Chương 1 ĐỐi tưỢNG, phưƠng pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị MÁc lênintải về 41.31 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích41.31 Kb.
#185125
  1   2   3   4
Chương 1. SV


Chương 1 
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA 
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 
 
 
 
1.1 KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ 
CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 
Về mặt thuất ngữ, thuật ngữ khoa học Kinh tế chính trị (political economy) được xuất 
hiện vào đầu thế kỷ thứ XVII trong tác phẩm Chuyên luận về kinh tế chính trị được xuất bản 
năm 1615. Đây là tác phẩm mang tính lý luận kinh tế chính trị của nhà kinh tế người Pháp 
(thuộc trường phái trọng thương Pháp) có tên gọi là A.Montchretien. Trong tác phẩm này, 
tác giả đề xuất môn khoa học mới - khoa học kinh tế chính trị.
GĐ1: Từ thời cổ đại đến cuối thế kỷ thứ XVIII 
GĐ2: Từ sau thế kỷ XVIII đến nay 
CỤ THỂ: 
-Trong thời gian từ thời cổ đại đến cuối thế kỷ thứ XVIII có những tư tưởng kinh tế 
thời kỳ cổ, trung đại (từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ XV)
- chủ nghĩa trọng thương (từ thế kỷ thứ XV đến cuối thế kỷ XVII, nổi bật là lý thuyết 
kinh tế của các nhà kinh tế ở nước Anh, Pháp và Italia)
- chủ nghĩa trọng nông (từ giữa thế kỷ thứ XVII đến nửa đầu thế kỷ XVIII, nổi bật là 
lý thuyết kinh tế của các nhà kinh tế ở Pháp)
- kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh (từ giữa thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XVIII). 
Chủ nghĩa trọng thương là hệ thống lý luận kinh tế chính trị đầu tiên nghiên cứu về 
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tư tưởng trọng thương chủ nghĩa thể hiện tập trung thông qua 
các chính sách kinh tế của nhà nước của giai cấp tư sản trong thời kỳ hình thành ban đầu. 
Chủ nghĩa trọng thương coi trọng vai trò của hoạt đông thương mại. Các đại biểu tiêu biểu 
của chủ nghĩa trọng thương bao gồm: Starfod (Anh); Thomas Mun (Anh); Xcaphuri (Italia); 
Antonso Serra (Italia); Antoine Montchretien (Pháp). 
Chủ nghĩa trọng nông là hệ thống lý luận kinh tế chính trị nhấn mạnh vai trò của sản 
xuất nông nghiệp. Coi trọng sở hữu tư nhân và tự do kinh tế. Đại biểu tiêu biểu của chủ nghĩa 
trọng nông ở Pháp gồm: Francois Quesney; Turgot; Boisguillebert. 
Kinh tế chính trị cổ điển Anh là hệ thống lý luận kinh tế của các nhà kinh tế tư sản 
trình bày một cách hệ thống các phạm trù kinh tế trong nền kinh tế thị trường như hàng hóa, 


giá trị, tiền tệ, giá cả, tiền công, lợi nhuận... để rút ra những quy luật vận động của nền kinh 
tế thị trường. Đại biểu tiêu biểu của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh gồm: W.Petty; 
A.Smith; D.Recardo. 
Từ sau thế kỷ XVIII đến nay, lịch sử tư tưởng kinh tế của nhân loại chứng kiến các 
con đường phát triển đa dạng với các dòng lý thuyết kinh tế khác nhau. 
Dòng lý thuyết kinh tế chính trị của C.Mác (1818-1883) kế thừa trực tiếp những giá 
trị khoa học của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh để phát triển lý luận, phân tích một cách 
khoa học, toàn diện về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, tìm ra những quy luật kinh tế chi phối 
sự hình thành, phát triển và luận chứng vai trò lịch sử của phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. Cùng với C.Mác, Ph.Ănghen cũng là người có công lớn trong việc công bố lý luận 
kinh tế chính trị, một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác. Lý luận Kinh tế chính 
trị của C.Mác và Ph.Ănghen (1820-1895) được thể hiện tập trung và cô đọng nhất trong Bộ 
Tư bản.
Sau khi C.Mác và Ph.Ănghen qua đời, V.I.Lênin tiếp tục kế thừa, bổ sung, phát triển 
lý luận kinh tế chính trị theo phương pháp luận của C.Mác và có nhiều đóng góp khoa học 
đặc biệt quan trọng. Trong đó nổi bật là kết quả nghiên cứu, chỉ ra những đặc điểm kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, những vấn đề kinh tế chính 
trị cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội... Với ý nghĩa đó, dòng lý thuyết kinh tế 
chính trị này được định danh với tên gọi kinh tế chính trị Mác - Lênin. 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong những dòng lý thuyết kinh tế chính trị nằm 
trong dòng chảy phát triển tư tưởng kinh tế của nhân loại, được hình thành và đặt nền móng 
bởi C.Mác - Ph. Ănghen, dựa trên cơ sở kế thừa và phát triển những giá trị khoa học của 
kinh tế chính trị của nhân loại trước đó, trực tiếp là những giá trị khoa học của kinh tế chính 
trị tư sản cổ điển Anh, được V.I.Lênin kế thừa và phát triển. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 
có quá trình phát triển liên tục kể từ giữa thế kỷ thứ XIX đến nay. Kinh tế chính trị Mác - 
Lênin là một môn khoa học trong hệ thống các môn khoa học kinh tế của nhân loại. 

tải về 41.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương