của mỗi kỳ là:

I = k.i (5)Trong đó: k là vốn đầu tư ban đầu, i là lãi suất đơn

Ghi chú:

Trong trường hợp lãi đơn, lãi suất hiệu dụng của kỳ thứ n sẽ được tính theo công thức sau:(6)

=> n càng tăng, lãi suất hiệu dụng in càng giảm.Ví dụ:

Một khoản vốn gốc là 5.000.000VND được đầu tư trong 3 năm với lãi suất đơn là 7%. Giá trị tích luỹ của khoản vốn này vào cuối năm thứ 3 là bao nhiêu?

A(3) = k(1+ i.3) = 5.000.000 (1+0,07x3) = 6.050.000 VND

Chú ý: Lãi đơn chủ yếu được dùng cho các đầu tư ngắn hạn.

Trong một số trường hợp, thời gian đầu tư được tính chính xác theo ngày (ví dụ: A gửi một số tiền vào ngân hàng vào ngày 01/09/2007 với lãi suất 9% và rút tổng giá trị tích luỹ vào ngày 13/10/2007), lợi tức được tính theo công thức sau:

(7)

Trong đó: n: thời gian đầu tư

N: số ngày trong năm

n, N được xác định như sau:

- Cách 1: Tính số ngày chính xác của đầu tư và quy ước mỗi năm là 365 ngày.

- Cách 2: Quy ước mỗi năm 360 ngày và mỗi tháng 30 ngày.

- Cách 3: Tính số ngày chính xác của đầu tư và quy ước mỗi năm là 360 ngày.

Trong một số trường hợp cụ thể, có thể tính số ngày chính xác của đầu tư và quy định số ngày của mỗi năm là 365 đối với năm thường và 366 đối với năm nhuận.

Ví dụ:

Vào ngày 08/03/2006, Hoà gửi vào ngân hàng 40.000.000 VND với lãi suất đơn là 8% và rút tiền ra vào ngày 11/09/2006. Tính lợi tức Hoà thu được theo 3 phương pháp trên.

- Cách 1: Số ngày gửi tiền từ 08/03/2006 đến 11/09/2006 sẽ là: 187 ngày.

- Cách 2: Số ngày gửi tiền từ 08/03/2006 đến 11/09/2006 sẽ là: 183 ngày.            - Cách 3: Số ngày gửi tiền từ 08/03/2006 đến 11/09/2006 sẽ là: 187 ngày.1.3.2.      Lãi kép (Composed Interest)

Phương thức tính theo lãi kép là phương thức tính toán mà tiền lãi sau mỗi kỳ được nhập vào vốn để đầu tư tiếp và sinh lãi cho kỳ sau. Thông thường, đối với các giao dịch tài chính, lãi suất được sử dụng là lãi kép.

Giả sử vốn gốc đầu tư ban đầu là 1VND. Hàm vốn hoá của kỳ thứ nhất sẽ là:

a(1) = 1 + i

a(2) = 1 + i + i + i²

1: vốn gốc ban đầu

i thứ nhất: lợi tức sinh ra trong kỳ thứ nhất của vốn gốc 1VND

i thứ hai: lợi tức sinh ra trong kỳ thứ hai của vốn gốc 1VND

i²: lợi tức sinh ra trong kỳ thứ hai từ khoản lợi tức i của kỳ thứ nhất

Có thể viết cách khác:

a(2) = (1+i) + (1+i).i

(1+i): giá trị tích luỹ vào đầu kỳ thứ 2 (cuối kỳ thứ 1)

(1+i).i: lợi tức sinh ra trong kỳ thứ 2 từ giá trị tích lũy (1+i) vào đầu kỳ thứ 2

a(2) = (1+i)²

Tương tự:

a(3) = (1+i)² + (1+i)².i

(1+i)²: giá trị tích luỹ vào đầu kỳ thứ 3 (cuối kỳ thứ 2)

(1+i)².i: lợi tức sinh ra trong kỳ thứ 3 từ (1+i)²

a(3) = (1+i)3

Tương tự, ta sẽ rút ra được hàm vốn hoá là:

a(t) = (1+i)t với t là một số nguyên dương

Đây chính là phương thức tính lãi theo lãi kép. Ở đây, hàm vốn hoá được định nghĩa với mọi số t nguyên dương. Tuy nhiên, hàm vốn hoá vẫn có thể định nghĩa với t0 với giả thiết là hàm vốn hoá là hàm liên tục và lợi tức thu được từ khoản vốn gốc 1VND đầu tư ban đầu tại thời điểm t+s (t,s 0) là tổng của lợi tức thu được từ 1VND ban đầu tại thời điểm t và lợi tức thu từ giá trị tích luỹ tại thời điểm t trong khoảng thời gian s. Với giả thiết này, hàm vốn hoá trong trường hợp lãi kép sẽ là :

 

a(t) = (1+i)t với t 0 (8)i : lãi suất kép

Ghi chú:

Trong trường hợp lãi kép, lãi suất hiệu dụng của kỳ thứ n sẽ được tính theo công thức sau:in = i (9)

Lãi suất hiệu dụng không thay đổi và bằng với lãi suất kép.

Hàm tích lũy vốn trong trường hợp lãi kép là:

A(t) = k.a(t) = k(1+ i)t (10)

Lợi tức của kỳ thứ n là:

In = A(n) – A(n-1) = k(1+ i)t - k(1+ i)t-1 = k(1+ i)t-1.i

In = k(1+ i)t-1.i (11)Trong đó: k là vốn đầu tư ban đầu, i là lãi suất kép

Ví dụ:

Một khoản vốn gốc là 5.000.000VND được đầu tư trong 3 năm với lãi suất kép là 7%. Giá trị tích luỹ của khoản vốn này vào cuối năm thứ 3 là bao nhiêu?

Giải:

A(3) = k(1+ i)3 = 5.000.000 (1+0,07)3 = 6.125.215 VND

1.3.3.      So sánh lãi đơn và lãi kép

 
Lãi đơn

Lãi kép

Hàm vốn hoá

a(t)đ = 1+ i.t

a(t)k = (1+i)t

Hàm tích luỹ

A(t)đ = k.a(t)đ = k(1+ i.t)

A(t)k = k.a(t)k = k(1+ i)t

Lợi tức của kỳ thứ n

I = k.i

Ink = k(1+ i)t-1.i

Lãi suất hiệu dụng của kỳ thứ nink = i

Trong đó : t 0

i : lãi suất

k : vốn gốc

 

Riêng đối với hàm tích luỹ và lợi tức thu được của lỳ n, ta có bảng sau : Giá trị tích luỹ đến cuối kỳ t

Tổng lợi tức đạt được đến cuối kỳ t

t = 1

A(t)đ = A(t)k

I =Itk

t < 1

A(t)đ > A(t)k

I >Itk

t > 1

A(t)đ < A(t)k

I tk

 

  

Đồ thị:

Ở đây, ta giả định mặc nhiên là i>0. Nếu cho vay (đầu tư) trong thời gian < 1 kỳ, nên tính theo phương pháp lãi đơn. Ngược lại, nếu thời gian cho vay (đầu tư) 1, nên tính theo phương pháp lãi kép.Ví dụ:

Một người đầu tư vốn gốc ban đầu là 200 triệu đồng với lãi suất là 9%/năm. Tính giá trị tích luỹ người đó đạt được theo hai phương pháp lãi đơn và lãi kép nếu thời gian đầu tư là:

1.             1 năm.

2.             9 tháng.

3.             5 năm.

Giải :

k = 200.000.000 đồng.

i = 9%/năm.

Ta có bảng sau:Thời gian đầu tư

Giá trị tích luỹ đạt được theo lãi đơn

A(t)đ = k(1+ i.t)Giá trị tích luỹ đạt được theo lãi kép

A(t)k = k(1+ i)tt = 1 năm

A(t)đ = 200(1+9%) = 218 triệu

I = 18 triệuA(t)k = 200(1+9%)1 = 218 triệu

Itk = 18 triệut = 9 thángA(t)đ = 200(1+9%.9/12) = 213,5 triệu

I = 13,5 triệuA(t)k= 200(1+9%)9/12 = 213,353 triệu

Itk = 13,353 triệut = 5 năm

A(t)đ = 200(1+5.9%) = 290 triệu

I = 90 triệuA(t)k = 200(1+9%)5 = 307,725 triệu

Itk = 107,725 triệuGhi chú :

Trong một số trường hợp, hàm tích luỹ kết hợp cả hai tình huống : đối với phần nguyên của t, ta sử dụng hàm tích luỹ của lãi kép, và phần lẻ của t, ta sử dụng hàm tích luỹ vốn của lãi đơn.

a(t) = (1+i)[t].[1+(t – [t]).i] (12)

 

A(t) = k.a(t) (13)Trong đó : [t] là phần nguyên của t.

 

Tiết 4, 5, 6

 

1.4. Vốn hoá (capitalization) và hiện tại hoá (actualisation)

1.4.1. Vốn hoá (capitalization)

Ví dụ :

Ông A đầu tư một khoản tiền ban đầu là 3.000.000 đồng. Trong 3 năm đầu tiên, khoản đầu tư này mang lại cho ông một lãi suất kép là 7%/năm. Cuối năm thứ 3, ông A lại tái đầu tư toàn bộ giá trị tích luỹ đạt được trong vòng 4 năm, mỗi năm đạt lãi suất kép là 8%. Hỏi giá trị tích lũy ông A có được vào cuối năm thứ 7 là bao nhiêu ?Giải :

A(3) = k.(1+i1)3 = 3.000.000 x (1+7%)3 = 3.675.129 VND

A(7) = A(3).(1+i2)4 = 3.675.129 x (1+8%)4 = 4.999.972 VND

Đây là trường hợp vốn hoá, nghĩa là xác định giá trị của vốn sau một khoảng thời gian.1.4.2. Hiện tại hoá (actualization)

Bây giờ, chúng ta sẽ giới thiệu khái niệm ngược lại, khái niệm hiện tại hoá, nghĩa là xác định giá trị hiện tại của một khoản vốn trong tuơng lai. Nói cách khác, hiện tại hoá là việc xác định khoản vốn gốc cần đầu tư để đến một thời điểm t, sẽ nhận được giá trị tích luỹ mong muốn.

Giả sử ta mong muốn đạt được giá trị tích luỹ là 1VND sau một kỳ đầu tư với lãi suất là i. Khoản vốn phải bỏ ra đầu tư ban đầu sẽ là :

Để có giá trị tích luỹ là 1VND sau t kỳ, vốn gốc đầu tư ban đầu phải là :(14)

Trong đó : a(t) là hàm vốn hoá

a(t)-1 là hàm hiện tại hoá

Vốn gốc đầu tư ban đầu để đạt giá trị tích luỹ là k sau k kỳ là :A(t)-1 gọi là giá trị hiện tại của A(t).

Như vậy :

Nếu dùng phương pháp lãi đơn : (15)

 

Nếu dùng phương pháp lãi kép : (16)Ví dụ:

Một người gửi vào ngân hàng một khoản tiền theo lãi kép với lãi suất 7,8%/năm. Sau 3 năm 9 tháng thu được 50 triệu đồng. Tính giá trị của số tiền gửi ban đầu.Giải:

i = 7,8%/năm.

t = 3 năm 9 tháng = 3,75.

A(t) = 50.000.000 đồng. 

1.5. Lãi suất chiết khấu hiệu dụng (effective rate of discount)1.5.1. Lãi suất chiết khấu hiệu dụng

Lãi suất chiết khấu hiệu dụng của kỳ thứ nhất, ký hiệu là d1 là tỷ số giữa lợi tức thu được trong kỳ này và giá trị tích luỹ cuối kỳ thứ nhất.(17)

Có thể viết công thức tính d1 theo hàm vốn hoá như sau :(18)

hay a(1) = (1-d1)-1 vì a(0) = 1

Lãi suất chiết khấu hiệu dụng của kỳ n, dn, là :

(19)

Lãi suất chiết khấu hiệu dụng được sử dụng trong các giao dịch tài chính có lợi tức được trả trước.Ví dụ :

Ông A cho ông B vay một khoản tiền là 10.000.000 VND trong vòng 1 năm, trả lãi trước, với lãi suất chiết khấu hiệu dụng là 7%.

Khoản lãi ông B phải trả : 10.000.000 x 7% = 700.000 VND

Ông A đưa ông B : 10.000.000 – 700.000 = 9.300.000 VND và nhận lại số tiền 10.000.000 VND vào cuối năm.

Ta có :

A(n - 1) = (1 – dn).A(n)A(n - 2) = (1 – dn-1).A(n - 1) = (1 – dn-1).(1 – dn).A(n)

A(0) = (1 – d1)…(1 – dn-1).(1 – dn).A(n)Từ công thức này, ta có thể tính vốn gốc A(0) hoặc giá trị tích luỹ A(n) theo lãi suất chiết khấu hiệu dụng.

1.5.2.      Mối quan hệ giữa lãi suất hiệu dụng và lãi suất chiết khấu hiệu dụng của 1 kỳ

Giả sử ta cho vay 1VND với lãi suất chiết khấu hiệu dụng là d trong một kỳ. Như vậy, ta sẽ đưa cho người vay một khoản tiền là (1 – d) VND và nhận được 1 VND vào cuối kỳ. Khoản lãi người vay phải trả là d VND, vốn gốc cho vay ban đầu là 1 – d. Do đó, lãi suất hiệu dụng tương ứng với lãi suất chiết khấu hiệu dụng sẽ là:

(20)

Ta cũng sẽ có:

(21)Ví dụ:

1. a. Nếu lãi suất chiết khấu hiệu dụng là 7%, lãi suất hiệu dụng tương ứng:b. Nếu lãi suất hiệu dụng là 8%, lãi suất chiết khấu hiệu dụng tương ứng:2. Ông A muốn mua một căn hộ với giá là 3 tỷ VND. Người bán đề nghị 2 lựa chọn: hoặc ông trả 3 tỷ sau 1 năm hoặc ông trả tiền ngay và được hưởng chiết khấu là 15%. Nếu lãi suất hiệu dụng trên thị trường tài chính hiện nay là 12%/năm, phương thức thanh toán nào sẽ có lợi cho ông A hơn và lãi suất thị trường là bao nhiêu để hai sự lựa chọn này giống nhau?Giải:

Nếu lãi suất hiệu dụng trên thị trường là 12%/năm, giá trị của khoản tiền 3 tỷ VND trả sau 1 năm vào thời điểm bán là:Nói cách khác, nếu ta gửi vào ngân hàng 2.678.571.429 VND với lãi suất là 12% thì sau một năm, ông A sẽ có đủ 3 tỷ VND để trả tiền cho người bán. Do đó, giá trị của căn hộ vào thời điểm mua theo lựa chọn đầu tiên là 2.678.571.429 VND.

Giá trị của căn hộ theo lựa chọn thứ hai là:

3.000.000.000 x (1 – 15%) = 2.500.000.000 VND

So sánh hai phương thức thanh toán, ta thấy lựa chọn thứ hai có lợi hơn cho ông A.

Gọi i(%/năm) là lãi suất hiệu dụng trên thị trường tài chính để hai sự lựa chọn này như nhau. Khi đó, giá trị của căn hộ tại thời điểm mua theo hai phương thức thanh toán là như nhau:i = 17,65%

Ở đây, ta có thể tính i theo công thức:

Ta vừa xem xét chiết khấu cho 1 kỳ. Trong trường hợp nhiều kỳ, cũng giống như lợi tức, có 2 tình huống xảy ra: chiết khấu đơn và chiết khấu kép.

1.5.3.      Chiết khấu đơn

Đối với chiết khấu đơn, ta sẽ giả thiết là các khoản tiền chiết khấu của mỗi kỳ đều bằng nhau và bằng d. Như vậy, vốn gốc ban đầu phải là (1 – dt) VND để đạt được giá trị tích luỹ là 1 VND sau t kỳ . Ta sẽ có:

a(t)-1 = (1 – d.t) với 0 t < d-1 (22)

với 0 t < d-1

với 0 t < d-1 (23)

i : lãi suất đơn tương ứng.

d : lãi suất chiết khấu hiệu dụng đơn

1.5.4.      Chiết khấu kép

Đối với chiết khấu kép, ta giả thiết lãi suất chiết khấu hiệu dụng của các kỳ không đổi là d. Để có giá trị tích luỹ là 1VND sau 1 kỳ, vốn gốc ban đầu là (1 – d) VND. Để có giá trị tích luỹ là 1VND sau 2 kỳ, giá trị tích luỹ đến cuối kỳ thứ nhất phải là (1 – d) VND. Và để có giá trị tích luỹ là (1 – d) VND ở cuối kỳ 1, vốn gốc đầu kỳ 1 phải là (1 – d).(1 – d) = (1 – d)². Như vậy, muốn đạt giá trị tích luỹ là 1 VND sau 2 kỳ, vốn gốc ban đầu là (1 - d)². Tương tự, muốn đạt giá trị tích luỹ là 1 VND sau t kỳ, vốn gốc ban đầu là (1 - d)t.

Ta có:


a(t)-1 = (1 - d)t với 0 t (24)

= (1 - d)t với 0 t

với 0 t (25)

t ở đây có thể không phải là một số nguyên.Ví dụ :

Ông B hứa trả ông A khoản tiền là 40.000.000 sau 3 năm. Nếu lãi suất chiết khấu hiệu dụng kép là 6%/năm, số tiền mà ông A đưa cho ông B là bao nhiêu ? Số tiền đó sẽ là bao nhiêu nếu đây là lãi suất hiệu dụng đơn.Giải :

Nếu là lãi suất hiệu dụng kép :

= (1 - 6%) 3 x 40.000.000 = 33.223.360 VND

Nếu là lãi suất hiệu dụng đơn :

= (1 - 6%.3) x 40.000.000 = 32.800.000 VND

1.6.      Lãi suất danh nghĩa

Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ xem xét các tình huống trong đó lợi tức được trả một lần trong kỳ (hay còn gọi là vốn hóa một lần trong kỳ). Lãi suất được dùng là lãi suất hiệu dụng. Ngoài ra, còn có một khái niệm khác là lãi suất danh nghĩa. Đối với trường hợp này, lợi tức sẽ được vốn hoá nhiều lần trong một kỳ. Ví dụ, lợi tức trả mỗi tháng, mỗi qúy hoặc mỗi nửa năm.

Nếu lợi tức được trả m lần trong một kỳ, m > 1, và lãi suất của mỗi kỳ nhỏ trong m kỳ nhỏ này là i(m)/m thì lãi suất danh nghĩa ở đây là i(m) (%/kỳ). Lợi tức được vốn hoá vào cuối mỗi kỳ nhỏ m.

Ký hiệu i(m) có nghĩa là lãi suất danh nghĩa trong đó lợi tức được vốn hoá m lần trong 1 kỳ.

Ví dụ :

Nếu lãi suất i(12) = 9%, lợi tức sẽ được vốn hoá 12 lần/năm, một tháng một lần và lãi suất sử dụng cho mỗi tháng sẽ là : . Nếu một khoản vốn gốc ban đầu là 10.000.000 được đầu tư với lãi suất danh nghĩa là 9%, vốn hoá hàng tháng, nghĩa là i(12) = 9%. Giá trị tích luỹ của khoản vốn này vào cuối năm thứ 1 sẽ là :Lúc này, lãi suất hiệu dụng là sẽ là :Một cách tổng quát, lãi suất hiệu dụng i tương đương với lãi suất i(m) sẽ xác định được từ giá trị tích luỹ sau một kỳ từ khoản vốn ban đầu là 1VND theo lãi suất i và i(m).(26)

Từ phương trình này ta có thể tính được lãi suất hiệu dụng i tương đương với lãi suất danh nghĩa i(m) và ngược lại :(27)

(28)

Ví dụ :

Một người đầu tư một khoản tiền ban đầu là 7.000.000 VND với lãi suất danh nghĩa là 9%, vốn hoá mỗi quý (3 tháng/lần). Sau 30 tháng người đó thu được giá trị tích luỹ là bao nhiêu ?Giải :

i(4) = 9%

Lợi tức được vốn hoá : m = = 10 lần

Giá trị tích luỹ thu được sau 30 tháng sẽ là :

Ví dụ :

Một người cần đầu tư một khoản vốn gốc ban đầu là bao nhiêu để nhận được một giá trị tích luỹ sau 3 năm là 5.000.000 VND. Biết rằng đầu tư này đem lại lãi suất danh nghĩa là 10%, vốn hoá 2 lần/năm.Giải :

i(2) = 10%

Lợi tức được vốn hoá : m = 3 x 2 = 6 lần

Vốn gốc cần đầu tư ban đầu là A(t)-1

Ta có :

A(t)-1 x (1 + )6 = 5.000.000 VND1.7.      Lãi suất chiết khấu danh nghĩa

Tương tự lãi suất danh nghĩa, ta cũng có khái niệm lãi suất chiết khấu danh nghĩa d(m). Trong trường hợp này, mỗi kỳ được chia làm m kỳ nhỏ và lãi suất chiết khấu áp dụng đối với mỗi kỳ nhỏ là .

Ta có thể xác định lãi suất chiết khấu hiệu dụng d tương ứng với lãi suất chiết khấu danh nghĩa là d(m) qua phương trình sau :Đây chính là giá trị hiện tại của 1VND sau một kỳ. Từ đó, suy ra :

 

Tóm tắt chương : Các nội dung chính :

Lợi tức: được xem xét dưới hai góc độ:

- Ở góc độ người cho vay hay nhà đầu tư vốn, lợi tức là số tiền tăng thêm trên số vốn đầu tư ban đầu trong một khoảng thời gian nhất định.

- Ở góc độ người đi vay hay người sử dụng vốn, lợi tức là số tiền mà người đi vay phải trả cho người cho vay (là người chủ sở hữu vốn) để được sử dụng vốn trong một thời gian nhất định.

Tỷ suất lợi tức (lãi suất) : tỷ số giữa lợi tức thu được (phải trả) so với vốn đầu tư (vốn vay) trong một đơn vị thời gian.

 

 

Đơn vị thời gian là năm (trừ trường hợp cụ thể khác)Hàm vốn hoá a(t): hàm số cho biết số tiền nhận được từ 1 đơn vị tiền tệ đầu tư ban đầu sau một khoảng thời gian nhất định. Có thể có các dạng :

a(t) = 1 + i.t (i>0)

a(t) = (1 + i)t (i>0)

a(t) = (1+i.[t])

a(t) = (1+i)[t]

Trong đó : i : lãi suất

t: thời gian đầu tư

[t]:phần nguyên của t.Hàm tích lũy vốn A(t): giá trị tích luỹ từ khoảng đầu tư ban đầu k (k>0) sau t kỳ:A(t) = k.a(t)

Lợi tức của kỳ thứ n: In = A(n) – A(n-1)

Trong đó: A(n) và A(n-1) lần lượt là các giá trị tích luỹ vốn sau n và (n – 1) kỳ.

Lãi suất hiệu dụng của kỳ thứ n, in:

hay

Lãi đơn (Simple Interest): Phương thức tính lãi theo lãi đơn là phương thức tính toán mà tiền lãi sau mỗi kỳ không được nhập vào vốn để tính lãi cho kỳ sau. Tiền lãi của mỗi kỳ đều được tính theo vốn gốc ban đầu và đều bằng nhau.

Hàm vốn hoá: a(t) = 1+ i.t (t0)

Trong đó : i: lãi suất đơn.

Hàm tích lũy vốn : A(t) = k.a(t) = k(1+ i.t)

Lợi tức của mỗi kỳ: I = k.i

Trường hợp thời gian đầu tư được tính chính xác theo ngày, lợi tức đơn được tính bằng công thức:Trong đó: n: thời gian đầu tư

N: số ngày trong nămLãi kép (Compound Interest): Phương thức tính theo lãi kép là phương thức tính toán mà tiền lãi sau mỗi kỳ được nhập vào vốn để đầu tư tiếp và sinh lãi cho kỳ sau. Thông thường, đối với các giao dịch tài chính, lãi suất được sử dụng là lãi kép.

Hàm vốn hoá: a(t) = (1+i)t với t 0

Trong đó : i : lãi suất kép

Hàm tích lũy vốn: A(t) = k.a(t) = k.(1+i)tLãi suất hiệu dụng của kỳ thứ n : in = i

Lợi tức của kỳ thứ n : In = k(1+ i)t-1.iVốn hoá (capitalization): xác định giá trị của vốn sau một khoảng thời gian.

Hiện tại hoá (actualization) : xác định giá trị hiện tại của một khoản vốn trong tuơng lai.

Giá trị hiện tại của A(t) là A(t)-1

Lãi suất chiết khấu hiệu dụng : được sử dụng trong các giao dịch tài chính có lợi tức được trả trước. Lãi suất chiết khấu hiệu dụng của kỳ n, dn:

Mối quan hệ giữa lãi suất hiệu dụng và lãi suất chiết khấu hiệu dụng của 1 kỳ :

Trong đó : i : lãi suất hiệu dụng

d : lãi suất chiết khấu hiệu dụngChiết khấu đơn: các khoản tiền chiết khấu của mỗi kỳ đều bằng nhau và bằng d.Chiết khấu kép: lãi suất chiết khấu hiệu dụng của các kỳ không đổi.Lãi suất danh nghĩa : lợi tức sẽ được vốn hoá nhiều lần trong một kỳ, ký hiệu i(m), nghĩa là lợi tức trả làm m lần trong kỳ.

Mối quan hệ giữa lãi suất danh nghĩa i(m) và lãi suất hiệu dụng tương ứng :

Lãi suất chiết khấu danh nghĩa : mỗi kỳ được chia làm m kỳ nhỏ và lãi suất chiết khấu áp dụng đối với mỗi kỳ nhỏ là .

Mối quan hệ giữa lãi suất chiết khấu danh nghĩa là d(m) và lãi suất chiết khấu hiệu dụng d tương ứng :Bài tập

1. Một người gửi vào Ngân hàng một khoản tiền là 20.000.000 VND với lãi suất đơn là 8%/năm với mong muốn nhận được một khoản tiền là 25.000.000 VND trong tương lai. Hỏi ông ta phải mất bao nhiêu thời gian ?

ĐS : 3,125 năm

 

2. Bảo đầu tư 10.000.000 vào chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng với lãi đơn là 9%/năm trong vòng 1 năm. Sau 6 tháng, lãi suất của các chứng chỉ tiền gửi loại này tăng lên là 10%/ năm. Bảo muốn tận dụng việc lãi suất tăng lên này nên muốn bán lại chứng chỉ tiền gửi cho ngân hàng và đầu tư tất cả giá trị tích luỹ vào chứng chỉ quỹ đầu tư có lãi suất đơn 10% trong 6 tháng còn lại. Hỏi số tiền mà ngân hàng yêu cầu Bảo phải trả khi muốn bán lại chứng chỉ tiền gửi này là bao nhiêu để Bảo từ bỏ ý định trên?ĐS : > 69.048 VND

3. Nam đầu tư một số tiền ban đầu là 50.000.000 và muốn đạt giá trị tích luỹ là 70.000.000 VND sau 5 năm. Hỏi tỷ suất sinh lời (lãi suất kép %/năm) mà Nam đạt được là bao nhiêu ?

ĐS : 6,961%

 

4. Bắc gửi vào ngân hàng một số tiền với muốn nhận được số tiền là 75.000.000 VND sau 5 năm theo lãi suất kép với điều kiện như sau :

- 2 năm đầu tiên : lãi suất kép là 7%

- 2 năm tiếp theo : lãi suất kép là 8%

- Năm cuối cùng : lãi suất kép là 9%

Bắc phải gửi vào ngân hàng số tiền ban đầu là bao nhiêu là bao nhiêu ?ĐS : 51.525.201 VND

 

5. Đông muốn vay một số tiền là 10.000.000 VND trong 1 năm. Đông có 2 sự lựa chọn :

- hoặc vay 10.000.000 VND với lãi suất 7.5%

- hoặc vay 15.000.000 VND với lãi suất thấp hơn. Trong trường hợp này, Đông có thể đầu tư số tiền dư 5.000.000 với lãi suất 7%.

Hỏi lãi suất trong trường hợp thứ 2 là bao nhiêu để Đông chọn phương án thứ hai.

ĐS : < 7,333%

 

6. Tây có một khoản tiền 300.000.000 VND muốn đầu tư trong 10 năm. Có hai phương án cho Tây :

- hoặc gửi vào ngân hàng với lãi suất kép là i (%/năm).

- hoặc đầu tư vào một dự án có thể đem lại tỷ suất sinh lợi (lãi kép) trong 10 năm như sau :

+ 2 năm đầu : 7,5%

+ 3 năm tiếp theo : 8,5%

+ 5 năm cuối : 9.5%

Hỏi lãi suất ngân hàng i là bao nhiêu để 2 phương án này là như nhau đối với Tây.ĐS : 8,797%

 

7. Tim vay của Tom một khoản tiền và sẽ trả cho Tom 15.000.000 sau 3 năm. Biết lãi suất chiết khấu là 7%, số tiền mà Tim nhận được ban đầu là bao nhiêu trong trường hợp :

- lãi suất chiết khấu đơn

- lãi suất chiết khấu képĐS : 11.850.000 VND

12.065.355 VND

 

8. Nếu lãi suất danh nghĩa ngân hàng công bố là 8%, trả lãi mỗi tháng 1 lần, lãi suất hiệu dụng tương ứng với lãi suất này sẽ là bao nhiêu ?ĐS : 8,3%

 

9. Nếu lãi suất hiệu dụng là 9%, lãi suất danh nghĩa trong đó lợi tức được trả mỗi tuần 1 lần tương ứng với nó là bao nhiêu ? Cho biết : 1 năm có 52 tuần.ĐS : 8,625%

 

10. Nguyễn muốn gửi vào ngân hàng một khoản tiền là 6.000.000 VND với lãi suất danh nghĩa là 8.5%, vốn hoá theo quý. Nguyễn muốn nhận được 10.000.000 VND thì phải gửi vào ngân hàng trong bao lâu ?ĐS : 6,073 năm

CHƯƠNG 2

TÀI KHOẢN VÃNG LAI

(CURRENT ACCOUNT)

 

Mục tiêu của chương

 

Chương này sẽ giới thiệu một ứng dụng của phương pháp tính lãi đơn: Đó là tính lợi tức đối với tài khoản vãng lai. Sinh viên sẽ lần lượt tìm hiểu khái quát về tài khoản vãng lai (khái niệm, nghiệp vụ, số dư, lợi tức, lãi suất,…) và các phương pháp tính lợi tức theo lãi đơn của tài khoản vãng lai. 

Số tiết: 4 tiết

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương