Chương 1: Hoàn cảnh ra đời của cnxhkh khái niệm cnxhkhtải về 13.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích13.38 Kb.
#184199
VẤN ĐỀ ÔN TẬP CNXHKH NĂM 2021 - 2022

Chương 1: Hoàn cảnh ra đời của CNXHKH
1. Khái niệm CNXHKH
CNXHKH nói ngắn gọn là khoa học về sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân được hiểu theo 2 nghĩa:
Theo nghĩa rộng: Chủ nghĩa xã hội khoa học là chữ nghĩa Mác- Leenin:
- Là một thể thống nhất giữa lí luận khoa học, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân với những nguyên tắc lãnh đạo chính trị và thực tiễn đấu tranh cách mạng
- Gồm ba bộ phận hợp thành: Triệt
Chương 2:
- Khái niệm và đặc điểm của giai cấp công nhân
- Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
- Những điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử.
Chương 3:
- Tính tất yếu, đặc điểm, thực chất của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
- Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam .
;
Chương 6:
- Khái niệm, đặc trưng của dân tộc.
- Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân tộc.
- Nội dung “Cương lĩnh dân tộc” của chủ nghĩa Mác – Lênin.
- Đặc điểm dân tộc ở Việt Nam.
- Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
- Bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo.
- Nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
- Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Chương 7:
- Chế độ hôn nhân tiến bộ theo quan điểm của chủ nghĩa Mác –Lênin.
- Biến đổi trong việc thực hiện chức năng của gia đình Việt Nam hiện nay.
tải về 13.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương