Chương 1 ĐỐi tưỢNG, phưƠng pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị MÁc lênintải về 194.14 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích194.14 Kb.
#185125
1   2   3   4
Chương 1. SV
1
 C.Mác và Ph. Ănghen: T o à n t ậ p ,  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nộ i, 1994, t.20, tr.207,208. 
2
 V.I.Lênin: T o à n t ậ p ,  Nxb Tiế n bộ, Maxcơva, 1976, t.3, tr.58. 


mang tính cụ thể. 
1.2.2. 
Phương pháp nghiên cứu của Kinh tế chính trị Mác - Lênin 
Với tư cách là một môn khoa học, kinh tế chính trị Mác - Lênin sử dụng các phương 
pháp nghiên cứu bao gồm: 
Phương pháp luận duy vật biện chứng.
Phương pháp logíc kết hợp với lịch sử, đây là phương pháp được sử dụng trong nhiều 
ngành khoa học xã hội cũng như trong kinh tế chính trị Mác - Lênin.
Phương pháp trừu tượng hóa khoa học. Do kinh tế chính trị Mác - Lênin nghiên cứu 
các quan hệ xã hội giữa con người với con người trong quá trình sản xuất và trao đổi của một 
nền sản xuất nhất định. Đây là các quan hệ trừu tượng. Vì vậy, khác với các môn khoa học 
khác, ở đó, để tìm ra bản chất, tính quy luật và quy luật của đối tượng nghiên cứu, người ta 
có thể sử dụng các biện pháp thực nghiệm; đối với kinh tế chính trị Mác - Lênin, việc thực 
nghiệm là không thể. Vì vậy, phương pháp nghiên cứu đặc thù của kinh tế chính trị Mác - 
Lênin là phương pháp trừu tượng hóa khoa học.
1.3 . CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 
1.3.1. 
Chức năng nhận thức 
Những tri thức của kinh tế chính trị Mác - Lênin sẽ tạo lập cơ sở khoa học, nền tảng 
lý luận, phương hướng cho sự hình thành các chính sách kinh tế, định hướng chiến lược cho 
sự phát triển kinh tế nói riêng và thúc đẩy văn minh xã hội nói chung.
1.3.2. 
Chức năng tư tưởng 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin góp phần tạo lập nền tảng tư tưởng cộng sản cho những 
người lao động tiến bộ và yêu chuộng tự do, yêu chuộng hòa bình, củng cố niềm tin cho 
những ai phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin góp phần xây dựng thế giới quan khoa học cho những ai có 
mong muốn xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp, hướng tới giải phóng con người, xóa bỏ dần 
những áp bức, bất công giữa con người với con người. 

tải về 194.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương